ORDRE PTO/350/2010, de 16 de juny, per la qual es modifica l'Ordre PTO/336/2010, de 9 de juny, de convocatòria per a la selecció de treballs per a la formació del Catàleg de bones pràctiques per al paisatge en àrees urbanes, i la selecció de candidatures per al III Premi Mediterrani del Paisatge en l'àmbit de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Politica Territorial i Obres Publiques
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

PTO/350/2010, de 16 de juny, per la qual es modifica l'Ordre PTO/336/2010, de 9 de juny, de convocatòria per a la selecció de treballs per a la formació del Catàleg de bones pràctiques per al paisatge en àrees urbanes, i la selecció de candidatures per al III Premi Mediterrani del Paisatge en l'àmbit de Catalunya.

En data de 15 de juny de 2010 es va publicar l'Ordre PTO/336/2010, de 9 de juny, de convocatòria per a la selecció de treballs per a la formació del Catàleg de bones pràctiques per al paisatge en àrees urbanes, i la selecció de candidatures per al III Premi Mediterrani del Paisatge en l'àmbit de Catalunya.

L'article 2.2 de la referida Ordre estableix la data de 30 de juny com a data de finalització del termini per a la presentació de candidatures per a la referida convocatòria. Aquest termini s'ha manifestat insuficient per a la presentació de les candidatures en tot l'àmbit del projecte PAYS.MED.URBAN i, dins d'ell, en l'àmbit territorial de Catalunya, per la qual cosa és voluntat de totes les comunitats i regions participants la seva ampliació.

Per tot el que s'ha exposat, d'acord amb el que disposen el capítol 9 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; les normes bàsiques de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la resta de la normativa vigent aplicable, i a proposta de la Direcció General d'Arquitectura i Paisatge,

Ordeno:

Article únic

Modificar l'article 2.2 de l'Ordre PTO/336/2010, de 9 de juny, de convocatòria per a la selecció de treballs per a la formació del Catàleg de bones pràctiques per al paisatge en àrees urbanes, i la selecció de candidatures per al III Premi Mediterrani...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA