LLEI 8/2001, de 14 de juny, del Pla estadístic de Catalunya 2001-2004.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Presidència de la Generalitat
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

LLEI

8/2001, de 14 de juny, del Pla estadístic de Catalunya 2001-2004.

El President

de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

Durant el període d'aplicació de la Llei 9/1996, del 15 de juliol, del Pla estadístic de Catalunya 1997-2000, el Parlament va aprovar la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, per adequar la normativa catalana a la realitat actual de l'estadística i als canvis que tindran lloc els propers anys. Aquesta Llei, que estableix el Pla estadístic per al període 2001-2004, es fa ressò de les innovacions introduïdes per la Llei 23/1998 i hi adapta el model de planificació estadística, consolidat a través dels plans estadístics anteriors i dels programes anuals d'actuació estadística (PAAE) corresponents.

Així mateix, s'adapta l'objectiu central d'aquest Pla estadístic, que consisteix a ampliar i innovar el Sistema Estadístic de Catalunya i fer-lo comparable i equiparable amb els sistemes estadístics públics de l'entorn. L'article 7 defineix aquest objectiu central, que ha d'ésser el criteri bàsic i essencial per a la presa de decisions de tots els organismes implicats en l'execució del Pla i ha de constituir el criteri interpretatiu de la Llei i de les disposicions que la despleguen.

Per afavorir el compliment d'aquest objectiu, la Llei determina les condicions per a la integració de noves institucions al Sistema, regula el procés d'oficialització de les activitats estadístiques i preveu la col·laboració institucional per a l'elaboració d'estadístiques i l'intercanvi d'informació mitjançant convenis.

A més, d'acord amb l'esperit de la Llei 23/1998 d'incrementar l'actualització dels resultats estadístics i la diversificació de la informació estadística, s'inclouen com a criteris de decisió de preferència per a la posada en marxa de les activitats estadístiques experimentals i en projecte l'estudi de realitats canviants i de fenòmens emergents, d'una banda, i la possibilitat de desglossar per gèneres els resultats estadístics, de l'altra.

Al mateix temps, aquesta Llei persegueix d'assegurar el compliment dels drets i els deures estadístics de la ciutadania, desenvolupats per la Llei 23/1998, i reforça les mesures perquè la cessió d'informació estadística s'adeqüi a la normativa del secret estadístic.

Així mateix, instaura la xarxa d'Internet com el canal prioritari de publicació i difusió dels resultats estadístics, per afavorir-ne l'actualització constant i l'accés gratuït al major nombre de ciutadans i d'institucions.

Paral·lelament, la Llei reforça el paper del Parlament com a òrgan màxim de control de l'aplicació del Pla estadístic: el Govern li ha de donar compte de l'inici i de la finalització dels programes anuals d'actuació estadística i informar-lo si s'hi inclouen noves estadístiques d'interès de la Generalitat. També es referma el paper de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), com a gestor del Sistema Estadístic de Catalunya, en col·laboració amb la resta d'institucions i òrgans del Sistema.

Capítol I

Disposicions generals

Article 1

Ordenació i planificació de l'estadística

El Pla estadístic de Catalunya, d'acord amb l'article 40 de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, és l'instrument d'ordenació i de planificació de l'estadística d'interès de la Generalitat.

Article 2

Col·laboració institucional entre els òrgans del sistema estadístic de Catalunya

El Pla estadístic de Catalunya 2001-2004 és l'instrument que emmarca la col·laboració institucional entre les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya, enumerats per l'article 7 de la Llei 23/1998, per a la realització d'activitats estadístiques d'interès de la Generalitat.

Article 3

Col·laboració institucional dels òrgans del sistema estadístic de Catalunya amb altres entitats

El Pla estadístic de Catalunya 2001-2004 és l'instrument que emmarca la col·laboració institucional de les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya amb l'Institut Nacional d'Estadística i amb altres entitats públiques i organitzacions autonòmiques, estatals, europees o internacionals, per a fer-ne un sistema coherent, homogeni i comparable amb els del seu entorn.

Article 4

Període d'aplicació del Pla estadístic de Catalunya 2001-2004

El Pla estadístic regulat per aquesta Llei estableix els seus objectius per al període de temps comprès entre l'1 de gener de 2001 i el 31 de desembre de 2004.

Article 5

Activitat del sistema estadístic de Catalunya

Les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya elaboren les estadístiques previstes en el Pla estadístic i els programes anuals d'actuació estadística que el despleguen, directament o en col·laboració amb altres entitats, mitjançant acords, convenis o contractes.

Article 6

Funcions de l'Institut d'Estadística de Catalunya

L'Institut d'Estadística de Catalunya és l'òrgan estadístic de la Generalitat i es responsabilitza de les funcions de planificació, normalització, coordinació i gestió del Sistema Estadístic de Catalunya, en col·laboració amb la resta d'institucions i òrgans del Sistema.

Capítol II

Objectiu central del Pla estadístic

Article 7

Objectiu central del Pla estadístic

L'objectiu central del Pla estadístic de Catalunya 2001-2004 és desenvolupar, consolidar i innovar el conjunt coherent, ordenat, fiable i actualitzat de dades estadístiques, comparable i equiparable amb els dels sistemes estadístics públics de l'entorn i que, amb el mínim cost possible, aprofitant al màxim les fonts existents, minimitzant les molèsties a la ciutadania i garantint-li el secret estadístic, permeti de conèixer la realitat geogràfica, econòmica, demogràfica i social de Catalunya i sigui útil per a la presa de decisions de les institucions públiques i dels agents socials.

Article 8

Criteri bàsic per a la presa de decisions

L'objectiu central establert per l'article 7 ha d'ésser el criteri bàsic i essencial per a la presa de decisions de les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya i és el criteri interpretatiu primer per a l'aplicació d'aquesta Llei i de les disposicions que la despleguen.

Capítol III

Estructura del Pla estadístic

Article 9

Desplegament del Pla estadístic

L'objectiu central del Pla estadístic, establert per l'article 7, es desplega en els camps següents:

 1. Activitats estadístiques consolidades.

 2. Activitats estadístiques experimentals.

 3. Activitats estadístiques en projecte.

 4. Col·laboració entre les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya.

 5. Col·laboració institucional amb entitats i organitzacions autonòmiques, estatals, europees o internacionals.

Article 10

Concepte d'activitat estadística consolidada

 1. Les activitats estadístiques consolidades són les que en desplegament d'objectius operatius de plans anteriors, i en successives realitzacions, han mostrat llur validesa i llur utilitat per al coneixement de la realitat i constitueixen una activitat periòdica que produeix una sèrie estadística.

 2. Les regles d'identificació normalitzada de les característiques tècniques de les activitats estadístiques consolidades figuren en l'annex 1.

 3. La descripció identificativa de les estadístiques consolidades i la determinació de les entitats responsables de portar-les a terme figuren en l'annex 3.

Article 11

Concepte d'activitat estadística experimental

 1. Les activitats estadístiques experimentals són les que es porten a terme en desplegament d'objectius operatius de plans anteriors, però que, atesos llur estadi inicial o llurs característiques innovadores, no es poden considerar activitats estadístiques consolidades, tot i que s'han de consolidar durant l'execució d'aquest Pla.

 2. Les regles d'identificació normalitzada de les característiques tècniques de les activitats estadístiques experimentals figuren en l'annex 1.

 3. La descripció identificativa de les estadístiques experimentals i la determinació de les entitats responsables de portar-les a terme figuren en l'annex 4.

Article 12

Concepte d'activitat estadística en projecte

 1. Les activitats estadístiques en projecte són les que constitueixen objectius operatius nous que, a causa de llur interès i de llur adequació a l'objectiu central del Pla, s'han d'iniciar durant el període de vigència del Pla.

 2. Les regles d'identificació normalitzada de les característiques tècniques de les activitats estadístiques en projecte figuren en l'annex 1.

 3. La descripció identificativa de les estadístiques en projecte i la determinació de les entitats responsables de portar-les a terme figuren en l'annex 5.

Article 13

Criteris per a l'execució d'activitats estadístiques

Per a la determinació del procés d'execució de les activitats estadístiques experimentals i per a la determinació de l'inici i del grau d'execució de les activitats estadístiques en projecte, s'han d'observar els criteris de decisió següents:

 1. Criteris de decisió estrictes, els quals han d'ésser observats en tots els casos i íntegrament.

 2. Criteris de decisió de preferència, els quals han d'ésser tinguts en compte, de manera ponderada i successivament, en l'ordre de prelació en què s'estableixen, durant el període de vigència del Pla.

Article 14

Criteris de decisió estrictes

Els criteris de decisió estrictes a què fa referència l'article 13.a, amb relació a les activitats estadístiques, són els següents:

 1. S'han d'ajustar a la legalitat vigent.

 2. Han de disposar d'un projecte tècnic que compleixi les normes tècniques vigents.

 3. Han d'aplicar un sistema normalitzat de conceptes, definicions, classificacions i codis, i també una metodologia que permeti la comparació dels resultats amb altres estadístiques similars.

 4. Se n'han de fer públics els resultats d'acord amb el que estableix aquesta Llei.

 5. Se n'ha de garantir l'actualització periòdica i puntual.

 6. S'ha de garantir que no dupliquen altres estadístiques existents.

Article 15

Criteris de decisió de preferència

Els criteris de decisió de preferència a què fa referència l'article 13.b, amb relació a les activitats estadístiques, són els següents:

 1. Que es garanteixi que la relació entre el cost i el benefici és l'òptima, entenent el factor cost com la combinació del cost econòmic i el grau de complexitat tècnica, metodològica i organitzativa, i entenent el factor benefici com el grau d'assoliment dels criteris descrits per les lletres b, c, d, e, f i g.

 2. Que equilibrin el conjunt de les estadístiques disponibles sobre Catalunya.

 3. Que diversifiquin el conjunt d'estadístiques disponibles sobre Catalunya, prioritzant les que estudiïn realitats canviants i fenòmens emergents en la realitat econòmica, demogràfica i social de Catalunya, com els canvis en l'estructura familiar, els sistemes d'informació i de comunicacions, la mobilitat, la logística i el transport, el medi ambient, la immigració i l'exclusió social i altres matèries similars.

 4. Que proporcionin la màxima desagregació territorial i conceptual de les dades, en els termes i amb les condicions que estableix la Llei 23/1998.

 5. Que desglossin per gèneres, tenint en compte les condicions de vida i les càrregues familiars dels homes i de les dones, les dades derivades d'estadístiques regulades per aquesta Llei, si és tècnicament i metodològicament viable.

 6. Que obtinguin resultats estadístics d'actualitat, és a dir, descriptius de fenòmens de la realitat propers temporalment al moment de la disponibilitat de les dades.

 7. Que utilitzin fonts d'informació estadístiques i administratives existents i disponibles.

Article 16

Activitats estadístiques a càrrec dels òrgans, organismes, entitats i empreses de la Generalitat

Els òrgans amb atribucions estadístiques dels departaments de la Generalitat i dels organismes, les entitats públiques i les empreses que en depenen porten a terme les activitats estadístiques que els encomanen el Pla estadístic i els successius programes anuals d'actuació estadística. En cas que desitgin portar a terme altres activitats estadístiques d'interès de la Generalitat, n'han de sol·licitar a l'Institut d'Estadística de Catalunya la inclusió en el corresponent programa anual d'actuació estadística.

Article 17

Activitats estadístiques a càrrec d'institucions i òrgans no dependents de la Generalitat

L'Institut d'Estadística de Catalunya, per iniciativa pròpia o a instància d'una de les institucions o un dels òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya altres que els esmentats a l'article 16 que hi tinguin interès, pot proposar d'incloure en un dels programes anuals d'actuació estadística, com a activitat estadística d'interès de la Generalitat, les estadístiques que aquestes institucions i aquests òrgans portin a terme o puguin portar a terme i que siguin d'interès per al compliment de l'objectiu central del Pla estadístic i dels altres objectius del Pla.

Article 18

Activitats estadístiques d'entitats no integrades en el sistema estadístic de Catalunya

 1. L'Institut d'Estadística de Catalunya pot establir formes estables de col·laboració amb organitzacions, entitats, associacions i empreses no integrants del Sistema Estadístic de Catalunya que estiguin vinculades a realitats socioeconòmiques que puguin ésser objecte d'activitats estadístiques.

 2. Totes les entitats a què es refereix l'apartat 1 poden tenir la consideració d'entitats col·laboradores.

Article 19

Assistència tècnica de l'Institut d'Estadística de Catalunya

L'Institut d'Estadística de Catalunya ha de prestar a la resta d'institucions i òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya l'assistència tècnica que requereixin per a garantir que puguin aplicar correctament les normes tècniques i legals que han de complir les activitats estadístiques d'interès de la Generalitat.

Article 20

Cessió de dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya

 1. L'Institut d'Estadística de Catalunya ha de cedir a la resta d'institucions i òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya la informació de base que requereixin per a portar a terme les activitats estadístiques d'interès de la Generalitat, si es compleixen les condicions següents:

  1. Que la cessió hagi estat prevista en el projecte tècnic.

  2. Que hagin estat adoptades les mesures de seguretat tècnica suficients per a mantenir el secret estadístic de les dades cedides, d'acord amb el que prescriu la Llei 23/1998.

  3. Que la informació cedida s'utilitzi exclusivament per a la realització de les activitats estadístiques d'interès de la Generalitat que la institució o l'òrgan que rep les dades tingui encomanades.

 2. A fi de protegir el secret estadístic, es prohibeix expressament la transferència de dades de fitxers estadístics a altres fitxers no estadístics de les institucions i els òrgans a qui se cedeix la informació i també qualsevol acarament o creuament entre ambdós tipus de fitxers, en els termes establerts per la Llei 23/1998.

  Capítol IV

  Execució del Pla estadístic

Article 21

Execució del Pla estadístic mitjançant els programes anuals d'actuació estadística

L'execució del Pla estadístic es porta a terme mitjançant l'elaboració, l'aprovació i l'execució dels corresponents programes anuals d'actuació estadística.

Article 22

Definició dels programes anuals d'actuació estadística

Els programes anuals d'actuació estadística estableixen la descripció precisa de les activitats estadístiques consolidades, experimentals i en projecte que s'han de portar a terme, en compliment dels preceptes d'aquesta Llei, durant l'any que abasten.

Article 23

Aprovació dels programes anuals d'actuació estadística

 1. El Govern ha d'aprovar cada any per decret, abans del 31 de desembre, a proposta del conseller o consellera d'Economia i Finances, el programa anual d'actuació estadística per a l'any següent.

 2. El Govern ha de donar compte al Parlament del decret a què fa referència l'apartat 1, conjuntament amb tota la documentació descriptiva del programa anual d'actuació estadística. Així mateix, el Govern ha de donar compte al Parlament, quan s'escaigui, de la finalització de cada programa anual d'actuació estadística, mitjançant la presentació d'un informe que especifiqui el grau de compliment dels objectius i, si s'escau, les causes d'incompliment.

 3. L'Institut d'Estadística de Catalunya ha de preparar cada any, després de mantenir consultes amb la resta d'institucions i òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya, la proposta del programa anual d'actuació estadística, que ha d'haver aprovat abans del dia 15 de novembre.

 4. La inclusió d'una activitat estadística en els programes anuals d'actuació estadística ha de tenir en compte les disponibilitats pressupostàries i organitzatives.

Article 24

Inclusió d'activitats estadístiques en els programes anuals d'actuació estadística

 1. Perquè s'inclogui una activitat estadística en un programa anual d'actuació estadística cal:

  1. Que el projecte tècnic hagi obtingut l'homologació de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

  2. Que s'enumerin les normes reguladores vigents que són aplicables a l'activitat estadística en qüestió.

  3. Que s'inclogui un articulat de normes específiques que completi la regulació exigida per la Llei d'estadística.

  4. Que es determinin els terminis en què s'obtindrà cada tipus de resultat estadístic i el sistema de difusió de les dades, que ha de complir en tot cas el que estableix aquesta Llei.

  5. Que es descriguin les característiques tècniques de l'activitat, d'acord amb el que estableix l'annex 2.

  6. Que es fixin els terminis de disponibilitat dels resultats de l'activitat.

 2. Durant el període de vigència d'un programa anual d'actuació estadística, el Govern pot aprovar per decret, a proposta del conseller o consellera d'Economia i Finances, d'incloure-hi altres estadístiques d'interès de la Generalitat. En aquest cas, n'ha de donar compte al Parlament.

Article 25

Declaració d'activitat estadística d'interès de la Generalitat

 1. La inclusió d'una activitat estadística en un programa anual d'actuació estadística en comporta la declaració d'activitat estadística d'interès de la Generalitat i, per tant, l'oficialitat.

 2. Els resultats de les activitats estadístiques incloses en els programes anuals d'actuació estadística esdevenen oficials en el moment en què es fan públics els resultats sintètics.

Article 26

Facultat inspectora de l'Institut d'Estadística de Catalunya

Per fer efectiva l'obligació de l'Institut d'Estadística de Catalunya de vetllar pel compliment de les normes vigents reguladores de l'estadística, i en particular de les que estableixen el Pla estadístic i les normes que el despleguen, s'autoritza el Govern perquè atribueixi a l'Institut la facultat inspectora de les activitats estadístiques sotmeses al Pla.

Capítol V

Col·laboració entre les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya

Article 27

Formes de col·laboració institucional entre els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya

La col·laboració institucional entre les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya, que té com a marc el Pla estadístic, s'ha de regular mitjançant convenis o altres fórmules de col·laboració que permetin d'aprofundir-ne les relacions, d'acord amb el que estableix el capítol III.

Article 28

Sol·licitud de col·laboració tècnica de l'Institut d'Estadística de Catalunya

Les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya poden sol·licitar la col·laboració tècnica de l'Institut d'Estadística de Catalunya per a l'elaboració d'activitats estadístiques ajustades als objectius del Pla estadístic de Catalunya 2001-2004 que siguin d'interès per als dits òrgans i institucions.

Article 29

Requisits de la col·laboració tècnica de l'Institut d'Estadística de Catalunya

 1. Per establir la col·laboració tècnica a què es refereix l'article 28 cal un informe preceptiu de l'Institut d'Estadística de Catalunya que justifiqui l'adequació de les propostes al Pla estadístic, si escau. L'informe ha d'incloure una resolució favorable sobre el compliment de les condicions exigides per a la cessió d'informació estadística que regula l'article 20.

 2. Els termes de la col·laboració tècnica regulada per l'article 28 s'han de precisar i descriure mitjançant un conveni de col·laboració entre l'Institut d'Estadística de Catalunya i la institució o l'òrgan interessat. El text del conveni ha d'especificar totes les prestacions i contraprestacions de recursos que s'estableixin, del tipus que siguin, i ha de reproduir el contingut de l'informe a què es refereix l'apartat 2.

Capítol VI

Col·laboració amb entitats i organitzacions autonòmiques, estatals, europees i internacionals

Article 30

Col·laboració institucional de l'Institut d'Estadística de Catalunya amb entitats autonòmiques, estatals, europees i internacionals

 1. L'Institut d'Estadística de Catalunya pot adreçar-se a l'Institut Nacional d'Estadística i a altres entitats i organitzacions autonòmiques, estatals, europees o internacionals per proposar-los de col·laborar en la realització d'activitats estadístiques, si ho considera d'interès per al compliment de l'objectiu central del Pla estadístic i dels altres objectius del Pla.

 2. L'Institut d'Estadística de Catalunya pot prestar la seva col·laboració, pel que fa a la realització d'activitats estadístiques, a les entitats i les organitzacions autonòmiques, estatals, europees o internacionals que ho sol·licitin.

 3. Els termes de l'acceptació de la proposta a què fa referència l'apartat 1 s'han de precisar mitjançant un conveni de col·laboració entre l'Institut d'Estadística de Catalunya i l'entitat o l'organització interessada.

Capítol VII

Difusió dels resultats estadístics

Article 31

Actualitat de les dades i celeritat en la difusió

Per a assolir l'objectiu central del Pla estadístic, la difusió dels resultats de les activitats estadístiques, que ha de garantir en tot cas el secret estadístic, ha de respondre als principis d'actualitat de les dades i de celeritat en la difusió, prioritzant la utilització de les noves tecnologies de la informació.

Article 32

Tipus de resultats estadístics

D'acord amb l'article 19 de la Llei 23/1998, els resultats estadístics es classifiquen en tres tipus:

 1. Resultats sintètics, que resumeixen de forma breu els resultats globals obtinguts per conceptes temàtics i agregats territorialment.

 2. Resultats bàsics, que s'obtenen per mitjà d'una explotació estàndard dels resultats globals, amb l'objectiu d'obtenir un conjunt de taules encreuades, amb les desagregacions conceptuals, territorials i temporals previstes en els programes anuals d'actuació estadística.

 3. Resultats específics, que consisteixen en l'obtenció d'explotacions no estandarditzades o accessos específics a la informació estadística, tot observant el secret estadístic.

Article 33

Publicació dels resultats estadístics sintètics

Els resultats sintètics de les activitats estadístiques d'interès de la Generalitat s'han de publicar si més no en un canal d'ampli abast i d'accés lliure, com ara Internet, i han d'estar disponibles a la biblioteca de l'Institut d'Estadística de Catalunya, per garantir que totes les persones i institucions hi tinguin accés gratuït.

Article 34

Difusió per l'Institut d'Estadística de Catalunya dels resultats estadístics

 1. L'Institut d'Estadística de Catalunya ha de tenir disponibles, difondre i fer públics els resultats de les estadístiques compreses en el Pla estadístic i en els programes anuals d'actuació estadística.

 2. L'Institut d'Estadística de Catalunya ha de facilitar que la resta d'institucions i òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya que ho desitgin puguin incorporar al web propi de l'Institut els resultats de les activitats estadístiques d'interès de la Generalitat, ja sigui directament o mitjançant enllaços amb altres webs.

  Disposicions addicionals

  Primera

  El Govern, prèviament o simultàniament a la presentació del projecte de llei reguladora del proper Pla estadístic de Catalunya, ha de presentar al Parlament un informe d'avaluació i justificació del grau de compliment del Pla estadístic 2001-2004, l'elaboració del qual informe és responsabilitat de l'Institut d'Estadística de Catalunya, com a gestor del Sistema Estadístic de Catalunya.

  Segona

  La desagregació territorial de les estadístiques que regula aquesta Llei s'ha d'adaptar al model territorial aprovat pel Parlament que sigui vigent en el moment de dur-la a terme.

  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

  Palau de la Generalitat, 14 de juny de 2001

  Jordi Pujol

  President de la Generalitat de Catalunya

  Francesc Homs i Ferret

  Conseller d'Economia i Finances

  Annex 1

  Regles d'identificació normalitzada de les estadístiques consolidades, experimentals i en projecte en els annexos 3, 4 i 5 del Pla estadístic

  La identificació de les característiques de les estadístiques consolidades, experimentals i en projecte per a cadascun dels epígrafs que es detallen es fa d'acord amb les regles següents:

 3. Identificació dels organismes responsables.

  1.1 Organisme responsable de dur a terme l'activitat estadística.

  1.2 Organismes col·laboradors, si fos el cas.

 4. Identificació dels objectius operatius. Una descripció de l'activitat en termes d'objectius operatius.

  Els objectius operatius són la descripció més precisa, en llenguatge de planificació, que adopta aquesta Llei per tal d'identificar activitats estadístiques. Els objectius operatius consisteixen en:

  1. Una descripció de les finalitats i de les prestacions que es pretenen.

  2. Una descripció breu i molt general de les operacions que permetrien aconseguir les prestacions i les finalitats.

 5. Grau de complexitat tècnica.

  Les estimacions del grau de complexitat tècnica, metodològica i organitzativa es fan utilitzant la classificació següent:

  1. Senzill: referit a l'operació estadística quan el grau de complexitat és equivalent al de les operacions estadístiques habituals i sobre aquestes es té un grau d'experiència molt elevat.

  2. Complex: quan el grau de complexitat és equivalent al de les operacions estadístiques poc habituals i que requereixen un procés específic de reflexió tècnica o metodològica, o una definició organitzativa especial, però hi ha alguna experiència similar.

  3. Molt complex: quan el grau de complexitat és equivalent al de les operacions estadístiques que requereixen un procés específic i de contingut experimental en els nivells tècnic, metodològic o organitzatiu.

 6. Estimació de la disponibilitat dels resultats sintètics, utilitzant la classificació següent:

  1. Disponibilitat immediata, quan l'activitat produeix resultats d'una manera continuada.

  2. Disponibilitat a curt termini, si s'estima que el període de temps és inferior a un any.

  3. Disponibilitat a mitjà termini, si s'estima que el període de temps és superior a un any i inferior a dos.

  4. Disponibilitat a llarg termini, si s'estima que el període de temps és superior a dos anys.

 7. Cost directe estimat.

  Les estimacions dels costos s'efectuen utilitzant la classificació següent:

  1. Cost molt baix: si s'estima que el cost anual d'execució de l'activitat és de fins a 60.000 euros de l'any 2000.

  2. Cost baix: si s'estima que el cost anual d'execució de l'activitat és de 60.000 a 120.000 euros de l'any 2000.

  3. Cost moderat: si s'estima que el cost anual d'execució de l'activitat és de 120.000 a 240.000 euros de l'any 2000.

  4. Cost alt: si s'estima que el cost anual d'execució de l'activitat és de 240.000 a 420.000 euros de l'any 2000.

  5. Cost molt alt: si s'estima que el cost anual d'execució de l'activitat és de 420.000 a 600.000 euros de l'any 2000.

  6. Cost extraordinari: si s'estima que el cost anual d'execució de l'activitat és de més de 600.000 euros de l'any 2000.

  Annex 2

  Regles de descripció normalitzada de les característiques tècniques de les estadístiques consolidades, experimentals i en projecte en els programes anuals d'actuació estadística

  La descripció de les característiques tècniques de les estadístiques consolidades, experimentals i en projecte per a cadascun dels epígrafs que es detallen, es fa d'acord amb les regles següents:

 8. Identificació dels organismes responsables:

  1.1 Organisme responsable de dur a terme l'activitat estadística.

  1.2 Organismes col·laboradors, si fos el cas.

 9. Descripció de l'activitat

  2.1 Una ressenya precisa de l'activitat que s'ha de dur a terme.

  2.2 Font de la informació.

  2.3 Informant inicial: persona física o jurídica que subministra la font d'informació.

  2.4 Tècnica de recollida de les dades primàries.

  2.5 Periodicitat de l'activitat.

  2.6 Variables principals que s'han d'investigar.

  2.7 Període de disponibilitat dels resultats sintètics, utilitzant la classificació establerta per l'apartat 4 de l'annex 1.

 10. Difusió de resultats.

  3.1 Organisme difusor.

  3.2 Mitjà principal de difusió.

  3.3 Nivell de desagregació territorial de difusió.

 11. Cost directe estimat

  Les estimacions dels costos es fan utilitzant la classificació establerta per l'apartat 5 de l'annex 1.

  Annex 3

  Descripció identificativa de les estadístiques consolidades

  Consolidades

  Generalitat de Catalunya

  Departament de la Presidència

  Estadística d'actuacions en radiodifusió, televisió i telecomunicacions

  Estadístiques sobre la dona

  Directori d'entitats i associacions de la dona

  Estadística de la joventut de Catalunya

  Departament de Governació i Relacions Institucionals

  Estadística de resultats electorals

  Estadística de personal de l'Administració

  Directori de casals catalans a l'estranger

  Estadística sobre pressupostos i liquidacions dels ens locals de Catalunya

  Estadística de les actuacions del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya

  Estadística relativa al Fons de cooperació local de Catalunya

  Atribució de codis d'entitats municipals descentralitzades, mancomunitats, entitats metropolitanes, ens de gestió, consorcis i societats amb participació pública local

  Departament d'Economia i Finances

  Resultats economicofinancers de les empreses

  Avanç de la variació del producte interior brut (PIB) de Catalunya

  Conjuntura econòmica de Catalunya

  Renda familiar disponible de les comarques i els municipis de Catalunya

  Estadística i comptes de les administracions públiques

  Estadística de la recaptació de tributs

  Estadística de l'activitat creditícia de les caixes d'estalvi catalanes

  Directori de mutualitats de previsió social voluntària

  Estadística del crèdit agrari

  Institut d'Estadística de Catalunya

  Comptes econòmics de Catalunya

  Macromagnituds bàsiques de les economies comarcals

  Macromagnituds bàsiques de les economies locals

  Comptabilitat trimestral

  Indicadors de la conjuntura econòmica de Catalunya

  Renda familiar disponible de les comarques i els municipis de Catalunya

  Estadística i comptes de les administracions públiques

  Estadística i comptes de la indústria

  Índex de preus industrials (IPRI)

  Índex de producció industrial (IPI)

  Estadística física de la producció industrial

  Quaderns sectorials

  Estadística conjuntural de la construcció

  Estadística i comptes del comerç

  Índex de conjuntura comercial de Catalunya

  Índex de vendes en grans superfícies (IVGS)

  Estadística del comerç amb la resta de l'Estat

  Comerç amb l'estranger

  Avanç de comerç amb l'estranger

  Comerç amb l'estranger segons R+D

  Índex de competitivitat del comerç internacional català

  Estadística d'empreses i establiments

  Estadística de societats mercantils

  Estadística d'activitat hotelera

  Estadístiques sobre els viatges dels catalans

  Estadístiques sobre els viatges a Catalunya dels residents a la resta de l'Estat

  Estadística del mercat de treball

  Base de dades del mercat de treball

  Estadística de la població estacional

  Directori d'explotacions agràries

  Estadística de les característiques bàsiques de les explotacions agràries

  Estadística de superfícies i aprofitament de la terra i tipus de conreus de les explotacions agràries

  Estadística d'equipaments i instal·lacions de les explotacions agràries

  Estadística de les explotacions ramaderes i del règim de tinença de la ramaderia

  Estadística de la comercialització de la producció agrària

  Estadística de la mà d'obra agrària

  Estadística de l'estructura de les explotacions agràries

  Creació de l'arxiu de població 2001

  Estadística de l'estructura de la població

  Estadística de naturalesa de la població

  Estadística del coneixement del català

  Estadística del nivell d'instrucció de la població

  Estadística de l'estructura de la població segons la relació amb l'activitat

  Estadística de la mobilitat obligada intermunicipal de la població

  Estadística de la mobilitat intramunicipal de la població laboral i escolar

  Estadística de localització de l'activitat

  Estadística de llars i famílies

  Estadística de característiques lingüístiques de les famílies

  Estadística de característiques socioeconòmiques de les llars i famílies

  Estadística de naixements i matrimonis

  Estadística de moviments migratoris

  Estimacions intercensals de la població

  Estimacions postcensals de població

  Projeccions de població

  Indicadors socials

  Comptes integrats de la despesa de protecció social

  Estadística del finançament i les despeses de l'ensenyament privat

  Estadística de biblioteques

  Anuari estadístic de Catalunya

  Estadística comarcal i municipal

  Xifres de Catalunya

  Estadístiques de síntesi en CD-ROM

  Base de dades estadístiques comarcals i municipals

  Base de dades d'estadístiques monogràfiques

  Biblioteca de l'Institut d'Estadística de Catalunya

  Servei d'informació d'estadística per mitjà d'Internet

  Normalització d'unitats estadístiques (entitats territorials i administratives)

  Nomenclatures i classificacions estadístiques

  Sistema de codificació automàtica

  Assistència tècnica estadística

  Formació en procediments estadístics

  Quaderns d'estadística i investigació operativa

  Promoció de la investigació i la divulgació de l'estadística

  Departament d'Ensenyament

  Directori de centres d'ensenyament

  Estadística de l'ensenyament infantil i primari

  Estadística de l'ensenyament secundari

  Estadística de l'educació especial

  Estadística dels ensenyaments artístics (règim especial)

  Estadística dels ensenyaments d'idiomes (règim especial)

  Estadística de l'ensenyament superior no universitari

  Estadística dels establiments educatius

  Estadística de la despesa pública en ensenyament

  Departament de Cultura

  Estadística del patrimoni arquitectònic

  Estadística del patrimoni arqueològic

  Estadística d'arxius

  Estadística de teatre

  Estadística del cinema: sector d'exhibició

  Estadística del llibre

  Estadística de premsa

  Estadística de la despesa en cultura

  Estadística de consum cultural

  Directori d'associacions i clubs esportius

  Estadística de l'esport a Catalunya

  Departament de Sanitat i Seguretat Social

  Directori d'establiments sanitaris

  Estadística d'establiments hospitalaris

  Estadística de causes de mort

  Estadística del conjunt mínim bàsic de dades d'alta hospitalària

  Estadística de malalties de declaració obligatòria

  Estadística del control sanitari d'aigües

  Estadística dels programes de vacunació

  Directori de les entitats d'assegurança lliure d'assistència medicofarmacèutica

  Estadística dels centres integrats a la xarxa d'atenció a les drogodependències

  Estadística de la despesa sanitària pública

  Estadística d'interrupcions voluntàries d'embaràs

  Estadística de malalts renals

  Estadística de casos de sida a Catalunya

  Estadística de trasplantaments

  Estadística de farmàcia

  Enquesta de salut de la població

  Departament de Política Territorial i Obres Públiques

  Anuari estadístic de política territorial i obres públiques

  Estadística de l'edificació residencial

  Estadística de l'edificació no residencial

  Estadística del mercat immobiliari a Catalunya

  Estadística de l'oferta i el preu de l'habitatge de nova construcció

  Directori de les empreses de transport

  Estadística del transport ferroviari de la Generalitat de Catalunya

  Estadística de trànsit marítim als ports de la Generalitat de Catalunya

  Estadística del parc de vehicles

  Estadística dels ajuts públics a l'habitatge

  Estadística del transport regular de viatgers per carretera

  Estadística de la xarxa viària de Catalunya

  Estadística conjuntural de la construcció

  Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

  Estadística de les superfícies i les produccions agrícoles

  Estadística de la ramaderia

  Estadística de les captures pesqueres

  Estadística dels preus agraris cotitzats en llotges i mercats

  Estadística dels preus percebuts i pagats pels pagesos

  Estadística dels preus de la terra

  Comptes econòmics del sector agrari

  Xarxa comptable agrària

  Estadística del parc de maquinària agrícola

  Estadística de les escoles i els centres de capacitació agrària

  Estadística de síntesi del sector agrari

  Departament de Treball

  Anuari estadístic de treball

  Estadística de convenis col·lectius

  Estadística de conciliacions laborals col·lectives

  Estadística de conciliacions laborals individuals

  Estadística de vagues i tancaments patronals

  Estadística de sinistralitat laboral

  Estadística de sancions en matèria laboral

  Estadística d'expedients de regulació d'ocupació

  Estadística d'obertures de centres de treball

  Estadística de l'ocupació assalariada i autònoma

  Estadística dels demandants d'ocupació

  Estadística de la contractació laboral

  Base de dades del mercat de treball

  Difusió de l'estadística de treball per mitjà d'Internet

  Estadística de residències de temps lliure

  Estadística dels usuaris de les residències de temps lliure

  Estadística de plans d'ocupació

  Estadística de la formació professional ocupacional

  Estadística del programa autoempresa

  Estadística de promoció de l'ocupació autònoma

  Estadística del suport a cooperatives i societats laborals

  Estadística de la renda mínima d'inserció

  Estadística sobre guarderies laborals

  Directori de les societats cooperatives

  Directori de les societats laborals

  Estadística de les empreses de treball temporal

  Directori d'associacions professionals

  Estadística d'eleccions sindicals

  Departament de Justícia

  Directori de fundacions i d'associacions

  Directori d'edificis i locals judicials

  Estadística penitenciària

  Estadística d'assessorament tècnic a les jurisdiccions civil i penal ordinàries

  Estadística de justícia juvenil

  Estadística d'atenció a la infància i l'adolescència

  Estadística de fundacions i associacions

  Estadística d'atenció a les víctimes de delictes

  Estadística de la plantilla orgànica del personal dels cossos d'oficial, auxiliar i agent de l'Administració de justícia de Catalunya

  Departament d'Indústria, Comerç i Turisme

  Quaderns sectorials

  Estadística d'inversió industrial

  Expectatives empresarials

  Balanç energètic

  Estadística del consum energètic del sector industrial

  Estadística d'energia elèctrica

  Estadística de conjuntura elèctrica

  Estadística del gas natural

  Estadística de conjuntura de gas natural

  Estadística del carbó i del coc de petroli

  Estadística del petroli

  Estadística de conjuntura de productes petrolífers

  Estadística del cens d'explotacions mineres

  Estadística d'extracció de les explotacions mineres de Catalunya

  Estadística de les voladures dutes a terme en explotacions mineres

  Estadística d'extracció d'aigua d'aqüífers minerals

  Registre d'establiments industrials de Catalunya

  Estadística d'inversions en noves indústries i ampliacions

  Base de dades del parc de vehicles de Catalunya

  Estadística de l'estat mecànic del parc de vehicles de Catalunya

  Estadística de consultes i reclamacions dels consumidors

  Índex de competitivitat del comerç internacional català

  Índex de conjuntura comercial de Catalunya

  Indicadors de fires de Catalunya

  Estadístiques sobre els viatges dels catalans

  Estadístiques sobre els viatges a Catalunya dels residents a la resta de l'Estat

  Estadística dels visitants estrangers a Catalunya

  Estadística del moviment de viatgers en càmpings

  Estadística de síntesi del sector turístic

  Base de dades d'establiments turístics

  Directori d'allotjaments hotelers, càmpings i altres establiments turístics

  Departament de Benestar Social

  Directori de serveis socials

  Estadística de serveis socials d'atenció a la gent gran

  Estadística de beneficiaris de prestacions econòmiques de serveis socials

  Estadística de persones amb disminució registrades a Catalunya

  Estadística de títols de famílies nombroses

  Directori de centres de formació d'adults

  Estadística de l'alumnat i del professorat de formació d'adults

  Estadística de la renda mínima d'inserció

  Departament de Medi Ambient

  Estadística hidrogràfica

  Estadística de residus municipals

  Estadística de residus industrials declarats

  Dades del medi ambient a Catalunya

  Estadística de qualitat de l'aire

  Índex de contaminació atmosfèrica

  Indicadors de l'estat de les aigües de bany en la temporada d'estiu

  Indicadors de qualitat ambiental de les aigües litorals

  Indicadors fisicoquímics de qualitat de l'aigua dels rius

  Estadística sobre declaracions d'impacte ambiental

  Estadística d'activitats extractives

  Estadística de les superfícies i les produccions forestals

  Estadística d'espais naturals protegits

  Estadística de climatologia

  Estadística de la despesa pública de la Generalitat de Catalunya en medi ambient

  Departament d'Interior

  Estadística del joc

  Estadística d'incendis i salvaments

  Estadística dels accidents de trànsit amb víctimes a Catalunya

  Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació

  Estadística del sistema universitari a Catalunya

  Entitats territorials

  Ajuntament de Barcelona

  Avanços de la participació i resultats electorals del municipi de Barcelona

  Estadística del moviment natural de la població del municipi de Barcelona

  Estadística de mortalitat de la població del municipi de Barcelona

  Estadística del moviment migratori del municipi de Barcelona

  Sistema d'informació estadística del municipi de Barcelona (SIE)

  Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona

  Cens de vehicles del municipi de Barcelona

  Estadística de l'oferta industrial, comercial i de serveis de Barcelona

  Sistema d'informació geogràfica de la ciutat de Barcelona

  Estadística de morbiditat del municipi de Barcelona

  Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

  Anuari estadístic de la ciutat de l'Hospitalet de Llobregat

  Ajuntament de Terrassa

  Anuari estadístic de Terrassa

  Consell Comarcal del Baix Llobregat

  Estadística d'activitat de la població de la comarca del Baix Llobregat

  Altres entitats

  Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona

  Enquesta sobre condicions de vida i hàbits de la població de la regió de Barcelona

  Departament de la Presidència

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística d'actuacions en radiodifusió, televisió i telecomunicacions

  Organisme responsable: Departament de la Presidència

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer les dades bàsiques sobre actuacions de la Generalitat de Catalunya en radiodifusió, televisió i control de l'espectre radioelèctric, fent un tractament estadístic de la informació subministrada mitjançant monitoratges de camp, de laboratori i dades de caràcter administratiu disponibles.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadístiques sobre la dona

  Organisme responsable: Departament de la Presidència

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer les estadístiques bàsiques sobre les dones a Catalunya, fent un tractament estadístic de les dades estadístiques i administratives disponibles.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Directori d'entitats i associacions de la dona

  Organisme responsable: Departament de la Presidència

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer la denominació, l'adreça i altres característiques de les entitats i les associacions de les dones a Catalunya, fent una operació de tractament estadístic de fitxers administratius que permeti l'actualització i el manteniment d'una base de dades.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de la joventut de Catalunya

  Organisme responsable: Departament de la Presidència

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer les característiques sociològiques de la joventut catalana, fent una enquesta directa a una mostra de població de Catalunya de 15 a 29 anys.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Departament de Governació i Relacions Institucionals

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de resultats electorals

  Organisme responsable: Departament de Governació i Relacions Institucionals

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: difondre els resultats de les convocatòries electorals a Catalunya, fent una explotació estadística dels arxius estadístics de cadascuna de les consultes.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de personal de l'Administració

  Organisme responsable: Departament de Governació i Relacions Institucionals

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el nombre i les característiques bàsiques del personal de l'Administració pública de la Generalitat de Catalunya, fent una explotació estadística de la informació de caràcter administratiu disponible.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Directori de casals catalans a l'estranger

  Organisme responsable: Departament de Governació i Relacions Institucionals

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer la denominació, l'adreça i altres característiques dels casals catalans a l'estranger, fent un tractament estadístic de les dades administratives disponibles en forma de directori.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística sobre pressupostos i liquidacions dels ens locals de Catalunya

  Organisme responsable: Departament de Governació i Relacions Institucionals

  Organismes col·laboradors: ens locals de Catalunya

  Objectiu: conèixer, sistemàticament, els pressupostos i les liquidacions de les administracions locals catalanes, fent una operació d'enquesta completada amb dades d'origen administratiu.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de les actuacions del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya

  Organisme responsable: Departament de Governació i Relacions Institucionals

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el nombre i les característiques de les actuacions en relació amb el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, fent una operació d'explotació estadística de les dades administratives disponibles.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística relativa al Fons de cooperació local de Catalunya

  Organisme responsable: Departament de Governació i Relacions Institucionals

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el volum de transferències econòmiques que reben els ens locals, en concepte de participacions en els ingressos de la Generalitat de Catalunya, integrades en el Fons de cooperació local de Catalunya, fent un tractament estadístic de les dades de caràcter administratiu.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Atribució de codis d'entitats municipals descentralitzades, mancomunitats, entitats metropolitanes, ens de gestió, consorcis i societats amb participació pública local

  Organisme responsable: Departament de Governació i Relacions Institucionals

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: identificar d'una manera precisa les entitats municipals descentralitzades, mancomunitats, entitats metropolitanes, ens de gestió, consorcis i societats amb participació pública local, per tal de facilitar la comparabilitat de la informació estadística, fent una assignació i actualització de codis d'acord amb allò que estableix la normativa vigent.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Departament d'Economia i Finances

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Resultats economicofinancers de les empreses

  Organisme responsable: Departament d'Economia i Finances

  Organismes col·laboradors: Banc d'Espanya

  Objectiu: obtenir i analitzar els indicadors economicofinancers dels resultats de les empreses catalanes, fent una enquesta a una mostra d'empreses amb seu social a Catalunya de la Central de Balanços del Banc d'Espanya.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Avanç de la variació del producte interior brut (PIB) de Catalunya

  Organisme responsable: Departament d'Economia i Finances

  Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya i Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

  Objectiu: obtenir una primera aproximació ràpida de la taxa de variació del producte interior brut de l'economia catalana (trimestral i anual), fent una síntesi d'indicadors representatius de l'evolució dels diferents sectors econòmics.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Indicadors de la conjuntura econòmica de Catalunya

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer l'evolució conjuntural de l'economia catalana, fent un seguiment individualitzat dels diferents indicadors, elaborats per l'Institut d'Estadística de Catalunya o per altres organismes, relatius al consum final, la inversió, el mercat de treball, els preus i els salaris, el moviment empresarial, els crèdits i dipòsits i altres indicadors d'activitats sectorials.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Renda familiar disponible de les comarques i els municipis de Catalunya

  Organisme responsable: Departament d'Economia i Finances i Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer la renda familiar disponible amb periodicitat anual, fent una estimació de síntesi de la informació estadística disponible.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística i comptes de les administracions públiques

  Organisme responsable: Departament d'Economia i Finances i Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Intervenció General de l'Administració de l'Estat

  Objectiu: conèixer la producció, els consums intermedis, els costos de personal i altres macromagnituds rellevants de les administracions públiques de Catalunya, en el marc d'un conveni amb la Intervenció General de l'Administració de l'Estat i la Intervenció de la Generalitat, fent una ampliació de l'àmbit d'estudi als consells comarcals i una explotació específica dels seus resultats.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: llarg termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de la recaptació de tributs

  Organisme responsable: Departament d'Economia i Finances

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el volum i les principals característiques dels tributs gestionats per la Generalitat de Catalunya i també dels tributs de l'Estat, fent una explotació estadística dels arxius administratius disponibles i elaborant una memòria tributària.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de l'activitat creditícia de les caixes d'estalvi catalanes

  Organisme responsable: Departament d'Economia i Finances

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el volum, els subjectes, les finalitats, la distribució territorial i altres característiques dels crèdits concedits per les caixes d'estalvi catalanes que tenen seu a Catalunya, fent una explotació estadística de les dades administratives disponibles.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Directori de mutualitats de previsió social voluntària

  Organisme responsable: Departament d'Economia i Finances

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer la identificació, la localització i altres característiques de les mutualitats de previsió social voluntària de Catalunya, les quals tenen l'obligació d'inscriure's en el registre corresponent, per tal d'obtenir informació estadística i ésser, si s'escau, marc de censos i mostres d'altres operacions estadístiques, fent un tractament estadístic de la informació disponible en forma de directori.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística del crèdit agrari

  Organisme responsable: Departament d'Economia i Finances

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el nombre i les principals característiques dels préstecs concedits per l'Institut Català del Crèdit Agrari, fent un tractament estadístic de les dades administratives disponibles.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Institut d'Estadística de Catalunya

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Comptes econòmics de Catalunya

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Departament d'Economia i Finances

  Objectiu: conèixer l'estructura i evolució de l'economia catalana a partir dels comptes econòmics de Catalunya en el marc regional d'Europa, fent una síntesi de diverses fonts estadístiques i operacions complementàries.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Macromagnituds bàsiques de les economies comarcals

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Departament d'Indústria, Comerç i Turisme

  Objectiu: estimar quinquennalment el producte interior brut, el valor afegit per branques i el compte de renda de les economies comarcals de Catalunya, fent unes estimacions de síntesi a partir de la informació estadística i administrativa existent, especialment la derivada dels censos de població i dels registres fiscals.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: llarg termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Macromagnituds bàsiques de les economies locals

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Departament d'Indústria, Comerç i Turisme

  Objectiu: estimar quinquennalment el producte interior brut, el valor afegit per branques i el compte de renda de les economies dels municipis de Catalunya, fent unes estimacions de síntesi a partir de la informació estadística i administrativa existent, especialment la derivada dels censos de població i dels registres fiscals.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: llarg termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Comptabilitat trimestral

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer l'evolució del producte interior brut des de l'òptica de l'oferta i la demanda amb periodicitat trimestral, fent estimacions de síntesi en el marc del Sistema Europeu de Comptes a partir de les fonts estadístiques disponibles.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Indicadors de la conjuntura econòmica de Catalunya

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer l'evolució conjuntural de l'economia catalana, fent un seguiment individualitzat dels diferents indicadors, elaborats per l'Institut d'Estadística de Catalunya o per altres organismes, relatius al consum final, la inversió, el mercat de treball, els preus i els salaris, el moviment empresarial, els crèdits i dipòsits i altres indicadors d'activitat sectorial.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Renda familiar disponible de les comarques i els municipis de Catalunya

  Organisme responsable: Departament d'Economia i Finances i Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer la renda familiar disponible amb periodicitat anual, fent una estimació de síntesi de la informació estadística disponible.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística i comptes de les administracions públiques

  Organisme responsable: Departament d'Economia i Finances i Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Intervenció General de l'Administració de l'Estat

  Objectiu: conèixer la producció, els consums intermedis, els costos de personal i altres macromagnituds rellevants de les administracions públiques de Catalunya, en el marc d'un conveni amb la Intervenció General de l'Administració de l'Estat i la Intervenció de la Generalitat, fent una ampliació de l'àmbit d'estudi als consells comarcals i una explotació específica dels seus resultats.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: llarg termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística i comptes de la indústria

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

  Objectiu: conèixer la producció, els consums intermedis, els costos de personal i altres macromagnituds rellevants dels diferents sectors industrials, en el marc d'un conveni amb l'INE, fent una explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta a les empreses industrials.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Índex de preus industrials (IPRI)

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

  Objectiu: conèixer mensualment l'evolució dels preus industrials de Catalunya, fent un índex de preus industrials, a partir de la informació estadística disponible.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Índex de producció industrial (IPI)

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

  Objectiu: conèixer mensualment l'evolució de la producció industrial catalana, fent un índex de producció industrial, a partir de la informació estadística disponible.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística física de la producció industrial

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

  Objectiu: conèixer la producció dels béns industrials en unitats físiques segons la nomenclatura europea, en el marc d'un conveni amb l'INE, fent una explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta de productes industrials.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Quaderns sectorials

  Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i Turisme i Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer l'estructura i l'evolució dels diferents sectors industrials a Catalunya, fent una síntesi a partir de les principals fonts estadístiques, una enquesta a les principals indústries i un treball de camp a les associacions o agrupacions industrials.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística conjuntural de la construcció

  Organisme responsable: Departament de Política Territorial i Obres Públiques i Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Ministeri de Foment

  Objectiu: conèixer l'evolució trimestral del sector de la construcció, en el marc d'un conveni amb el Ministeri de Foment i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, fent l'Enquesta conjuntural de la construcció a Catalunya (ECIC).

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística i comptes del comerç

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

  Objectiu: conèixer la producció, els consums intermedis, els costos de personal i altres macromagnituds rellevants del sector comercial, en el marc d'un conveni amb l'INE, fent una explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta de serveis (sectors comercials).

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Índex de conjuntura comercial de Catalunya

  Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i Turisme i Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: associacions de comerciants

  Objectiu: conèixer l'evolució conjuntural del comerç detallista de Catalunya segons l'opinió dels empresaris, en el marc d'un conveni entre el Departament d'Indústria, Comerç i Turisme i l'Institut d'Estadística de Catalunya, fent una enquesta als centres comercials a cel obert.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: índex de vendes en grans superfícies (IVGS)

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer mensualment l'evolució del comerç de les grans superfícies, fent un índex mitjançant una enquesta a les empreses del sector.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística del comerç amb la resta de l'Estat

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

  Objectiu: conèixer l'evolució dels fluxos de béns i serveis de Catalunya amb la resta de l'Estat en el marc d'un conveni amb l'INE, fent una explotació específica per a Catalunya de les enquestes a les empreses industrials i de serveis.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Comerç amb l'estranger

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Direcció General de Duanes

  Objectiu: conèixer anualment les exportacions i importacions de Catalunya amb la resta del món, fent una explotació segons diferents nomenclatures (TARIC, CCAE, CUCI, destinació econòmica) de les dades definitives administratives (DUA) i estadístiques (Intrastat).

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Avanç de comerç amb l'estranger

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Direcció General de Duanes

  Objectiu: conèixer un avanç mensual de les exportacions i importacions de Catalunya amb la resta del món, fent una explotació estadística de les dades provisionals administratives (DUA) i estadístiques (Intrastat).

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Comerç amb l'estranger segons R+D

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Direcció General de Duanes

  Objectiu: conèixer trimestralment l'evolució de les exportacions i importacions de Catalunya amb la resta del món segons el contingut tecnològic de les mercaderies, fent una explotació estadística de les dades provisionals administratives (DUA) i estadístiques (Intrastat).

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Índex de competitivitat del comerç internacional català

  Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i Turisme i Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer, trimestralment, l'evolució de la competitivitat internacional dels productes catalans, fent una estadística de síntesi segons la metodologia aplicada pel Banc d'Espanya a partir de la informació disponible.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística d'empreses i establiments

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Departament d'Economia i Finances i Ministeri d'Economia i Hisenda

  Objectiu: conèixer el nombre, la distribució territorial i la branca d'activitat de les empreses, professionals i establiments de Catalunya, fent una explotació estadística dels arxius administratius disponibles de l'impost d'activitat econòmica.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de societats mercantils

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Registre Mercantil Central

  Objectiu: conèixer els principals moviments registrals de les societats mercantils catalanes, fent una explotació estadística de la informació proporcionada pel Registre Mercantil Central.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística d'activitat hotelera

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

  Objectiu: conèixer el nombre de viatges i les pernoctacions per als viatges amb allotjament hoteler, fent una explotació específica per marques turístiques de l'Enquesta d'ocupació hotelera d'àmbit estatal.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadístiques sobre els viatges dels catalans

  Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i Turisme i Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer trimestralment el nombre, les pernoctacions, la destinació i altres característiques dels viatges de la població resident a Catalunya de quinze anys o més, en el marc d'un conveni entre el Departament d'Indústria, Comerç i Turisme i l'Institut d'Estadística de Catalunya, fent una enquesta específica als individus.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadístiques sobre els viatges a Catalunya dels residents a la resta de l'Estat

  Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i Turisme i Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el nombre, les pernoctacions i altres característiques dels viatges amb pernoctació a Catalunya de la població de la resta de l'Estat de quinze anys o més, en el marc d'un conveni entre el Departament d'Indústria, Comerç i Turisme i l'Institut d'Estadística de Catalunya, fent una enquesta específica als individus.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística del mercat de treball

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

  Objectiu: conèixer d'una manera detallada el mercat de treball de Catalunya, fent una explotació específica de l'Enquesta de població activa d'àmbit estatal.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Base de dades del mercat de treball

  Organisme responsable: Departament de Treball i Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

  Objectiu: disposar d'una base de dades amb sèries de població en edat de treballar, de la població activa ocupada, de la població en atur, de la població inactiva i de la població comptada a part i de les seves característiques, en l'àmbit de Catalunya, fent un tractament de la informació estadística disponible.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de la població estacional

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer la població estacional dels principals municipis de Catalunya, fent una síntesi de la informació estadística disponible.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: llarg termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Directori d'explotacions agràries

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

  Objectiu: conèixer la identificació, l'adreça i altres característiques de les explotacions agràries de Catalunya per tal d'obtenir informació estadística i ésser marc de censos i mostres d'altres operacions estadístiques, fent una operació de tractament i explotació de les variables identificatives del Cens agrari de 1999 i, si escau, d'arxius administratius en forma de directori.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de les característiques bàsiques de les explotacions agràries

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística i Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

  Objectiu: conèixer la titularitat, la personalitat jurídica i el règim de tinença de les explotacions agràries de Catalunya, i també el tipus de regadiu i d'altres característiques bàsiques, fent una explotació estadística del Cens agrari de 1999.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de superfícies i aprofitament de la terra i tipus de conreus de les explotacions agràries

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística i Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

  Objectiu: conèixer les dimensions i les característiques de l'aprofitament de la terra, i també la tipologia de conreus de les explotacions agràries de Catalunya, fent una explotació estadística del Cens agrari de 1999.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística d'equipaments i instal·lacions de les explotacions agràries

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística i Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

  Objectiu: conèixer la tipologia d'equipaments, maquinària i instal·lacions de les explotacions agràries de Catalunya, fent una explotació estadística del Cens agrari de 1999.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de les explotacions ramaderes i del règim de tinença de la ramaderia

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística i Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

  Objectiu: conèixer la tipologia i les característiques, i també el règim de tinença de les explotacions ramaderes de Catalunya, fent una explotació estadística del Cens agrari de 1999.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de la comercialització de la producció agrària

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística i Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

  Objectiu: conèixer la modalitat i els canals de comercialització de la producció agrària de Catalunya, fent una explotació estadística del Cens agrari de 1999.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de la mà d'obra agrària

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística i Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

  Objectiu: conèixer el nombre i les característiques de la mà d'obra ocupada a les explotacions agràries de Catalunya, fent una explotació estadística del Cens agrari de 1999.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de l'estructura de les explotacions agràries

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística i Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

  Objectiu: actualitzar les dades estructurals de les explotacions agràries de Catalunya, fent una enquesta a les explotacions agràries referida a l'any agrari 2002-2003 en el marc de l'enquesta corresponent de la Unió Europea.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: moderat

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Creació de l'arxiu de població 2001

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

  Objectiu: disposar d'un arxiu normalitzat de la població de Catalunya, fent una operació de tractament estadístic del Cens de població 2001.

  Grau de complexitat tècnica: molt complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: extraordinari

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de l'estructura de la població

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

  Objectiu: conèixer la distribució de la població de Catalunya per edat, sexe i generacions, fent una explotació estadística de l'arxiu normalitzat de la població de 2001.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de naturalesa de la població

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

  Objectiu: conèixer la distribució de la població de Catalunya per lloc de naixement, fent una explotació estadística de l'arxiu normalitzat de la població de 2001.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística del coneixement del català

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

  Objectiu: avaluar el nivell de coneixement del català de la població de Catalunya de més de dos anys, fent una explotació estadística de l'arxiu normalitzat de la població de 2001.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística del nivell d'instrucció de la població

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

  Objectiu: conèixer la distribució de la població de Catalunya segons el nivell d'estudis assolit i la tipologia d'estudis de la població que en cursa, fent una explotació estadística de l'arxiu normalitzat de la població de 2001.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de l'estructura de la població segons la relació amb l'activitat

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

  Objectiu: conèixer l'estructura de l'activitat de la població de Catalunya i la distribució de la població ocupada segons sectors d'activitat, professions i situació professional, fent una explotació estadística de l'arxiu normalitzat de la població de 2001.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de la mobilitat obligada intermunicipal de la població

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

  Objectiu: conèixer els fluxos de desplaçament entre el municipi de residència i el de treball o estudi de la població, fent una explotació estadística de l'arxiu normalitzat de la població de 2001.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: llarg termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de la mobilitat intramunicipal de la població laboral i escolar

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística i Departament d'Ensenyament

  Objectiu: conèixer els fluxos de desplaçament entre el domicili habitual i el lloc de treball o d'estudi de la població, fent una explotació específica de l'arxiu estadístic corresponent de mobilitat obligada.

  Grau de complexitat tècnica: molt complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de localització de l'activitat

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

  Objectiu: conèixer la localització de l'ocupació, fent una explotació de l'arxiu exhaustiu de fluxos intermunicipals de desplaçament laboral de la població de Catalunya.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: llarg termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de llars i famílies

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

  Objectiu: conèixer l'estructura demogràfica de les llars i les famílies de Catalunya, fent un tractament específic i una explotació estadística de l'arxiu normalitzat de població de 2001.

  Grau de complexitat tècnica: molt complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: llarg termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de característiques lingüístiques de les famílies

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer les característiques sociolingüístiques de les famílies de Catalunya, fent una explotació estadística de l'arxiu de llars i famílies de 2001.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: llarg termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de característiques socioeconòmiques de les llars i les famílies

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer la situació socioeconòmica de les llars i les famílies de Catalunya segons el nivell d'instrucció, la relació amb l'activitat, la professió i d'altres característiques, fent una explotació estadística de l'arxiu de llars i famílies de 2001.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: llarg termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de naixements i matrimonis

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

  Objectiu: conèixer el nombre i les característiques dels naixements i els matrimonis que tenen lloc cada any a Catalunya, en el marc del conveni amb l'INE, fent una explotació de les butlletes estadístiques dels parts i els matrimonis.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de moviments migratoris

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

  Objectiu: conèixer les migracions internes de Catalunya, i també les corresponents a la resta de l'Estat i a l'estranger, fent una explotació de l'arxiu anual de les butlletes de l'Estadística de variacions residencials.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estimacions intercensals de la població

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer la distribució semestral de la població de Catalunya per edat i sexe, fent una explotació de l'estructura quinquennal de la població segons l'Estadística de població de 1996 i l'arxiu normalizat de la població de 2001.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estimacions postcensals de població

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer la distribució semestral de la població de Catalunya per edat i sexe, fent una explotació estadística de l'arxiu normalitzat de la població de 2001 i de les dades de fluxos anuals de població dels anys posteriors.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Projeccions de població

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer periòdicament la distribució futura de la població de Catalunya, les comarques i els àmbits del Pla territorial, fent una explotació estadística de les dades d'estructura de població de l'arxiu normalitzat de la població de 2001, dels fluxos de població i de l'evolució de l'entorn demogràfic i socioeconòmic.

  Grau de complexitat tècnica: molt complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Indicadors socials

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: disposar d'un sistema d'indicadors socials que permeti conèixer les característiques bàsiques de la situació social de Catalunya i seguir-ne l'evolució temporal, fent un tractament de recopilació i tractament de dades.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Comptes integrats de la despesa de protecció social

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer els recursos econòmics destinats a la protecció social de Catalunya segons la metodologia SEEPROS, fent una recopilació i explotació estadística d'arxius administratius i informació estadística diversa.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística del finançament i despeses de l'ensenyament privat

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

  Objectiu: conèixer el finançament i els costos dels diferents nivells d'ensenyament, serveis complementaris, estructura de personal i activitat dels centres d'ensenyament privat a Catalunya, en el marc d'un conveni amb l'INE, fent una operació estadística d'enquesta a tots els centres.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: moderat

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de biblioteques

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística i Departament de Cultura

  Objectiu: conèixer les característiques bàsiques sobre l'estructura, l'equipament, l'activitat i el personal de la xarxa de biblioteques de Catalunya, en el marc d'un conveni amb l'INE, fent una operació estadística d'enquesta a totes les biblioteques.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: anuari estadístic de Catalunya

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: disposar en una sola font de consulta de la informació de caràcter més general produïda per diferents organismes, fent una publicació que permeti la comparabilitat de les dades, tant en l'àmbit temporal com territorial.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística comarcal i municipal

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: disposar en una sola font de consulta de la informació estadística de caràcter més general produïda per diferents organismes, fent una publicació amb dades desagregades per municipis i comarques.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Xifres de Catalunya

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: difondre la informació demogràfica, social i econòmica de Catalunya, fent fullets divulgatius amb informació ordenada temàticament i sistematitzadament i comparada amb àmbits territorials propers.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: immediata

  Cost directe estimat: moderat

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadístiques de síntesi en CD-ROM

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: recopilar i difondre un ampli conjunt d'estadístiques de Catalunya amb cobertura temporal i territorial, fent una publicació electrònica en format CD-ROM.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Base de dades estadístiques comarcals i municipals

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: disposar de la informació estadística d'àmbits comarcal i municipal, fent l'actualització i l'ampliació de continguts d'una base de dades que posi a l'abast dels usuaris la informació disponible mitjançant el web de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: immediata

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Base de dades d'estadístiques monogràfiques

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: difondre la informació estadística sobre aspectes específics de la realitat demogràfica, econòmica i social de Catalunya de què es disposa en suport electrònic, fent el manteniment, l'actualització i l'ampliació de les bases de dades sobre comerç amb l'estranger, població activa, mobilitat de la població, indicadors socials i altres àmbits monogràfics que es poden consultar en el web de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: immediata

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Biblioteca de l'Institut d'Estadística de Catalunya

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: facilitar l'accés a la consulta a través dels mitjans disponibles, mantenint i actualitzant els fons documentals d'informació estadística oficial en els quals està especialitzada la biblioteca.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: immediata

  Cost directe estimat: moderat

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Servei d'informació d'estadística per mitjà d'Internet

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: difondre a través d'Internet la informació estadística oficial de Catalunya, fent una adaptació contínua de la producció estadística catalana consultable al web de l'Institut d'Estadística de Catalunya i d'altres informacions d'interès per a l'execució d'estadístiques oficials.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: immediata

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Normalització d'unitats estadístiques (entitats territorials i administratives)

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Termcat

  Objectiu: garantir l'homogeneïtat i la compatibilitat de la informació estadística referida al territori o a instàncies administratives, a partir d'un sistema harmonitzat de codis oficials, adaptant i normalitzant les geonomenclatures pròpies de l'estadística oficial catalana i d'àmbit internacional, comunitari i estatal.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Nomenclatures i classificacions estadístiques

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Termcat

  Objectiu: garantir la comparabilitat conceptual de la informació estadística oficial, a partir d'un sistema harmonitzat de presentació de resultats estadístics oficials, adaptant, normalitzant i elaborant propostes normatives sobre noves nomenclatures o les seves revisions que siguin d'interès per a la producció d'estadística oficial d'àmbit comunitari i per a l'anàlisi de la informació resultant.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Sistema de codificació automàtica

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: minimitzar les freqüències d'error i els costos de gestió associats als processos d'assignació de codis normalitzats als literals provinents de respostes obertes d'enquestes estadístiques, fent una actualització i ampliació contínua del repertori de variants del sistema automàtic de codificació, amb l'adequació de codis, classificacions i nomenclatures estadístiques.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Assistència tècnica estadística

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: garantir la correcció tècnica de l'estadística oficial a Catalunya d'acord amb la Llei d'estadística de Catalunya, prestant els serveis d'assistència tècnica que requereixen les entitats que participen en el Pla estadístic de Catalunya i en els successius programes anuals d'actuació estadística.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: immediata

  Cost directe estimat: moderat

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Formació en procediments estadístics

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: universitats, centres de recerca, entitats de dret públic i organismes especialitzats

  Objectiu: articular la formació especialitzada del personal estadístic al servei de l'estadística oficial i la capacitació tècnica dels seus usuaris, fent activitats de perfeccionament professional i establint acords de cooperació educativa sobre mètodes i instruments estadístics.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Quaderns d'estadística i investigació operativa

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: universitats, centres de recerca i organismes especialitzats

  Objectiu: difondre les innovacions metodològiques en l'àmbit de l'estadística i disciplines connexes, editant els Quaderns d'estadística i investigació operativa (Qüestió) amb la participació activa de les universitats patrocinadores i d'altres entitats col·laboradores.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Promoció de la investigació i la divulgació de l'estadística

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: universitats, xarxes temàtiques, centres de recerca i organismes especialitzats

  Objectiu: promoure el coneixement dels processos de producció i d'anàlisi estadística, les fonts d'informació estadística i els mètodes que els sustenten, donant suport institucional a la divulgació d'avenços tècnics i l'intercanvi d'experiències per mitjà de xarxes temàtiques, grups de recerca consolidats, congressos, fòrums, revistes especialitzades i altres activitats.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: baix

  Departament d'Ensenyament

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Directori de centres d'ensenyament

  Organisme responsable: Departament d'Ensenyament

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer la denominació, l'adreça i altres característiques dels centres d'ensenyament a Catalunya, per tal d'obtenir informació estadística i ésser marc de censos i mostres d'altres operacions estadístiques, fent una operació de tractament estadístic de les dades de tipus administratiu que conté el registre de centres.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: immediata

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de l'ensenyament infantil i primari

  Organisme responsable: Departament d'Ensenyament

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: quantificar i conèixer les característiques dels alumnes i els professors d'ensenyament infantil i primari, fent una explotació estadística de les dades de matrícula i gestió dels centres docents.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de l'ensenyament secundari

  Organisme responsable: Departament d'Ensenyament

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: quantificar i conèixer les característiques dels alumnes i els professors d'ensenyament secundari, fent una explotació estadística de les dades de matrícula i gestió dels centres docents.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de l'educació especial

  Organisme responsable: Departament d'Ensenyament

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: quantificar i conèixer les característiques dels alumnes i els professors de l'educació especial, fent una explotació estadística de les dades de matrícula i gestió dels centres docents.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística dels ensenyaments artístics (règim especial)

  Organisme responsable: Departament d'Ensenyament

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: quantificar i conèixer les característiques dels alumnes i els professors dels ensenyaments artístics, fent una explotació estadística de les dades de matrícula i gestió dels centres docents.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística dels ensenyaments d'idiomes (règim especial)

  Organisme responsable: Departament d'Ensenyament

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: quantificar i conèixer les característiques dels alumnes i els professors dels ensenyaments d'idiomes, fent una explotació estadística de les dades de matrícula i gestió dels centres docents.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de l'ensenyament superior no universitari

  Organisme responsable: Departament d'Ensenyament

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: quantificar i conèixer les característiques dels alumnes i els professors de l'ensenyament superior no universitari, fent una explotació estadística de les dades de matrícula i gestió dels centres docents.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística dels establiments educatius

  Organisme responsable: Departament d'Ensenyament

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer les principals característiques dels establiments educatius, fent una explotació estadística de les dades administratives del fitxer de centres docents no universitaris de Catalunya.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de la despesa pública en ensenyament

  Organisme responsable: Departament d'Ensenyament

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: quantificar econòmicament els recursos que s'assignen a activitats educatives, fent l'anàlisi i el tractament estadístic dels pressupostos dels agents públics del sistema educatiu.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Departament de Cultura

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística del patrimoni arquitectònic

  Organisme responsable: Departament de Cultura

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el nombre i el tipus de béns culturals d'interès nacional i el nombre de béns inventariats, fent una explotació estadística de la informació administrativa disponible.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística del patrimoni arqueològic

  Organisme responsable: Departament de Cultura

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el nombre, la tipologia i la cronologia de béns culturals d'interès nacional i el nombre de béns inventariats, fent una explotació estadística de la informació administrativa disponible.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística d'arxius

  Organisme responsable: Departament de Cultura

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer les dades d'activitat, el personal i el pressupost dels arxius a Catalunya, fent una enquesta adreçada als arxius de Catalunya.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de teatre

  Organisme responsable: Departament de Cultura

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer les dades d'activitat, personal i pressupost de les sales i les companyies de teatre a Catalunya, fent una enquesta adreçada al sector teatral.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística del cinema: sector exhibició

  Organisme responsable: Departament de Cultura

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el sector de l'exhibició cinematogràfica a Catalunya, fent un tractament estadístic de la declaració setmanal de les sales de cinema.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística del llibre

  Organisme responsable: Departament de Cultura

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer les dades d'activitat, el personal i el pressupost del sector del llibre, fent una recopilació i un tractament estadístic de la informació disponible.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de premsa

  Organisme responsable: Departament de Cultura

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el nombre de diaris i revistes a Catalunya i llur difusió, fent una recopilació de dades documentals disponibles.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de la despesa en cultura

  Organisme responsable: Departament de Cultura

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer la despesa en cultura de l'administració pública catalana, fent una explotació de dades administratives disponibles i una enquesta adreçada a una mostra representativa d'administracions locals.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de consum cultural

  Organisme responsable: Departament de Cultura

  Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya

  Objectiu: conèixer els hàbits de consum cultural de la població de Catalunya, fent una enquesta a una mostra representativa de la població.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Directori d'associacions i clubs esportius

  Organisme responsable: Departament de Cultura

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer la denominació, l'adreça i altres característiques de les associacions i els clubs esportius de Catalunya, per tal d'obtenir informació estadística i ésser marc de censos i mostres d'altres operacions estadístiques, fent una operació de síntesi de la informació existent en forma de directori.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de l'esport a Catalunya

  Organisme responsable: Departament de Cultura

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer les dades de participació en les activitats esportives realitzades per entitats i federacions de Catalunya, fent una explotació de dades estadístiques i administratives disponibles.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Departament de Sanitat i Seguretat Social

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Directori d'establiments sanitaris

  Organisme responsable: Departament de Sanitat i Seguretat Social

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer la identificació, l'adreça i altres característiques dels establiments sanitaris i sociosanitaris que han obtingut prèviament l'autorització administrativa, fent un tractament estadístic de dades administratives disponibles en forma de directori.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: immediata

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística d'establiments hospitalaris

  Organisme responsable: Departament de Sanitat i Seguretat Social

  Organismes col·laboradors: Ministeri de Sanitat i Consum

  Objectiu: conèixer el nombre, el tipus, els serveis, l'equipament sanitari i altres característiques dels centres hospitalaris de Catalunya, fent la gestió a Catalunya de l'enquesta d'establiments sanitaris i sociosanitaris en règim d'internat d'àmbit estatal.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de causes de mort

  Organisme responsable: Departament de Sanitat i Seguretat Social

  Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya, Ajuntament de Barcelona i Institut Nacional d'Estadística

  Objectiu: conèixer les causes de mort a Catalunya, fent un tractament estadístic de la butlleta estadística de defunció.

  Grau de complexitat tècnica: molt complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: moderat

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística del conjunt mínim bàsic de dades d'alta hospitalària

  Organisme responsable: Departament de Sanitat i Seguretat Social

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer la morbiditat hospitalària a Catalunya, fent una explotació estadística del registre del conjunt mínim bàsic de dades d'alta hospitalària (CMBDAH) que gestiona el Servei Català de la Salut.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: moderat

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de malalties de declaració obligatòria

  Organisme responsable: Departament de Sanitat i Seguretat Social

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer els casos de malalties de declaració obligatòria, dels brots epidèmics i d'altres malalties contagioses a Catalunya, fent una operació d'explotació estadística de dades administratives disponibles.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística del control sanitari d'aigües

  Organisme responsable: Departament de Sanitat i Seguretat Social

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer l'estat sanitari de l'aigua de subministrament públic i de les piscines de Catalunya, fent un tractament estadístic dels resultats de les mostres d'aigua que recullen periòdicament els equips d'inspecció sanitària.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística dels programes de vacunació

  Organisme responsable: Departament de Sanitat i Seguretat Social

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer l'abast i les diverses actuacions dels programes de vacunació a Catalunya, fent un tractament estadístic de dades administratives disponibles.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Directori de les entitats d'assegurança lliure d'assistència medicofarmacèutica

  Organisme responsable: Departament de Sanitat i Seguretat Social

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer la identificació, l'adreça i altres característiques de les entitats d'assegurança lliure d'assistència medicofarmacèutica, fent un tractament estadístic de les dades administratives disponibles en forma de directori.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: immediata

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística dels centres integrats a la xarxa d'atenció a les drogodependències

  Organisme responsable: Departament de Sanitat i Seguretat Social

  Organismes col·laboradors: Delegació del Govern per al "Plan nacional sobre drogas", Ministeri de l'Interior i Institut Municipal de Salut Pública de Barcelona.

  Objectiu: conèixer les característiques dels centres integrats a la xarxa d'atenció a les drogodependències, activitat assistencial que desenvolupen i característiques de la població atesa, fent un tractament estadístic de dades disponibles de fonts diverses.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de la despesa sanitària pública

  Organisme responsable: Departament de Sanitat i Seguretat Social

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer els recursos econòmics del sistema sanitari públic, fent resums estadístics sobre l'estat d'execució del pressupost del Servei Català de la Salut.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística d'interrupcions voluntàries de l'embaràs

  Organisme responsable: Departament de Sanitat i Seguretat Social

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el nombre i altres característiques de l'avortament legal a Catalunya, fent un tractament estadístic d'informació disponible en el registre d'interrupcions voluntàries de l'embaràs.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de malalts renals

  Organisme responsable: Departament de Sanitat i Seguretat Social

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer la incidència, la prevalença i la mortalitat dels malalts amb insuficiència renal terminal tractada, i també la supervivència del malalt i de l'empelt, i la mortalitat segons la modalitat del tractament substitutiu, la seva morbiditat i la distribució geogràfica dels recursos i dels malalts, fent un tractament estadístic del registre de malalts renals de Catalunya que gestiona el Servei Català de la Salut.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de casos de sida a Catalunya

  Organisme responsable: Departament de Sanitat i Seguretat Social

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el nombre de casos de malalts de sida a Catalunya, i també les característiques, l'evolució i la distribució geogràfica d'aquesta malaltia, fent un seguiment i un tractament estadístic de les dades disponibles de caràcter administratiu i estadístic.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de trasplantaments

  Organisme responsable: Departament de Sanitat i Seguretat Social

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer l'activitat de trasplantament i donació d'òrgans dels hospitals de Catalunya, i també les dades sociodemogràfiques i clíniques dels pacients, fent una explotació estadística del registre de trasplantaments que gestiona el Servei Català de la Salut.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de farmàcia

  Organisme responsable: Departament de Sanitat i Seguretat Social

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el nombre i les característiques bàsiques dels centres farmacèutics autoritzats a Catalunya, fent una explotació estadística de les dades de caràcter administratiu disponibles al Servei Català de la Salut.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Enquesta de salut de la població

  Organisme responsable: Departament de Sanitat i Seguretat Social

  Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya

  Objectiu: conèixer la informació bàsica sobre l'estat de salut de la població de Catalunya, i també la utilització de serveis sanitaris, fent una enquesta a una mostra representativa de la població de Catalunya.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt alt

  Departament de Política Territorial i Obres Públiques

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Anuari estadístic de política territorial i obres públiques

  Organisme responsable: Departament de Política Territorial i Obres Públiques

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: disposar, en una sola font, mitjançant la recopilació i sistematització de la informació existent, de les dades estadístiques de caràcter més general produïdes pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques o de què disposa com a resultat de la seva actuació administrativa, fent una publicació que permeti la comparabilitat de les dades tant en l'àmbit territorial com temporal.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de l'edificació residencial

  Organisme responsable: Departament de Política Territorial i Obres Públiques

  Organismes col·laboradors: col·legis d'aparelladors

  Objectiu: conèixer el nombre d'habitatges, tipologia d'edificacions, superfície, règim de protecció i d'altres característiques principals dels habitatges iniciats i acabats, fent un tractament estadístic dels visats residencials i els certificats finals d'obra dels col·legis d'aparelladors de Catalunya, i també de la informació de què disposa el Departament com a resultat de la seva actuació administrativa.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de l'edificació no residencial

  Organisme responsable: Departament de Política Territorial i Obres Públiques

  Organismes col·laboradors: ajuntaments de Catalunya i col·legis d'aparelladors

  Objectiu: conèixer el nombre d'edificis i de superfícies a construir de l'edificació no residencial, i també l'edificació de nova construcció, de rehabilitació i de demolició, fent un tractament estadístic dels visats dels col·legis d'aparelladors de Catalunya i de les llicències municipals.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística del mercat immobiliari a Catalunya

  Organisme responsable: Departament de Política Territorial i Obres Públiques

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer la conjuntura, l'evolució i les perspectives del mercat de l'habitatge, especialment de segona mà, a Catalunya, fent una enquesta als agents de la propietat immobiliària.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de l'oferta i el preu de l'habitatge de nova construcció

  Organisme responsable: Departament de Política Territorial i Obres Públiques

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el nombre d'habitatges nous que es troben en oferta, el preu de venda ofertat i d'altres característiques dels habitatges de nova construcció a Catalunya, fent un tractament estadístic de l'estudi d'oferta de nova construcció.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Directori de les empreses de transport

  Organisme responsable: Departament de Política Territorial i Obres Públiques

  Organismes col·laboradors: Ministeri de Foment

  Objectiu: conèixer el nom, l'adreça postal i altres característiques bàsiques de les empreses de transport a Catalunya, fent un tractament estadístic i el posterior manteniment de les autoritzacions de transport dels vehicles.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística del transport ferroviari de la Generalitat de Catalunya

  Organisme responsable: Departament de Política Territorial i Obres Públiques

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el volum i les dades bàsiques de trànsit del transport ferroviari de la Generalitat de Catalunya, fent un tractament estadístic de dades administratives disponibles provinents dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de trànsit marítim als ports de la Generalitat de Catalunya

  Organisme responsable: Departament de Política Territorial i Obres Públiques

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el nombre de vaixells, mercaderies, pesca i altres característiques del trànsit marítim als ports de la Generalitat de Catalunya, fent un tractament estadístic de les dades administratives provinents de cada port.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística del parc de vehicles

  Organisme responsable: Departament de Política Territorial i Obres Públiques

  Organismes col·laboradors: Ministeri de l'Interior

  Objectiu: conèixer el nombre de vehicles, la seva tipologia i altres característiques del parc de vehicles de Catalunya, fent una explotació estadística de la informació disponible de caràcter administratiu subministrada per la Direcció General de Trànsit del Ministeri de l'Interior.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística dels ajuts públics a l'habitatge

  Organisme responsable: Departament de Política Territorial i Obres Públiques

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el volum d'ajuts a la promoció, l'adquisició i la rehabilitació d'habitatges, el nombre de famílies que han rebut l'ajut, i també informació sobre el finançament protegit, els crèdits concedits segons el règim de protecció i segons les entitats financeres a Catalunya, fent un tractament estadístic de les dades administratives disponibles.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística del transport regular de viatgers per carretera

  Organisme responsable: Departament de Política Territorial i Obres Públiques

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer les dades bàsiques del transport regular de viatgers per carretera, fent un tractament estadístic de la informació disponible proporcionada per les empreses concessionàries.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de la xarxa viària de Catalunya

  Organisme responsable: Departament de Política Territorial i Obres Públiques

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer la longitud, el tipus de via, el paviment i altres característiques de la xarxa viària de la Generalitat de Catalunya, fent una explotació estadística de les dades disponibles de caràcter administratiu.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística conjuntural de la construcció

  Organisme responsable: Departament de Política Territorial i Obres Públiques i Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Ministeri de Foment

  Objectiu: conèixer l'evolució trimestral del sector de la construcció, en el marc d'un conveni amb el Ministeri de Foment i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, fent l'Enquesta conjuntural de la construcció a Catalunya (ECIC).

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: baix

  Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de les superfícies i les produccions agrícoles

  Organisme responsable: Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

  Organismes col·laboradors: Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació

  Objectiu: conèixer l'evolució de les superfícies, els rendiments i les produccions agrícoles a Catalunya, fent una operació de recollida d'informació i enquesta.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de la ramaderia

  Organisme responsable: Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

  Organismes col·laboradors: Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació

  Objectiu: conèixer l'evolució dels censos i les produccions ramaderes a Catalunya, fent una operació de recollida d'informació i enquesta.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de les captures pesqueres

  Organisme responsable: Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer les característiques bàsiques del sector pesquer a Catalunya, fent una operació de recollida d'informació.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística dels preus agraris cotitzats en llotges i mercats

  Organisme responsable: Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

  Organismes col·laboradors: Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació

  Objectiu: conèixer l'evolució dels preus en llotges i mercats agraris i analitzar la conjuntura de cadascun dels sectors de l'agricultura catalana, fent una operació de recollida d'informació.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística dels preus percebuts i pagats pels pagesos

  Organisme responsable: Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

  Organismes col·laboradors: Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació

  Objectiu: conèixer els preus percebuts pels pagesos pels diversos productes agraris i els preus pagats per primeres matèries i salaris per tal d'obtenir uns índexs per a Catalunya, fent una operació de camp on es constaten els preus dels productes agraris i dels mitjans de producció de les àrees de producció i comercialització més significatives.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: immediata

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística dels preus de la terra

  Organisme responsable: Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

  Organismes col·laboradors: Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació

  Objectiu: conèixer els preus de la terra dels conreus i aprofitaments més representatius per tal d'obtenir un índex per a Catalunya, fent una enquesta anual als experts del sector.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Comptes econòmics del sector agrari

  Organisme responsable: Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

  Organismes col·laboradors: Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació

  Objectiu: elaborar les diferents magnituds econòmiques del sector agrari català, d'acord amb el sistema de comptes nacionals creat per l'Oficina d'Estadística de les Nacions Unides i convenientment adaptat per la FAO i també d'acord amb el sistema de comptes econòmics d'Eurostat, fent una síntesi de dades primàries d'origen estadístic en les produccions i els preus i estimacions dels inputs.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Xarxa comptable agrària

  Organisme responsable: Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

  Organismes col·laboradors: Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació

  Objectiu: fer un seguiment microeconòmic de les explotacions agràries a Catalunya a partir de l'anàlisi tecnicoeconòmica de les dades comptables, fent una operació de camp a una mostra d'explotacions agràries.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: moderat

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística del parc de maquinària agrícola

  Organisme responsable: Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer les dades referents al parc de maquinària agrícola, fent un tractament estadístic del Registre oficial de maquinària agrícola.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de les escoles i els centres de capacitació agrària

  Organisme responsable: Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el nombre i les característiques dels cursos considerats en el programa de formació permanent adreçat al sector agrari, fent un tractament estadístic de la informació administrativa disponible.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de síntesi del sector agrari

  Organisme responsable: Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: difondre la informació del sector de l'agricultura, la ramaderia i la pesca, fent un fullet divulgatiu amb informació ordenada i sistematitzada.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Departament de Treball

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Anuari estadístic de treball

  Organisme responsable: Departament de Treball

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: disposar, en una sola font de consulta, de la informació de caràcter més general produïda pel Departament, i completada per la d'altres organismes, fent una publicació de les estadístiques existents.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de convenis col·lectius

  Organisme responsable: Departament de Treball

  Organismes col·laboradors: Ministeri de Treball i Afers Socials

  Objectiu: conèixer el nombre i les característiques de les matèries negociades en les taules de negociació col·lectiva, especialment l'increment salarial pactat, fent un tractament dels fulls estadístics que les parts negociadores han de presentar en fer la inscripció dels acords en els registres de les autoritats laborals competents.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de conciliacions laborals col·lectives

  Organisme responsable: Departament de Treball

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el nombre i les característiques de les conciliacions col·lectives dutes a terme a Catalunya, fent un tractament estadístic de les dades facilitades per les delegacions territorials del Departament.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de conciliacions laborals individuals

  Organisme responsable: Departament de Treball

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el nombre i les característiques de les conciliacions individuals dutes a terme a Catalunya per motiu d'acomiadaments, sancions, reclamacions de quantitats o altres motius i dels acomiadaments efectius, fent una explotació estadística de les dades facilitades per les diferents unitats de conciliació que depenen del Departament.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de vagues i tancaments patronals

  Organisme responsable: Departament de Treball

  Organismes col·laboradors: Ministeri de Treball i Afers Socials

  Objectiu: conèixer el nombre i les característiques de les vagues i els tancaments patronals que es produeixen a Catalunya i la seva repercussió, fent un tractament estadístic de les dades subministrades pel seguiment telefònic que fa l'autoritat laboral competent, tant si es té constància administrativa de la seva convocatòria com si no se'n té.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de sinistralitat laboral

  Organisme responsable: Departament de Treball

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el nombre i les característiques dels accidents de treball i les malalties professionals i la seva gravetat, fent un tractament estadístic dels comunicats que les mútues laborals presenten en els corresponents centres de seguretat i les condicions de salut en el treball.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de sancions en matèria laboral

  Organisme responsable: Departament de Treball

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el nombre de sancions definitives i les quanties imposades, fent un tractament estadístic de la documentació administrativa que s'origina en la inspecció de treball quan aixeca una acta d'infracció, de les infraccions determinades pel Departament com a reals.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística d'expedients de regulació d'ocupació

  Organisme responsable: Departament de Treball

  Organismes col·laboradors: Ministeri de Treball i Afers Socials

  Objectiu: conèixer el nombre de treballadors afectats per mesures de regulació d'ocupació a Catalunya i les causes per les quals s'han presentat els expedients, fent una explotació estadística de les fitxes que s'omplen per a cada expedient presentat i resolt, en primera instància, per l'autoritat laboral competent.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística d'obertures de centres de treball

  Organisme responsable: Departament de Treball

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el nombre d'obertures o de modificacions de centres de treball, fent un tractament estadístic de les comunicacions administratives que s'han de fer al Departament.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de l'ocupació assalariada i autònoma

  Organisme responsable: Departament de Treball

  Organismes col·laboradors: Ministeri de Treball i Afers Socials

  Objectiu: conèixer l'evolució del nombre de treballadors assalariats, afiliats al règim general de la Seguretat Social i al règim especial dels treballadors autònoms, per tal d'obtenir informació estadística i ésser, si s'escau, marc de censos i mostres d'altres operacions, fent un tractament estadístic dels arxius dels comptes de cotització a la Seguretat Social que periòdicament tramet el Ministeri de Treball i Afers Socials.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística dels demandants d'ocupació

  Organisme responsable: Departament de Treball

  Organismes col·laboradors: Ministeri de Treball i Afers Socials (Inem)

  Objectiu: conèixer el nombre de persones registrades en les oficines de treball de la Generalitat (OTG), inscrites com a demandants d'ocupació, aturades o no, i les seves característiques, en l'àmbit de Catalunya, fent un tractament estadístic de les dades administratives disponibles.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de la contractació laboral

  Organisme responsable: Departament de Treball

  Organismes col·laboradors: Ministeri de Treball i Afers Socials (Inem)

  Objectiu: conèixer el nombre de contractes registrats en les oficines de treball de la Generalitat (OTG) i les seves característiques, en l'àmbit de Catalunya, fent un tractament estadístic de les dades administratives disponibles.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Base de dades del mercat de treball

  Organisme responsable: Departament de Treball i Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

  Objectiu: disposar d'una base de dades amb sèries de població en edat de treballar, de la població activa ocupada, de la població en atur, de la població inactiva i de la població comptada a part i de les seves característiques, en l'àmbit de Catalunya, fent un tractament de la informació estadística disponible.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Difusió de l'estadística de treball per mitjà d'Internet

  Organisme responsable: Departament de Treball

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: difondre les publicacions que edita el Departament i posar a l'abast de l'usuari la informació estadística que s'ha tabulat al llarg dels anys en format de base de dades, a fi que puguin confeccionar-se, en línia, els creuaments de les variables referenciades en un moment determinat o en un període de temps, fent una millora de l'accés a tota la informació consultable al web del Departament.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de residències de temps lliure

  Organisme responsable: Departament de Treball

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el total d'estades per mesos, torns i comunitats autònomes d'origen dels usuaris, i també els ingressos i les despeses generats per concepte comptable i les inversions fetes, en les residències gestionades pel Departament, fent un tractament estadístic de la informació administrativa disponible.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística dels usuaris de les residències de temps lliure

  Organisme responsable: Departament de Treball

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el grau de satisfacció dels usuaris de les residències de temps lliure gestionades pel Departament, fent una enquesta.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de plans d'ocupació

  Organisme responsable: Departament de Treball

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el nombre de persones contractades per municipis i comarques d'acord amb els col·lectius i el Pla d'ocupació d'origen, fent un tractament estadístic de la informació disponible de caràcter administratiu.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de la formació professional ocupacional

  Organisme responsable: Departament de Treball

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer les accions de formació ocupacional, bàsicament el nombre de cursos i alumnes, fent un tractament estadístic de la informació que figura en els expedients administratius de les subvencions concedides.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística del programa autoempresa

  Organisme responsable: Departament de Treball

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el nombre i les característiques dels usuaris del programa Autoempresa i avaluar el resultat de la gestió d'aquest en termes d'empreses creades i de llocs de treball creats, fent un tractament estadístic de la documentació administrativa disponible.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de promoció de l'ocupació autònoma

  Organisme responsable: Departament de Treball

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el nombre i les característiques de les persones beneficiàries i el sector d'activitat econòmica de les subvencions per a la promoció de l'ocupació autònoma, fent una explotació estadística de la informació administrativa corresponent.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística del suport a cooperatives i societats laborals

  Organisme responsable: Departament de Treball

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: avaluar la incidència dels ajuts i de les subvencions que es destinen a cooperatives i a societats laborals per a la seva creació, el manteniment i la promoció de llocs de treball, fent una operació d'explotació estadística dels arxius administratius disponibles.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de la renda mínima d'inserció

  Organisme responsable: Departament de Treball i Departament de Benestar Social

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el nombre de persones que han sol·licitat una renda mínima d'inserció, els beneficiaris, les quantitats destinades i les accions d'inserció social i laboral, fent un tractament estadístic de la informació administrativa corresponent.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística sobre guarderies laborals

  Organisme responsable: Departament de Treball

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el nombre de centres, places i l'import subvencionat de les guarderies laborals, fent un tractament estadístic de l'arxiu administratiu corresponent.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Directori de les societats cooperatives

  Organisme responsable: Departament de Treball

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer la identificació, la localització i altres característiques de les cooperatives que tenen l'obligació d'inscriure's en els registres territorials de cooperatives de les delegacions territorials o en el registre central de cooperatives del Departament, per tal d'obtenir informació estadística i ésser, si escau, marc de censos i mostres d'altres operacions estadístiques, fent un tractament estadístic d'informació disponible en forma de directori.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: immediata

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Directori de les societats laborals

  Organisme responsable: Departament de Treball

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer la identificació, la localització i altres característiques de les societats laborals, anònimes i limitades, que tenen l'obligació d'inscriure's en el registre administratiu de societats laborals del Departament, per tal d'obtenir informació estadística i ésser, si escau, marc de censos i mostres d'altres operacions estadístiques, fent un tractament estadístic d'informació disponible en forma de directori.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: immediata

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de les empreses de treball temporal

  Organisme responsable: Departament de Treball

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el nombre d'empreses de treball temporal registrades que operen a Catalunya, les persones afectades i els tipus de contractes, fent una explotació estadística de la informació administrativa disponible.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Directori d'associacions professionals

  Organisme responsable: Departament de Treball

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer la identificació, la localització i altres característiques de les associacions professionals sindicals i empresarials, que tenen l'obligació d'inscriure's en els registres de què disposa per a aquesta finalitat el Departament, per tal d'obtenir informació estadística i ésser, si escau, marc de censos i mostres d'altres operacions estadístiques, fent un tractament estadístic d'informació disponible en forma de directori.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: immediata

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: estadística d'eleccions sindicals

  Organisme responsable: Departament de Treball

  Organismes col·laboradors: Departament de Governació i Relacions Institucionals i Ministeri per a les Administracions Públiques

  Objectiu: conèixer la representativitat obtinguda per les centrals sindicals en els centres de treball de sis treballadors o més, fent un tractament estadístic de la informació recollida en les còpies de les actes electorals que es dipositen en les delegacions territorials del Departament una vegada revisades per les juntes territorials de seguiment.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Departament de Justícia

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Directori de fundacions i d'associacions

  Organisme responsable: Departament de Justícia

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer la denominació, l'adreça i altres característiques de les fundacions i associacions de Catalunya, per tal d'obtenir informació estadística i ésser marc de censos i mostres d'altres operacions estadístiques, fent una operació de síntesi de la informació existent en forma de directori.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: immediata

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Directori d'edificis i locals judicials

  Organisme responsable: Departament de Justícia

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer la denominació, l'adreça i altres característiques dels edificis i els locals judicials a Catalunya, per tal d'obtenir informació estadística i ésser marc de censos i mostres d'altres operacions estadístiques, fent una operació de síntesi de la informació existent en forma de directori.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: immediata

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística penitenciària

  Organisme responsable: Departament de Justícia

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer les característiques de la població reclusa i també les tasques de rehabilitació als centres penitenciaris de Catalunya, fent una operació de tractament estadístic dels registres administratius.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística d'assessorament tècnic a les jurisdiccions civil i penal ordinàries

  Organisme responsable: Departament de Justícia

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer les característiques bàsiques de la població atesa i de les atencions desenvolupades, en el context del compliment de les demandes d'assessorament psicosocial fetes pels òrgans jurisdiccionals penals i civils als equips tècnics del Departament de Justícia, fent una explotació estadística de dades administratives disponibles.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de justícia juvenil

  Organisme responsable: Departament de Justícia

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el nombre i les característiques principals dels joves confiats al Departament de Justícia per l'autoritat judicial, fent una explotació estadística de dades administratives disponibles.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: immediata

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística d'atenció a la infància i l'adolescència

  Organisme responsable: Departament de Justícia

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el nombre de centres de serveis socials d'atenció a la infància i l'adolescència i les seves principals característiques, i també les actuacions que es duen a terme en relació amb l'atenció a la infància i l'adolescència des del Departament de Justícia, fent una explotació estadística de dades administratives disponibles.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: immediata

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de fundacions i associacions

  Organisme responsable: Departament de Justícia

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer l'evolució de la inscripció i l'extinció de les fundacions i associacions privades catalanes i també la distribució d'aquestes segons els àmbits territorial i sectorial, fent un tractament estadístic dels registres de caràcter administratiu.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: immediata

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística d'atenció a les víctimes de delictes

  Organisme responsable: Departament de Justícia

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer les característiques bàsiques de les víctimes de delictes ateses pels serveis d'atenció a la víctima del Departament de Justícia i les atencions donades, fent un tractament estadístic de dades administratives disponibles.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de la plantilla orgànica del personal dels cossos d'oficial, auxiliar i agent de l'administració de justícia de Catalunya

  Organisme responsable: Departament de Justícia

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer l'evolució anual que experimenta la plantilla orgànica del personal dels cossos d'oficial, auxiliar i agent de l'Administració de justícia de Catalunya, adscrit als òrgans judicials, els serveis i les fiscalies de Catalunya, fent una explotació estadística de dades administratives.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Departament d'Indústria, Comerç i Turisme

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Quaderns sectorials

  Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i Turisme i Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer l'estructura i l'evolució dels diferents sectors industrials a Catalunya, fent una síntesi a partir de les principals fonts estadístiques, una enquesta a les principals indústries i un treball de camp a les associacions o agrupacions industrials.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística d'inversió industrial

  Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i Turisme

  Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya i Ministeri de Ciència i Tecnologia

  Objectiu: disposar d'una estimació quantitativa de la inversió industrial a Catalunya, fent una operació d'enquesta.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Expectatives empresarials

  Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i Turisme

  Organismes col·laboradors: Ministeri de Ciència i Tecnologia

  Objectiu: disposar d'un indicador qualitatiu de les expectatives empresarials a Catalunya, fent l'anàlisi estadística i econòmica de l'enquesta del Ministeri de Ciència i Tecnologia.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Balanç energètic

  Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i Turisme

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: quantificar les disponibilitats i les utilitzacions per a cada font d'energia, construint el balanç energètic de Catalunya i reflectint-ne l'evolució temporal, fent una síntesi de les dades procedents de les estadístiques del petroli, del gas natural, del carbó i del coc de petroli, de l'energia elèctrica i del consum energètic del sector industrial.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística del consum energètic del sector industrial

  Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i Turisme

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: quantificar el consum energètic del sector industrial per sectors d'activitat econòmica i per formes d'energia, fent una enquesta específica als establiments industrials.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística d'energia elèctrica

  Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i Turisme

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer la producció, la distribució i el consum d'energia elèctrica a Catalunya, fent un tractament estadístic dels balanços específics de les empreses elèctriques i de llurs dades globals de facturació i, pel que fa als abonats amb potència contractada igual o superior a 50kW, de llurs dades individualitzades.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de conjuntura elèctrica

  Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i Turisme

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer la conjuntura elèctrica a Catalunya, fent una recopilació i un tractament de les dades subministrades per les empreses elèctriques (productores, transportistes, distribuïdores i comercialitzadores), i també per l'operador del mercat i l'operador del sistema.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística del gas natural

  Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i Turisme

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: quantificar les disponibilitats i les vendes de gas natural i gasos manufacturats a Catalunya, fent un tractament estadístic dels balanços específics de les empreses de gas i de les seves vendes sectoritzades i pel que fa al sector industrial, de les dades individualitzades dels abonats acollits a les tarifes industrials.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de conjuntura de gas natural

  Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i Turisme

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer la conjuntura del consum de gas natural a Catalunya, fent una recopilació i un tractament de les dades proporcionades per empreses subministradores de gas.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística del carbó i del coc de petroli

  Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i Turisme

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: quantificar la producció de lignit negre, aprovisionaments, distribució i vendes de lignit negre, altres carbons i coc de petroli a Catalunya, fent una enquesta específica als productors, emmagatzemadors i distribuïdors d'aquests tipus de combustibles.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística del petroli

  Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i Turisme

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: quantificar la producció de petroli brut, balanç de producció de productes petrolífers de les refineries i les plantes d'olefines i també dels aprovisionaments i vendes de productes petrolífers a Catalunya, fent un tractament estadístic de la informació disponible a nivell estatal i enquestes específiques a les empreses petrolieres.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de conjuntura de productes petrolífers

  Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i Turisme

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer la conjuntura de vendes dels principals productes petrolífers amb usos energètics a Catalunya, fent una recopilació i un tractament de les dades proporcionades per l'Associació Espanyola d'Operadors de Productes Petrolífers (AOP) i la Corporació de Reserves Estratègiques de Productes Petrolífers (Cores).

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística del cens d'explotacions mineres

  Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i Turisme

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el moviment d'altes i de baixes en el cens d'explotacions mineres, i també altres dades d'interès per a l'administració dels recursos minerals a Catalunya, fent un tractament de la informació administrativa disponible.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística d'extracció de les explotacions mineres de Catalunya

  Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i Turisme

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer exhaustivament, amb vista a controlar-los i gestionar-los, els tonatges extrets d'explotacions mineres, i també els valors dels productes, l'ocupació directa que generen i els altres consums relacionats amb la producció de potassa, carbó i productes de pedrera, fent un tractament estadístic de la informació administrativa.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de les voladures dutes a terme en explotacions mineres

  Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i Turisme

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer les dades relatives a les voladures de producció que es duen a terme a les explotacions mineres de Catalunya, i també les mesures enregistrades pels aparells mesuradors de vibracions, fent un tractament de la informació administrativa disponible.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística d'extracció d'aigua d'aqüífers minerals

  Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i Turisme

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer i millorar la gestió dels aqüífers minerals explotats inclosos en l'àmbit de la Llei de mines, fent un tractament estadístic de les quantitats mensuals extretes de cada pou o brollador, i també l'evolució dels nivells piezomètrics de cada pou, tant per plantes envasadores com per balnearis.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Registre d'establiments industrials de Catalunya

  Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i Turisme

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer exhaustivament la identificació, l'adreça i altres característiques dels establiments industrials a Catalunya per tal d'obtenir informació estadística i ésser, si escau, marc de censos i mostres d'altres operacions estadístiques, fent un tractament estadístic de la informació disponible en forma de directori.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: immediata

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística d'inversions en noves indústries i ampliacions

  Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i Turisme

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer les inversions industrials fetes a Catalunya, i també la seva evolució, fent un tractament estadístic de les dades extretes del full d'inscripció del registre industrial.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Base de dades del parc de vehicles de Catalunya

  Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i Turisme

  Organismes col·laboradors: Ministeri de l'Interior

  Objectiu: conèixer el parc de vehicles de Catalunya, fent un tractament estadístic de la informació que prové de la inspecció tècnica (tipus de vehicle, comarca de residència, antiguitat, estació d'inspecció, quilòmetres recorreguts, etc.) i incorporar-la a la base de dades de trànsit.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de l'estat mecànic del parc de vehicles de Catalunya

  Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i Turisme

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer l'estat mecànic del parc de vehicles, fent un tractament estadístic de la informació que genera la inspecció tècnica de vehicles.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de consultes i reclamacions dels consumidors

  Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i Turisme

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer les consultes i les reclamacions dels consumidors derivades del Telèfon del consumidor, fent el tractament estadístic de la informació disponible generada per les trucades dels usuaris del servei.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Índex de competitivitat del comerç internacional català

  Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i Turisme i Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer, trimestralment, l'evolució de la competitivitat internacional dels productes catalans, fent una estadística de síntesi segons la metodologia aplicada pel Banc d'Espanya a partir de la informació disponible.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Índex de conjuntura comercial de Catalunya

  Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i Turisme i Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: associacions de comerciants

  Objectiu: conèixer l'evolució conjuntural del comerç detallista de Catalunya segons l'opinió dels empresaris, en el marc d'un conveni entre el Departament d'Indústria, Comerç i Turisme i l'Institut d'Estadística de Catalunya, fent una enquesta als centres comercials a cel obert.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Indicadors de fires de Catalunya

  Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i Turisme

  Organismes col·laboradors: Associació de Fires Espanyoles (AFE), Fira Internacional de Barcelona (FIB) i entitats firals de Catalunya

  Objectiu: conèixer l'evolució de l'activitat firal de Catalunya i la seva importància en el desenvolupament econòmic regional i europeu, fent un tractament estadístic de la informació disponible.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadístiques sobre els viatges dels catalans

  Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i Turisme i Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer trimestralment el nombre, les pernoctacions, la destinació i altres característiques dels viatges de la població resident a Catalunya de quinze anys o més, en el marc d'un conveni entre el Departament d'Indústria, Comerç i Turisme i l'Institut d'Estadística de Catalunya, fent una enquesta específica als individus.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadístiques sobre els viatges a Catalunya dels residents a la resta de l'Estat

  Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i Turisme i Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el nombre, les pernoctacions i altres característiques dels viatges amb pernoctació a Catalunya de la població de la resta de l'Estat de quinze anys o més, en el marc d'un conveni entre el Departament d'Indústria, Comerç i Turisme i l'Institut d'Estadística de Catalunya, fent una enquesta específica als individus.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística dels visitants estrangers a Catalunya

  Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i Turisme

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el nombre i les característiques dels estrangers que visiten Catalunya, hi pernoctin o no hi pernoctin, fent una enquesta contínua als viatgers en el moment del retorn a llurs països en els diferents punts fronterers, tant d'estacions ferroviàries com de carreteres, i als aeroports.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística del moviment de viatgers en càmpings

  Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i Turisme

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer l'evolució conjuntural del subsector del càmping a Catalunya d'una manera regular i continuada en el temps, fent una enquesta bimestral per mostreig als responsables dels establiments.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: immediata

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de síntesi del sector turístic

  Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i Turisme

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: difondre d'una manera resumida la informació sobre el sector turístic a Catalunya (generalment presentant les dades per zones o marques turístiques), fent una recopilació i una sistematització de les principals dades anuals disponibles sobre l'oferta i la demanda.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Base de dades d'establiments turístics

  Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i Turisme

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: actualitzar la base de dades Basetur, fent una incorporació continuada de la informació procedent de les resolucions administratives sobre incidències comunicades per les empreses i entitats turístiques reglamentades.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: immediata

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Directori d'allotjaments hotelers, càmpings i altres establiments turístics

  Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i Turisme

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer la identificació, l'adreça i altres característiques dels establiments turístics a Catalunya, per tal d'obtenir informació estadística i ésser, si escau, marc de censos i mostres d'altres operacions estadístiques, fent un tractament estadístic de la base de dades d'establiments turístics Basetur en forma de directori.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: immediata

  Cost directe estimat: baix

  Departament de Benestar Social

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Directori de serveis socials

  Organisme responsable: Departament de Benestar Social

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer la denominació, l'adreça i altres característiques dels serveis i els establiments d'atenció social a la gent gran i d'atenció social a les persones amb disminució que actuen a Catalunya, per tal d'obtenir informació estadística i ésser marc de censos i mostres d'altres operacions estadístiques, fent una explotació del Registre d'entitats, serveis i establiments socials en forma de directori.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de serveis socials d'atenció a la gent gran

  Organisme responsable: Departament de Benestar Social

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el nombre de places disponibles a Catalunya en serveis de centre de dia i en serveis de residència d'atenció a la gent gran, per tipus de finançament, i també d'habitatges tutelats per titularitat i la seva distribució territorial, fent una explotació del Registre d'entitats, serveis i establiments i dels documents d'avaluació anuals del Pla d'actuació social que gestiona el Departament de Benestar Social.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de beneficiaris de prestacions econòmiques de serveis socials

  Organisme responsable: Departament de Benestar Social

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el nombre i les característiques d'edat, sexe i distribució territorial dels beneficiaris de les prestacions econòmiques de serveis socials, fent una explotació de la base de dades disponible al Departament de Benestar Social.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de persones amb disminució registrades a Catalunya

  Organisme responsable: Departament de Benestar Social

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el nombre, l'edat, el sexe, la tipologia principal de la disminució, el grau de la disminució i la distribució territorial de les persones amb disminució registrades a Catalunya, fent una depuració i un tractament estadístic de la informació continguda a la base de dades de persones amb disminució disponible al Departament de Benestar Social.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de títols de famílies nombroses

  Organisme responsable: Departament de Benestar Social

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el nombre de títols de famílies nombroses gestionats pel Departament de Benestar Social, amb dades referents a la categoria, el nombre de fills, els títols que són nous, les renovacions i els títols vigents, fent una explotació de les dades de caràcter administratiu disponibles.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: immediata

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Directori de centres de formació d'adults

  Organisme responsable: Departament de Benestar Social

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer la denominació, l'adreça i altres característiques dels centres i les aules de formació d'adults de Catalunya, per tal d'obtenir informació estadística i ésser marc de censos i mostres d'altres operacions estadístiques, fent una operació de tractament estadístic de dades administratives disponibles en forma de directori.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de l'alumnat i del professorat de formació d'adults

  Organisme responsable: Departament de Benestar Social

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el nombre, l'edat, el sexe i la distribució territorial dels alumnes que cursen ensenyaments de formació d'adults en els seus diversos àmbits, modalitats i nivells, i també del professorat propi del Departament de Benestar Social, incloent per a aquests últims el nivell de formació, fent una explotació estadística de dades de caràcter administratiu disponibles.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de la renda mínima d'inserció

  Organisme responsable: Departament de Treball i Departament de Benestar Social

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el nombre de persones que han sol·licitat una renda mínima d'inserció, els beneficiaris, les quantitats destinades i les accions d'inserció social i laboral, fent un tractament estadístic de la informació administrativa corresponent.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Departament de Medi Ambient

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística hidrogràfica

  Organisme responsable: Departament de Medi Ambient

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer la tipologia, els volums disponibles i l'evolució dels nivells dels embassaments, les dades dels nivells i els cabals dels rius, la descripció i l'evolució dels nivells dels aqüífers subterranis i la localització dels punts de mesura, fent un tractament estadístic de les dades estadístiques i administratives disponibles.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de residus municipals

  Organisme responsable: Departament de Medi Ambient

  Organismes col·laboradors: consorcis, ens locals i entitats explotadores de plantes de tractament

  Objectiu: conèixer les dades municipals de generació de residus i els sistemes de tractament utilitzats a Catalunya, fent una explotació estadística de les dades facilitades per les plantes de tractament.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de residus industrials declarats

  Organisme responsable: Departament de Medi Ambient

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer la generació de residus industrials declarats a Catalunya i el seu tractament, fent una explotació estadística de les dades de les declaracions efectuades per les empreses productores.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Dades del medi ambient a Catalunya

  Organisme responsable: Departament de Medi Ambient

  Organismes col·laboradors: Departament d'Indústria, Comerç i Turisme, Institut Cartogràfic de Catalunya i Institut d'Estadística de Catalunya

  Objectiu: disposar de dades sintètiques del medi ambient a Catalunya, elaborades segons l'activitat estadística del Departament de Medi Ambient i la col·laboració d'altres departaments, fent una recopilació i una síntesi de dades de caràcter administratiu i estadístic disponibles.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de qualitat de l'aire

  Organisme responsable: Departament de Medi Ambient

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer la qualitat de l'aire a Catalunya, fent un tractament estadístic de les mesures dels punts del territori on estan instal·lades les estacions de la xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica a partir de la Directiva 1999/30/CE i la resta de normativa reguladora.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Índex de contaminació atmosfèrica

  Organisme responsable: Departament de Medi Ambient

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer l'evolució de la qualitat de l'aire als punt del territori on està instal·lada la xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica, fent un índex integrat de contaminació atmosfèrica a partir de dades disponibles.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Indicadors de l'estat de les aigües de bany a la temporada d'estiu

  Organisme responsable: Departament de Medi Ambient

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer la qualitat microbiològica i l'estat de les aigües de bany a la temporada d'estiu, fent un tractament estadístic de les dades subministrades per les anàlisis periòdiques de mostres d'aigua a les platges i els embassaments i l'observació visual de les platges.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Indicadors de qualitat ambiental de les aigües litorals

  Organisme responsable: Departament de Medi Ambient

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer la qualitat de l'aigua litoral a Catalunya, fent una explotació estadística de les dades subministrades per l'anàlisi de les mostres periòdiques d'aigua que han estat preses al llarg de l'any.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Indicadors fisicoquímics de qualitat de l'aigua dels rius

  Organisme responsable: Departament de Medi Ambient

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer la qualitat fisicoquímica de l'aigua dels rius a Catalunya, fent una explotació estadística dels resultats de les mostres periòdiques analitzades al llarg de l'any.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística sobre declaracions d'impacte ambiental

  Organisme responsable: Departament de Medi Ambient

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer les declaracions d'impacte ambiental emeses pel Departament de Medi Ambient segons la data d'aprovació, fent un tractament estadístic de les dades administratives disponibles.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística d'activitats extractives

  Organisme responsable: Departament de Medi Ambient

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el nombre, la localització i la superfície de les activitats extractives que hi ha a Catalunya, segons els principals tipus de material, fent una explotació estadística de les dades disponibles al sistema d'informació geogràfica (SIG) del Departament de Medi Ambient.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de les superfícies i produccions forestals

  Organisme responsable: Departament de Medi Ambient

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer l'evolució de les produccions forestals i la superfície dedicada, fent l'explotació estadística de la informació continguda en les autoritzacions de tala de fusta.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística d'espais naturals protegits

  Organisme responsable: Departament de Medi Ambient

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer l'evolució de la superfície protegida als espais naturals a Catalunya, la localització i el grau de desenvolupament de les figures de protecció, fent un tractament estadístic de les dades administratives disponibles.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de climatologia

  Organisme responsable: Departament de Medi Ambient

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: disposar d'una informació integrada de les dades meteorològiques de Catalunya, fent la recollida i el tractament estadístic de la informació proporcionada per les estacions meteorològiques.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: immediata

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de la despesa pública de la Generalitat de Catalunya en medi ambient

  Organisme responsable: Departament de Medi Ambient

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer la despesa pública en medi ambient de la Generalitat de Catalunya, fent l'anàlisi i l'explotació estadística dels pressupostos liquidats per la Generalitat.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Departament d'Interior

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística del joc

  Organisme responsable: Departament d'Interior

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer les dades bàsiques del joc a Catalunya, fent un tractament estadístic de dades provinents del tràmit administratiu de regulació i control, atorgament d'autoritzacions, realització d'inspeccions i imposició de sancions.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística d'incendis i salvaments

  Organisme responsable: Departament d'Interior

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer la identificació, el tipus d'actuació, les causes i el nombre de víctimes, fent una explotació estadística dels comunicats d'actuació dels serveis contra incendis i els salvaments.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística dels accidents de trànsit amb víctimes a Catalunya

  Organisme responsable: Departament d'Interior

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el nombre i les característiques dels accidents de trànsit amb víctimes en vies urbanes i interurbanes a Catalunya, fent una explotació estadística de les dades facilitades per la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra i les policies locals de Catalunya.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística del sistema universitari a Catalunya

  Organisme responsable: Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer l'evolució de les variables bàsiques del sistema universitari de Catalunya, com ara alumnes, professors, personal d'administració i serveis, mobilitat, recerca, normalització lingüística i serveis de suport a la docència i a la recerca, fent un tractament estadístic de les dades administratives disponibles.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: baix

  Entitats territorials

  Ajuntament de Barcelona

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Avanços de la participació i resultats electorals del municipi de Barcelona

  Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: difondre les dades de participació i els resultats de cadascuna de les convocatòries electorals per a diferents zonificacions territorials de la ciutat de Barcelona, i també la comparació amb dades anteriors, fent un tractament estadístic de la informació recollida de les meses electorals.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística del moviment natural de la població del municipi de Barcelona

  Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el moviment natural de la població de Barcelona, fent un tractament estadístic de les variables contingudes en les butlletes estadístiques de naixement i de defunció.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de mortalitat de la població del municipi de Barcelona

  Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer les dades de mortalitat, causes de mort, esperança de vida i la mortalitat prematura de la població de Barcelona, fent un tractament estadístic de les butlletes estadístiques de defunció.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística del moviment migratori del municipi de Barcelona

  Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer els fluxos migratoris interns dins de la ciutat de Barcelona i també les migracions respecte a Catalunya, la resta de l'Estat i l'estranger, fent un tractament estadístic dels moviments d'altes i baixes en el Padró municipal d'habitants.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Sistema d'informació estadística del municipi de Barcelona (SIE)

  Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: posar a l'abast dels usuaris les dades més significatives de caràcter demogràfic, econòmic, social i d'informació electoral, per diferents nivells de desagregació territorial, de la ciutat de Barcelona, fent un sistema d'informació estadística sobre una base de dades.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona

  Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: disposar en una sola font de consulta de fàcil accés per als usuaris de la informació estadística més rellevant produïda per múltiples organismes de l'Ajuntament i d'altres, fent una publicació que permeti la comparabilitat de les dades, tant en l'àmbit temporal com territorial.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Cens de vehicles del municipi de Barcelona

  Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: difondre, anualment, les xifres dels vehicles de la ciutat agregades sota les principals variables tipològiques i per a diferents àmbits territorials de la ciutat de Barcelona, fent una explotació estadística de les dades de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) i de l'impost de circulació de la ciutat.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de l'oferta industrial, comercial i de serveis de Barcelona

  Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer l'activitat empresarial, professional i artística de la ciutat de Barcelona, fent una explotació estadística de l'arxiu sobre l'impost d'activitats econòmiques.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Sistema d'informació geogràfica de la ciutat de Barcelona

  Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: actualitzar i mantenir constantment al dia el seccionat de la ciutat en compliment de la Llei orgànica 5/85, sobre règim electoral general, fent un sistema de referenciació geogràfica que incorpori diferents convertidors, per tal de poder obtenir sèries homogènies territorialment.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: immediata

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística de morbiditat del municipi de Barcelona

  Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona

  Organismes col·laboradors: Departament de Sanitat i Seguretat Social

  Objectiu: conèixer els casos de malalties de declaració obligatòria, els brots epidèmics i altres malalties contagioses de la ciutat de Barcelona, fent una explotació estadística dels impresos de notificació de les malalties de declaració obligatòria numèrica i nominal.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: baix

  Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Anuari estadístic de la ciutat de l'Hospitalet de Llobregat

  Organisme responsable: Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: disposar en una sola font de consulta de fàcil accés per als usuaris de la informació estadística més rellevant produïda per múltiples organismes de l'Ajuntament i d'altres, fent una publicació que permeti la comparabilitat de les dades, tant en l'àmbit temporal com territorial.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: baix

  Ajuntament de Terrassa

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Anuari estadístic de Terrassa

  Organisme responsable: Ajuntament de Terrassa

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: disposar en una sola font de consulta de fàcil accés per als usuaris de la informació estadística més rellevant produïda per múltiples organismes de l'Ajuntament i d'altres, fent una publicació que permeti la comparabilitat de les dades, tant en l'àmbit temporal com territorial.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: baix

  Consell Comarcal del Baix Llobregat

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Estadística d'activitat de la població de la comarca del Baix Llobregat

  Organisme responsable: Consell Comarcal del Baix Llobregat

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer l'activitat, l'ocupació i l'atur de la població a la comarca del Baix Llobregat, fent una enquesta a la població potencialment activa de la comarca.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: baix

  Altres entitats

  Tipus d'estadística: consolidada

  Nom: Enquesta sobre condicions de vida i hàbits de la població de la regió de Barcelona

  Organisme responsable: Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona

  Organismes col·laboradors: Diputació de Barcelona, Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i Institut d'Estadística de Catalunya

  Objectiu: conèixer les condicions de vida i els hàbits de la població de la província de Barcelona, analitzar l'evolució dels processos socials en curs en aquest territori i mesurar l'evolució de les desigualtats existents entre els diversos grups de població, fent una enquesta a una mostra representativa de la població més gran de divuit anys.

  Grau de complexitat tècnica: molt complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: llarg termini

  Cost directe estimat: alt

  Annex 4

  Descripció identificativa de les estadístiques experimentals

  Experimentals

  Generalitat de Catalunya

  Departament de la Presidència

  Xifres sobre la dona

  Base de dades d'estadístiques sobre la joventut de Catalunya

  Departament de Governació i Relacions Institucionals

  Estadística d'infraestructures i equipaments municipals

  Departament d'Economia i Finances

  Estadística del crèdit públic a Catalunya

  Estadística sobre pressupostos de la Generalitat de Catalunya

  Institut d'Estadística de Catalunya

  Taules input-output

  Comptabilitat satèl·lit

  Inflació subjacent

  PIB anual de les comarques i municipis de més de 45.000 habitants a Catalunya

  Estadística i comptes del sector de la construcció

  Estadística i comptes del transport

  Estadística i comptes dels serveis a les empreses

  Estadística i comptes de les empreses turístiques

  Comptabilitat satèl·lit del turisme

  Estadística del sector d'informació electrònica

  Estadístiques sobre les tecnologies de la informació i la comunicació

  Estimació comptable de l'ocupació i de l'atur

  Estadística de la distribució personal de la renda

  Estadístiques del consum familiar

  Projeccions de població en edat laboral

  Projeccions de coneixement del català

  Projeccions de població en edat escolar

  Projeccions de llars i famílies

  Estadística de recerca i desenvolupament

  Bases de dades bibliogràfiques

  Desenvolupaments computacionals en estadística

  Departament d'Ensenyament

  Estadística del personal al servei de l'administració educativa

  Sèries estadístiques educatives

  Departament de Cultura

  Estadística de música

  Estadística de la pràctica esportiva

  Cens d'equipaments esportius

  Estadístiques d'arts plàstiques

  Departament de Sanitat i Seguretat Social

  Estadística de reproducció humana assistida

  Estadística del programa Cronicat

  Estadística d'activitat de les entitats d'assegurança lliure d'assistència sanitària

  Registre de diabetis tipus I a Catalunya

  Estadística de la prevalença d'infecció per VIH i conductes relacionades en grups d'alt risc

  Departament de Política Territorial i Obres Públiques

  Estadística de síntesi de política territorial i obres públiques

  Estadística de l'oferta i el preu de venda de l'habitatge de segona mà

  Estadística de l'oferta i el preu de venda i de lloguer d'oficines i de naus industrials

  Estadística del lloguer d'habitatges

  Estadística de les preferències dels demandants de lloguer

  Indicadors del transport urbà a Catalunya

  Estadística d'aforaments de trànsit de la xarxa de carreteres de la Generalitat de Catalunya

  Estadística de trànsit a les autopistes a Catalunya

  Estadística del planejament general vigent a Catalunya

  Estadística i comptes del sector de la construcció

  Departament de Justícia

  Estadística de mesures penals alternatives a l'internament en centres penitenciaris

  Estadística d'òrgans judicials i fiscalies de Catalunya

  Departament d'Indústria, Comerç i Turisme

  Estadística dels consums energètics comarcals del sector industrial

  Estadística municipal i comarcal del consum de gas natural i d'energia elèctrica

  Estadística de les energies renovables

  Estadística de sondejos i obres de profunditat superior a 25 metres

  Estadística d'accidents industrials

  Indicadors de la seguretat de les instal·lacions industrials

  Departament de Benestar Social

  Estadística de serveis socials d'atenció a les persones amb disminució

  Estadística de serveis bàsics d'atenció social primària

  Estadística de voluntariat a Catalunya

  Departament de Medi Ambient

  Estadística sobre les entitats subministradores d'aigua per al consum humà

  Estadística de tractament d'aigües residuals urbanes

  Qualitat biològica de l'aigua dels rius

  Sistemes de gestió ambiental i etiquetatge ecològic

  Explotació de la gestió de la Llei de la intervenció integral de l'administració ambiental (IIAA)

  Estadística de les espècies amenaçades

  Evolució del nombre de llicències de caça i pesca emeses i seguiment de les captures de les espècies de caça major

  Nombre de visitants i utilització dels parcs naturals a Catalunya

  Departament d'Interior

  Estadística dels recursos de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra

  Estadística d'actuacions policials

  Enquesta de seguretat pública de Catalunya

  Estadística d'actuacions en matèria de protecció civil

  Estadística d'alcoholèmies

  Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació

  Estadístiques sobre les tecnologies de la informació i la comunicació

  Entitats territorials

  Ajuntament de Barcelona

  Guies estadístiques de Barcelona

  Ajuntament de Cornellà de Llobregat

  Anuari estadístic de Cornellà de Llobregat

  Estadística de l'oferta industrial, comercial i de serveis de Cornellà de Llobregat

  Estadística del mercat de treball de Cornellà de Llobregat

  Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

  Anuari estadístic de Sant Boi de Llobregat

  Altres entitats

  Autoritat del Transport Metropolità

  Estadística del transport públic col·lectiu a la regió metropolitana de Barcelona

  Estadística de distribució de la mobilitat entre vehicle privat i transport públic a la regió metropolitana de Barcelona

  Comptes del transport de viatgers a la regió metropolitana de Barcelona

  Enquesta de mobilitat quotidiana a la regió metropolitana de Barcelona

  Institut d'Assistència Sanitària de Girona

  Estadística de la incidència del càncer a la regió sanitària de Girona

  Lliga Contra el Càncer de les Comarques de Tarragona

  Estadística de la incidència del càncer a les comarques de Tarragona

  Departament de la Presidència

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Xifres sobre la dona

  Organisme responsable: Departament de la Presidència

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: actualitzar i difondre les dades més rellevants sobre la dona a Catalunya, fent un fullet divulgatiu amb informació ordenada i sistematitzada.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Base de dades d'estadístiques sobre la joventut de Catalunya

  Organisme responsable: Departament de la Presidència

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: disposar de la informació estadística més rellevant sobre la joventut de Catalunya de forma sistematitzada i de fàcil accés, fent un procés de selecció, depuració i homogeneïtzació de fonts estadístiques i administratives disponibles, i també la creació d'una base de dades que incorpori les estadístiques obtingudes.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: immediata

  Cost directe estimat: molt baix

  Departament de Governació i Relacions Institucionals

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Estadística d'infraestructures i equipaments municipals

  Organisme responsable: Departament de Governació i Relacions Institucionals

  Organismes col·laboradors: consells comarcals i ajuntaments de Catalunya

  Objectiu: conèixer les infraestructures disponibles i els equipaments en funcionament, de tots els nuclis de població de menys de 50.000 habitants, fent una operació d'enquesta als municipis.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: moderat

  Departament d'Economia i Finances

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Estadística del crèdit públic a Catalunya

  Organisme responsable: Departament d'Economia i Finances

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el volum i les principals característiques de les operacions creditícies a empreses públiques i privades que gestiona l'Institut Català de Finances, fent una explotació estadística de les dades administratives disponibles.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Estadística sobre pressupostos de la Generalitat de Catalunya

  Organisme responsable: Departament d'Economia i Finances

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer, sistemàticament, els pressupostos per conceptes i funcions de la Generalitat de Catalunya i els seus organismes autònoms administratius, fent un tractament estadístic de dades d'origen administratiu.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: baix

  Institut d'Estadística de Catalunya

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Taules input-output

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Departament d'Economia i Finances

  Objectiu: conèixer les relacions intersectorials de l'economia catalana, fent ús de la informació estadística disponible i dels resultats d'operacions d'enquesta complementaris.

  Grau de complexitat tècnica: molt complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: llarg termini

  Cost directe estimat: moderat

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Comptabilitat satèl·lit

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: obtenir una representació sistemàtica, comparable i completa de diversos aspectes rellevants de l'economia i la societat catalanes, en el marc dels manuals de comptabilitat vigents internacionalment, fent una síntesi de les fonts d'informació disponibles.

  Grau de complexitat tècnica: molt complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: llarg termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Inflació subjacent

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

  Objectiu: conèixer la tendència de la inflació excloent els components més volàtils de l'índex de preus de consum, com són l'energia o els aliments sense elaborar, fent una estimació a partir de la desagregació per grups especials de l'índex de preus de consum de l'Institut Nacional d'Estadística.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: PIB anual de les comarques i municipis de més de 45.000 habitants a Catalunya

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya.

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el PIB amb periodicitat anual de les comarques i municipis de més de 45.000 habitants, fent una estimació de síntesi de la informació estadística disponible.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Estadística i comptes del sector de la construcció

  Organisme responsable: Departament de Política Territorial i Obres Públiques i Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Ministeri de Foment

  Objectiu: conèixer la producció, els consums intermedis, els costos de personal i altres macromagnituds rellevants del sector de la construcció, fent una explotació específica de l'Enquesta econòmica al sector de la construcció d'àmbit estatal.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: llarg termini

  Cost directe estimat: moderat

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Estadística i comptes del transport

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

  Objectiu: conèixer la producció, els consums intermedis, els costos de personal i altres macromagnituds rellevants de les principals branques de transport, en el marc d'un conveni amb l'INE, fent una explotació estadística per a Catalunya dels resultats de l'Enquesta de serveis (empreses de transport).

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Estadística i comptes dels serveis a les empreses

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

  Objectiu: conèixer la producció, els consums intermedis, els costos de personal i altres macromagnituds rellevants del sector dels serveis a les empreses, en el marc d'un conveni amb l'INE, fent una explotació estadística per a Catalunya de l'Enquesta de serveis (sector dels serveis a les empreses).

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Estadística i comptes de les empreses turístiques

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

  Objectiu: conèixer la producció, els consums intermedis, els costos de personal i altres macromagnituds rellevants de les principals activitats lligades a les empreses turístiques de restauració, hoteleria i agències de viatge, en el marc d'un conveni amb l'INE, fent una explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta de serveis (empreses turístiques).

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Comptabilitat satèl·lit del turisme

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: obtenir una representació sistemàtica, comparable i completa de l'activitat turística en el marc dels manuals de comptabilitat del turisme vigents internacionalment, fent una síntesi de les fonts d'informació disponibles.

  Grau de complexitat tècnica: molt complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: llarg termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Estadística del sector d'informació electrònica

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Eurostat, centres de recerca i organismes especialitzats

  Objectiu: conèixer el valor dels continguts digitals produïts i comercialitzats pels agents proveïdors d'informació electrònica, i també en les relacions consumidor-productor en aquest àmbit, fent una enquesta directa als agents públics i privats del sector en el marc del projecte EICSTES (European indicators, cyberspace and the science-technology-economy system) de la Unió Europea.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Estadístiques sobre les tecnologies de la informació i la comunicació

  Organisme responsable: Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació i Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el sector de producció de les tecnologies de la informació i la comunicació, l'ocupació que genera i l'ús que en fan les famílies, les empreses, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local, les universitats, les biblioteques i els centres hospitalaris, fent una enquesta a la població i incorporant preguntes específiques a enquestes a les empreses i les administracions disponibles.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: moderat

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Estimació comptable de l'ocupació i de l'atur

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer l'evolució trimestral de l'ocupació i de l'atur, fent estimacions de síntesi en el marc del Sistema Europeu de Comptes, a partir de les fonts estadístiques disponibles.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Estadística de la distribució personal de la renda

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

  Objectiu: conèixer la distribució personal de la renda de la població de Catalunya, fent una explotació específica de l'enquesta contínua de pressupostos familiars.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Estadístiques del consum familiar

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

  Objectiu: conèixer el consum de les famílies, fent un aprofitament de la informació estadística disponible.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Projeccions de població en edat laboral

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer l'evolució dels efectius de població en edat laboral per sexe i edat, fent una anàlisi de la informació disponible de projeccions de població.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Projeccions de coneixement del català

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer l'evolució futura del coneixement del català segons el sexe i l'edat, fent una anàlisi de la informació demogràfica de censos lingüístics i projeccions de població disponibles.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Projeccions de població en edat escolar

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer l'evolució dels efectius de població en edat escolar obligatòria per sexe i edat, fent una anàlisi de la informació disponible de projeccions de població.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Projeccions de llars i famílies

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer les característiques futures de les llars i les famílies de Catalunya segons la seva estructura i composició, fent una anàlisi de la informació demogràfica de censos i de projeccions de població disponibles.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Estadística de recerca i desenvolupament

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: INE i Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació

  Objectiu: conèixer les característiques bàsiques en el camp de la recerca, el desenvolupament i la innovació tecnològica a Catalunya, fent una explotació específica dels arxius estadístics corresponents.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Bases de dades bibliogràfiques

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: facilitar l'accés a les bases de dades bibliogràfiques de l'Institut d'Estadística de Catalunya a través del web propi i a través d'altres portals, participant en plataformes conjuntes amb altres organismes i institucions.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: immediata

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Desenvolupaments computacionals en estadística

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: augmentar la qualitat tècnica i les prestacions dels instruments tecnològics de l'Institut d'Estadística de Catalunya en l'activitat estadística, estandarditzant les eines informàtiques i adaptant la incorporació de les noves tecnologies de la informació i comunicacions en la captura, processament i difusió d'informació estadística oficial.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: moderat

  Departament d'Ensenyament

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Estadística del personal al servei de l'administració educativa

  Organisme responsable: Departament d'Ensenyament

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: quantificar el personal que treballa al servei de l'administració educativa, fent una explotació estadística dels fitxers de gestió de personal.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Sèries estadístiques educatives

  Organisme responsable: Departament d'Ensenyament

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer l'evolució al llarg del temps i la tendència de les dades més significatives del sistema educatiu de Catalunya, fent una recopilació d'aquesta informació en forma de sèrie temporal.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Departament de Cultura

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Estadística de música

  Organisme responsable: Departament de Cultura

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer les dades d'activitat, personal i pressupost de les formacions musicals, fent una enquesta adreçada al sector musical de Catalunya.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Estadística de la pràctica esportiva

  Organisme responsable: Departament de Cultura

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer la tipologia i les característiques dels equipaments esportius permanents d'ús col·lectiu, fent una enquesta adreçada als centres esportius de Catalunya.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Cens d'equipaments esportius

  Organisme responsable: Departament de Cultura

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer els hàbits fisicoesportius de la població de Catalunya, fent una enquesta a una mostra representativa de la població.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Estadístiques d'arts plàstiques

  Organisme responsable: Departament de Cultura

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer les dades d'activitat, personal i pressupost de les galeries d'art i dels artistes plàstics a Catalunya, fent una enquesta adreçada al sector.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: baix

  Departament de Sanitat i Seguretat Social

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Estadística de reproducció humana assistida

  Organisme responsable: Departament de Sanitat i Seguretat Social

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer les principals característiques dels usuaris de les tècniques de reproducció humana assistida a Catalunya, el nivell d'utilització d'aquestes i els resultats que s'obtenen amb les diverses tècniques emprades, fent una operació d'enquesta a una selecció de centres sanitaris.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: llarg termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Estadística del programa Cronicat

  Organisme responsable: Departament de Sanitat i Seguretat Social

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer les dades bàsiques de les malalties cròniques a Catalunya, fent un tractament estadístic de les dades administratives i estadístiques disponibles.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Estadística d'activitat de les entitats d'assegurança lliure d'assistència sanitària

  Organisme responsable: Departament de Sanitat i Seguretat Social

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el nombre, les activitats i les característiques principals de les entitats d'assegurança lliure d'assistència sanitària, fent una explotació estadística de les dades administratives disponibles.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Registre de diabetis tipus I a Catalunya

  Organisme responsable: Departament de Sanitat i Seguretat Social

  Organismes col·laboradors: Associació de Diabètics de Catalunya

  Objectiu: conèixer la incidència de la diabetis tipus I en la població catalana de 0 a 29 anys, fent un tractament estadístic de dades disponibles.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: immediata

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Estadística de la prevalença d'infecció pel VIH i conductes relacionades en grups d'alt risc

  Organisme responsable: Departament de Sanitat i Seguretat Social

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer l'evolució de la prevalença d'infecció pel VIH i dels comportaments associats amb la seva transmissió en alguns grups d'alt risc, fent una explotació estadística de les dades estadístiques i administratives disponibles.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: llarg termini

  Cost directe estimat: baix

  Departament de Política Territorial i Obres Públiques

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Estadística de síntesi de política territorial i obres públiques

  Organisme responsable: Departament de Política Territorial i Obres Públiques

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer i difondre l'evolució conjuntural dels principals indicadors macroeconòmics i sectorials que afecten els diferents àmbits d'actuació del Departament, com l'activitat constructora o el sistema de transports, fent una recopilació i sistematització de dades estadístiques i administratives disponibles.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: immediata

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Estadística de l'oferta i el preu de venda de l'habitatge de segona mà

  Organisme responsable: Departament de Política Territorial i Obres Públiques

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el volum d'oferta, el preu de venda i altres característiques de l'habitatge de segona mà, fent l'explotació estadística d'una mostra d'habitatges de segona mà que es troben en oferta.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Estadística de l'oferta i el preu de venda i de lloguer d'oficines i de naus industrials

  Organisme responsable: Departament de Política Territorial i Obres Públiques

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el nombre, el preu de venda i de lloguer d'oficines i naus industrials de nova construcció a Catalunya, fent un tractament estadístic de l'estudi de l'oferta.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Estadística del lloguer d'habitatges

  Organisme responsable: Departament de Política Territorial i Obres Públiques

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el nombre de lloguers constituïts i renda mitjana mensual a Catalunya, fent una explotació estadística de les fiances de lloguer de l'Institut Català del Sòl.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Estadística de les preferències dels demandants de lloguer

  Organisme responsable: Departament de Política Territorial i Obres Públiques

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer les preferències dels demandants d'habitatges de lloguer a Catalunya, fent una enquesta directa.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Indicadors del transport urbà a Catalunya

  Organisme responsable: Departament de Política Territorial i Obres Públiques

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el nivell, la qualitat, el preu i la productivitat del transport urbà a Catalunya, fent un tractament estadístic de la informació disponible en forma d'indicadors.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Estadística d'aforaments de trànsit de la xarxa de carreteres de la Generalitat de Catalunya

  Organisme responsable: Departament de Política Territorial i Obres Públiques

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el volum de trànsit -intensitat mitjana diària-, el tipus d'aforament, els equips utilitzats i les categories de les estacions de les carreteres de la xarxa de la Generalitat de Catalunya, fent un tractament estadístic de dades administratives disponibles.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Estadística de trànsit a les autopistes a Catalunya

  Organisme responsable: Departament de Política Territorial i Obres Públiques

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el volum de trànsit -intensitat mitjana diària- de les autopistes a Catalunya, fent un tractament estadístic de dades proporcionades per les diferents concessionàries de les autopistes.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Estadística del planejament general vigent a Catalunya

  Organisme responsable: Departament de Política Territorial i Obres Públiques

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer l'estat del planejament urbanístic vigent als municipis de Catalunya, fent un tractament estadístic de les dades administratives disponibles.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: immediata

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Estadística i comptes del sector de la construcció

  Organisme responsable: Departament de Política Territorial i Obres Públiques i Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Ministeri de Foment

  Objectiu: conèixer la producció, els consums intermedis, els costos de personal i altres macromagnituds rellevants del sector de la construcció, fent una explotació específica de l'Enquesta econòmica al sector de la construcció d'àmbit estatal.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: llarg termini

  Cost directe estimat: moderat

  Departament de Justícia

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Estadística de mesures penals alternatives a l'internament en centres penitenciaris

  Organisme responsable: Departament de Justícia

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer les característiques bàsiques de la població condemnada per la jurisdicció penal al compliment de mesures penals alternatives, i també les atencions desenvolupades, fent un tractament específic de dades administratives.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Estadística d'òrgans judicials i fiscalies de Catalunya

  Organisme responsable: Departament de Justícia

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el nombre d'òrgans judicials i fiscalies de Catalunya, i també la seva evolució numèrica, fent un tractament estadístic de dades administratives disponibles.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Departament d'Indústria, Comerç i Turisme

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Estadística dels consums energètics comarcals del sector industrial

  Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i Turisme

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: quantificar el consum final d'energia pel sector industrial, per a les diferents formes d'energia i per comarques, fent una enquesta específica als establiments industrials.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Estadística municipal i comarcal del consum de gas natural i d'energia elèctrica

  Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i Turisme

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: quantificar el consum de gasos canalitzats (gas natural i gasos manufacturats) i d'energia elèctrica per principals sectors d'activitat econòmica, per comarques i per municipis, fent un tractament estadístic de la informació proporcionada per les empreses de gas i d'energia elèctrica.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Estadística de les energies renovables

  Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i Turisme

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el nombre, la potència i la producció o el consum d'energia de les instal·lacions que utilitzen fonts d'energia renovables a Catalunya, fent una recollida de dades provinents d'expedients administratius sobre subvencions i enquestes específiques a fabricants, comercialitzadors, instal·ladors, propietaris i explotadors en l'àmbit de les energies renovables.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Estadística de sondejos i obres de profunditat superior a 25 metres

  Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i Turisme

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer i crear una base de dades del subsòl a Catalunya, fent un tractament estadístic de les dades resultants dels sondejos i obres de profunditat superior a 25 metres, per saber els materials geològics travessats durant la seva perforació.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: llarg termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Estadística d'accidents industrials

  Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i Turisme

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer les característiques principals dels accidents industrials de Catalunya, fent un tractament estadístic de les dades subministrades pels inspectors de guàrdia.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Indicadors de la seguretat de les instal·lacions industrials

  Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i Turisme

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer l'índex d'accidentalitat en instal·lacions industrials, fent un tractament estadístic de la informació disponible.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Departament de Benestar Social

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Estadística de serveis socials d'atenció a les persones amb disminució

  Organisme responsable: Departament de Benestar Social

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el nombre d'usuaris dels serveis d'atenció precoç, centres ocupacionals, llars residències, centres de dia d'atenció especialitzada i serveis complementaris d'ajustament personal i social, en el marc dels centres especials de treball, destinats a l'atenció de persones amb disminució, fent una explotació de documents d'avaluació anual del Pla d'actuació social.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Estadística de serveis bàsics d'atenció social primària

  Organisme responsable: Departament de Benestar Social

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el nombre i la distribució territorial dels professionals que actuen en l'àmbit dels serveis bàsics d'atenció social primària -diplomats en treball social i educadors socials- i les activitats que es duen a terme pel que fa a informació i orientació, ajut a domicili, allotjament alternatiu, prestacions econòmiques i foment de la cooperació, i també la quantificació dels expedients familiars gestionats i el nombre d'usuaris d'aquests serveis, fent una explotació estadística anual de dades d'origen administratiu disponibles.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Estadística de voluntariat a Catalunya

  Organisme responsable: Departament de Benestar Social

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el nombre, la distribució territorial i altres característiques de les entitats de voluntariat que actuen a Catalunya, fent un tractament estadístic de dades disponibles de caràcter administratiu.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: baix

  Departament de Medi Ambient

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Estadística sobre les entitats subministradores d'aigua per al consum humà

  Organisme responsable: Departament de Medi Ambient

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el volum i l'ús, tant domèstic com industrial, de l'aigua subministrada, fent una explotació estadística de la informació facilitada per les entitats subministradores d'aigua a Catalunya segons la seva facturació.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Estadística de tractament d'aigües residuals urbanes

  Organisme responsable: Departament de Medi Ambient

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer l'evolució de la capacitat de les plantes de tractament d'aigües residuals i dels paràmetres de tractament i producció de biosòlids, fent una explotació estadística de les dades administratives disponibles.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Qualitat biològica de l'aigua dels rius

  Organisme responsable: Departament de Medi Ambient

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer la qualitat biològica de l'aigua dels rius a Catalunya, fent una explotació estadística de les dades subministrades per les mostres periòdiques analitzades al llarg de l'any.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Sistemes de gestió ambiental i etiquetatge ecològic

  Organisme responsable: Departament de Medi Ambient

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer l'evolució dels centres registrats en els sistemes d'ecogestió i ecoauditoria de la Unió Europea i etiquetatge ecològic (de productes i serveis) atorgats per la Generalitat de Catalunya, fent un tractament estadístic de les dades administratives disponibles.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Explotació de la gestió de la Llei de la intervenció integral de l'administració ambiental (IIAA)

  Organisme responsable: Departament de Medi Ambient

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el nombre d'autoritzacions i llicències atorgades pel Departament de Medi Ambient en el marc de la Llei de la intervenció integral de l'Administració ambiental (IIAA), fent una explotació estadística de les dades disponibles.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Estadística de les espècies amenaçades

  Organisme responsable: Departament de Medi Ambient

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el nombre i l'evolució de les espècies protegides i en perill d'extinció, fent un tractament estadístic de les dades administratives disponibles.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Evolució del nombre de llicències de caça i pesca emeses i seguiment de les captures de les espècies de caça major

  Organisme responsable: Departament de Medi Ambient

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer l'evolució i el nombre de llicències de caça i pesca emeses a Catalunya i el de les captures de caça major, com a indicador de pressió al territori, fent un tractament estadístic de les dades administratives disponibles.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Nombre de visitants i utilització dels parcs naturals a Catalunya

  Organisme responsable: Departament de Medi Ambient

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el nombre i altres característiques de les visites, la seva evolució i l'impacte als parcs naturals de Catalunya, fent una explotació estadística de les dades administratives disponibles.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Departament d'Interior

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Estadística dels recursos de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra

  Organisme responsable: Departament d'Interior

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el nombre i les característiques dels recursos de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra, fent un tractament estadístic de les dades de caràcter administratiu disponibles.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Estadística d'actuacions policials

  Organisme responsable: Departament d'Interior

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el nombre i les característiques de les actuacions desenvolupades per la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra, fent una explotació estadística del Sistema d'Informació Policial (SIP-Explodades) disponible al Departament d'Interior.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Enquesta de seguretat pública de Catalunya

  Organisme responsable: Departament d'Interior

  Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya i Universitat de Barcelona

  Objectiu: conèixer les experiències de victimització, els sentiments d'inseguretat, les opinions i els valors dels ciutadans en matèria de seguretat i policia, i també la mobilitat de la població, fent una enquesta adreçada a una mostra representativa de la població de Catalunya de setze anys o més.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: moderat

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Estadística d'actuacions en matèria de protecció civil

  Organisme responsable: Departament d'Interior

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el nombre i les característiques de les activitats de la Generalitat de Catalunya en matèria de protecció civil, fent un tractament estadístic de la informació de caràcter administratiu disponible.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: immediata

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Estadística d'alcoholèmies

  Organisme responsable: Departament d'Interior

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer la incidència del consum d'alcohol en els accidents de trànsit i en la seguretat viària a Catalunya, fent una explotació estadística de les dades subministrades per les proves d'alcoholèmia dutes a terme per la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra i les policies locals de Catalunya als conductors sotmesos a controls preventius i als implicats en accidents de circulació.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Estadístiques sobre les tecnologies de la informació i la comunicació

  Organisme responsable: Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació i Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el sector de producció de les tecnologies de la informació i la comunicació, l'ocupació que genera i l'ús que en fan les famílies, les empreses, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local, les universitats, les biblioteques i els centres hospitalaris, fent una enquesta a la població i incorporant preguntes específiques a enquestes a les empreses i les administracions disponibles.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: moderat

  Entitats territorials

  Ajuntament de Barcelona

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Guies estadístiques de Barcelona

  Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: difondre les dades més significatives de la ciutat de Barcelona, comparades amb els àmbits metropolitans que l'envolten, fent una recopilació i selecció de dades estadístiques disponibles.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: baix

  Ajuntament de Cornellà de Llobregat

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Anuari estadístic de Cornellà de Llobregat

  Organisme responsable: Ajuntament de Cornellà de Llobregat

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: disposar en una sola font de consulta de fàcil accés per als usuaris de la informació estadística més rellevant produïda per múltiples organismes de l'Ajuntament i d'altres, fent una publicació que permeti la comparabilitat de les dades, tant en l'àmbit temporal com territorial.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Estadística de l'oferta industrial, comercial i de serveis de Cornellà de Llobregat

  Organisme responsable: Ajuntament de Cornellà de Llobregat

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer l'activitat empresarial, professional i artística de la ciutat de Cornellà de Llobregat, fent una explotació estadística de l'arxiu sobre l'impost d'activitats econòmiques.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Estadística del mercat de treball de Cornellà de Llobregat

  Organisme responsable: Ajuntament de Cornellà de Llobregat

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer les característiques bàsiques del moviment del mercat de treball de la ciutat de Cornellà de Llobregat, fent una explotació estadística de les dades de caràcter administratiu disponibles.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Anuari estadístic de Sant Boi de Llobregat

  Organisme responsable: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: disposar en una sola font de consulta de fàcil accés per als usuaris de la informació estadística més rellevant produïda per múltiples organismes de l'Ajuntament i d'altres, fent una publicació que permeti la comparabilitat de les dades, tant en l'àmbit temporal com territorial.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: baix

  Altres entitats

  Autoritat del Transport Metropolità

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Estadística del transport públic col·lectiu a la regió metropolitana de Barcelona

  Organisme responsable: Autoritat del Transport Metropolità

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: difondre les estadístiques bàsiques del transport públic col·lectiu a la regió metropolitana de Barcelona, fent una síntesi de dades estadístiques i administratives disponibles en forma de tríptic.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Estadística de distribució de la mobilitat entre vehicle privat i transport públic a la regió metropolitana de Barcelona

  Organisme responsable: Autoritat del Transport Metropolità

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer l'evolució en el temps dels fluxos de trànsit a les vies més significatives de la xarxa de la regió metropolitana de Barcelona i del seu repartiment entre vehicle privat i transport públic col·lectiu, fent una operació de recopilació i síntesi de dades estadístiques i administratives disponibles.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Comptes del transport de viatgers a la regió metropolitana de Barcelona

  Organisme responsable: Autoritat del Transport Metropolità

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer els costos dels desplaçaments a la regió metropolitana de Barcelona, d'acord amb la utilització del transport públic o del vehicle privat, fent una recopilació i sistematització d'informació estadística i administrativa disponible.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Enquesta de mobilitat quotidiana a la regió metropolitana de Barcelona

  Organisme responsable: Autoritat del Transport Metropolità

  Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya

  Objectiu: conèixer el nombre de desplaçaments i llurs característiques, les causes que els motiven i el tipus de transport utilitzat a la regió metropolitana de Barcelona, fent una operació específica d'enquesta a la població.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: moderat

  Institut d'Assistència Sanitària de Girona

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Estadística de la incidència del càncer a la regió sanitària de Girona

  Organisme responsable: Institut d'Assistència Sanitària de Girona

  Organismes col·laboradors: Institut Català d'Oncologia

  Objectiu: conèixer la incidència, la mortalitat i la supervivència del càncer a la regió sanitària de Girona, fent una operació de recollida, selecció i tractament estadístic de la informació disponible de fonts diverses.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: llarg termini

  Cost directe estimat: baix

  Lliga Contra el Càncer de les Comarques de Tarragona

  Tipus d'estadística: experimental

  Nom: Estadística de la incidència del càncer a les comarques de Tarragona

  Organisme responsable: Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tarragona

  Organismes col·laboradors: Institut Català d'Oncologia

  Objectiu: conèixer la incidència, la mortalitat i la supervivència del càncer a la demarcació de Tarragona, fent una operació de recollida, selecció i tractament estadístic de la informació disponible de fonts diverses.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: llarg termini

  Cost directe estimat: baix

  Annex 5

  Descripció identificativa de les estadístiques en projecte

  En projecte

  Generalitat de Catalunya

  Departament de Governació i Relacions Institucionals

  Estadística de les tecnologies de la informació i la comunicació a les administracions locals

  Estadística de les actuacions locals cofinançades pel Fons europeu de desenvolupament regional (Feder)

  Institut d'Estadística de Catalunya

  Escenaris de l'economia catalana

  Clima exportador

  Sèries històriques de l'economia catalana

  Directori de supermercats

  Estadística i comptes del medi ambient

  Directori d'empreses i establiments

  Registre de població

  Directori d'edificis i habitatges

  Estadística anual de l'estructura de la població

  Estadística anual de la naturalesa de la població

  Estadística de la situació socioeconòmica de les llars

  Cens dels catalans residents a l'estranger

  Sèries històriques de la demografia catalana

  Estadística de qualitat de vida

  Estadística de la pobresa relativa

  Estadística de la qualitat de vida en els centres de treball

  R+D i innovacions metodològiques en estadística

  Mètodes i algorismes per a garantir la confidencialment estadística

  Avaluació de la informació estadística regional

  Estadística de l'audiovisual de Catalunya

  Estadística de l'ús del català a la xarxa d'Internet

  Departament d'Ensenyament

  Indicadors estadístics de l'ensenyament

  Estadística de la despesa en ensenyament de les corporacions locals

  Departament de Cultura

  Estadística de l'ensenyament i la formació en cultura

  Estadística dels mitjans de comunicació

  Estadística d'equipaments culturals

  Xifres de la cultura a Catalunya

  Bases de dades d'estadístiques culturals

  Departament de Sanitat i Seguretat Social

  Estadístiques de sistemes d'emergències mèdiques

  Departament de Política Territorial i Obres Públiques

  Estadística del règim jurídic del sòl

  Estadística de les inversions en infraestructures de la Generalitat de Catalunya

  Departament de Treball

  Estadística de les ofertes de treball registrades

  Estadístiques sobre les necessitats del mercat de treball

  Estadístiques d'altres polítiques actives d'ocupació

  Estadística de la qualitat de vida en els centres de treball

  Explotació específica per a Catalunya d'estadístiques del Ministeri de Treball i Afers Socials

  Definició de metodologies

  Projecte Data Warehouse

  Departament de Justícia

  Estadística d'inscripcions en el registre de nomenaments tutelars no testamentaris

  Departament d'Indústria, Comerç i Turisme

  Estadística de l'estalvi i la diversificació energètica en la indústria

  Clima exportador

  Directori de supermercats

  Departament de Medi Ambient

  Control de les emissions atmosfèriques

  Estadística del cànon de l'aigua

  Departament d'Interior

  Estadística de l'Escola de Policia de Catalunya

  Entitats territorials

  Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

  Enquesta local de població activa del municipi de Sant Boi de Llobregat

  Altres entitats

  Consell de l'Audiovisual de Catalunya

  Estadística de l'audiovisual de Catalunya

  Localret

  Estadística de les tecnologies de la informació i la comunicació a les administracions locals

  Departament de Governació i Relacions Institucionals

  Tipus d'estadística: en projecte

  Nom: Estadística de les tecnologies de la informació i la comunicació a les administracions locals

  Organisme responsable: Departament de Governació i Relacions Institucionals i Localret

  Organismes col·laboradors: consells comarcals i ajuntaments de Catalunya

  Objectiu: conèixer la implantació i l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en el món local de Catalunya, en el marc de l'acord entre la Generalitat i Localret, fent una enquesta directa a les administracions locals catalanes.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: en projecte

  Nom: Estadística de les actuacions locals cofinançades pel Fons europeu de desenvolupament regional (Feder)

  Organisme responsable: Departament de Governació i Relacions Institucionals

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el nombre i les característiques de les actuacions finançades a càrrec del Feder, fent una explotació estadística de les dades administratives disponibles.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Institut d'Estadística de Catalunya

  Tipus d'estadística: en projecte

  Nom: Escenaris de l'economia catalana

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Departament d'Economia i Finances

  Objectiu: elaborar previsions a mitjà i llarg termini de l'evolució de les principals macromagnituds de l'economia catalana, fent les hipòtesis necessàries per integrar els resultats en el marc coherent de la comptabilitat nacional.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: en projecte

  Nom: Clima exportador

  Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i Turisme i Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer l'evolució conjuntural de l'exportació de Catalunya i les seves expectatives segons l'opinió dels empresaris, en el marc d'un conveni entre el Departament d'Indústria, Comerç i Turisme i l'Institut d'Estadística de Catalunya.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: en projecte

  Nom: Sèries històriques de l'economia catalana

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: universitats

  Objectiu: conèixer l'evolució històrica de les variables més rellevants de l'economia de Catalunya, fent una recopilació de les fonts estadístiques disponibles i elaborant sèries històriques enllaçades de les principals variables macroeconòmiques de l'economia catalana.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: en projecte

  Nom: Directori de supermercats

  Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i Turisme i Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el nombre de supermercats a Catalunya, la seva denominació, emplaçament, grandària i altres característiques generals, per tal d'obtenir informació estadística i ésser marc de censos i mostres d'altres operacions estadístiques, fent un tractament estadístic d'informació disponible en forma de directori i garantir la seva actualització permanent mitjançant contactes amb les empreses que exploten supermercats.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: en projecte

  Nom: Estadística i comptes del medi ambient

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Departament de Medi Ambient i Institut Nacional d'Estadística

  Objectiu: conèixer la producció, els consums intermedis, els costos de personal i altres macromagnituds rellevants de les empreses relacionades amb el medi ambient, en el marc d'un conveni amb l'INE, fent una explotació específica per a Catalunya de les enquestes industrials i de serveis.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: en projecte

  Nom: Directori d'empreses i establiments

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

  Objectiu: conèixer el nombre, adreça postal i altres característiques bàsiques de les empreses industrials i de serveis amb establiments a Catalunya, fent un tractament estadístic de la informació disponible en forma de directori.

  Grau de complexitat tècnica: molt complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: llarg termini

  Cost directe estimat: moderat

  Tipus d'estadística: en projecte

  Nom: Registre de població

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: ajuntaments de Catalunya, diputacions provincials de Catalunya i Institut Nacional d'Estadística

  Objectiu: disposar periòdicament de la relació de la població de Catalunya i de les seves característiques demogràfiques bàsiques, fent una explotació de l'arxiu del Padró continu d'habitants.

  Grau de complexitat tècnica: molt complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: -

  Cost directe estimat: extraordinari

  Tipus d'estadística: en projecte

  Nom: Directori d'edificis i habitatges

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Departament de Política Territorial i Obres Publiques, Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària, Institut Nacional d'Estadística i ajuntaments de Catalunya.

  Objectiu: conèixer el nombre, adreça postal i altres característiques bàsiques dels edificis i habitatges existents a Catalunya, fent un tractament estadístic d'informació disponible en forma de directori.

  Grau de complexitat tècnica: molt complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: llarg termini

  Cost directe estimat: moderat

  Tipus d'estadística: en projecte

  Nom: Estadística anual de l'estructura de la població

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

  Objectiu: conèixer la distribució anual de la població de Catalunya per sexe, edat, generacions i nivell d'instrucció, fent una explotació estadística del Registre de Població.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: en projecte

  Nom: Estadística anual de la naturalesa de la població

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

  Objectiu: conèixer la distribució anual de la població de Catalunya segons el lloc de naixement, fent una explotació estadística del Registre de Població.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: en projecte

  Nom: Estadística de la situació socioeconòmica de les llars

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

  Objectiu: conèixer la situació socioeconòmica de les llars, fent una explotació específica de l'enquesta contínua de pressupostos familiars i altres fonts estadístiques disponibles.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: en projecte

  Nom: Cens dels catalans residents a l'estranger

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

  Objectiu: conèixer el nombre i les característiques demogràfiques dels catalans residents a l'estranger, fent una explotació del Cens d'espanyols residents absents i altres arxius.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: en projecte

  Nom: Sèries històriques de la demografia catalana

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Centre d'Estudis Demogràfics

  Objectiu: conèixer l'evolució històrica de la població catalana, fent una recopilació i sistematització de les dades disponibles del moviment natural de la població i dels censos, i elaboració de sèries històriques enllaçades de les principals variables demogràfiques.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: en projecte

  Nom: Estadística de qualitat de vida

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer periòdicament el nivell de qualitat i condicions de vida de la població de Catalunya i la seva distribució social i territorial, fent una operació d'enquesta a les famílies.

  Grau de complexitat tècnica: molt complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: llarg termini

  Cost directe estimat: moderat

  Tipus d'estadística: en projecte

  Nom: Estadística de la pobresa relativa

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

  Objectiu: conèixer la incidència de la pobresa relativa de la població de Catalunya, fent una explotació específica de l'enquesta contínua de pressupostos familiars i altres fonts estadístiques disponibles.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: en projecte

  Nom: Estadística de la qualitat de vida en els centres de treball

  Organisme responsable: Departament de Treball i Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer periòdicament les condicions de treball, la qualitat de vida laboral, les relacions socials, les actituds i els valors pel que fa al treball de la població ocupada de setze anys i més en centres de treball, fent una enquesta específica a la població assalariada de Catalunya.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: en projecte

  Nom: R+D i innovacions metodològiques en estadística

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: universitats, centres de recerca i organismes especialitzats

  Objectiu: millorar els estàndards d'estimació, fiabilitat, correcció tècnica i actualitat aplicables a la informació estadística oficial a partir dels avenços en l'estadística teòrica i aplicada, establint acords de cooperació científica i tècnica amb la comunitat universitària o altres organismes especialitzats sobre metodologia o programari estadístic.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: en projecte

  Nom: Mètodes i algorismes per a garantir la confidencialitat estadística

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Eurostat, universitats i centres de recerca

  Objectiu: minimitzar el risc de revelació de les dades sotmeses al secret estadístic, experimentant amb els nous mètodes aplicables a la difusió de microdades i dades tabulades, en el marc del projecte CASC (Computational Aspects of Statistical Confidenciality) de la Unió Europea.

  Grau de complexitat tècnica: molt complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: llarg termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: en projecte

  Nom: Avaluació de la informació estadística regional

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: avaluar la informació estadística generada pel sistema estadístic català, fent una anàlisi sistemàtica de la producció estadística europea d'àmbit regional i dels marcs legals aplicables.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: en projecte

  Nom: Estadística de l'audiovisual de Catalunya

  Organisme responsable: Consell de l'Audiovisual de Catalunya i Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el sector de producció de l'audiovisual de Catalunya i l'ús que en fan la població i altres demandants, fent una estandardització, recopilació i explotació estadística de la informació disponible i incorporant preguntes específiques a les enquestes adreçades a la població i als agents del sector.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: en projecte

  Nom: Estadística de l'ús del català a la xarxa d'Internet

  Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: Departament de Cultura i Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació

  Objectiu: conèixer el nombre, implantació, tipologia i evolució dels webs en català, fent un tractament estadístic de la informació disponible.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mig termini

  Cost directe estimat: baix

  Departament d'Ensenyament

  Tipus d'estadística: en projecte

  Nom: Indicadors estadístics de l'ensenyament

  Organisme responsable: Departament d'Ensenyament

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: descriure la realitat, avaluar el sistema educatiu i conèixer la seva evolució, fent un conjunt d'indicadors quantitatius a partir de la informació estadística disponible.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: en projecte

  Nom: Estadística de la despesa en ensenyament de les corporacions locals

  Organisme responsable: Departament d'Ensenyament

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: quantificar els recursos que les corporacions locals assignen a activitats educatives, fent l'anàlisi i el tractament estadístic dels seus pressupostos.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Departament de Cultura

  Tipus d'estadística: en projecte

  Nom: Estadística de l'ensenyament i la formació en cultura

  Organisme responsable: Departament de Cultura

  Organismes col·laboradors: Departament d'Ensenyament

  Objectiu: conèixer el nombre i les principals característiques dels centres d'ensenyament i formació en cultura, fent un tractament de dades estadístiques i administratives disponibles.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: llarg termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: en projecte

  Nom: Estadística dels mitjans de comunicació

  Organisme responsable: Departament de Cultura

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer les característiques bàsiques del sector de la comunicació a Catalunya, fent una recopilació, una anàlisi i un tractament estadístic de dades disponibles.

  Grau de complexitat tècnica: molt complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: en projecte

  Nom: Estadística d'equipaments culturals

  Organisme responsable: Departament de Cultura

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el nombre i les característiques principals dels equipaments culturals a Catalunya, fent una recopilació i un tractament estadístic de fonts documentals disponibles.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: en projecte

  Nom: Xifres de la cultura a Catalunya

  Organisme responsable: Departament de Cultura

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: difondre les dades bàsiques de la cultura a Catalunya, fent una publicació divulgadora amb la informació ordenada temàticament i sistematitzadament.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: en projecte

  Nom: Bases de dades d'estadístiques culturals

  Organisme responsable: Departament de Cultura

  Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya

  Objectiu: gestionar i difondre les estadístiques dutes a terme pel Departament de Cultura, fent i actualitzant una base de dades que posi a l'abast dels usuaris la informació disponible.

  Grau de complexitat tècnica: molt complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: llarg termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Departament de Sanitat i Seguretat Social

  Tipus d'estadística: en projecte

  Nom: Estadístiques de sistemes d'emergències mèdiques

  Organisme responsable: Departament de Sanitat i Seguretat Social

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el nombre, la tipologia i les principals característiques dels sistemes d'emergències mèdiques a Catalunya, fent una explotació estadística de les dades disponibles en el Servei Català de la Salut.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Departament de Política Territorial i Obres Públiques

  Tipus d'estadística: en projecte

  Nom: Estadística del règim jurídic del sòl

  Organisme responsable: Departament de Política Territorial i Obres Públiques

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: difondre la superfície segons la classificació jurídica del sòl en els municipis de Catalunya, fent una recopilació i sistematització de dades administratives disponibles.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: en projecte

  Nom: Estadística de les inversions en infraestructures de la Generalitat de Catalunya

  Organisme responsable: Departament de Política Territorial i Obres Públiques

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: difondre la inversió realitzada per la Generalitat de Catalunya en matèria d'infraestructures, fent un tractament estadístic dels pressupostos liquidats de la Generalitat.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Departament de Treball

  Tipus d'estadística: en projecte

  Nom: Estadística de les ofertes de treball registrades

  Organisme responsable: Departament de Treball

  Organismes col·laboradors: Ministeri de Treball i Afers Socials (Inem)

  Objectiu: conèixer el nombre i les característiques de les ofertes de treball gestionades per la xarxa de mediació laboral, fent un tractament estadístic de la informació administrativa corresponent.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: en projecte

  Nom: Estadístiques sobre les necessitats del mercat de treball

  Organisme responsable: Departament de Treball

  Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya

  Objectiu: conèixer les necessitats del mercat de treball

  a Catalunya, per tal de definir polítiques que millorin la incorporació i la competitivitat, i també una millor adequació entre oferta i demanda, fent enquestes als usuaris del Servei Públic d'Ocupació, tant demandants d'ocupació com empresaris.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: moderat

  Tipus d'estadística: en projecte

  Nom: Estadístiques d'altres polítiques actives d'ocupació

  Organisme responsable: Departament de Treball

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: desenvolupar progressivament les estadístiques derivades d'altres polítiques actives de caràcter ocupacional, fent una explotació estadística de la informació administrativa disponible.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: en projecte

  Nom: Estadística de la qualitat de vida en els centres de treball

  Organisme responsable: Departament de Treball i Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer periòdicament les condicions de treball, la qualitat de vida laboral, les relacions socials, les actituds i els valors envers el treball de la població ocupada de 16 i més anys en centres de treball, fent una enquesta específica a la població assalariada de Catalunya.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mig termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: en projecte

  Nom: Explotació específica per a Catalunya d'estadístiques del Ministeri de Treball i Afers Socials

  Organisme responsable: Departament de Treball

  Organismes col·laboradors: Ministeri de Treball i Afers Socials

  Objectiu: desenvolupar progressivament explotacions més exhaustives de les estadístiques fetes pel Ministeri de Treball i Afers Socials que es considerin d'interès per a Catalunya, fent un tractament estadístic de la informació disponible.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: en projecte

  Nom: Definició de metodologies

  Organisme responsable: Departament de Treball

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: disposar de les metodologies de tractament estadístic de la informació laboral disponible derivada de les competències del Departament, que en permetin la interpretació correcta i la comparabilitat, fent una operació d'aprofundir i de documentar de nou les metodologies ja existents.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: en projecte

  Nom: Projecte Data Warehouse

  Organisme responsable: Departament de Treball

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: integrar, progressivament, les dades derivades de la documentació administrativa disponible al Departament, per tal de facilitar l'obtenció d'estadístiques, fent un sistema d'explotació de la informació en Data Warehouse.

  Grau de complexitat tècnica: molt complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: alt

  Departament de Justícia

  Tipus d'estadística: en projecte

  Nom: Estadística d'inscripcions en el registre de nomenaments tutelars no testamentaris

  Organisme responsable: Departament de Justícia

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el nombre i les principals característiques dels nomenaments tutelars no testamentaris, i també el nombre de certificats, fent una explotació estadística del registre disponible al Departament de Justícia.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: immediata

  Cost directe estimat: molt baix

  Departament d'Indústria, Comerç i Turisme

  Tipus d'estadística: en projecte

  Nom: Estadística de l'estalvi i la diversificació energètica en la indústria

  Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i Turisme

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: estimar l'estalvi i la diversificació energètica obtinguts per les inversions en projectes energètics duts a terme en la indústria, fent una recollida de dades provinents d'expedients administratius sobre subvencions i autoritzacions administratives, i d'enquestes específiques als establiments industrials.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Tipus d'estadística: en projecte

  Nom: Clima exportador

  Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i Turisme i Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer l'evolució conjuntural de l'exportació de Catalunya i les seves expectatives segons l'opinió dels empresaris, en el marc d'un conveni entre el Departament d'Indústria, Comerç i Turisme i l'Institut d'Estadística de Catalunya.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: baix

  Tipus d'estadística: en projecte

  Nom: Directori de supermercats

  Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i Turisme i Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el nombre de supermercats a Catalunya, la seva denominació, emplaçament, grandària i altres característiques generals, per tal d'obtenir informació estadística i ésser marc de censos i mostres d'altres operacions estadístiques, fent un tractament estadístic d'informació disponible en forma de directori i garantir la seva actualització permanent mitjançant contactes amb les empreses que exploten supermercats.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: baix

  Departament de Medi Ambient

  Tipus d'estadística: en projecte

  Nom: Control de les emissions atmosfèriques

  Organisme responsable: Departament de Medi Ambient

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: disposar de l'estimació dels principals contaminants abocats a l'atmosfera tant pels focus fixos com pels mòbils, fent una explotació estadística de les dades administratives disponibles.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: moderat

  Tipus d'estadística: en projecte

  Nom: Estadística del cànon de l'aigua

  Organisme responsable: Departament de Medi Ambient

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: disposar de les característiques de l'ús de l'aigua, fent una explotació estadística de l'impost del cànon de l'aigua.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Departament d'Interior

  Tipus d'estadística: en projecte

  Nom: Estadística de l'Escola de Policia de Catalunya

  Organisme responsable: Departament d'Interior

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer les característiques bàsiques de les activitats de formació impartides per l'Escola de Policia de Catalunya, i també les característiques dels alumnes i de l'equip docent, fent una explotació estadística de dades administratives disponibles.

  Grau de complexitat tècnica: senzill

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Entitats territorials

  Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

  Tipus d'estadística: en projecte

  Nom: Enquesta local de població activa del municipi de Sant Boi de Llobregat

  Organisme responsable: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer l'activitat, l'ocupació i l'atur de la població del municipi de Sant Boi de Llobregat, fent una enquesta a la població potencialment activa del municipi.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: curt termini

  Cost directe estimat: baix

  Altres entitats

  Consell de l'Audiovisual de Catalunya

  Tipus d'estadística: en projecte

  Nom: Estadística de l'audiovisual de Catalunya

  Organisme responsable: Consell de l'Audiovisual de Catalunya i Institut d'Estadística de Catalunya

  Organismes col·laboradors: -

  Objectiu: conèixer el sector de producció de l'audiovisual de Catalunya i l'ús que en fan la població i altres demandants, fent una estandardització, recopilació i explotació estadística de la informació disponible i incorporant preguntes específiques a les enquestes adreçades a la població i als agents del sector.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: molt baix

  Localret

  Tipus d'estadística: en projecte

  Nom: Estadística de les tecnologies de la informació i la comunicació a les administracions locals

  Organisme responsable: Departament de Governació i Relacions Institucionals i Localret

  Organismes col·laboradors: consells comarcals i ajuntaments de Catalunya

  Objectiu: conèixer la implantació i l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en el món local de Catalunya, en el marc de l'acord entre la Generalitat i Localret, fent una enquesta directa a les administracions locals catalanes.

  Grau de complexitat tècnica: complex

  Disponibilitat de resultats sintètics: mitjà termini

  Cost directe estimat: baix