LLEI 12/2020, del 13 d'octubre, de l'atenció pública de la salut bucodental.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

Els articles 65 i 67 de l'Estatut preveuen que les lleis de Catalunya són promulgades, en nom del rei, pel president o presidenta de la Generalitat.

De conformitat amb el que disposen l'article 6 i concordants de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i vist el Decret 114/2020, de 30 de setembre, de substitució del president de la Generalitat de Catalunya;

D'acord amb l'anterior promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

La salut bucodental és una part integral i essencial de la salut, ja que afecta directament la qualitat de vida de les persones, tant per la seva relació amb funcions fisiològiques de gran importància com pel seu impacte psicosocial.

Actualment, la càrrega de les afeccions bucodentals, singularment la càries i la malaltia periodontal, és significativa, malgrat que la seva prevenció hagi estat extraordinàriament efectiva. En aquest sentit, el Reial decret 1030/2006, del 15 de setembre, pel qual s'estableix la cartera de serveis comuns del sistema nacional de salut i el procediment per a la seva actualització, disposa en l'apartat 9 de l'annex II la cobertura de l'atenció de la salut bucodental, amb un contingut que tot i que se circumscriu a l'atenció dels processos aguts en persones adultes també inclou programes d'atenció bucodental destinats als infants, els quals han estat posats en pràctica des del començament dels anys noranta en algunes comunitats autònomes.

D'acord amb els fonaments d'integralitat que defineix l'article 46 de la Llei 14/1986, del 25 d'abril, general de sanitat, i els principis informadors de concepció integral que estableix l'article 2 de la Llei 15/1990, del 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, la salut bucodental s'ha d'incloure en les prestacions gratuïtes del sistema nacional de salut, que, d'acord amb la cartera bàsica de serveis, ha d'incorporar les activitats necessàries per a garantir la salut.

El fet, però, que determinades prestacions de salut bucodental no estiguin incloses en la cartera de prestacions pública ha comportat una afectació en la salut bucodental amb un clar biaix de classe social, ja que sovint els serveis privats són inaccessibles per a la població amb privacions socioeconòmiques importants.

L'Enquesta de salut oral a Espanya del 2015 mostra una variació del 8,9% al 17,9%, depenent del nivell socioeconòmic, pel que fa a la prevalença de les càries actives en els infants de dotze anys, amb dentició permanent, i una variació en les necessitats d'obturació complexa del 8,1% al 20,6% en els de sis, amb dentició temporal. Pel que fa als adults, segons la mateixa enquesta, la prevalença de les càries actives varia del 31,5% al 50% segons el nivell socioeconòmic. L'Enquesta de salut de Catalunya del 2018 assenyala que el 59% de la població adulta feia un any o més que no utilitzava cap servei d'odontologia, i l'Enquesta de salut de Barcelona 2016-2017 apunta que el 52% de les persones de classe social més afavorida sí que ho havien fet, davant el 28% de ciutadans de classe més desafavorida. Per tant, l'argument econòmic té un pes rellevant en la falta d'utilització dels serveis odontològics. En aquest sentit, en l'Enquesta nacional de salut d'Espanya del 2017 el 12% de la població de Catalunya manifestava que no podia accedir a l'assistència bucodental per motius econòmics, i aquest percentatge s'incrementava sensiblement pel que fa a les classes socials amb menys recursos (22%), i també en les persones aturades (27%) o amb incapacitat laboral (24%).

No és solament, però, l'activitat assistencial el que influeix en la salut bucodental, sinó que les activitats de prevenció i promoció tenen també un alt impacte en la salut. Els estudis mostren que els hàbits de la població s'allunyen en general de les recomanacions sanitàries, però que són millors en les persones amb mares amb estudis universitaris. A tall d'exemple, l'Enquesta de salut de Catalunya del 2018 indica respecte al fet que els infants s'haurien de raspallar les dents com a mínim dos cops al dia que hi ha una diferència de set punts aproximadament entre els que tenen mares amb estudis universitaris i els que les tenen amb estudis primaris, 57,1% i 49,9% en el cas dels nens i 65,9% i 58,6% en el de les nenes.

L'Organització Mundial de la Salut considera que les desigualtats en matèria de salut bucodental són injustes en les societats actuals, però també evitables, ja que es poden reduir amb intervencions de salut pública destinades a pal·liar els efectes dels factors de risc més comuns, per exemple fomentant una alimentació equilibrada, baixa en sucres i amb més ingesta de fruites i verdures, reduint el consum d'alcohol i tabac i promovent el raspallat de les dents; en definitiva, amb polítiques actives i programes específics de prevenció, promoció i atenció amb relació a la salut bucodental.

Així, doncs, la prevenció ha de tenir un paper prioritari en les polítiques amb relació a la salut bucodental, i ha de començar en l'etapa més precoç, entre els zero i els set anys, i considerar la relació evident entre la situació econòmica –nivell educatiu, ocupació i ingressos– i la prevalença i el grau d'afectació de les malalties bucodentals.

Amb aquesta llei, Catalunya emprèn un camí per a capgirar aquesta realitat i assolir una política activa i integral de prevenció de les malalties bucodentals i de promoció i atenció de la salut bucodental per a tota la població des dels serveis públics. La Llei planteja iniciar aquest camí prioritzant els grups de població amb necessitats socioeconòmiques especials i les persones de fins a catorze anys per mitjà del Programa d'atenció dental de Catalunya, i alhora estableix l'organització necessària per a vetllar per la seguretat i la qualitat dels serveis bucodentals.

La Llei consta de quatre capítols, cinc disposicions addicionals, una de transitòria, una de derogatòria i tres de finals.

El capítol I, relatiu a les disposicions generals, regula l'objecte, les finalitats i l'àmbit d'aplicació de la Llei i defineix els conceptes assistencials en matèria de salut bucodental. Així mateix, estableix l'impuls de polítiques preventives interdepartamentals de salut pública per a promoure la salut bucodental.

El capítol II determina la població que cobreix i els serveis que inclou el Programa d'atenció dental de Catalunya, i prioritza l'atenció primària com a responsable de l'atenció de la salut bucodental.

El capítol III tracta del seguiment de la salut bucodental i de la pràctica odontològica, i articula sistemes d'informació que han d'incorporar les dades referents a la salut bucodental, fer-ne el seguiment i integrar-les en el sistema general d'informació sanitària de Catalunya.

El capítol IV crea l'Oficina de Salut Bucodental com a òrgan responsable de vetllar per l'aplicació del Programa d'atenció dental de Catalunya, de coordinar-lo i d'avaluar-lo. Així mateix, disposa que una comissió assessora ha d'actuar com a òrgan consultiu de l'Oficina.

A l'últim, les disposicions addicionals regulen les mesures per a l'aplicació, la difusió i l'avaluació de la Llei; la transitòria, la cobertura de l'atenció pública de la salut bucodental fins que no entri en vigor la normativa que desenvolupi el Programa d'atenció dental de Catalunya, i les finals, el desenvolupament normatiu i l'entrada en vigor de la Llei.

El Parlament de Catalunya aprova aquesta llei en virtut de les competències que li atribueix l'article 162 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, a fi de complir el mandat de l'article 4 i garantir el dret de totes les persones que estableix l'article 23 «a accedir en condicions d'igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de responsabilitat pública, en els termes que estableixen les lleis», i també en virtut de la lletra i de l'article 8 de la Llei 15/1990, que disposa la «promoció, protecció i millora de la salut bucodental, fent especial èmfasi en els aspectes preventius, tot incorporant progressivament les prestacions assistencials fonamentals».

Capítol I. Disposicions generals

Article 1 Objecte

L'objecte d'aquesta llei és la regulació de totes les activitats relacionades amb la salut bucodental, per a prevenir les malalties bucodentals, protegir i promoure la salut bucodental, garantir la seguretat i la qualitat de l'atenció de la salut bucodental i reorganitzar i promoure l'accés equitatiu, tant territorial com social, als serveis d'atenció de la salut bucodental del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya a fi d'incorporar progressivament totes les prestacions assistencials bàsiques de la salut bucodental a la cartera pública de serveis.

Article 2 Finalitats

Les finalitats d'aquesta llei són:

 1. Establir una política activa de prevenció i promoció amb relació a la salut bucodental i integrar-la en les activitats de promoció de la salut amb mitjans i mecanismes d'educació sanitària, a fi de reduir la mortalitat i la morbiditat de les malalties bucodentals, especialment en la infància, l'impacte d'aquestes malalties en la salut general i en el desenvolupament psicosocial de les persones i les desigualtats entre la població en salut bucodental. La salut bucodental ha de formar part dels plans de salut de la Generalitat.

 2. Reforçar els sistemes de vigilància epidemiològica i d'informació que permeten conèixer les activitats relacionades amb la salut bucodental, tant públiques com privades, de manera que sigui possible elaborar, aplicar i avaluar polítiques i orientar l'exercici de l'autoritat sanitària en aquest àmbit.

 3. Crear el Programa d'atenció dental de Catalunya.

 4. Ampliar progressivament la cartera pública de serveis d'atenció bucodental, incorporant-hi les prestacions i els serveis inclosos en el Programa d'atenció dental de Catalunya i fent destinatàries del Programa en primer lloc les persones vulnerabilitzades d'acord amb l'article 7.

 5. Reordenar els serveis de salut bucodental del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya i revisar-ne els protocols d'actuació per a respondre eficaçment a la resta d'objectius que estableix i a les necessitats de la població, a fi d'assolir un sistema que garanteixi una atenció universal pública, gratuïta i equitativa socialment i territorialment pel que fa a les prestacions bàsiques de salut bucodental.

Article 3 Àmbit d'aplicació

Aquesta llei s'aplica a:

 1. Els usuaris dels serveis de salut.

 2. Els professionals de l'atenció de la salut bucodental i la resta de treballadors que exerceixen en aquest àmbit.

 3. Les clíniques, els laboratoris, els establiments, les entitats asseguradores, les empreses i les indústries de l'àmbit de la salut bucodental que exerceixen llur activitat a Catalunya.

Article 4 Principis informadors i d'actuació
 1. Els principis informadors d'aquesta llei són:

  1. La consideració de la salut bucodental com a part integral de la salut de les persones.

  2. La progressivitat en l'assoliment d'una atenció de la salut bucodental universal, equitativa i gratuïta.

  3. La garantia de la qualitat i la seguretat de l'atenció bucodental, tant en l'àmbit públic com en el privat.

  4. L'assumpció de la prevenció de les malalties bucodentals i de la promoció de la salut bucodental com a eixos fonamentals de la promoció de la salut general.

  5. La garantia de l'equitat en l'atenció de la salut bucodental, independentment del municipi de Catalunya on els usuaris estiguin empadronats.

 2. Els principis d'actuació d'aquesta llei són:

  1. La planificació de les activitats i els recursos necessaris per a aconseguir-ne els objectius, prioritàriament per mitjà dels centres d'atenció primària i comunitària.

  2. L'avaluació de les actuacions sanitàries en l'àmbit de la salut bucodental.

  3. El control de les activitats i les instal·lacions públiques i privades relacionades amb la salut bucodental per a garantir la seguretat, la qualitat, les bones pràctiques i els drets de la població en aquest àmbit.

Article 5 Promoció de la salut bucodental
 1. La millora de la salut bucodental ha d'ésser un objectiu de les polítiques de promoció de la salut i s'ha de tenir en compte a l'hora de dur a terme actuacions de prevenció de factors de risc comuns entre les malalties bucodentals i d'altres.

 2. El Govern, per mitjà de l'acció concertada entre l'Agència de Salut Pública de Catalunya, l'Oficina de Salut Bucodental, els serveis assistencials, els ens locals i els departaments participants en el Pla interdepartamental i intersectorial de salut pública, ha de garantir els recursos necessaris per a impulsar, sobre la base de la millor evidència científica, les actuacions pertinents de prevenció i promoció amb relació a la salut bucodental, que poden incloure aspectes com l'educació sanitària, les actuacions preventives en entorns escolars i comunitaris, i les regulacions sobre la publicitat i la disponibilitat d'aliments cariògens.

 3. Els departaments competents en matèria de salut i d'educació han d'adoptar les mesures necessàries per a implantar i seguir als centres escolars les actuacions del Programa d'atenció dental de Catalunya que es defineixen en el marc dels programes d'educació en salut.

Capítol II. Programa d'atenció dental de Catalunya

Article 6 Creació i objecte del Programa d'atenció dental de Catalunya

Es crea el Programa d'atenció dental de Catalunya, que integra les actuacions que el departament competent en matèria de salut duu a terme en el camp de la salut bucodental i ha de fer efectiu l'accés a la salut bucodental amb mesures de prevenció, detecció, atenció i promoció en els àmbits que aquesta llei estableix.

Article 7 Destinataris del Programa d'atenció dental de Catalunya

Els destinataris del Programa d'atenció dental de Catalunya són:

 1. Les persones de fins a catorze anys.

 2. Les persones en situació de vulnerabilitat social o en risc d'exclusió social, d'acord amb el que sigui establert per reglament. En tot cas, tenen aquesta consideració:

  1r. Els titulars o beneficiaris de la renda garantida de ciutadania.

  2n. Els infants i adolescents tutelats per l'òrgan competent en matèria d'atenció de la infància i l'adolescència.

  3r. Els infants i adolescents en centres educatius o terapèutics dependents del departament competent en matèria d'execució penal i justícia juvenil.

  4t. Les persones amb una renda familiar anual bruta igual o inferior a 1,3 vegades l'indicador de la renda de suficiència de Catalunya.

  5è. Les persones amb una vulnerabilitat social acreditada amb un informe específic dels treballadors socials.

 3. Les persones amb unes condicions de salut que comporten un risc per a llur salut bucodental, d'acord amb el que sigui establert per reglament.

 4. La resta de la població, a què s'aplicarà progressivament d'acord amb els termes que estableix la disposició addicional primera.

Article 8 Persones amb diversitat funcional

Els protocols han d'establir les disposicions especials per a tractar específicament, amb les infraestructures i els professionals adequats, cadascun dels casos de les persones amb una diversitat funcional física o psíquica que incideix en llur salut bucodental o en el tractament de llurs malalties bucodentals.

Article 9 Serveis inclosos en el Programa d'atenció dental de Catalunya

El Programa d'atenció dental de Catalunya ha d'incloure els serveis previstos en la cartera de serveis comuns del sistema nacional de salut vigent en cada moment i els complementaris que, d'acord amb el procediment establert, es puguin introduir amb càrrec als fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut, sempre tenint en compte les evidències científiques i com a mínim en els àmbits següents:

 1. Les revisions periòdiques pertinents per a prevenir i diagnosticar les malalties dentals i promoure la salut dental, i el seguiment dels casos quan els professionals ho aconsellin per a assegurar l'evolució clínica correcta de la salut dental.

 2. El tractament dels processos odontològics aguts, en concret dels processos infecciosos o inflamatoris que afecten l'àrea bucodental, dels traumatismes ossidentals, de les ferides i lesions de la mucosa oral i de la patologia aguda de l'articulació temporomandibular.

 3. Les higienes dentals, les tartrectomies i les profilaxis periodontals.

 4. Els tractaments conservadors i pulpars de les dents afectades per la càries o la malaltia periodontal.

 5. Els procediments preventius, diagnòstics i terapèutics pertinents en el marc de les malalties de la dentició temporal amb repercussió severa en la permanent.

Article 10 Provisió dels serveis inclosos en el Programa d'atenció dental de Catalunya
 1. Els serveis que estableix l'article 9 han d'ésser prestats pels professionals competents per a cada tipus d'actuació –infermers, pediatres, professionals de la medicina familiar i comunitària, higienistes, odontòlegs i estomatòlegs–, prioritàriament dels equips d'atenció primària del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, tret que l'equip determini un tractament que s'ha de dur a terme en un altre nivell assistencial.

 2. Cada usuari del Programa d'atenció dental de Catalunya ha de disposar d'un equip de salut bucodental de referència en l'atenció primària.

 3. El departament competent en matèria de salut ha d'establir els requisits per a la seguretat, la qualitat, el bon servei i l'accessibilitat amb relació als serveis inclosos en el Programa d'atenció dental de Catalunya.

Article 11 Planificació professional
 1. El departament competent en matèria de salut ha de proveir el sistema sanitari, especialment l'atenció primària, del nombre adequat de professionals amb competències acreditades en l'àmbit de l'atenció i la promoció de la salut bucodental, i també del nombre adequat de professionals de suport i dels recursos materials necessaris.

 2. El departament competent en matèria de salut ha de fer estimacions periòdiques del nombre de professionals necessaris per a prestar els serveis que preveu el Programa d'atenció dental de Catalunya i aplicar-lo progressivament, i, d'acord amb aquestes estimacions, ha de comunicar, quan escaigui, a les entitats proveïdores del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya la necessitat d'aprovar una convocatòria per a cobrir les places que es requereixen tant de nous professionals amb competències acreditades en l'àmbit de la promoció i l'atenció de la salut bucodental com de professionals de suport.

Capítol III. Seguiment de la salut bucodental i de la pràctica odontològica

Article 12 Recollida d'informació i coordinació assistencial
 1. El departament competent en matèria de salut, a fi de planificar adequadament els serveis, ha de recollir la informació pertinent sobre la salut bucodental en l'Enquesta de salut de Catalunya contínua, i ha de fer i publicar cada cinc anys, segons la metodologia de l'Organització Mundial de la Salut, una enquesta epidemiològica específica per a conèixer l'estat de la salut bucodental dels infants i els adults, llurs necessitats de tractament i l'impacte d'aquesta llei i de les polítiques públiques en llur salut bucodental. Les dades i els indicadors sobre l'activitat, la qualitat, l'accessibilitat, l'equitat i l'eficiència amb relació a l'atenció de la salut bucodental s'han d'incloure en els informes de salut de la població, en les memòries i en les estadístiques relatives als recursos sanitaris materials i humans, tant públics com privats.

 2. El departament competent en matèria de salut ha de proveir els espais de coordinació i gestió de les polítiques sanitàries, especialment de l'atenció primària, de les persones i els elements necessaris d'acord amb les dades i els indicadors perquè desenvolupin, executin i segueixin adequadament els serveis d'atenció bucodental que estableix aquesta llei.

 3. Els serveis assistencials han d'indicar en les històries clíniques dels usuaris els diagnòstics de llurs afeccions i les tècniques i els procediments emprats per a tractar-les, a fi de facilitar la integració de la informació sobre llur salut bucodental a la relativa a llur salut general.

 4. Els serveis privats d'atenció de la salut bucodental han de poder comunicar a l'Oficina de Salut Bucodental o a qualsevol altre òrgan competent la informació a què fa referència l'apartat 3, degudament anonimitzada, especialment la dels usuaris que tenen dret als serveis públics que preveu el Programa d'atenció dental de Catalunya.

Article 13 Seguiment de la pràctica odontològica
 1. El departament competent en matèria de salut, amb la col·laboració dels col·legis professionals i les societats científiques, ha de revisar i redefinir periòdicament els protocols d'actuació i els objectius dels serveis bucodentals, i establir els que siguin necessaris per a complementar-los.

 2. El Govern ha de complementar el registre de centres en què consten les clíniques i els centres autoritzats de serveis bucodentals, que hi han de constar amb, almenys, les dades següents:

  1. La identificació dels propietaris.

  2. El nom, la qualificació professional i el número de col·legiat dels estomatòlegs, els odontòlegs, els higienistes dentals i els auxiliars.

  3. El nom i les dades de la titulació del professional responsable.

  4. El número de registre sanitari i el de llicència sanitària.

  5. Les sancions fermes que els han estat imposades per denúncies o inspeccions d'ofici.

 3. La base de dades a què fa referència l'apartat 2 ha d'ésser d'accés públic per Internet, sempre d'acord amb el que estableix la normativa de protecció de dades, i ha d'oferir informació pràctica, contactes i enllaços amb relació als drets i deures dels usuaris dels serveis bucodentals i a les vies per a denunciar incidències en un servei o males praxis.

 4. El departament competent en matèria de salut ha d'elaborar programes d'inspecció i control dels centres privats d'atenció bucodental per a garantir-hi la qualitat i la seguretat en l'atenció dels drets de l'àmbit de la salut que estableix la Llei 15/1990, del 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya. Aquests programes hauran de preveure almenys els aspectes següents:

  1. La regulació de la publicitat.

  2. Els mecanismes de lluita contra el frau.

  Capítol IV. Oficina de Salut Bucodental

Article 14 Creació i regulació de l'Oficina de Salut Bucodental
 1. El departament competent en matèria de salut ha de crear l'Oficina de Salut Bucodental.

 2. L'Oficina de Salut Bucodental s'ha d'integrar orgànicament al departament competent en matèria de salut, i el seu cap ha d'ésser nomenat pel conseller del departament.

 3. L'Oficina de Salut Bucodental ha de disposar d'una comissió assessora, formada per odontòlegs, higienistes i professionals anàlegs dels serveis de salut bucodental, per cirurgians maxil·lofacials del Servei Català de la Salut i per professionals de la medicina, la infermeria, la salut pública, la inspecció sanitària, el treball social, l'educació i les entitats socials. La composició i les funcions de la comissió s'han d'establir per reglament.

Article 15 Funcions de l'Oficina de Salut Bucodental

Les funcions de l'Oficina de Salut Bucodental són:

 1. Vetllar per l'aplicació efectiva i correcta del Programa d'atenció dental de Catalunya, d'acord amb els principis d'equitat i universalització.

 2. Planificar i avaluar els serveis de prevenció i atenció en l'àmbit de la salut bucodental del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, la resta de serveis de salut bucodental i els protocols d'actuació del Programa d'atenció dental de Catalunya.

 3. Establir sistemes per a avaluar l'aplicació del Programa d'atenció dental de Catalunya, introduint indicadors específics conjuntament amb l'Agència de Salut Pública de Catalunya, a fi de determinar el grau d'assoliment dels seus objectius.

 4. Avaluar els resultats i les conclusions dels estudis fets per a valorar el grau d'assoliment dels objectius del Programa d'atenció dental de Catalunya, d'acord amb els criteris establerts per a aplicar-lo progressivament.

 5. Fer el seguiment de l'atenció de la salut bucodental dels grups de població amb necessitats sanitàries o socials especials, definits d'acord amb els criteris sanitaris i econòmics que el departament competent en matèria de salut ha d'establir per reglament, i introduir pautes de col·laboració i coordinació amb el departament competent en matèria d'afers socials i amb els serveis municipals d'assistència social per a valorar l'efectivitat de l'aplicació del Programa d'atenció dental de Catalunya i esmenar les deficiències estructurals derivades de la seva execució.

 6. Establir una coordinació amb el departament competent en matèria de salut i, com a responsables de les llicències d'activitat, amb els ajuntaments per a fer efectiu el seguiment de les instal·lacions i les activitats relacionades amb la salut bucodental quan detecti l'incompliment d'algun criteri del Programa d'atenció dental de Catalunya.

 7. Col·laborar amb l'Agència Catalana del Consum per a garantir els drets dels consumidors amb relació a l'atenció de la salut bucodental i informar l'Agència quan detecti en l'atenció privada publicitat sospitosa de no ajustar-se a la veritat.

 8. Vetllar, en coordinació amb el departament competent en matèria de salut, pels drets de la població amb relació a l'atenció de la salut bucodental prestada en el sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya i en les clíniques odontològiques privades.

Disposicions addicionals

Primera. Progressivitat en l'aplicació del Programa d'atenció dental de Catalunya

El Programa d'atenció dental de Catalunya s'ha d'aplicar a la població a què fan referència les lletres a , b i c de l'article 7 en el termini de cinc anys des de l'entrada en vigor d'aquesta llei. Transcorreguts aquests cinc anys, s'ha de planificar l'aplicació del Programa a la resta de la població fins a assolir una atenció bàsica de la salut bucodental pública, universal, equitativa i gratuïta. Aquesta fase fins a la universalitat de l'atenció de la salut bucodental s'ha d'iniciar garantint com a mínim que els serveis que estableix l'article 9 es presten a les persones que ja han estat usuàries del Programa durant la fase inicial de l'aplicació. El departament competent en matèria de salut pot accelerar l'aplicació progressiva del Programa d'acord amb la seva evolució i la dotació pressupostària.

Segona. Transitorietat de l'Oficina de Salut Bucodental

L'Oficina de Salut Bucodental té caràcter transitori fins a la finalització de l'aplicació progressiva del Programa d'atenció dental de Catalunya.

Tercera. Avaluació de la Llei

El departament competent en matèria de salut ha d'elaborar i publicar en el termini d'un any des de l'entrada en vigor d'aquesta llei un informe sobre el seu grau d'aplicació i el seu impacte tant en l'organització del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya com en l'atenció de la salut bucodental. Aquest informe ha de desglossar el pressupost per a l'aplicació de la Llei, i concretament el destinat a actuacions preventives, i s'ha d'actualitzar bianualment per a avaluar-ne l'aplicació i els efectes amb regularitat.

Quarta. Difusió de la Llei

El departament competent en matèria de salut, en coordinació amb els competents en matèria d'educació i d'afers socials, ha d'habilitar els mecanismes adequats per a donar la màxima difusió a aquesta llei entre els professionals dels sectors sanitari, social i educatiu i la resta de la població.

Cinquena. Tractaments protètics restauradors de la funció oral

El Govern, a proposta del departament competent en matèria de salut, en el moment que sigui viable pressupostàriament ha d'incloure en els pressupostos de l'exercici corresponent la dotació necessària per a ampliar els serveis del Programa d'atenció dental de Catalunya perquè hi siguin previstos els tractaments protètics restauradors de la funció oral.

Disposició transitòria. Serveis del Programa d'atenció dental de Catalunya

El Programa d'atenció dental de Catalunya, fins que no entri en vigor la normativa que el desenvolupi, preveu per a les persones de fins a catorze anys els serveis que inclou el programa «Infància amb salut» en matèria de salut bucodental, i per a les persones a qui fan referència les lletres b i c de l'article 7, el que disposa amb relació a la cartera bàsica de salut bucodental el Reial decret 1030/2006, del 15 de setembre, pel qual s'estableix la cartera de serveis comuns del sistema nacional de salut i el procediment per a la seva actualització.

Disposició derogatòria

Es deroguen totes les disposicions de rang igual o inferior que s'oposen a aquesta llei.

Disposicions finals

Primera. Desplegament reglamentari

El Govern ha d'aprovar en el termini d'un any les disposicions necessàries per a desplegar i aplicar aquesta llei.

Segona. Preceptes que comporten despeses

Els preceptes que comporten despeses amb càrrec als pressupostos de la Generalitat produeixen efectes a partir de l'entrada en vigor de la llei de pressupostos corresponent a l'exercici pressupostari immediatament posterior a l'entrada en vigor d'aquesta llei.

Tercera. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Barcelona, 13 d'octubre de 2020

Pere Aragonès i Garcia

Vicepresident del Govern en substitució de la presidència de la Generalitat i conseller d'Economia i Hisenda