DECRET LEGISLATIU 5/1994, de 13 de juliol, pel qual s'adequa la Llei 26/1985, de 27 de desembre, de serveis socials, a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de Benestar i Família
Rang de Llei:Decret Legislatiu
EXTRACTO GRATUITO
Ver página siguiente