LLEI 2/2019, del 20 de maig, de modificació de la Llei 6/2008, del 13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

El president de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, d'acord amb el que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

Després d'un ampli debat seguit d'un important consens polític, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 6/2008, del 13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts. La creació d'aquest ens va significar una fita important a l'hora d'articular la política cultural a Catalunya.

La Llei 6/2008 va ésser modificada, especialment en aspectes funcionals i competencials, entre d'altres, per la Llei 11/2011, del 29 de setembre, de reestructuració del sector públic per a agilitar l'activitat administrativa, i per les lleis de mesures fiscals i financeres del 2014 i el 2015.

Amb les resolucions 360/VIII i 641/IX del Parlament de Catalunya es van nomenar els set membres del Plenari del Consell. El 21 de juliol de 2016 va expirar el mandat de quatre d'ells, un dels quals va renunciar al càrrec el 17 de desembre de 2018, mentre que els altres tres l'exerceixen en funcions, pendents d'ésser renovats per cinc anys més com a màxim o de la presa de possessió dels nous membres. El 3 de desembre de 2014 un altre membre del Plenari va presentar la renúncia, i el 21 de gener de 2019 va expirar el mandat dels altres dos, que no podien ésser renovats perquè havien acabat el segon mandat.

Així, des del 21 de gener de 2019 només tres del set membres del Plenari exerceixen el càrrec, circumstància que comporta una situació jurídicament irregular del Consell, ja que no es compleixen les condicions que estableixen els articles 6 i 8 de la Llei 6/2008, que garanteixen el funcionament de l'ens i l'exercici de les responsabilitats que el Parlament de Catalunya li va encomanar.

Aquesta situació irregular afecta el quòrum necessari perquè el Plenari adopti acords, ja que l'article 8.c de la Llei 6/2008 estableix que perquè es constitueixi vàlidament cal la presència de com a mínim quatre membres, inclòs el president.

Per tant, cal modificar la Llei 6/2008 perquè el Consell pugui exercir les responsabilitats que té encomanades.

Article 1 Modificació de l'article 6 de la Llei 6/2008

Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l'article 6 de la Llei 6/2008, del 13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, que resten redactats de la manera següent:

2. El Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts és integrat per set membres, nomenats pel Parlament d'entre persones amb experiència i de prestigi reconegut en l'àmbit cultural i artístic. S'ha de vetllar perquè la composició del Plenari reculli la pluralitat de les disciplines artístiques i tingui presents criteris generacionals, territorials i d'igualtat de gènere.

3. La Presidència de la Generalitat ha d'elaborar la proposta de llista de membres del Consell. Els representants dels sectors culturals han de fer arribar propostes perquè puguin ésser preses en consideració. La Presidència de la Generalitat, en el termini de deu dies a comptar del cessament dels membres del Consell per qualsevol de les causes que estableix l'article 11, ha d'elevar la proposta de llista al Parlament, que l'ha d'acceptar o rebutjar íntegrament, per majoria absoluta en primera votació o per majoria simple en segona votació.

Article 2 Addició d'un apartat a l'article 11 de la Llei 6/2008

S'afegeix un apartat, el 3, a l'article 11 de la Llei 6/2008, amb el text següent:

3. En el supòsit a què fa referència l'apartat 1.a, els membres del Plenari continuen exercint el càrrec en funcions fins a la presa de possessió dels nous membres.

Disposicions transitòries

Primera. Membres del Plenari el mandat dels quals va expirar el 21 de gener de 2019

Els membres del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts el segon mandat dels quals va expirar el 21 de gener de 2019 continuen exercint el càrrec en funcions fins a la presa de possessió dels nous membres, d'acord amb el que estableix l'article 11.3 de la Llei 6/2008. No és aplicable el que estableix l'article 11.2 pel que fa a la durada del mandat de nous membres.

Segona. Membres del Plenari el mandat dels quals va expirar el 21 de juliol de 2016

El nomenament dels membres del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts el mandat dels quals va expirar el 21 de juliol de 2016 resta prorrogat fins a la presa de possessió dels nous membres. No és aplicable el que estableix l'article 11.2 pel que fa a la durada del mandat de nous membres.

Tercera. Efectes de les funcions dels membres del Plenari

Les funcions que els membres del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts exerceixen durant el període comprès entre l'expiració de llur mandat i la presa de possessió dels nous membres produeixen efectes pel que fa tant al desenvolupament de l'activitat del Consell com al reconeixement dels drets que els corresponen com a membres del Plenari.

Disposició derogatòria

Es deroga la disposició transitòria de la Llei 6/2008, del 13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

Disposicions finals

Primera. Habilitació pressupostària

Els preceptes que comportin despeses amb càrrec als pressupostos de la Generalitat produeixen efectes a partir de l'entrada en vigor de la llei de pressupostos corresponent a l'exercici pressupostari immediatament posterior a l'entrada en vigor de la present llei.

Segona. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 20 de maig de 2019

Joaquim Torra i Pla

President de la Generalitat de Catalunya