LLEI 12/2003, de 13 de juny, de creació del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Indústria, Comerç i Turisme
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

LLEI 12/2003, de 13 de juny, de creació del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya.

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

La preocupació creixent de la població pel medi ambient, les noves regulacions en aquesta matèria i la necessitat que les empreses, per a ésser més competitives, no menystinguin el respecte al medi ambient han donat lloc a la formació d'una professió i uns professionals que responen a aquestes necessitats socials, a les quals donen solució amb actuacions específiques.

Des de fa uns anys l'activitat dels professionals ambientòlegs té una incidència molt significativa i cada cop més creixent tant en el sector del medi ambient com en l'àmbit de l'economia, tots dos .medi ambient i economia. afectats per l'actual progrés tecnològic. Per aquest motiu, els ambientòlegs acompleixen i desenvolupen cada cop més tasques i tècniques relacionades amb l'avaluació, la planificació i la gestió de la prevenció ambiental.

La professió tècnica multidisciplinària d'ambientòleg o ambientòloga s'ha consolidat definitivament amb l'establiment, mitjançant el Reial decret 2083/1994, del 20 d'octubre, del títol de llicenciat en ciències ambientals i les directrius generals pròpies dels plans d'estudi conduents a l'obtenció d'aquest títol.

Atès el nombre de llicenciats, la creixent importància qualitativa d'aquesta professió i l'ampli camp d'acció que abasta, la creació del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya permet dotar aquests professionals d'una organització capaç de vetllar per la defensa de llurs interessos, que s'han d'adequar als de la ciutadania, ordenar l'exercici de la professió i delimitar-ne de manera positiva la normativa deontològica dins la legalitat vigent. Alhora, la creació del Col·legi ha de comportar un benefici en la qualitat del servei que han de prestar aquests professionals, que ha de repercutir en els individus i els col·lectius i, en general, en la societat actual que en demana els serveis.

Així, doncs, en virtut de les competències exclusives que en matèria de col·legis professionals reconeix a la Generalitat l'article 9.23 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i de conformitat amb el que estableix l'article 3.1 de la Llei 13/1982, del 17 de desembre, de col·legis professionals, que regula l'extensió de l'organització col·legial mitjançant llei a les professions que n'estan mancades, es considera oportuna i necessària la creació d'un col·legi professional que integri tots els professionals de les ciències ambientals.

Article 1

Creació

Es crea el Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya, corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per a complir els seus fins.

Article 2

Àmbit territorial

L'àmbit territorial del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya és Catalunya.

Article 3

Membres

El Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya agrupa les persones que es dediquen a l'activitat professional de gestió ambiental, planificació territorial i aplicació de les ciències o tècniques ambientals i que tenen la titulació de llicenciat o doctor en ciències ambientals o un títol estranger equivalent degudament homologat. Llur integració s'ha de fer d'acord amb el que disposen les lleis reguladores dels col·legis professionals.

Article 4

Relacions amb l'Administració

El Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya, pel que fa als aspectes institucionals i corporatius, s'ha de relacionar amb el Departament de Justícia i Interior o amb el departament que tingui atribuïdes les competències administratives en matèria de col·legis professionals. Pel que fa als aspectes relatius a la professió, s'ha de relacionar amb els departaments de la Generalitat que hi tinguin competències.

Disposicions transitòries

Primera

Comissió Gestora

  1. L'Associació Catalana de Ciències Ambientals, en el termini màxim d'un any a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, actuant com a comissió gestora, ha d'aprovar els estatuts provisionals del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya, amb el contingut que estableix l'article 11 de la Llei 13/1982, del 17 de desembre, de col·legis professionals.

  2. La Comissió Gestora a què fa referència l'apartat 1 s'ha de constituir en comissió d'habilitació amb la incorporació de representants de les universitats que imparteixen els estudis de ciències ambientals a Catalunya i persones expertes de reconegut prestigi en aquest camp. La dita Comissió ha d'habilitar, si escau, els professionals sense títol que es troben dins algun dels supòsits establerts per la disposició transitòria quarta i que sol·licitin la incorporació al Col·legi per a participar en l'assemblea constituent, sens perjudici d'un recurs posterior davant la Comissió contra les decisions d'habilitació adoptades per aquesta.

  3. Els estatuts provisionals han de regular, en tot cas, el procediment per a convocar l'assemblea constituent. S'ha de garantir la màxima publicitat de la convocatòria mitjançant la publicació d'aquesta en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en els diaris de més difusió de Catalunya.

Segona

Assemblea constituent

Les funcions de l'assemblea constituent són:

a) Aprovar, si escau, la gestió de la Comissió Gestora i ratificar-ne els membres perquè s'encarreguin de la direcció de l'assemblea, o bé nomenar-ne de nous.

b) Aprovar els estatuts definitius del Col·legi.

c) Elegir les persones que han d'ocupar els càrrecs corresponents en els òrgans col·legials.

Tercera

Publicació dels estatuts

Els estatuts definitius del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya, un cop aprovats, juntament amb el certificat de l'acta de l'assemblea constituent, s'han de trametre al Departament de Justícia i Interior o al departament que tingui atribuïdes les competències administratives en matèria de col·legis professionals, perquè se'n qualifiqui la legalitat i es publiquin en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Quarta

Integració de professionals sense títol

Es poden integrar al Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya, si ho sol·liciten dins els dos anys següents a l'entrada en vigor d'aquesta Llei, les persones que estiguin en possessió d'un dels títols de llicenciat o de diplomat en les carreres universitàries que donen dret a l'accés al segon cicle de la llicenciatura en Ciències Ambientals i que compleixin qualsevol dels requisits següents:

a) Haver cursat un mestratge d'una durada no inferior a 500 hores, de les quals 200 hores han de versar sobre conceptes bàsics en ciències ambientals i 300 hores han d'ésser d'especialització en alguna de les funcions pròpies del professional ambientòleg, i acreditar una experiència professional mínima de dos anys en les tasques pròpies de l'ambientòleg en activitats desenvolupades dins els cinc anys anteriors a l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

b) Acreditar una experiència professional mínima de cinc anys en les tasques pròpies de l'ambientòleg en activitats desenvolupades dins els deu anys anteriors a l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 13 de juny de 2003

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Núria de Gispert i Català

Consellera de Justícia i Interior