LLEI 15/2001, de 14 de novembre, de meteorologia.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Institut Per a la Promoció i Formació Cooperatives
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

LLEI

15/2001, de 14 de novembre, de meteorologia.

el president

de la generalitat de catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

La sensibilitat a Catalunya envers la meteorologia és fruit d'una llarga tradició, que es va manifestar inicialment l'any 1921 amb la creació, per la Mancomunitat, del Servei Meteorològic de Catalunya, posteriorment desaparegut, que des del mateix moment de la seva creació va ésser membre de ple dret de l'Organització Meteorològica Internacional, organisme predecessor de l'actual Organització Meteorològica Mundial.

L'article 9.15 de l'Estatut d'autonomia atribueix a la Generalitat competència exclusiva sobre el Servei Meteorològic de Catalunya, sens perjudici del que disposa l'article 149.1.20 de la Constitució.

Un servei de meteorologia ha de dedicar-se fonamentalment a la meteorologia i a la climatologia. Ambdues disciplines tenen una aplicació pràctica d'interès públic, tant pel que fa a l'elaboració de prediccions meteorològiques com pel que fa al subministrament de dades per a la planificació territorial, el disseny d'infraestructures i l'aprofitament dels recursos naturals, agrícoles i energètics.

S'ha demostrat científicament que una bona predicció meteorològica d'un àmbit territorial concret ha de considerar un model meteorològic d'un àmbit territorial major, superior en el cas de Catalunya al de la mateixa península Ibèrica, i que ha d'ésser interpretat per especialistes amb coneixements suficients de l'àrea geogràfica que es pretén pronosticar i del seu entorn d'influència.

D'altra banda, les situacions meteorològiques de risc són una preocupació creixent per a la societat, i el seguiment d'aquestes situacions s'ha de portar a terme des de serveis meteorològics de qualitat que actuïn coordinadament amb el Centre d'Emergències de Catalunya (Cecat) per tal de millorar l'eficiència davant aquestes situacions.

En conseqüència, a Catalunya, és necessari disposar d'un servei de meteorologia que, a partir de prediccions a gran escala, complementi aquesta informació general amb tota una sèrie de productes meteorològics que satisfacin les necessitats de la nostra societat, tenint en compte que una informació meteorològica de qualitat és un servei públic al qual la ciutadania té dret.

Per aquest motiu, cal disposar d'una xarxa d'equipaments meteorològics que complementi i millori la de caràcter estatal, que garanteixi una informació meteorològica de qualitat i que doni resposta a les necessitats d'informació meteorològica i climàtica, com a referent per als diferents organismes públics en l'exercici de llurs competències.

Aquesta Llei, amb l'objecte de donar resposta a aquest conjunt de requeriments, crea el Servei Meteorològic de Catalunya, com a organisme encarregat de gestionar i subministrar la informació meteorològica per al territori català i de garantir la disponibilitat d'una informació meteorològica de qualitat que serveixi de referència en tots aquells àmbits de competència de la Generalitat que requereixen suport, assessorament i informació en matèria de meteorologia.

Amb aquesta finalitat, s'adscriu al Servei Meteorològic de Catalunya la Xarxa d'Equipaments Meteorològics de la Generalitat de Catalunya (Xemec), integrada pel conjunt d'instal·lacions meteorològiques existents, amb una preferència especial per les que siguin de titularitat de la Generalitat. Aquesta Xarxa ha de possibilitar una informació sòlida de totes les variables meteorològiques necessàries per a poder donar un pronòstic de qualitat.

Cal posar també en relleu la creació de la Base de dades meteorològiques de Catalunya, que ha de contenir la informació relativa a les variables meteorològiques, i a les dades climàtiques que hi són associades.

L'Administració de la Generalitat té per objectiu de millorar la prestació de serveis als ciutadans mitjançant una gestió àgil i eficaç, basada en els principis constitucionals d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació. Amb vista a això, aquesta Llei estableix mecanismes per a garantir la col·laboració entre les administracions amb competències en matèria de meteorologia.

Capítol I

Objecte i finalitat de la Llei

Article 1

Objecte de la Llei

L'objecte d'aquesta Llei és establir i regular els instruments necessaris per a garantir una informació meteorològica de qualitat en l'àmbit de Catalunya, en el marc de les competències de la Generalitat en matèria de meteorologia.

Article 2

Finalitat de la Llei

La finalitat d'aquesta Llei és assegurar la prestació d'un servei públic de qualitat en matèria de meteorologia que satisfaci les necessitats d'informació meteorològica i climàtica de la societat, com a element bàsic de suport, assessorament i informació en aquesta matèria en l'àmbit de la Generalitat. En aquest sentit, el servei d'informació i assessorament meteorològic es considera un servei públic.

Capítol II

El Servei Meteorològic de Catalunya

Article 3

Creació del Servei Meteorològic de Catalunya

 1. Es crea el Servei Meteorològic de Catalunya com a entitat de dret públic de la Generalitat, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment de les seves funcions, que es regeix per aquesta Llei, pels seus estatuts, per la Llei 4/1985, del 29 de març, de l'estatut de l'empresa pública catalana, i per la resta de disposicions que li siguin aplicables. El Servei ajusta la seva activitat al dret privat o al dret públic, segons el que aquesta Llei determina en cada cas.

 2. El Servei Meteorològic de Catalunya pot adquirir com a beneficiari, fins i tot per expropiació forçosa, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe de béns, concertar crèdits, establir contractes, formalitzar convenis, executar, contractar i explotar obres i serveis, obligar-se, interposar recursos i exercir les accions determinades per les lleis.

 3. El Servei Meteorològic de Catalunya és adscrit al Departament de Medi Ambient.

Article 4

Funcions del Servei Meteorològic de Catalunya

 1. Les funcions del Servei Meteorològic de Catalunya estan subjectes als principis de coordinació i d'eficàcia i al d'eficiència econòmica.

 2. Són funcions del Servei Meteorològic de Catalunya:

 1. Assistir les administracions i les institucions que necessiten informació meteorològica i climàtica i col·laborar-hi.

 2. Establir col·laboracions, si s'escau, amb l'autoritat meteorològica de l'Estat i amb la resta d'institucions autonòmiques, estatals, europees o internacionals que compleixin funcions meteorològiques, amb vista a assolir una informació meteorològica de qualitat en l'àmbit de Catalunya, i signar amb aquestes institucions, per a l'exercici de competències concurrents, convenis de col·laboració que evitin la duplicitat de serveis.

 3. Gestionar i mantenir la Xarxa d'Equipaments Meteorològics de la Generalitat de Catalunya (Xemec).

 4. Tractar, explotar i divulgar les dades procedents dels equipaments meteorològics.

 5. Explotar i gestionar la base documental provinent del Servei de Meteorologia del Departament de Medi Ambient.

 6. Mantenir la Base de dades meteorològiques de Catalunya.

 7. Participar en l'elaboració de la cartografia climàtica de Catalunya.

 8. Programar, implantar i gestionar un sistema de predicció i seguiment de fenòmens meteorològics, i fer-ne l'explotació i la difusió en l'àmbit territorial de Catalunya.

 9. Pronosticar, vigilar i fer el seguiment de les situacions meteorològiques de risc, coordinadament amb el Centre d'Emergències de Catalunya (Cecat), amb vista a millorar l'eficàcia de les actuacions pertinents i a assegurar-ne la comunicació als usuaris que en poden resultar afectats, per mitjà del sistema d'avisos que sigui determinat per via reglamentària.

 10. Prestar permanentment, quan es prevegin situacions meteorològiques de risc, assessorament meteorològic oficial a les diferents administracions i institucions competents en matèria de protecció civil a Catalunya i col·laborar en aquests casos, si s'escau, amb l'autoritat meteorològica de l'Estat.

 11. Promoure activitats d'investigació en matèria de meteorologia i climatologia i afavorir el desenvolupament de productes i serveis en aquest àmbit.

 12. Organitzar activitats de formació i difusió en l'àmbit de la meteorologia.

 13. Realitzar estudis per a millorar el coneixement del clima i de la meteorologia a Catalunya.

 14. Assessorar i assistir els diferents organismes públics en els aspectes relacionats amb l'estudi del clima i del canvi climàtic, en coordinació amb els organismes competents en aquesta matèria.

 15. Assessorar i assistir les administracions públiques competents, i col·laborar-hi, en matèria de vigilància i predicció de fenòmens i episodis de contaminació atmosfèrica.

 16. Analitzar i vigilar les característiques de la columna d'ozó a Catalunya amb relació a l'evolució de l'ozó estratosfèric, i informar-ne la població.

 17. Estudiar i analitzar el canvi climàtic a Catalunya i participar i col·laborar en les recerques que sobre aquesta matèria porten a terme diversos grups a Catalunya.

Article 5

Règim jurídic dels actes del Servei Meteorològic de Catalunya

 1. L'activitat del Servei Meteorològic de Catalunya se sotmet, amb caràcter general, al dret civil, al dret mercantil i al dret laboral.

 2. Queden sotmesos al dret públic els actes següents del Servei Meteorològic de Catalunya:

  1. Les relacions jurídiques externes que derivin d'actes de limitació, intervenció, control i, en general, els actes que afectin la utilització dels béns de domini públic o que impliquin l'exercici de potestats administratives.

  2. Els actes derivats de les relacions del Servei amb altres òrgans i ens de la Generalitat i amb tercers que impliquin l'exercici de potestats públiques.

 3. La contractació del Servei Meteorològic de Catalunya es regeix pel que estableix la legislació vigent en matèria de contractació administrativa i ha de garantir, en tot cas, els principis de publicitat i concurrència.

 4. El règim de comptabilitat del Servei Meteorològic de Catalunya és el corresponent al sector públic. El control financer del Servei s'exerceix d'acord amb el que estableix l'article 71 del Decret legislatiu 9/1994, del 13 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

 5. Els actes dictats pel director o directora del Servei Meteorològic de Catalunya sotmesos al dret administratiu són impugnables per via de recurs d'alçada davant el conseller o consellera de Medi Ambient; els actes dictats pel director o directora del Servei sotmesos al dret civil o al dret laboral són impugnables davant la jurisdicció corresponent, d'acord amb les normes d'aplicació respectives, amb reclamació prèvia davant el conseller o consellera de Medi Ambient.

 6. La responsabilitat patrimonial dels òrgans del Servei Meteorològic de Catalunya és exigible en els mateixos casos i pel mateix procediment que la de l'Administració de la Generalitat.

Article 6

Règim del personal del Servei Meteorològic de Catalunya

 1. El personal del Servei Meteorològic de Catalunya es regeix pel dret laboral, llevat del que ocupa places reservades, per la naturalesa de llur contingut, a funcionaris públics. L'adscripció de funcionaris al Servei es regeix pel que determinen les normes reguladores de la funció pública de la Generalitat.

 2. La selecció del personal del Servei Meteorològic de Catalunya s'ha de fer d'acord amb els principis d'igualtat, de publicitat, de mèrit i de capacitat.

Article 7

Organització del Servei Meteorològic de Catalunya

Els òrgans del Servei Meteorològic de Catalunya són:

 1. El Consell d'Administració.

 2. El director o directora.

 3. El Consell Assessor.

Article 8

El Consell d'Administració del Servei Meteorològic de Catalunya

 1. El Consell d'Administració del Servei Meteorològic de Catalunya n'és l'òrgan de govern, en règim de participació, i té les més àmplies facultats en la gestió del Servei i en l'actuació d'aquest.

 2. El Consell d'Administració del Servei Meteorològic de Catalunya és integrat pels membres següents:

  1. El president o presidenta.

  2. El vicepresident o vicepresidenta.

  3. Sis membres en qualitat de representants de la Generalitat, designats pel Govern, entre els quals hi ha d'haver el director o directora general d'Emergències i Seguretat Civil, o la persona en qui delegui, el director o directora general d'Administració Local, o la persona en qui delegui, i dues persones en representació dels departaments competents, respectivament, en matèria d'agricultura i d'obres públiques.

  4. Quatre membres en qualitat de representants dels ens locals, designats per llurs organitzacions representatives, que han de correspondre als diversos àmbits territorials de Catalunya.

  5. Dos membres en qualitat de professionals de prestigi reconegut en l'àmbit de la meteorologia, designats pel conseller o consellera de Medi Ambient a proposta del Consell Assessor del Servei Meteorològic de Catalunya.

  6. Un membre en qualitat de representant de la xarxa de col·laboradors voluntaris.

 3. És president o presidenta del Consell d'Administració del Servei Meteorològic de Catalunya el conseller o consellera de Medi Ambient i n'és vicepresident o vicepresidenta el director o directora del Servei, que substitueix el president o presidenta en casos d'absència o d'impediment.

 4. El secretari o secretària del Consell d'Administració del Servei Meteorològic de Catalunya, amb veu i sense vot, és designat pel Consell d'Administració a proposta del president o presidenta.

 5. El règim d'adopció d'acords i funcionament del Consell d'Administració del Servei Meteorològic de Catalunya se subjecta a la normativa general reguladora dels òrgans col·legiats aplicable a la Generalitat.

 6. Correspon al Consell d'Administració del Servei Meteorològic de Catalunya:

  1. Aprovar el projecte de pressupost i la memòria anuals.

  2. Aprovar el Pla anual d'actuació.

  3. Aprovar la proposta de preus públics i de taxes.

  4. Aprovar les propostes d'estructura orgànica, de projecte de reglament interior i de plantilla de personal.

  5. Aprovar el balanç i altres documents que resultin de l'aplicació del Pla general de comptabilitat pública.

  6. Aprovar els convenis que hagi de subscriure el Servei.

  7. Fer el seguiment i la supervisió de la gestió i del desenvolupament de l'activitat del Servei Meteorològic de Catalunya.

  8. Exercir les altres funcions que li atorguin les lleis o els seus propis estatuts.

Article 9

El director o directora del Servei Meteorològic de Catalunya

 1. El director o directora del Servei Meteorològic de Catalunya és l'òrgan executiu de l'entitat i li correspon de dirigir-la i representar-la.

 2. El director o directora del Servei Meteorològic de Catalunya és nomenat pel Govern, a proposta del conseller o consellera de Medi Ambient.

 3. Correspon al director o directora del Servei Meteorològic de Catalunya:

 1. Executar els acords del Consell d'Administració.

 2. Presentar anualment al Consell d'Administració les propostes de programes d'actuació, d'inversió i de finançament, els balanços i la memòria.

 3. Presentar al Consell d'Administració la proposta de preus públics i de taxes.

 4. Exercir les funcions d'òrgan de contractació del Servei.

 5. Autoritzar despeses amb càrrec als crèdits pressupostaris del Servei, dins els límits pressupostaris que determinin els seus estatuts.

 6. Dirigir, organitzar i gestionar l'activitat del Servei.

 7. Dirigir i organitzar el personal del Servei.

 8. Qualsevol altra funció que li delegui el Consell d'Administració o que no sigui atribuïda expressament a cap altre òrgan.

Article 10

Patrimoni del Servei Meteorològic de Catalunya

 1. El patrimoni del Servei Meteorològic de Catalunya és integrat pels béns que li siguin adscrits i pels béns i drets propis de qualsevol naturalesa que adquireixi per qualsevol títol. L'adscripció de béns al Servei no n'implica la transmissió del domini ni la desafectació, i els béns conserven llur qualificació jurídica originària.

 2. La gestió del patrimoni del Servei Meteorològic de Catalunya es regeix pel que disposen la Llei 11/1981, del 7 de desembre, de patrimoni de la Generalitat, i la Llei 4/1985, del 29 de març, de l'estatut de l'empresa pública catalana. El patrimoni del Servei afecte al desenvolupament de les seves funcions d'informació i assessorament té la consideració, en tant que afectat a un servei públic, de patrimoni de domini públic i gaudeix com a tal de les exempcions tributàries que corresponen als béns d'aquesta naturalesa.

Article 11

Recursos econòmics del Servei Meteorològic de Catalunya

Els recursos econòmics del Servei Meteorològic de Catalunya són integrats per:

 1. Els productes que obté de l'exercici de les seves activitats i de les operacions en què intervé.

 2. Els productes, els rendiments o els increments derivats del seu patrimoni.

 3. Les subvencions, les aportacions o les donacions d'administracions públiques, d'altres ens públics o de particulars.

 4. Les transferències que s'estableixin, si s'escau, en els pressupostos de la Generalitat.

 5. Els preus públics i les taxes que s'estableixin per la prestació de serveis meteorològics.

 6. Els drets i les altres prestacions patrimonials que li corresponguin.

 7. L'endeutament.

 8. Qualssevol altres recursos que se li puguin atribuir.

Capítol III

La informació meteorològica

Article 12

Informació meteorològica

 1. El Servei Meteorològic de Catalunya ha de posseir i subministrar informació suficient sobre:

  1. Les variables meteorològiques, i les dades climàtiques d'aquestes variables.

  2. El pronòstic meteorològic.

  3. El seguiment de l'evolució i de l'estat de situacions meteorològiques.

 2. Els òrgans i les entitats de l'Administració de la Generalitat han de sol·licitar al Servei Meteorològic de Catalunya la informació meteorològica necessària per a l'exercici de llurs competències en matèria d'emergències i de protecció civil, sens perjudici de la que rebin, si s'escau, d'altres organismes o autoritats competents en aquesta matèria.

 3. Els òrgans de l'Administració de la Generalitat i els organismes que en depenen utilitzen, en l'exercici de llurs competències en matèria de planificació territorial, d'urbanisme, d'obres públiques, d'agricultura, d'explotació dels recursos naturals i de medi ambient, la informació meteorològica del Servei Meteorològic de Catalunya i, si s'escau, la procedent d'altres organismes oficials.

 4. El Servei Meteorològic de Catalunya subministra a altres ens i organismes públics i privats la informació meteorològica que li sol·licitin, si s'escau, per a l'exercici de llurs competències.

Article 13

Xarxa d'Equipaments Meteorològics de la Generalitat de Catalunya

 1. Es crea la Xarxa d'Equipaments Meteorològics de la Generalitat de Catalunya (Xemec) com a instrument per al mesurament de variables meteorològiques i per a la detecció de fenòmens meteorològics, dissenyat per al compliment de les finalitats d'aquesta Llei.

 2. La Xarxa d'Equipaments Meteorològics de la Generalitat de Catalunya és integrada per les instal·lacions meteorològiques de titularitat de la Generalitat, tant les existents com les que s'instal·lin en el futur. També s'hi han d'integrar les instal·lacions meteorològiques de l'autoritat meteorològica de l'Estat i d'altres entitats públiques o privades, un cop formalitzat un conveni de col·laboració que n'acrediti la idoneïtat.

 3. La informació meteorològica de què disposa la Xarxa d'Equipaments Meteorològics de la Generalitat de Catalunya es pot complementar amb informació subministrada per observadors meteorològics.

 4. Poden formar part de la Xarxa d'Equipaments Meteorològics de la Generalitat de Catalunya, com a sistema complementari, d'acord amb el programa d'instal·lació i funcionament de la Xarxa que formuli el Servei Meteorològic de Catalunya, equips o estacions de mesurament de les condicions meteorològiques altres que els determinats per l'apartat 2.

 5. La Xarxa d'Equipaments Meteorològics de la Generalitat de Catalunya és adscrita al Servei Meteorològic de Catalunya. Aquesta adscripció no comporta alteració de la titularitat demanial que correspongui en cada cas respecte als béns que integren les instal·lacions de la Xarxa.

 6. D'acord amb els principis a què es refereix l'article 4.1, la Xarxa d'Equipaments Meteorològics de la Generalitat de Catalunya coordina la seva activitat, si escau, amb la xarxa d'estacions que depenen de l'autoritat meteorològica de l'Estat, amb vista a poder:

 1. Acomplir estudis climatològics de detecció del possible canvi climàtic.

 2. Acomplir estudis per a preveure riscs meteorològics.

 3. Disposar d'una xarxa d'estacions que prestin suport al sistema de predicció.

 4. Oferir les dades a la comunitat internacional, d'acord amb els dictàmens de l'Organització Meteorològica Mundial.

Article 14

Base de dades meteorològiques de Catalunya

 1. La Base de dades meteorològiques de Catalunya és l'instrument del Servei Meteorològic de Catalunya que conté la informació de les variables meteorològiques, i les dades climàtiques d'aquestes variables.

 2. La Base de dades meteorològiques de Catalunya es nodreix de la informació de què disposa la Xarxa d'Equipaments Meteorològics de la Generalitat de Catalunya i, si s'escau, de les dades de què disposin els òrgans de l'Administració de la Generalitat i altres ens públics, que han de subministrar la informació necessària per a la configuració de la Base.

 3. La incorporació i el tractament de la informació a la Base de dades meteorològiques de Catalunya només es pot dur terme després d'haver-ne verificat la fiabilitat i la publicitat.

 4. La informació continguda en la Base de dades meteorològiques de Catalunya és pública, salvant els aspectes emparats pel règim de confidencialitat, d'acord amb la normativa vigent, i salvant també els aspectes determinats en els acords establerts amb els organismes proveïdors de les dades, i respectant, en qualsevol cas, els acords internacionals subscrits per l'Estat en matèria de política de bases de dades.

 5. La Base de dades meteorològiques de Catalunya s'integra i es coordina amb el banc estatal de dades meteorològiques i climàtiques.

  Disposició addicional

  Única

  Transferència de serveis dependents d'organismes d'àmbit estatal

  En virtut del que estableix l'article 150.2 de la Constitució, el Govern ha de presentar al Parlament, en el termini de sis mesos des de la promulgació d'aquesta Llei, un projecte de proposició de llei a presentar davant la Mesa del Congrés dels Diputats per tal d'obtenir, de conformitat amb l'article 87.2 de la Constitució, la transferència de tots els serveis de meteorologia situats a Catalunya que encara depenguin de l'Estat.

  Disposicions transitòries

  Primera

  Integració d'instal·lacions a la Xarxa d'Equipaments Meteorològics de la Generalitat de Catalunya

 6. S'integren a la Xarxa d'Equipaments Meteorològics de la Generalitat de Catalunya les instal·lacions meteorològiques i agrometeorològiques de titularitat de la Generalitat adscrites al Servei de Meteorologia del Departament de Medi Ambient, al Departament d'Interior, al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, a l'Institut Cartogràfic de Catalunya i a l'Agència Catalana de l'Aigua.

 7. En el termini de sis mesos de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, s'ha de dur a terme el traspàs a la Xarxa d'Equipaments Meteorològics de la Generalitat de Catalunya dels mitjans materials, pressupostaris i personals destinats actualment a la gestió de les instal·lacions esmentades en l'apartat 1.

  Segona

  Adscripció de béns, drets i obligacions del Servei de Meteorologia del Departament de Medi Ambient

  Els béns que a l'entrada en vigor d'aquesta Llei siguin adscrits al Servei de Meteorologia del Departament de Medi Ambient resten adscrits al Servei Meteorològic de Catalunya, sense que se'n modifiqui la condició jurídica originària. El Servei Meteorològic de Catalunya se subroga en la posició jurídica del damunt dit Servei de Meteorologia pel que fa als béns, els drets i les obligacions de tot tipus de què aquest era titular, sens perjudici del que estableix per al personal la disposició transitòria tercera.

  Tercera

  Integració del personal del Servei de Meteorologia del Departament de Medi Ambient

 8. El personal funcionari i laboral que a l'entrada en vigor d'aquesta Llei ocupi llocs de treball en el Servei de Meteorologia del Departament de Medi Ambient, inclòs el que tingui suspesa la seva relació jurídica amb aquest òrgan, s'integra en el Servei Meteorològic de Catalunya segons les necessitats de personal d'aquest i d'acord amb la relació de llocs de treball que s'aprovi, i hi resta vinculat per una relació subjecta a les normes de dret administratiu o de dret laboral que siguin aplicables. El personal que no s'integri en el Servei Meteorologic de Catalunya ha d'ésser adscrit a un lloc de treball de l'Administració de la Generalitat i queda sotmès a les normes sobre provisió de llocs de treball establertes per la normativa vigent.

 9. El personal funcionari del Servei de Meteorologia del Departament de Medi Ambient que s'aculli a l'opció d'ocupar un lloc de treball de la plantilla de personal laboral del Servei Meteorològic de Catalunya resta en situació d'excedència voluntària per incompatibilitat en el cos d'origen, en els termes que estableix la normativa reguladora de la funció pública de la Generalitat.

  Disposicions finals

  Primera

  Habilitació per a desenvolupar la Llei

  S'habiliten el Govern i el conseller o consellera de Medi Ambient per a desenvolupar aquesta Llei.

  Segona

  Entrada en vigor

  Aquesta Llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

  Palau de la Generalitat, 14 de novembre de 2001

  Jordi Pujol

  President de la Generalitat de Catalunya

  Felip Puig i Godes

  Conseller de Medi Ambient