LLEI 3/2016, del 15 de desembre, de pròrroga del Pla Serra Húnter.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

El president de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

En exercici de les competències estatutàriament reconegudes en matèria d'universitats, i d'acord amb la disposició final segona de la Llei 1/2003, del 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, el model de personal docent i investigador de Catalunya, fonamentat en les figures contractuals de la Llei 1/2003, s'ha desenvolupat mitjançant el Pla Serra Húnter, aprovat per l'Acord del Govern de la Generalitat de l'1 d'agost de 2003 amb la finalitat de promoure a les universitats públiques les figures de catedràtic contractat i professor agregat.

En una segona etapa, d'acord amb la disposició addicional dissetena de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics, i amb l'objectiu de fomentar a les universitats públiques la contractació de personal docent i investigador altament qualificat i amb mèrits homologables als dels estàndards internacionals, el Govern, en el marc del model de personal acadèmic que promou per reforçar la internacionalització de les universitats públiques, va aprovar, mitjançant l'Acord del 3 de juliol de 2012, el Pla Serra Húnter per al període 2012-2015 i en va concretar les característiques.

Atès que el 31 de desembre de 2015 va finalitzar la vigència del pla, cal prorrogar-lo per a mantenir i consolidar el compromís del sistema universitari amb la captació i retenció de talent del professorat i potenciar la incorporació de personal docent i investigador a les universitats públiques mitjançant les figures contractuals que estableix la Llei 1/2003.

Aquesta llei s'estructura en un article únic, que estableix la pròrroga del Pla Serra Húnter fins a l'any 2030, amb efectes retroactius des de l'1 de gener de 2016, i dues disposicions finals. La primera disposició habilita el Govern per a determinar les característiques del pla i el conseller competent en matèria universitària per a formalitzar els convenis amb les universitats públiques, i la segona fixa la data en què el pla ha d'entrar en vigor.

Aquesta llei s'empara, sens perjudici de l'autonomia universitària, en les competències compartides de la Generalitat que estableixen els articles de l'Estatut d'autonomia de Catalunya 172.2. e , relatiu a la regulació del règim del professorat docent i investigador contractat i funcionari, i 172.2. f , relatiu a l'avaluació i el garantiment de la qualitat i l'excel·lència de l'ensenyament universitari, i també del personal docent i investigador.

Article únic Pròrroga del Pla Serra Húnter

El Pla Serra Húnter, aprovat pel Govern l'1 d'agost de 2003 d'acord amb l'apartat 3 de la disposició final segona de la Llei 1/2003, del 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, i amb les adaptacions introduïdes a l'apartat 2 de la disposició addicional dissetena de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics, es prorroga fins al 2030, amb efectes des de l'1 de gener de 2016.

Disposicions finals

Primera. Habilitació del Govern i del conseller competent en matèria universitària

  1. S'autoritza el Govern per a concretar les característiques del pla i, si escau, adaptar-lo posteriorment.

  2. S'autoritza el conseller del departament competent en matèria universitària per a formalitzar amb les universitats públiques els convenis de col·laboració per a desenvolupar el pla.

Segona. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 15 de desembre de 2016

Carles Puigdemont i Casamajó

President de la Generalitat de Catalunya

Jordi Baiget i Cantons

Conseller d'Empresa i Coneixement