LLEI 7/1990, de 30 de març, de creació del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

La professió de fisioterapeuta s'ha anat consolidant com a professió independent d'ençà de la creació de les escoles universitàries de fisioteràpia, desvinculades mitjançant el Reial Decret 2965/80, del 12 de desembre, de les escoles de diplomats en infermeria, en les quals s'impartia com a especialitat; l'Ordre del Ministeri d'Educació i Ciència del 28 de maig de 1986, d'altra banda, homologà les diferents titulacions que habilitaven per a la pràctica de la fisioteràpia i donà una consideració unitària a les atribucions professionals del fisioterapeuta.

Amb la creació de l'Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat, a Santa Coloma de Gramenet, s'ha donat un nou reconeixement i impuls a aquesta professió.

La creació del Col·legi Professional de Fisioterapeutes de Catalunya permetrà dotar aquests professionals d'una organització capaç de vetllar per defensar llurs interessos, que s'han d'adequar als dels ciutadans, i d'ordenar l'exercici de la professió, sens perjudici de la funció social que els qui l'exerceixen fan dins l'àrea sanitària que té cura de la fisioteràpia i de la recuperació dels malalts.

Així, doncs, en virtut de la competència exclusiva que l'article 9.23 de l'Estatut d'Autonomia atorga a la Generalitat en matèria de col·legis professionals i d'acord amb el que disposa l'article 3 de la Llei 13/1982, del 17 de desembre, de Col·legis Professionals, que regula l'extensió de l'organització col·legial, mitjançant llei, a les professions que n'estan mancades, es considera oportuna i necessària la creació d'un col·legi professional que integri els professionals que amb la titulació suficient assumeixen les funcions de fisioterapeutes, el qual col·legi ha de significar un avenç en l'exercici professional dels fisioterapeutes i en el desenvolupament de la sanitat a Catalunya.

Article 1

Es crea el Col·legi Professional de Fisioterapeutes de Catalunya, com a corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i amb capacitat plena per a complir els seus fins.

Article 2

El Col·legi Professional de Fisioterapeutes de Catalunya agrupa els qui tenen la titulació de diplomat en Fisioteràpia d'acord amb el Reial Decret 2965/80, del 12 de desembre, i amb les normes que el desenvolupin, els professionals que tenen reconeguda l'especialitat de fisioteràpia en virtut del Decret del 26 de juliol de 1957 i els professionals habilitats abans de la promulgació de l'esmentat Decret per a exercir la fisioteràpia.

Article 3

L'àmbit territorial del Col·legi és Catalunya.

Article 4

En els aspectes institucionals i corporatius, el Col·legi s'ha de relacionar amb el Departament de Justícia o amb els que tinguin atribuïdes les funcions en matèria de col·legis professionals; en els aspectes relatius a la professió, s'ha de relacionar amb el Departament de Sanitat i Seguretat Social o amb els que hi tinguin competències.

Disposicions transitòries Primera L'Asociación Española de Fisioterapeutas, en el termini de sis mesos de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, ha d'aprovar uns estatuts provisionals que regulin, de conformitat amb la Llei 13/1982, del 17 de desembre, de Col·legis Professionals:

 1. Els requisits per a adquirir la condició de col·legiat, la qual condició ha de permetre de participar en l'assemblea constituent del Col·legi.

 2. El procediment de convocatòria i de desenvolupament de l'assemblea constituent; la convocatòria, en tot cas, ha d'ésser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en els diaris de més difusió de Catalunya.

  Segona L'assemblea constituent ha de:

 3. Ratificar els gestors, o bé nomenar-ne de nous, i aprovar-ne, si escau, la gestió.

 4. Aprovar els estatuts definitius del Col·legi.

 5. Elegir les persones que han d'ocupar els càrrecs corresponents en els òrgans col·legials.

  Tercera Els estatuts definitius del Col·legi, un cop aprovats, juntament amb el certificat de l'acta de l'assemblea constituent, han d'ésser tramesos a l'òrgan competent de la Generalitat, a fi que en qualifiqui la legalitat i els faci publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

  Palau de la Generalitat, 30 de març de 1990

  Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

  Agustí Bassols i Parés Conseller de Justícia