ORDRE AAR/404/2008, de 25 d'agost, per la qual s'aproven els preus públics del Laboratori Agroalimentari del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Alimentacio i Accio Rural
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

AAR/404/2008, de 25 d'agost, per la qual s'aproven els preus públics del Laboratori Agroalimentari del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural.

L'article 1.3.2 del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, estableix que la creació, la modificació i la derogació dels preus públics, llevat dels referits a l'ensenyament universitari, s'han d'efectuar mitjançant una ordre del conseller o consellera competent per raó de la matèria.

Donada la normativa comunitària sobre els controls de qualitat que han de realitzar els laboratoris del sector agroalimentari i valorada la necessitat d'actualitzar els imports dels preus públics pels serveis d'assaigs d'aptitud (Programa INTER2000), tallers d'experimentació pràctica i mostres de referència prestats pel Laboratori Agroalimentari del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural per al foment i suport dels controls de qualitat.

En ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article únic

Aprovar els preus públics per la prestació de serveis del Laboratori Agroalimentari del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural que figuren a l'annex d'aquesta Ordre.

Disposició derogatòria

Amb l'entrada en vigor dels nous preus quedarà derogada l'Ordre ARP/362/2006, de 14 de juliol, per la qual s'aproven els preus públics del Laboratori Agroalimentari que s'apliquen als serveis d'assaigs d'aptitud del programa INTER2000, tallers d'experimentació pràctica i mostres de referència adreçats als laboratoris del sector agroalimentari (DOGC núm. 4681, de 21.7.2006).

Disposició final

Aquests preus entren en vigor l'1 de gener de 2009.

Barcelona, 25 d'agost de 2008

Joaquim Llena i Cortina

Conseller d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

Annex

Preus del Laboratori Agroalimentari

.1 Preu públic dels exercicis interlaboratoris amb assaigs fisicoquímics (INTER2000 Q) amb informe final en suport informàtic:

1) Preu A (anàlisis bàsiques): 157,28 euros.

2) Preu B (anàlisis específiques): 205,68 euros.

S'aplicarà:

Increment de 5 euros si els laboratoris adherits de l'Estat espanyol volen rebre l'informe final de cadascun dels exercicis en els que s'han inscrit, en suport paper i per correu postal (preu A: 163,08 euros; preu B: 211,48 euros).

Increment de 55 euros si els laboratoris adherits volen rebre les mostres i els informes finals (en suport informàtic i paper) a...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA