LLEI 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Llei
 
CONTENIDO
DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
LLEI 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020.
El president de la Generalitat de Catalunya
Els articles 65 i 67 de l'Estatut preveuen que les lleis de Catalunya són promulgades, en nom del rei, pel
president o presidenta de la Generalitat. D'acord amb l'anterior promulgo la següent
LLEI
Índex
Preàmbul
Títol I. Àmbit d'aplicació i aprovació dels pressupostos i règim de les modificacions pressupostàries
Capítol I. Àmbit d'aplicació i aprovació dels pressupostos
Article 1. Àmbit d'aplicació dels pressupostos de la Generalitat
Article 2. Aprovació dels pressupostos de la Generalitat
Article 3. Beneficis fiscals
Capítol II. Crèdits de despeses del pressupost i modificacions d'aquests crèdits
Article 4. Crèdits de despeses del pressupost
Article 5. Vinculació dels crèdits de despeses del pressupost
Article 6. Modificació d'ingressos
Article 7. Principis generals de modificació de despeses
Article 8. Transferències de crèdit
Article 9. Generació de crèdits
Article 10. Crèdits ampliables
Article 11. Incorporació de romanents de crèdit
Article 12. Competències específiques en matèria de modificacions pressupostàries
Article 13. Retencions de saldos pressupostaris
Article 14. Transferències o aportacions a determinades entitats, compliment dels objectius pressupostaris i
gestió dels romanents de tresoreria
Article 15. Comptabilització de les transferències internes
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8124 - 30.4.20201/96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20120034-2020
Article 16. Fons de Contingència
Títol II. Normes sobre gestió pressupostària i despesa pública
Article 17. Pressupostos de les universitats públiques
Article 18. Limitació de l'augment de la despesa
Article 19. Compromisos de despesa d'exercicis anteriors
Article 20. Despeses afectades a ingressos finalistes i afectats
Article 21. Despeses amb càrrec a pressupostos futurs
Article 22. Identificació i seguiment pressupostari dels projectes d'inversió
Article 23. Mòduls econòmics dels centres educatius privats concertats
Títol III. Despeses de personal
Article 24. Àmbit d'aplicació de les normes sobre despeses de personal
Article 25. Retribucions del personal
Article 26. Retribucions del personal en règim administratiu i estatutari
Article 27. Acreditació de retribucions
Article 28. Retribucions del personal laboral
Article 29. Retribucions dels membres del Govern i alts càrrecs
Article 30. Retribucions del personal directiu de les entitats públiques
Article 31. Pensions
Article 32. Oferta d'ocupació pública per al 2020 i contractació de personal fix
Article 33. Nomenaments i contractacions de personal temporal en l'exercici del 2020
Article 34. Requisits per a la determinació o modificació de retribucions del personal laboral i del personal
directiu
Article 35. Plantilla pressupostària
Article 36. Gratificacions per serveis extraordinaris i hores extraordinàries
Títol IV. Operacions financeres i línies d'actuació del crèdit públic
Article 37. Operacions d'endeutament a llarg termini
Article 38. Operacions d'endeutament a curt termini
Article 39. Avals de la Generalitat
Article 40. Garanties de la Generalitat
Article 41. Informació sobre endeutaments i avals
Article 42. Fons per a les Empreses Culturals
Títol V. Normes tributàries
Article 43. Cànon de l'aigua
Article 44. Taxes amb tipus de quantia fixa
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8124 - 30.4.20202/96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20120034-2020
Títol VI. Participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat i de la Generalitat i compensacions econòmiques
a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals
Article 45. Participació dels ens locals en els ingressos de la Generalitat
Article 46. Participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat
Article 47. Fons de Cooperació Local de Catalunya. Municipis
Article 48. Fons de Cooperació Local de Catalunya. Aran i Comarques
Article 49. Fons de Cooperació Local de Catalunya. Entitats Municipals Descentralitzades
Article 50. Tramesa de documentació
Article 51. Compensacions econòmiques a favor d'ajuntaments
Títol VII. Normes de gestió pressupostària del Parlament i d'altres institucions i organismes
Article 52. Parlament de Catalunya
Article 53. Síndic de Greuges, Consell de Garanties Estatutàries, Sindicatura de Comptes i Oficina Antifrau de
Catalunya
Article 54. Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya; Consell de l'Audiovisual de Catalunya, i Autoritat
Catalana de Protecció de Dades
Disposicions addicionals
I. Mesures en matèria econòmica
Disposició addicional 1. Interès legal del diner i interès de demora
II. Mesures en matèria de personal
Disposició addicional 2. Règim aplicable a les entitats del sector públic de salut
Disposició addicional 3. Règim aplicable a la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats i als centres
Cerca
Disposició addicional 4. Règim aplicable a l'Institut Català de Finances
Disposició addicional 5. Règim aplicable a Ferrocarrils de la Generalitat
Disposició addicional 6. Règim aplicable al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya
Disposició addicional 7. Mesures del Parlament de Catalunya, el Consell de Garanties Estatutàries, la
Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges i l'Oficina Antifrau de Catalunya
Disposició addicional 8. Pla Serra Húnter
Disposició addicional 9. Recuperació parcial dels imports deixats de percebre en aplicació dels acords
GOV/19/2013 i GOV/20/2013, del 26 de febrer
Disposició addicional 10. Retribucions del personal del Cos de Mossos d'Esquadra
III. Mesures en matèria d'universitats
Disposició addicional 11. Mesures de contenció i d'equilibri pressupostari de les universitats públiques
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8124 - 30.4.20203/96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20120034-2020
IV. Mesures en matèria cultural
Disposició addicional 12. Import màxim de garantia per a obres d'interès cultural rellevant
V. Mesures en matèria de salut
Disposició addicional 13. Ingressos propis en matèria de serveis sanitaris
Disposició addicional 14. Convenis de l'Institut Català de la Salut i del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies
Disposició addicional 15. Servei de tresoreria de l'Institut Català de la Salut
VI. Mesures en matèria de benestar social
Disposició addicional 16. Cartera de serveis socials
Disposició addicional 17. Indicador de renda de suficiència
Disposició addicional 18. Prestacions socials de caràcter econòmic
Disposició addicional 19. Quantia de la prestació per al manteniment de les despeses de la llar per a
determinats col·lectius
Disposició addicional 20. Promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència
Disposició addicional 21. Prestacions i ajuts per a les famílies amb fills a càrrec
Disposició addicional 22. Prestació per l'acolliment de menors d'edat tutelats per la Generalitat
Disposició addicional 23. Prestació per a menors d'edat en situació de risc
Disposició addicional 24. Pròrroga de compromisos econòmics amb entitats d'economia social o del tercer
sector
Disposició addicional 25. Quantia dels ajuts assistencials per a la protecció dels cònjuges supervivents
Disposició addicional 26. Salari mínim de referència a Catalunya
Disposició addicional 27. Observatori de les Violències Masclistes
Disposició addicional 28. Mesures per a fer efectius els acords del Pacte per a afrontar el VIH/sida i les
infeccions de transmissió sexual
Disposició addicional 29. Tercer fil ferroviari del Camp de Tarragona
Disposició addicional 30. Control del compliment de la quota legal de reserva d'ocupació de les persones amb
discapacitat
Disposició addicional 31. Fons addicionals per a la millora de polítiques públiques
Disposicions finals
Disposició final 1. Adaptacions tècniques com a conseqüència de reorganitzacions administratives
Disposició final 2. Imputació de despeses autoritzades amb càrrec als crèdits del pressupost prorrogat
Disposició final 3. Modificació de les estructures pressupostàries
Disposició final 4. Entrada en vigor
Annex 1. Mòduls econòmics dels centres educatius privats concertats per a l'any 2020
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8124 - 30.4.20204/96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20120034-2020
Annex 2. Cartera de serveis socials
Preàmbul
Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 s'elaboren en un context econòmicament i
socialment marcat per la consolidació de la recuperació de l'activitat econòmica i la reducció de la taxa d'atur,
en què l'economia catalana encadena sis anys consecutius de creixement amb un patró equilibrat i diversificat
i, per tant, més resistent que el d'altres períodes expansius. Tanmateix, encara hi ha segments de la població
als quals no ha arribat la recuperació econòmica.
La gestió de la crisi no va ésser innòcua: va comportar una devaluació salarial, la precarització del món laboral
i l'aplicació d'unes polítiques d'austeritat que van limitar la capacitat de resposta de l'estat del benestar en el
moment que la ciutadania més la necessitava.
Durant els darrers anys, el Govern de la Generalitat s'ha centrat a promoure la recuperació econòmica per a
posar fi a l'austeritat forçosa i a intentar protegir i reforçar els pilars del sistema de salut, d'educació i de
benestar social. No ha estat fàcil, i sovint l'esforç de la Generalitat no ha anat acompanyat del suport d'un Estat
que –al marge de perpetuar un finançament insuficient i la manca d'inversions a Catalunya– ha exigit el
compliment escrupolós dels objectius de dèficit mentre ell els incomplia de manera reiterada.
Gràcies a una conjuntura econòmica més favorable i a una gestió rigorosa de les finances públiques, que ha
compatibilitzat la recuperació de la despesa i la reducció del dèficit públic, avui la Generalitat està en disposició
de deixar enrere aquest escenari.
Cal desplegar uns objectius estratègics a curt i a llarg termini, per a avançar cap a una economia més inclusiva
i innovadora, i acompanyar-los de les polítiques públiques adequades i consensuades amb tots els agents
rellevants. Els majors recursos derivats de l'expansió econòmica dels darrers anys han de servir per a posar al
dia els serveis públics, reforçar l'economia productiva i continuar fent avançar l'estat del benestar. Per això
aquests pressupostos s'orienten cap a objectius amplis de benestar social i prosperitat compartida, per a posar
al centre de l'acció governamental la felicitat i la qualitat de vida de la població, i també per a assentar les
bases d'un creixement econòmic sòlid i inclusiu, basat en la innovació i el coneixement, que garanteixi, alhora,
la preservació del medi natural.
Catalunya necessita obrir una nova etapa amb un pressupost que vagi més enllà de les valoracions
exclusivament macroeconòmiques i prioritzi la dimensió més humana de les xifres, que estigui dissenyat a
partir dels valors de l'equitat i la igualtat d'oportunitats i que respongui a un compromís amb el benestar, la
prosperitat compartida i la lluita contra l'emergència climàtica. Perquè el pressupost és, per damunt de tot, una
eina de transformació de la societat per a construir una Catalunya millor.
El compromís amb el benestar i la prosperitat compartida articula, doncs, un pressupost que supera els nivells
de despesa previs a la crisi per a millorar la qualitat de les institucions i dels serveis públics, que pretén reduir
les desigualtats socials i territorials vetllant perquè ningú no quedi enrere, que aposta per un creixement
econòmic sostingut i compartit que impulsi la inversió pública i que fa una aposta decidida per combatre
l'emergència climàtica.
També aposta per una estratègia pressupostària que encoratgi el treball transversal entre departaments de la
Generalitat, entitats públiques, ens locals i el conjunt d'agents socials i econòmics.
En concret, els pressupostos per al 2020 es fonamenten en quatre eixos principals que serveixen de guia de
l'orientació estratègica de les polítiques públiques i l'acció del Govern per a millorar el benestar individual i
col·lectiu: la qualitat de les institucions i dels serveis públics, per a recuperar els nivells de despesa dels serveis
públics fonamentals i reforçar l'estructura de les institucions, la transparència i l'avaluació; la reducció de les
desigualtats socials, de gènere i territorials, per a vetllar perquè ningú no quedi enrere i vertebrar el territori;
el coneixement, la innovació i la dinamització econòmica, per a dinamitzar l'economia productiva i del
coneixement per a un creixement sostingut i compartit; i un horitzó de zero emissions i residus, per a impulsar
polítiques ambicioses per a fer front a l'emergència climàtica.
Per primera vegada el pressupost està vinculat amb l'estratègia de la comunitat internacional per a afrontar els
principals reptes del planeta, els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030, començant per la
lluita contra la pobresa i les desigualtats, la protecció dels drets humans, l'enfortiment de la igualtat de gènere
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8124 - 30.4.20205/96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20120034-2020
i el combat contra l'emergència climàtica.
Per a poder fer aquest salt endavant, no només cal poder disposar de més recursos, sinó que també s'han
d'establir els mecanismes adequats per a prioritzar i avaluar millor la despesa. En aquest sentit, els
pressupostos per al 2020 incorporen eines d'avaluació, priorització i planificació de la despesa per a maximitzar
el valor de la despesa pública.
Una altra de les claus de volta d'aquests pressupostos és la millora dels ingressos a partir d'una fiscalitat més
justa i més progressiva, per a garantir drets i oportunitats per a tothom i apostar també per la fiscalitat verda
per a combatre l'emergència climàtica. Aquests són els puntals d'una fiscalitat que afecta una part menor dels
ingressos de la Generalitat, encara massa condicionats per un sistema de finançament clarament insuficient i
pels incompliments reiterats del Govern espanyol.
Els pressupostos per al 2020 introdueixen també novetats metodològiques i consoliden bones pràctiques que
s'han engegat els darrers anys. A banda de mostrar la vinculació i les assignacions dels programes
pressupostaris amb els disset objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 i d'utilitzar
com a referència els indicadors de benestar i progrés social, també presenten per primera vegada un càlcul de
la despesa en infància amb l'adaptació a la Generalitat d'una metodologia pionera desenvolupada per la
UNICEF. Addicionalment, despleguen la perspectiva de gènere identificant les actuacions concretes en aquest
àmbit incloses dins de cada programa pressupostari, i incorporen informació sobre els compromisos de despesa
a càrrec d'exercicis futurs que complementen l'escenari a mitjà termini i que, juntament amb l'avaluació i la
revisió de despesa, contribueixen a millorar l'eficiència, l'eficàcia i la sostenibilitat de la despesa pública.
Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 s'elaboren sota els principis d'estabilitat i
sostenibilitat i amb les limitacions que imposen les actuals regles fiscals i l'escenari d'ingressos, que depèn
majoritàriament dels recursos que aporta el model de finançament. L'objectiu de dèficit formalment aprovat és
del 0% del producte interior brut, la regla de despesa 2,9% i l'objectiu de deute 31,4%.
Amb tot això, el pressupost per al 2020 està en disposició de donar un nou impuls a les estructures clau del
país –començant per l'educació i el sistema de salut– amb uns ingressos que, més enllà d'atendre les urgències
del dia a dia, han de permetre, després de molt de temps, la projecció cap al futur. Parteix de la voluntat
col·lectiva de treballar pel benestar i la prosperitat compartida i inicia una nova etapa per a començar a
construir la Catalunya del 2030.
La Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 conté les previsions d'ingressos i l'aprovació
de les despeses que s'han d'executar durant l'exercici pressupostari del 2020. Formalment, el text articulat es
divideix en set títols, trenta-una disposicions addicionals i quatre disposicions finals.
El títol I està dedicat a la delimitació de l'àmbit i l'aprovació dels pressupostos, a les vinculacions de crèdit, al
règim de les modificacions pressupostàries i a l'assignació als diferents òrgans de les competències de gestió en
aquesta matèria.
El títol II, relatiu a les normes sobre gestió pressupostària i despesa pública, conté, com a element destacat,
l'articulació dels mecanismes necessaris per a evitar l'adopció d'acords i de resolucions que puguin incomplir
les normes generals de limitació de la despesa.
El títol III, sobre despeses de personal, estableix l'àmbit d'aplicació de les normes en aquesta matèria.
El títol IV, relatiu a operacions financeres i línies d'actuació del crèdit públic, estableix les autoritzacions sobre
endeutament i avals per a diversos tipus d'entitats i organismes, tant a curt com a llarg termini, i també sobre
el marc per a gestionar els riscos de tipus d'interès i de canvi. També fixa les diferents actuacions dels
instruments del crèdit públic de la Generalitat.
Les normes tributàries, establertes pel títol V, fan referència al cànon de l'aigua i a l'actualització de les taxes
amb tipus de quantia fixa.
El títol VI, dedicat a la participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat i de la Generalitat, regula la
distribució del Fons de Cooperació Local de Catalunya, d'acord amb criteris basats en les especificitats de
l'organització territorial i en les modificacions sobre el règim de les competències locals, que resulten de la
legislació de règim local i de les lleis sectorials.
El darrer títol, el VII, conté les normes específiques de gestió pressupostària del Parlament i d'altres
institucions i organismes (Síndic de Greuges; Consell de Garanties Estatutàries; Sindicatura de Comptes de
Catalunya; Oficina Antifrau de Catalunya; Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya; Consell de
l'Audiovisual de Catalunya, i Autoritat Catalana de Protecció de Dades).
Finalment, la Llei es completa amb trenta-una disposicions addicionals i quatre disposicions finals.
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8124 - 30.4.20206/96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20120034-2020
Títol I. Àmbit d'aplicació i aprovació dels pressupostos i règim de les modificacions pressupostàries
Capítol I. Àmbit d'aplicació i aprovació dels pressupostos
Article 1. Àmbit d'aplicació dels pressupostos de la Generalitat
1. Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 estan formats per:
a) El pressupost de l'Administració de la Generalitat.
b) Els pressupostos del Servei Català de la Salut i de les entitats autònomes de caràcter administratiu.
c) Els pressupostos de les entitats autònomes de caràcter comercial.
d) Els pressupostos de les entitats de dret públic sotmeses a l'ordenament jurídic privat i les entitats
assimilades a efectes pressupostaris.
e) Els pressupostos de les societats i altres entitats de caràcter mercantil amb participació total o majoritària
de la Generalitat.
f) Els pressupostos dels consorcis amb participació majoritària de la Generalitat i els dels altres consorcis
adscrits a l'Administració de la Generalitat.
g) Els pressupostos de les fundacions amb participació total o majoritària de la Generalitat.
2. També s'incorporen a aquesta llei els pressupostos d'altres entitats participades per la Generalitat de forma
no majoritària i que no formen part del sector públic de la Generalitat que han estat classificades dins el sector
«Administració pública de la Generalitat», d'acord amb la metodologia del Sistema Europeu de Comptes.
3. Tots els crèdits de despeses dels pressupostos a què fa referència aquest article s'estructuren en funció de
la triple classificació –orgànica, per programes i econòmica– en els estats de despeses corresponents que
acompanyen aquesta llei. Els estats d'ingressos s'estructuren, dins de cada entitat, segons la classificació
econòmica.
Article 2. Aprovació dels pressupostos de la Generalitat
1. S'aproven els pressupostos de la Generalitat per a l'exercici del 2020.
2. L'aprovació dels pressupostos de la Generalitat es produeix en el marc del principi d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera i amb la informació necessària per a donar compliment als principis de
transparència.
3. El pressupost de l'Administració de la Generalitat, a què fa referència l'article 1.a, que està format per
l'estat d'ingressos i pels estats de despeses dels departaments del Govern i els fons no departamentals, i en el
qual s'integren també els estats de despeses del Parlament i dels organismes estatutaris i consultius que no
disposen de pressupost propi, s'aprova per un import total, en els estats d'ingressos i despeses, de
42.179.204.552,57 euros, d'acord amb el detall de despeses per seccions que figura en la taula següent:
Seccions pressupostàries Import (euros)
Parlament i organismes estatutaris i consultius
Parlament de Catalunya 69.797.481,24
Consell de Garanties Estatutàries 3.418.389,03
Sindicatura de Comptes 12.068.286,90
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8124 - 30.4.20207/96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20120034-2020
Oficina Antifrau de Catalunya 6.366.755,57
Comissió Jurídica Assessora 3.179.650,43
Departaments
Departament de la Presidència 610.466.479,53
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda 211.621.705,73
Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 76.196.020,51
Departament d'Interior 1.430.850.144,41
Departament d'Educació 5.671.855.817,65
Departament de Salut 9.716.001.716,52
Departament de Territori i Sostenibilitat 2.064.216.831,87
Departament de Cultura 298.115.086,14
Departament de Justícia 1.053.612.574,20
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 3.411.451.557,37
Departament d'Empresa i Coneixement 1.591.999.900,02
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública 139.414.718,70
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 726.314.944,72
Fons no departamentals
Despeses de diversos departaments 762.586.211,13
Deute 10.539.633.491,90
Fons de Contingència 250.000.000,00
Pensions 1.600.000,00
Participació dels ens locals de Catalunya en ingressos de l'Estat 3.528.436.789,00
Total pressupost 42.179.204.552,57
4. Els pressupostos del Servei Català de la Salut i de les entitats autònomes de caràcter administratiu, a què fa
referència l'article 1.b, s'aproven amb els imports detallats per entitats que figuren en la taula següent:
Entitats Import (euros)
Servei Català de la Salut (CatSalut) 9.458.466.886,20
Patronat de la Muntanya de Montserrat 4.244.638,87
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8124 - 30.4.20208/96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20120034-2020
Institut Català de les Dones (ICD) 10.594.354,70
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) 13.865.585,85
Consell Català de l'Esport 49.705.896,79
Centre d'Estudis d'Opinió 1.453.000,00
Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) 7.975.465,61
Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (Idece) 1.963.137,89
Autoritat Catalana de la Competència 1.697.324,47
Servei Català de Trànsit 116.096.424,32
Institut de Seguretat Pública de Catalunya 18.444.346,74
Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran 1.063.127,35
Institució de les Lletres Catalanes 1.330.869,91
Biblioteca de Catalunya 7.837.130,00
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 4.676.582,15
Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció 17.148.931,64
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) 403.558.088,53
Agència Catalana del Consum 10.592.743,74
Escola d'Administració Pública de Catalunya 13.094.458,17
Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi) 2.701.560,68
Total (sense consolidar) 10.145.660.553,61
5. Els pressupostos de les entitats autònomes de caràcter comercial, a què fa referència l'article 1.c, s'aproven
amb els imports detallats per entitats que figuren en la taula següent:
Entitats Import (euros)
Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya (EADOP) 6.743.743,34
Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA) 38.524.000,00
Total (sense consolidar) 45.267.743,34
6. Els pressupostos de les entitats de dret públic sotmeses a l'ordenament jurídic privat i les entitats
assimilades a efectes pressupostaris, a què fa referència l'article 1.d, s'aproven amb els imports detallats per
entitats que figuren en la taula següent:
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8124 - 30.4.20209/96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20120034-2020
Entitats Import (euros)
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) 245.189.239,00
Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR) 15.513.140,32
Consell de l'Audiovisual de Catalunya 5.879.403,88
Institut Català de Finances (ICF) 442.851.954,23
Agència Tributària de Catalunya 82.919.447,08
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 30.006.628,00
Institut Català Internacional per la Pau 1.440.850,00
Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya 11.250.435,07
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya 5.549.378,00
Institut Català de la Salut (ICS) 3.043.121.409,73
Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) 63.148.236,27
Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) 94.372.760,72
Institut d'Assistència Sanitària (IAS) 124.288.710,22
Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS) 15.625.187,25
Institut Català d'Oncologia (ICO) 270.888.531,59
Banc de Sang i Teixits (BST) 90.291.806,66
Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV) 44.613.125,20
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 345.736.958,80
Agència Catalana de l'Aigua (ACA) 493.585.110,55
Agència de Residus de Catalunya 191.607.620,16
Ports de la Generalitat 15.357.000,00
Institut Català del Sòl (Incasòl) 216.476.491,95
Servei Meteorològic de Catalunya 7.615.349,79
Infraestructures Ferroviàries de Catalunya 527.358.764,70
Agència de l'Habitatge de Catalunya 243.456.275,05
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 23.581.343,66
Ens d'Abastament d'Aigua Ter -Llobregat (ATL) 168.442.887,88
Institut Català de les Empreses Culturals 63.658.286,92
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8124 - 30.4.202010/96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20120034-2020
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 48.920.162,12
Agència Catalana del Patrimoni Cultural 22.007.349,31
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts 1.350.579,13
Centre d'Iniciatives per a la Reinserció 53.231.032,37
Memorial Democràtic 1.865.800,00
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 2.460.115,69
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya 664.610,00
Agència Catalana de la Joventut 22.361.089,94
Institut Català d'Energia (Icaen) 7.051.109,81
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) 154.789.133,56
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 4.940.696,86
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa 86.970.647,12
Agència Catalana de Turisme 25.420.000,00
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 517.427.849,81
Autoritat Catalana de Protecció de Dades 3.023.934,40
Agència de Ciberseguretat de Catalunya 14.710.102,00
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) 45.266.167,30
Centre de la Propietat Forestal 4.968.977,79
Total (sense consolidar) 7.913.159.415,02
7. Els pressupostos de les societats i altres entitats de caràcter mercantil amb participació total o majoritària
de la Generalitat, a què fa referència l'article 1.e, s'aproven amb els imports detallats per entitats que figuren
en la taula següent:
Entitats Import (euros)
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA 297.595.065,00
Equacat, SA 2.714.187,32
TVC Multimèdia, SL 32.584,00
Intracatalònia, SA 4.034.710,04
Circuit de Motocròs de Catalunya, SL 199.359,00
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU 460.398.681,23
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8124 - 30.4.202011/96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20120034-2020
Institut Català de Finances Capital, SGEIC, SAU 840.737,68
Fira 2000, SA 87.511.577,55
Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU 3.442.310,63
Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEMSA) 350.614.710,01
Coordinació Logística Sanitària, AIE 2.412.968,20
Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA 3.836.691,79
Logaritme, Serveis Logístics, AIE 19.095.704,18
Barnaclínic, SA 15.749.644,91
Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA) 25.031.994,97
Cargometro Rail Transport, SA 1.864.703,70
Terminal Intermodal de l'Empordà, SL 331.150,00
Vallter, SA 2.941.760,12
Aeroports Públics de Catalunya, SLU 16.073.010,60
Autometro, SA 2.036.054,43
FGCRAIL, SA 704.145,30
Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) 13.090.921,00
Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (AVANÇSA) 19.159.142,96
Circuits de Catalunya, SL 47.970.984,68
Actius de Muntanya, SA 3.571.335,00
Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (Prodeca) 5.549.380,15
Forestal Catalana, SA 20.696.985,17
Total (sense consolidar) 1.406.000.499,62
8. Els pressupostos dels consorcis amb participació majoritària de la Generalitat i els altres que li han estat
adscrits, a què fa referència l'article 1.f, s'aproven amb els imports detallats per entitats que figuren en la
taula següent:
Entitats Import (euros)
Consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques 1.252.377,00
Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-Diplocat) 2.000.000,00
Consorci d'Educació de Barcelona 209.556.075,00
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8124 - 30.4.202012/96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20120034-2020
Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell 287.605.443,50
Consorci Sanitari de Terrassa 194.616.603,83
Consorci Sanitari de Barcelona 9.166.664,42
Consorci Hospitalari de Vic 104.430.927,03
Consorci Sanitari Integral 256.881.023,67
Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf 122.132.308,42
Consorci Sanitari de l'Anoia 76.303.797,25
Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf 18.713.943,72
Consorci Sanitari del Maresme 141.057.223,59
Consorci Corporació de Salut del Maresme i la Selva 116.105.239,42
Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de la Cerdanya 20.888.008,00
Consorci de Castelldefels Agents de Salut 6.064.354,39
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 363.847.222,77
Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE) 16.071.600,43
Consorci de Gestió Corporació Sanitària (CGCS) 17.036.604,13
Hospital Clínic de Barcelona (HCB) 577.340.177,85
Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità 1.582.310.982,10
Consorci Patronat de la Vall de Núria 65.446,09
Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès 16.709.015,94
Consorci Port de Mataró 6.529.640,33
Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs 421.000,00
Consorci Port de Portbou 832.290,86
Consorci de l'Observatori del Paisatge 346.921,80
Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona 20.681.507,53
Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona 9.169.890,05
Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida 6.413.121,68
Consorci de l'Habitatge de Barcelona 41.064.650,30
Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) 6.050.000,00
Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona 3.130.091,65
Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat 438.000,00
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8124 - 30.4.202013/96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20120034-2020
Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE) 12.545.500,00
Consorci de l'Aeròdrom de la Cerdanya 3.000,00
Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d'Interès Natural del Ripollès 429.755,00
Consorci Urbanístic per al Desenvolupament de les Àrees Residencials Estratègiques l'Estrella i Sant
Crist, del terme municipal de Badalona 5.004.824,08
Consorci Urbanístic per al Desenvolupament dels Sectors Ca n'Alemany, Can Sabadell i Serral Llarg,
del terme municipal de Viladecans, Deltabcn 2.191.297,03
Consorci Urbanístic per al Desenvolupament dels Sectors PPR Entorn de la Colònia Güell, dels
termes municipals de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat 239.400,00
Consorci de l'Institut Ramon Llull 10.121.533,48
Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya 15.432.237,04
Consorci per a la Normalització Lingüística 32.986.367,25
Consorci del Centre de Terminologia Termcat 1.434.931,50
Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí 579.315,03
Consorci del Pla de Rehabilitació i Equipament de Teatres de Barcelona 468.000,00
Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre 366.650,00
Consorci del Museu Memorial de l'Exili 458.000,00
Consorci Sant Gregori, de Girona 8.434.107,64
Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya 37.982.891,55
Consorci de Serveis Socials de Barcelona 76.578.581,11
Consorci Centre d'Estudis Demogràfics 2.009.037,00
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) 11.354.000,00
Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI) 2.111.540,18
Institut Català d'Arqueologia Clàssica 2.259.130,42
Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer 31.260.439,49
Consorci Centre de Recerca Matemàtica (CRM) 2.192.779,50
Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) 18.796.192,96
Centre de Visió per Computador 3.099.000,00
Institut de Física d'Altes Energies (IFAE) 5.098.714,00
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya 17.146.512,83
Consorci de Formació Professional d'Automoció 287.783,66
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8124 - 30.4.202014/96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20120034-2020
Consorci Administració Oberta de Catalunya 14.533.609,90
Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya 5.675.459,06
Total (sense consolidar) 4.556.312.742,46
9. Els pressupostos de les fundacions amb participació total o majoritària de la Generalitat, a què fa referència
l'article 1.g, s'aproven amb els imports detallats per entitats que figuren en la taula següent:
Entitats Import
(euros)
Fundació La Marató de TV3 7.852.050,00
Fundació Privada Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Anglès i l'Educació en Anglès 792.994,36
Fundació per a l'Escola Superior de Música de Catalunya 12.881.356,00
Fundació Privada Jove Orquestra Nacional de Catalunya 667.500,00
Fundació Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) 19.710.520,48
Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca (HUVH, IR) 47.475.778,71
Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) 3.652.206,52
Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Fundació Dr. Pifarré 5.476.800,00
Fundació Institut de Recerca Contra la Leucèmia Josep Carreras 9.543.364,49
Fundació Institut Universitari per a la Recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina
(Fundació IDIAP Jordi Gol i Gurina) 3.560.000,00
Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP) 16.796.997,66
Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IdIBGI) 6.375.000,00
Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (Idibell) 31.914.564,86
Fundació Ticsalut 2.432.114,05
Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona 0,00
Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme 451.418,04
Fundació Parc Taulí, Fundació Privada 4.559.829,94
Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica 29.251.853,78
Fundació Joan Costa Roma 731.561,46
Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 390.877.939,02
Fundació Mediterrània, Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional 920.098,90
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8124 - 30.4.202015/96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20120034-2020
Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (Fundació I-Cerca) 1.869.000,00
Fundació Centre de Regulació Genòmica (CRG) 43.832.795,72
Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) 8.020.052,25
Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) 17.879.002,02
Fundació Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) 22.270.297,00
Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) 4.869.023,98
Fundació Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC) 415.458,00
Fundació Institut Català de Paleontologia, Miquel Crusafont (ICP Miquel Crusafont) 1.537.205,00
Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) 32.266.630,61
Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) 12.016.614,90
Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya 12.248.500,00
Fundació del Món Rural 171.891,30
Total (sense consolidar) 753.320.419,05
10. Els crèdits de despeses dels pressupostos dels ens a què fan referència els apartats 3 i 4 tenen caràcter
limitatiu, mentre que els crèdits de despeses dels pressupostos dels ens a què fan referència els apartats 5, 6,
7, 8 i 9 tenen caràcter estimatiu.
Article 3. Beneficis fiscals
Els beneficis fiscals que afecten els tributs de la Generalitat i els tributs estatals el rendiment dels quals se
cedeix a la Generalitat s'estimen en 12.059,2 milions d'euros.
Capítol II. Crèdits de despeses del pressupost i modificacions d'aquests crèdits
Article 4. Crèdits de despeses del pressupost
Són crèdits pressupostaris de despesa cadascuna de les assignacions individualitzades que figuren en el
pressupost respectiu, amb el nivell de vinculació que correspongui, posades a disposició dels centres gestors
per a cobrir les necessitats per a les quals han estat aprovades.
Article 5. Vinculació dels crèdits de despeses del pressupost
1. Els crèdits de despeses autoritzats en els pressupostos per al 2020 de la Generalitat, del Servei Català de la
Salut i de les entitats autònomes administratives tenen les vinculacions següents:
a) Pel que fa al capítol 1, els crèdits autoritzats vinculen per servei i capítol, llevat dels crèdits relatius als
articles 15 i 17, que vinculen per servei i concepte, i dels relatius a l'article 16, que vinculen per secció i
concepte, si són de la Generalitat, i per entitat i concepte en la resta de casos, excepte els de la secció
«Parlament de Catalunya», que vinculen per servei i concepte.
b) Pel que fa al capítol 2, els crèdits autoritzats vinculen per servei, programa i capítol, llevat de:
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8124 - 30.4.202016/96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20120034-2020
– Els conceptes 226, «Despeses diverses», i 251, «Prestació de serveis amb mitjans aliens», que vinculen per
servei, programa i concepte.
– Les aplicacions 200.0001, «Lloguers i cànons mitjançant Infraestructures de la Generalitat de Catalunya,
SAU»; 200.0003, «Lloguers derivats d'altres drets de superfície»; 203.0002, «Prestacions derivades de
concessions administratives»; 226.0001, «Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció»; 226.0002,
«Atencions protocol·làries i representatives»; 226.0003, «Publicitat, difusió i campanyes institucionals»;
227.0004, «Processos electorals i consultes populars»; 227.0005, «Estudis i dictàmens», i 227.0015,
«Processos de participació ciutadana», que vinculen per servei, programa i aplicació.
– Les aplicacions 222.0002, «Solucions TIC CTTI-Connectivitat»; 228.0003, «Solucions TIC CTTI-Serveis
recurrents»; 228.0004, «Solucions TIC CTTI-Evolutius recurrents»; i 228.0005, «Solucions TIC CTTI-Projectes
sota demanda», que en conjunt vinculen per servei i programa, amb independència del codi de finançament.
c) Pel que fa al capítol 3, els crèdits autoritzats vinculen per servei, programa i capítol, llevat de l'aplicació
340.0002, «Despeses financeres en concepte d'interessos de demora», que vincula per servei, programa i
aplicació.
d) Pel que fa al capítol 4, els crèdits autoritzats vinculen per servei, programa i capítol, llevat de les
transferències nominatives; de les aplicacions 440.0002, «Solucions TIC CTTI-Serveis recurrents. Aportació per
la gestió»; 460.0017, «Fons per al Foment del Turisme»; 464.0001, «Pla únic d'obres i serveis de Catalunya», i
489.0001, «Farmàcia (receptes mèdiques)», i de la partida pressupostària PO01 D/470.0001/521, «A empreses
privades», que vinculen per servei, programa i aplicació, i del concepte 488, «Concerts educatius», que vincula
per servei, programa i concepte.
e) Pel que fa al capítol 5, els crèdits autoritzats vinculen per servei, programa i capítol.
f) Pel que fa al capítol 6, els crèdits autoritzats vinculen per servei, programa i capítol, llevat de les aportacions
nominatives per inversions i de les aplicacions 600.0002, «Pensions de censos emfitèutics constituïts sobre
terrenys i béns naturals», i 610.0003, «Pensions de censos emfitèutics constituïts sobre edificis i altres
construccions», que vinculen per servei, programa i aplicació.
g) Pel que fa al capítol 7, els crèdits autoritzats vinculen per servei, programa i capítol, llevat de les
transferències nominatives, de l'aplicació 762.0001, «Pla únic d'obres i serveis de Catalunya», i de la partida
pressupostària PO01 D/770.0001/521, «A empreses privades», que vinculen per servei, programa i aplicació.
h) Pel que fa al capítol 8, els crèdits autoritzats vinculen per servei, programa i article, llevat de les aportacions
de capital nominatives, que vinculen per servei, programa i aplicació.
i) Pel que fa al capítol 9, els crèdits autoritzats vinculen per servei, programa i capítol.
2. Els crèdits de la secció «Participació dels ens locals de Catalunya en ingressos de l'Estat» i de la secció
«Deute» vinculen d'acord amb els criteris de l'apartat 1, independentment dels respectius orígens de crèdit.
3. Els crèdits generats a partir d'ampliacions de crèdit autoritzades de conformitat amb l'article 10.1.d vinculen
d'acord amb els criteris de l'apartat 1, independentment dels respectius orígens de crèdit.
4. Els crèdits ampliables especificats per l'article 10 que hagin estat ampliats vinculen amb el nivell de
desagregació amb què es consignin en els estats de despeses, llevat de les quotes a la Seguretat Social, el
crèdit de les quals vincula per secció o entitat i concepte, d'acord amb el que indica l'apartat 1.a.
5. Els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit que es concedeixin durant l'exercici, i també els crèdits
finançats amb transferències del Fons de Contingència, vinculen amb el nivell de desagregació amb què es
consignin en els estats de despeses.
6. Els crèdits incorporats i els crèdits generats vinculen d'acord amb els criteris de l'apartat 1. En tots els
casos, la vinculació s'aplica atenent els respectius orígens de crèdit i s'ha de mantenir la finalitat que va
motivar l'ingrés.
7. Els crèdits pressupostats amb fons finalistes i afectats vinculen d'acord amb els criteris de l'apartat 1,
independentment dels respectius orígens de crèdit, llevat:
a) Que es tracti de generacions sense ingrés condicionades, que vinculen d'acord amb l'apartat 6.
b) Dels crèdits pressupostats amb ingressos finalistes procedents del Fons Europeu Agrícola de Garantia Agrària
(FEAGA) i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), que vinculen per codi de fons
finalista, independentment del servei, programa i capítol, i dels respectius orígens de crèdit.
c) Dels crèdits pressupostats amb ingressos finalistes procedents de fons europeus de garantia juvenil, que
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8124 - 30.4.202017/96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20120034-2020
vinculen els tres codis finalistes (FGOCUPJUV1, FGOCUPJUV5 i FGOCUPJUV8), d'acord amb els criteris de
l'apartat 1, independentment dels respectius orígens de crèdit.
d) Dels crèdits pressupostats amb la resta d'ingressos finalistes que comporten cofinançament, que vinculen els
codis de finançament finalista (FXXXX) amb els codis de cofinançament (GXXXX), d'acord amb els criteris de
l'apartat 1, independentment dels respectius orígens de crèdit.
8. En tots els casos a què fa referència l'apartat 7 s'ha de mantenir la finalitat que va motivar l'ingrés.
9. Independentment de la vinculació dels crèdits del pressupost, la classificació orgànica per serveis, la
classificació funcional per programes i la classificació econòmica per aplicacions s'han d'utilitzar per al registre
comptable de les operacions de despesa en el moment de l'execució del pressupost i en els expedients de
modificacions pressupostàries de la Generalitat i de les altres entitats a què fa referència l'apartat 1.
Article 6. Modificació d'ingressos
1. Si és necessari, es poden autoritzar variacions quantitatives dels crèdits pressupostaris d'ingressos.
2. Sempre que es tramiti una modificació de despeses dels pressupostos de les entitats a què fa referència
l'article 7.1 que comporti una variació de l'import total del pressupost, s'ha de tramitar, al mateix temps, la
corresponent modificació dels crèdits d'ingressos pel mateix import.
Article 7. Principis generals de modificació de despeses
1. Les modificacions dels crèdits pressupostaris de despeses autoritzats en els pressupostos per al 2020 de la
Generalitat, del Servei Català de la Salut i de les entitats autònomes administratives s'han d'ajustar al que
disposa aquesta llei i al que estableix sobre aquesta matèria el text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2002,
en els punts que no són modificats pels articles 8, 9, 10 i 11 d'aquesta llei.
2. En tots els casos, és preceptiva la fiscalització de la Intervenció General, d'acord amb el que estableix la Llei
de finances públiques de Catalunya, la qual ha de verificar:
a) El compliment dels requisits establerts per a cada supòsit.
b) La justificació de la necessitat de la modificació i la suficiència dels crèdits a minorar per a assolir els
compromisos de despesa previstos.
c) En el cas que la modificació de despeses comporti una variació de l'import total del pressupost, la tramitació
de la corresponent modificació dels crèdits d'ingressos pel mateix import, tal com estableix l'article 6.
d) Qualsevol altre aspecte que determini la Intervenció General.
3. Les modificacions dels crèdits pressupostaris de despeses a què fa referència l'apartat 1 que impliquin
modificacions en els pressupostos d'altres departaments o en els d'entitats del mateix àmbit, s'han de tramitar
preferentment de manera conjunta i, en qualsevol cas, dins el mateix exercici.
4. En el supòsit que una modificació de crèdit pressupostari comporti increment de la despesa financera, cal
justificar la destinació final d'aquesta despesa perquè la Direcció General de Pressupostos valori l'impacte que
tindrà en el còmput del dèficit.
Article 8. Transferències de crèdit
1. Es poden autoritzar transferències de crèdit dins un mateix pressupost entre els crèdits de despeses a què
fa referència l'article 7, amb les limitacions següents:
a) No poden minorar crèdits extraordinaris ni suplements de crèdit concedits a partir de l'entrada en vigor de la
Llei de pressupostos si implica modificar la finalitat per a la qual van ésser concedits.
b) No poden minorar crèdits per transferències o aportacions nominatives, excepte:
1r. Les establertes entre un departament o una entitat i les altres entitats o empreses del sector públic de la
Generalitat que no corresponguin a les retencions de l'article 14. En aquest cas, si la modificació afecta un
contracte programa o un pla econòmic i financer aprovat pel Govern, cal tramitar simultàniament la modificació
d'aquest contracte o pla.
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8124 - 30.4.202018/96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20120034-2020
2n. Les establertes a favor de les entitats que no formen part del sector públic de la Generalitat però que
inclouen un finançament condicionat al compliment d'uns objectius, per la part dels objectius no assolida.
c) No poden minorar els crèdits incorporats com a conseqüència de romanents d'exercicis anteriors, llevat que
es compensin amb augments en altres partides incorporades procedents del mateix exercici.
d) No poden minorar crèdits ampliables que hagin estat ampliats prèviament.
e) No poden minorar els crèdits finançats amb ingressos finalistes o afectats, llevat que s'apliquin a la mateixa
finalitat que va motivar aquests ingressos.
2. En el supòsit que en l'execució del pressupost sorgeixin necessitats que no hi hagin estat expressament
recollides, es poden habilitar crèdits mitjançant la creació de les partides pressupostàries que siguin pertinents.
Amb aquesta finalitat, s'han d'efectuar les transferències de crèdit necessàries per a compensar, per un import
igual, la dotació de les noves partides, amb les limitacions que estableix l'apartat 1.
3. Les transferències en cap cas no poden crear crèdits destinats a subvencions nominatives, llevat de les
destinades a entitats participades per la Generalitat.
4. Les transferències de crèdit han d'indicar la secció, el servei o l'entitat, i també els programes i les
aplicacions que resten afectats per la transferència, independentment dels nivells de vinculació establerts.
També s'ha d'indicar l'impacte de la transferència sobre els objectius dels programes afectats.
Article 9. Generació de crèdits
1. Poden generar crèdit, dins l'estat de despeses dels pressupostos a què fa referència l'article 7, els ingressos
no previstos o els superiors als que es tenen en compte en el pressupost inicial que es produeixin en el mateix
exercici pressupostari i que derivin de les operacions següents:
a) Les operacions a què fa referència l'article 44 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
b) Els nous traspassos o les ampliacions de traspassos de serveis d'altres administracions.
c) Els ingressos legalment afectats a la realització de determinades despeses.
d) Els ingressos per multes i sancions que, d'acord amb la legislació aplicable, siguin afectades a determinades
despeses, fins al límit de l'import que excedeixi les previsions contingudes en l'estat d'ingressos del pressupost.
e) Els ingressos per indemnitzacions d'assegurances per sinistres coberts per pòlisses, fins al límit màxim de les
despeses efectivament realitzades en la reparació del sinistre.
f) Els reintegraments de pagaments pressupostaris que es facin en l'exercici corrent corresponents a
obligacions reconegudes en el mateix exercici pressupostari o, excepcionalment, en el darrer trimestre de
l'exercici anterior, sempre que s'apliquin als mateixos crèdits pressupostaris.
g) Els crèdits corresponents a revocacions de les subvencions d'exercicis anteriors que hagin estat gestionades
amb ingressos finalistes provinents de l'Administració de l'Estat i a les quals sigui aplicable la regla sisena de
l'article 86.2 de la Llei de l'Estat 47/2003, del 26 de novembre, general pressupostària.
h) En la secció «Despeses de diversos departaments»:
1r. Els ingressos derivats de compromisos contractuals formalitzats en el sistema central d'adquisicions de béns
i serveis de la Generalitat que gestiona la Comissió Central de Subministraments, sempre que es destinin a
l'adquisició d'equipaments per a millorar les condicions de treball del personal al servei de l'Administració de la
Generalitat i a projectes tecnològics o sistemes d'informació d'abast o interès corporatiu.
2n. Els ingressos derivats de l'alienació i d'altres operacions de cessió de drets sobre immobles de titularitat de
la Generalitat fins al límit de l'import que excedeixi les previsions contingudes en l'estat d'ingressos del
pressupost, per a destinar-les a efectuar inversions en edificis i altres construccions.
3r. Els ingressos procedents de les operacions d'endeutament que se subscriguin d'acord amb la normativa
estatal que reguli els mecanismes addicionals de finançament.
4t. Els ingressos procedents d'indemnitzacions en els processos judicials que pugui rebre la Generalitat.
i) En la secció «Deute», els ingressos derivats dels acords presos pel Consell de Política Fiscal i Financera, o per
l'organisme estatal habilitat a aquest efecte, per a finançar pagaments a proveïdors que no s'hagin pogut
atendre, d'acord amb el que estableix l'article 37.6.
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8124 - 30.4.202019/96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20120034-2020
j) L'import de l'endeutament assumit per la Generalitat, d'acord amb el que estableix l'article 37.1.b, amb la
finalitat de comptabilitzar les aportacions de capital o els préstecs concedits a les entitats públiques
corresponents per a afrontar la compensació en formalització de l'amortització total o parcial de llurs passius
financers traspassats.
k) En l'aplicació D/830.0007, «Execució d'avals del fons de garantia a l'Institut Català de Finances», els
ingressos procedents de l'aplicació I/820.0002, «Devolució o retorn de les aportacions a fons de garantia per
préstecs o avals».
l) En l'aplicació D/840.0003, «Aportacions a fons de garantia per operacions de préstecs o avals gestionats per
l'ICF», els ingressos procedents de l'aplicació I/812.0003, «Reintegrament de préstecs per execució d'avals de
fons de garantia a l'Institut Català de Finances».
2. Amb caràcter excepcional, poden generar crèdit en els pressupostos de l'exercici els ingressos finalistes,
aportats per tercers per a una finalitat específica, derivats de les operacions a què fa referència l'apartat 1 que
hagin estat obtinguts durant tot l'exercici anterior, i també els ingressos afectats a una determinada finalitat
que hagin estat obtinguts durant el darrer trimestre de l'exercici anterior.
3. Es poden generar crèdits finançats amb ingressos procedents de tercers, un cop vistos els convenis o altres
documents que justifiquin que qui ha de trametre els fons reconeix aquesta obligació.
4. En el supòsit que es produeixin ingressos per a atendre necessitats per a les quals no hi hagi una partida
adequada, es poden habilitar crèdits amb la creació de les partides pressupostàries que siguin pertinents
mitjançant l'expedient de generació de crèdits corresponent.
Article 10. Crèdits ampliables
1. Són crèdits ampliables fins a una quantitat igual a les obligacions que és preceptiu de reconèixer, amb el
compliment previ de les normes legals pertinents, els crèdits següents de qualsevol secció pressupostària:
a) Els crèdits destinats a les quotes de la Seguretat Social del personal al servei de l'Administració de la
Generalitat, d'acord amb els preceptes en vigor, i també l'aportació de la Generalitat al règim de previsió social
dels funcionaris de la Generalitat.
b) Els triennis dels funcionaris derivats del còmput de temps de servei realment prestat a l'Administració.
c) Els crèdits corresponents a interessos, amortitzacions, menyscaptes i despeses del deute en operacions de
crèdit corresponents a operacions financeres autoritzades. En el supòsit que els ingressos pressupostats per a
les entitats diferents de la Generalitat a les quals fa referència l'article 7 siguin insuficients per a atendre les
obligacions que produeixin aquestes operacions, s'han d'ampliar els crèdits que siguin consignats per a
aquestes entitats en les seccions corresponents del pressupost de la Generalitat. En el supòsit que es
formalitzin les operacions de modificació, refinançament i substitució autoritzades per l'article 37.1.d, el
departament competent en matèria de finances públiques ha d'efectuar les modificacions pressupostàries que
calgui.
d) Amb caràcter excepcional, es pot ampliar crèdit en les seccions i els capítols amb els quals s'han d'afrontar
les despeses comptabilitzades el 31 de desembre de 2019 en els comptes financers on es registren les
despeses pendents d'aplicar al pressupost, però que en termes de comptabilitat nacional es consideren despesa
meritada a l'exercici i computen per al càlcul del dèficit dels exercicis anteriors. Aquests crèdits es poden
ampliar fins a un import màxim conjunt equivalent al saldo existent el 31 de desembre de 2019 als esmentats
comptes financers. Si l'ampliació correspon a una entitat del sector públic administratiu, s'ha d'ampliar el crèdit
de la partida del pressupost de la Generalitat de transferència a l'entitat afectada i es pot generar crèdit a
l'entitat de destinació per un import equivalent.
2. Són crèdits ampliables fins a una quantitat igual a les obligacions que és preceptiu de reconèixer, amb el
compliment previ de les normes legals pertinents, els crèdits següents de les seccions pressupostàries que
s'especifiquen:
a) En la secció «Deute», el crèdit de la partida pressupostària DT 01 D/340.0002/911, «Despeses financeres en
concepte d'interessos de demora», per a afrontar interessos de demora, per a despeses degudament
comptabilitzades per departaments, entitats autònomes de caràcter administratiu i altres ens singulars com el
Servei Català de la Salut, si aquesta demora es produeix com a conseqüència de l'endarreriment general de
pagaments.
b) En la secció «Departament d'Interior», dins els serveis IT 03 i IT 06, les despeses extraordinàries
autoritzades pel Govern per a afrontar situacions excepcionals que comportin l'activació de plans de protecció
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8124 - 30.4.202020/96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20120034-2020
civil en fase d'emergència.
c) En la secció «Departament de la Presidència»:
1r. El crèdit de la partida pressupostària PR 15 D/763.0001/713, per a afrontar les despeses extraordinàries,
degudament aprovades pel Govern, derivades de danys catastròfics.
2n. El crèdit de la partida pressupostària PR 15 D/462.0001/711, per a finançar les competències al Consell
General d'Aran.
d) En la secció «Departament de Justícia»:
1r. Els crèdits de les partides pressupostàries que correspongui, en funció del cost que es produeixi en els torns
d'ofici d'advocats i de procuradors. Aquest cost el determinen els mòduls fixats per la Generalitat i el nombre
d'assumptes atesos.
2n. El crèdit de la partida pressupostària JU 01 D/480.0012/131, «Indemnitzacions persones incloses supòsits
Llei 46/77, de concessió d'amnistia».
e) En la secció «Departament de Treball, Afers Socials i Famílies», fins al límit de les necessitats que es derivin
de les prestacions de dret subjectiu que es nodreixen dels crèdits següents:
1r. El crèdit de la partida pressupostària BE 19 D/480.0001/313, «A famílies».
2n. El crèdit de la partida pressupostària BE 06 D/480.0010/318, «Prestacions per a l'acolliment de menors
tutelats per la Generalitat».
3r. El crèdit de la partida pressupostària BE 06 D/480.0011/317, «Prestacions per a joves extutelats».
4t. El crèdit de la partida pressupostària BE 19 D/480.0013/317, «Ajuts assistencials a la protecció dels
cònjuges supervivents».
5è. El crèdit de la partida pressupostària BE 19 D/480.0015/317, «Prestacions per al manteniment de les
despeses de la llar per a determinats col·lectius».
6è. El crèdit de la partida pressupostària BE 19 D/480.0016/317, «Prestacions complementàries per a
pensionistes de la modalitat no contributiva, per invalidesa o jubilació».
7è. El crèdit de la partida pressupostària BE 19 D/480.0017/317, «Prestacions per atendre necessitats
bàsiques».
8è. El crèdit de la partida pressupostària BE 19 D/480.0029/317, «Prestacions complementàries d'ajuts,
pensions i prestacions estatals».
9è. El crèdit de la partida pressupostària BE 19 D/480.0002/315, «Prestació econòmica vinculada al servei
(LAPAD)».
10è. El crèdit de la partida pressupostària BE 19 D/480.0003/315, «Prestació econòmica per cuidador no
professional (LAPAD)».
11è. El crèdit de la partida pressupostària BE 19 D/480.0004/315, «Prestació econòmica d'assistència personal
(LAPAD)».
12è. El crèdit de la partida pressupostària BE 15 D/480.0028/333, «Renda garantida de ciutadania».
13è. El crèdit de la partida pressupostària BE 19 D/480.0028/317, «Renda garantida de ciutadania».
f) En la secció «Pensions», els crèdits de les obligacions de classes passives.
g) En la secció «Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència», el crèdit de la partida pressupostària
EX 03 D/227.0004/132, per a despeses de processos electorals i consultes populars.
h) En la secció «Despeses de diversos departaments», el crèdit de la partida pressupostària
DD 01 D/226.0004/125, si mitjançant una sentència judicial ferma es declaren responsabilitats pecuniàries de
la Generalitat, i per les despeses jurídiques efectuades per la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat
de Catalunya amb motiu del compliment d'obligacions legals derivades d'adquisicions hereditàries a favor de la
Generalitat i, en general, amb motiu de la gestió dels immobles.
i) En el pressupost del Servei Català de la Salut, el crèdit de la partida 5100 D/489.0001/411, «Farmàcia
(receptes mèdiques)».
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8124 - 30.4.202021/96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20120034-2020
j) En el pressupost de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció, el crèdit de la partida pressupostària
6160 D/480.0010/318, «Prestacions per l'acolliment de menors tutelats per la Generalitat», fins al límit de les
necessitats que es derivin d'aquesta prestació de dret subjectiu.
3. S'ha de donar compte al Parlament, amb una periodicitat trimestral, de les ampliacions de crèdit a què fan
referència els apartats 1 i 2.
4. Els crèdits ampliables que són minorats perden la condició d'ampliables.
5. Les ampliacions de crèdit a què fa referència l'apartat 2 s'han de tramitar com a transferències de crèdit i
s'han de finançar preferentment amb càrrec a baixes d'altres crèdits del pressupost no financer de la mateixa
secció o del mateix organisme o entitat o, si això no és possible, d'altres seccions o del Fons de Contingència,
amb l'autorització prèvia del Govern.
Article 11. Incorporació de romanents de crèdit
1. Es poden incorporar als estats de despeses dels pressupostos de les entitats a què fa referència l'article
1.1.a i b els romanents de crèdit que enumera l'article 37.2 del text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya.
2. Els romanents de crèdit existents el 31 de desembre de 2019 finançats a càrrec de fons finalistes i afectats
efectivament ingressats i que en la data esmentada no estiguessin vinculats al compliment d'obligacions ja
reconegudes es poden incorporar al pressupost del 2020 per a ésser aplicats a les finalitats que van motivar
aquests ingressos. Tanmateix, no es pot autoritzar la incorporació de romanents de crèdit que ja hagin estat
incorporats successivament en els dos darrers exercicis, llevat que el període d'execució establert per a les
actuacions que s'han de finançar sigui superior.
3. Les incorporacions de romanents de crèdit corresponents a operacions no financeres s'han de compensar
amb retencions de crèdit o bé s'han de finançar amb càrrec a una minoració d'altres crèdits, en qualsevol cas
corresponents a operacions no financeres. Amb caràcter excepcional i amb l'autorització prèvia de la
Intervenció General, també es poden finançar amb càrrec als romanents de tresoreria de l'exercici anterior que
no hagin estat aplicats al pressupost de l'exercici ni retinguts segons l'article 14.
4. La necessitat de compensació o finançament a què fa referència l'apartat 3 no és aplicable en els casos
d'incorporacions de romanents de crèdits finançats a càrrec de fons finalistes i afectats efectivament
ingressats. En aquests casos n'hi ha prou amb l'acreditació de l'ingrés.
5. La direcció general competent en matèria de finances públiques pot acordar, en funció de l'execució
pressupostària, compensar amb càrrec a la secció FO «Fons de Contingència» les incorporacions de romanents
de crèdits establertes a l'apartat 3.
Article 12. Competències específiques en matèria de modificacions pressupostàries
1. Correspon al Govern, a proposta del conseller competent en matèria de finances públiques, autoritzar, amb
les úniques limitacions que estableix l'article 8.1, les modificacions de crèdit següents:
a) Transferències de crèdit entre diverses seccions del pressupost de la Generalitat, llevat de les que afectin el
servei pressupostari DD 07 «Fons de Reserva Laboral».
b) Transferències de crèdit que augmentin crèdits de despeses corrents amb càrrec a disminucions de crèdits
de despeses de capital o financeres.
c) Transferències de crèdit que augmentin crèdits de despeses no financeres amb càrrec a disminucions de
crèdits de despeses financeres.
d) Transferències de crèdit que afectin els crèdits destinats a despeses de personal que comportin increment
de la plantilla o que es financin amb minoracions de crèdit d'algun altre capítol.
e) Transferències de crèdit que modifiquin crèdits per transferències o aportacions nominatives a entitats de
fora del sector públic.
f) Generacions de crèdit previstes per l'article 9.3, sempre que s'hagi d'ordenar el pagament abans que s'hagi
produït efectivament l'ingrés a la Tresoreria, d'acord amb el que estableix l'article 20.2. Se n'exceptuen les
generacions de crèdit que afectin el capítol 1 com a conseqüència del traspàs de places pressupostades,
sempre que no comportin cap increment dels crèdits del capítol 1 en el conjunt del sector públic administratiu
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8124 - 30.4.202022/96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20120034-2020
de la Generalitat.
2. Correspon al conseller competent en matèria de finances públiques autoritzar les incorporacions de crèdit,
les ampliacions de crèdit i, sempre que no corresponguin al Govern, les generacions de crèdit i, amb les
úniques limitacions que estableix l'article 8.1, les transferències de crèdit següents:
a) Transferències de crèdit entre diverses seccions del pressupost de la Generalitat que afectin el servei
pressupostari DD 07 «Fons de Reserva Laboral».
b) Transferències de crèdit que modifiquin crèdits per transferències o aportacions nominatives entre els
pressupostos de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic o entre els pressupostos d'aquestes
mateixes entitats.
c) Transferències de crèdit entre diverses polítiques dins una mateixa secció o entitat.
d) Transferències que afectin crèdits del capítol 1.
e) Transferències de crèdit que modifiquin els crèdits que l'article 5.1 esmenta com a excepcions.
f) Transferències entre crèdits incorporats com a conseqüència de romanents d'exercicis anteriors i
transferències entre crèdits finançats amb ingressos finalistes o afectats, en els termes que estableix l'article
8.1.c i e.
3. Correspon als titulars dels departaments i als presidents, directors o càrrecs assimilats de les entitats
autònomes i del Servei Català de la Salut autoritzar l'habilitació de partides pressupostàries sense dotació de
crèdit específica i les transferències entre diversos crèdits d'una mateixa política, amb les úniques limitacions
que estableix l'article 8.1, sempre que no corresponguin al Govern o al conseller competent en matèria de
finances públiques. Aquestes modificacions pressupostàries no poden afectar els crèdits que l'article 5.1
esmenta com a excepcions, ni els crèdits destinats a despeses de personal.
Article 13. Retencions de saldos pressupostaris
1. El Govern, a proposta del conseller competent en matèria de finances públiques, i segons l'execució de
l'estat d'ingressos o de despeses, pot acordar la retenció de saldos pressupostaris corresponents a crèdits de
despeses no vinculats a ingressos finalistes i afectats de les entitats a què fa referència l'article 7, i també
qualsevol altra mesura que consideri adequada per a complir l'objectiu d'estabilitat pressupostària.
2. El departament competent en matèria de finances públiques pot acordar la retenció de saldos pressupostaris
corresponents a crèdits de despeses finançats per fons finalistes i afectats de les entitats a què fa referència
l'apartat 1 en el cas que es produeixi una desviació o una suspensió de la previsió acreditada documentalment
per qui el financi.
Article 14. Transferències o aportacions a determinades entitats, compliment dels objectius pressupostaris i
gestió dels romanents de tresoreria
1. Les aportacions de capital a favor de les entitats en què la Generalitat participa majoritàriament, de manera
directa o indirecta, en llur capital o en la designació de la majoria de representants amb dret a vot de llurs
òrgans de govern, de les entitats adscrites o a favor de les entitats que, sense complir aquestes condicions, es
classifiquen com a Administració pública de la Generalitat, d'acord amb les normes del Sistema Europeu de
Comptes, es poden aplicar excepcionalment a la compensació de pèrdues d'exercicis anteriors, amb l'acord
previ del Govern.
2. Les transferències corrents a favor de les entitats a què fa referència l'apartat 1 tenen per objecte finançar
les despeses d'explotació en la mesura necessària per a equilibrar el compte de pèrdues i guanys, llevat de les
dotacions per amortitzacions, provisions, deterioraments, variacions d'existències i baixes de l'immobilitzat.
3. El departament competent en matèria de finances, per a garantir el compliment dels objectius d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, pot acordar les mesures d'ajust pressupostari necessàries a les entitats
a què fa referència l'apartat 1.
4. En el cas que el 31 de desembre de 2019 les entitats a què fa referència l'apartat 1 tinguin un romanent de
tresoreria derivat d'un excés d'ingressos cedits, transferències o aportacions de la Generalitat o de les entitats
del seu sector públic no obtingudes en concurrència, el departament competent en matèria de finances
públiques ha d'efectuar una retenció de les aportacions i transferències que els departaments als quals estan
adscrites les entitats afectades tenen previst atorgar el 2020, per l'import que determini la Intervenció
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8124 - 30.4.202023/96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20120034-2020
General, llevat que per llei, contracte programa o per altres acords del Govern s'hagi establert que han de tenir
una altra destinació.
5. Si les entitats reben transferències i aportacions de diferents departaments, ja sigui directament o per mitjà
d'altres entitats que en depenen, la retenció a què fa referència l'apartat 4 s'ha de distribuir entre els
departaments afectats en proporció a l'import de les transferències i aportacions efectuades el 2019.
6. La incorporació del romanent de tresoreria de les entitats a què fa referència l'apartat 1 dona lloc a la
modificació corresponent del pressupost d'ingressos i despeses respectiu.
7. Totes les entitats classificades com a Administració pública de la Generalitat d'acord amb les normes del
Sistema Europeu de Comptes han d'ajustar l'execució pressupostària a les transferències i aportacions rebudes,
garantint en tot cas que la liquidació del pressupost no financer a 31 de desembre de 2020 no incorri en un
resultat inferior al del pressupost aprovat, sens perjudici del que estableix l'apartat 9.
8. Les entitats classificades en el sector «Societats no financeres i institucions financeres públiques de la
Generalitat» han d'assolir la posició d'equilibri financer, que correspon al resultat del compte de pèrdues i
guanys de l'exercici.
9. La incorporació del romanent de tresoreria generat per les entitats a què fa referència l'apartat 7 requereix
l'autorització prèvia de la Intervenció General, que n'ha de fixar el termini d'aplicació.
10. La incorporació del romanent de tresoreria generat per les altres entitats del sector públic de la Generalitat
requereix la comunicació a la Intervenció General.
Article 15. Comptabilització de les transferències internes
1. Les transferències i les aportacions de fons entre l'Administració de la Generalitat i les entitats del seu sector
públic, i també entre aquestes entitats, que no responguin al pagament de preus o tarifes per
contraprestacions individualitzables es comptabilitzen, amb caràcter general, per dotzenes parts de llur import
pressupostat no abans del primer dia laborable de cada mes. Tanmateix, en el cas que el calendari d'execució
real de les despeses finançades de l'entitat requereixi una periodificació diferent a l'esmentada, es poden
comptabilitzar d'acord amb aquest calendari, amb l'informe favorable previ de la Intervenció Delegada.
2. En el cas de les transferències i altres aportacions de fons entre l'Administració de la Generalitat i les
entitats a què fa referència l'article 1.1.b, i també entre aquestes entitats, s'ha de comptabilitzar de manera
simultània l'obligació en el pressupost amb càrrec al qual es fa la despesa i el reconeixement del dret en el
pressupost que rep l'ingrés.
Article 16. Fons de Contingència
1. El Fons de Contingència s'ha de destinar, si escau, a atendre necessitats inajornables de caràcter no
discrecional que no s'hagin previst en el pressupost aprovat inicialment i que puguin sorgir al llarg de l'exercici.
2. Perquè la dotació inclosa anualment en el Fons de Contingència es pugui aplicar, cal que ho aprovi el
Govern, a proposta del conseller competent en matèria de finances públiques. L'aplicació s'ha de fer per mitjà
de transferències de crèdit a favor de la secció competent per raó de la matèria.
3. El romanent de crèdit que hi pugui haver al final de cada exercici anual en el Fons de Contingència no es pot
incorporar a exercicis posteriors.
4. S'autoritza el departament competent en matèria de finances públiques perquè, a proposta del departament
competent en matèria de salut i en el marc del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària fixat per a
l'exercici del 2020, pugui destinar el romanent existent al final de l'exercici en el Fons de Contingència a reduir
el saldo de propostes de despesa pendent d'imputació pressupostària (PPI) registrades, mitjançant les
transferències corresponents al Departament de Salut i al Servei Català de la Salut.
Títol II. Normes sobre gestió pressupostària i despesa pública
Article 17. Pressupostos de les universitats públiques
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8124 - 30.4.202024/96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20120034-2020
1. Les universitats públiques han d'elaborar, aprovar i executar llurs pressupostos en una situació d'equilibri
pressupostari, tant en conjunt com respecte dels ingressos i les despeses no financers. Aquest precepte també
és aplicable a les entitats dependents de les universitats públiques que han estat classificades dins el sector
«Administració pública de la Generalitat» d'acord amb els criteris del Sistema Europeu de Comptes.
2. En el cas que una universitat pública liquidi el seu pressupost amb un romanent de tresoreria genèric
negatiu, ha d'elaborar un pla d'estabilització pressupostària que determini les polítiques d'ingressos i despeses
que aplicarà la universitat, amb la finalitat de corregir la situació d'incompliment d'equilibri pressupostari, en el
termini que estableixi el departament competent en matèria d'universitats. Aquest pla d'estabilització
pressupostària ha d'ésser aprovat pel Consell Social i s'ha de presentar al departament competent en matèria
d'universitats en el termini de dos mesos a comptar de l'aprovació de la liquidació del pressupost en què s'hagi
produït el romanent genèric negatiu.
Article 18. Limitació de l'augment de la despesa
1. Durant l'exercici del 2020, el Govern i tots els titulars de centres de despesa estan obligats a no prendre cap
iniciativa legislativa o administrativa que comporti creixement de la despesa pública pressupostada si no
proposen, alhora, els recursos addicionals necessaris o les reduccions proporcionals de despesa amb
l'especificació pressupostària corresponent. Les resolucions i els acords que s'adoptin en incompliment d'aquest
precepte són nuls de ple dret.
2. La Intervenció General ha de vetllar pel compliment del que disposa l'apartat 1 en el marc de l'activitat de
control de què és competent com a òrgan de control intern de la Generalitat. La Intervenció pot establir
controls transversals sobre el compliment d'aquesta disposició d'acord amb el que estableixi el pla anual
d'actuacions de control.
3. Independentment del que estableix l'apartat 2, si en qualsevol moment els òrgans fiscalitzadors, en exercici
de llurs competències, tenen coneixement de l'adopció d'iniciatives que incompleixen el que estableix aquest
article, ho han de comunicar al departament competent en matèria de finances públiques, el qual ha de
determinar les mesures corresponents a l'efecte de donar compliment a aquesta disposició.
4. Durant l'exercici del 2020, el Govern està obligat a oposar-se a qualsevol iniciativa legislativa que comporti
creixement de la despesa pública pressupostada si no es proposen, alhora, els recursos addicionals necessaris.
Article 19. Compromisos de despesa d'exercicis anteriors
1. Les obligacions en vigor el 31 de desembre de 2019 corresponents a despeses efectuades degudament per
la Generalitat, per les entitats autònomes administratives o pel Servei Català de la Salut –incloses les despeses
pendents d'imputació pressupostària (PPI) registrades– que no s'hagin pogut reconèixer amb càrrec als crèdits
del pressupost per al 2019 es poden aplicar als crèdits del pressupost vigent, d'acord amb els criteris establerts
per l'article 12 de l'Ordre VEH/165/2019, de l'1 d'agost, sobre operacions comptables de tancament de
l'exercici pressupostari del 2019.
2. El departament competent en matèria de finances públiques, a proposta del departament o de l'entitat
afectats i amb l'informe previ de la Intervenció Delegada, ha de determinar els crèdits amb càrrec als quals
s'ha d'imputar el pagament de les obligacions a què fa referència l'apartat 1, que han d'ésser els adequats a la
naturalesa i la finalitat de la despesa, d'acord amb l'estructura pressupostària vigent.
Article 20. Despeses afectades a ingressos finalistes i afectats
1. En les despeses que es financen amb càrrec a ingressos finalistes i afectats, tant si es tracta d'ingressos
previstos en el pressupost inicial com si són ingressos addicionals no previstos que han generat crèdit, d'acord
amb el que estableix l'article 9.3, no es poden ordenar pagaments fins que no s'hagi produït efectivament
l'ingrés en la tresoreria corresponent.
2. Excepcionalment, en els casos de despeses finançades per tercers, i sempre que s'acrediti documentalment
el compromís de finançament de qui hagi d'aportar els fons, es poden ordenar pagaments sense que s'hagi
produït efectivament l'ingrés en els casos següents:
a) Si són necessaris per a atendre les despeses de personal.
b) Si corresponen a subvencions periòdiques que tenen per finalitat prestacions de caràcter personal o social.
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8124 - 30.4.202025/96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20120034-2020
c) Si corresponen a programes dels quals es rep el finançament, per mitjà d'un reemborsament, amb la
justificació de les despeses efectivament produïdes.
d) Altres supòsits, degudament justificats, que autoritzi el Govern amb l'informe previ del departament
competent en matèria de finances públiques.
Article 21. Despeses amb càrrec a pressupostos futurs
1. Es poden adquirir compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs, en el marc dels escenaris
pressupostaris pluriennals i d'acord amb els supòsits establerts per la normativa vigent en matèria de finances
públiques, per a les despeses que requereixin un termini d'execució superior a l'exercici pressupostari per raó
de llur naturalesa pluriennal o eficiència en la gestió.
2. Els compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d'exercicis futurs de l'Administració general de la
Generalitat, les entitats autònomes administratives i el Servei Català de la Salut han d'ésser autoritzats pel
Govern, a proposta del conseller competent en matèria de finances públiques.
3. Els departaments, les entitats autònomes administratives i el Servei Català de la Salut han d'acreditar la
disponibilitat en llurs pressupostos futurs, calculada com la diferència entre el crèdit pressupostari previst per a
l'exercici corrent incrementat d'acord amb la regla de despesa i l'escenari de despesa tendencial que té en
compte els compromisos pluriennals, les despeses recurrents i les previsions de compromisos derivats de
normes d'obligat compliment. No es tramitaran les sol·licituds d'autorització de compromisos de despesa amb
càrrec a exercicis futurs que no acreditin que s'ajusten a la disponibilitat de crèdit en els termes establerts per
aquest apartat, llevat que es proposin noves fonts de finançament, la revisió dels compromisos adquirits o
qualsevol altra proposta que compensi el nou compromís.
4. Els compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d'exercicis futurs de la resta d'entitats del sector
públic han d'ésser autoritzats per llurs respectius òrgans de govern. Si un compromís de despesa futura d'una
entitat es finança amb recursos específics i addicionals als ordinaris procedents d'un departament, d'una entitat
autònoma administrativa o del Servei Català de la Salut, cal que aquest estigui cobert per un compromís de
despesa futura del departament o de l'entitat que n'aporta el finançament, que hagi estat prèviament autoritzat
pel Govern. Aquestes entitats han de comunicar llurs compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs al
departament d'adscripció respectiu i al departament competent en matèria de finances públiques, d'acord amb
el procediment i la periodicitat que aquest estableixi.
5. Tots els compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos futurs resten condicionats a les disponibilitats
pressupostàries de cada exercici.
Article 22. Identificació i seguiment pressupostari dels projectes d'inversió
1. Els projectes de despesa d'inversió de la Generalitat i de totes les entitats que formen el seu sector públic
s'identifiquen amb els codis de projecte que figuren en l'Annex d'inversions reals.
2. La programació i l'execució al llarg de l'exercici de nous projectes no identificats en l'Annex d'inversions reals
requereix l'assignació prèvia del codi de projecte corresponent, d'acord amb les normes del departament
competent en matèria de finances públiques.
3. El seguiment de l'execució dels projectes es fa mitjançant la identificació dels codis de projecte en la
comptabilització de despeses en el sistema corporatiu d'informació economicofinancera.
4. Les entitats que no utilitzen el sistema corporatiu d'informació economicofinancera han de fer un seguiment
permanent de l'execució de llurs projectes d'inversió i l'han de trametre al departament competent en matèria
de finances públiques amb una periodicitat trimestral i d'acord amb els formats que determini la Intervenció
General.
Article 23. Mòduls econòmics dels centres educatius privats concertats
1. D'acord amb el que estableixen l'article 117 i la disposició addicional vint-i-setena de la Llei orgànica
2/2006, del 3 de maig, d'educació, i l'article 205.8 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, s'aproven els
mòduls econòmics dels centres privats concertats corresponents a les despeses de personal i les despeses de
funcionament per a l'any 2020, amb els imports que consten en l'annex 1 de la present llei.
2. Si algun dels imports de l'annex 1 a què fa referència l'apartat 1 és inferior al que estableix la Llei de
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8124 - 30.4.202026/96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20120034-2020
pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2020, s'aplica el mòdul fixat per la Llei de pressupostos generals
de l'Estat, considerant la minoració que aquesta llei determina en el mòdul de despeses de funcionament de les
unitats de cicles formatius de formació professional de grau superior i de batxillerat.
3. Les retribucions del personal dels centres privats concertats abonades mitjançant el pagament delegat es
fixen anualment d'acord amb el principi d'analogia retributiva del professorat que imparteix ensenyaments
concertats amb el personal funcionari docent no universitari, recollit als acords signats el 4 de maig i el 9 de
juliol de 2001 amb les organitzacions patronals i sindicals representatives del sector.
4. El Departament d'Educació ha d'abonar, per mitjà del sistema de pagament delegat, exclusivament els
conceptes retributius que consten en l'annex 1 d'aquesta llei. Resten explícitament fora del mòdul de concert el
premi de fidelitat o permanència i qualsevol altre cost laboral del professorat derivat de convenis col·lectius. En
conseqüència, aquestes despeses no van a càrrec del pressupost de la Generalitat.
5. Al mòdul de les despeses de funcionament de les unitats concertades de formació professional que disposin
d'autorització per a una capacitat inferior a trenta alumnes per unitat se li aplica un coeficient reductor de
0,015 per cada alumne de menys autoritzat.
Títol III. Despeses de personal
Article 24. Àmbit d'aplicació de les normes sobre despeses de personal
Les disposicions incloses en el títol III s'apliquen a tot el personal al servei de:
a) L'Administració de la Generalitat.
b) El Servei Català de la Salut.
c) El Consell de Treball, Econòmic i Social; l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades; l'Institut Català
Internacional per la Pau; l'Autoritat Catalana de la Competència, i el Consell Audiovisual de Catalunya.
d) Les entitats autònomes de caràcter administratiu.
e) Les entitats autònomes de caràcter comercial.
f) Les entitats de dret públic.
g) Les societats mercantils amb participació total o majoritària de la Generalitat.
h) Els consorcis amb participació majoritària de la Generalitat i els consorcis adscrits a l'Administració de la
Generalitat.
i) Les fundacions amb participació total o majoritària de la Generalitat i les fundacions adscrites a
l'Administració de la Generalitat.
j) Les universitats públiques.
Article 25. Retribucions del personal
1. Amb efectes de l'1 de gener de 2020, les retribucions íntegres del personal inclòs a l'article 24 no poden
experimentar un increment global superior al 2% respecte de les vigents el 31 de desembre de 2019, en
termes d'homogeneïtat per als dos períodes de comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a llur
antiguitat. A aquests efectes, en les retribucions del 2019 l'increment del 0,25% vinculat a l'evolució del
producte interior brut s'ha de considerar en còmput anual. Per al personal laboral aquest precepte s'ha
d'aplicar a la massa salarial en els termes que estableix l'article 28.1 i 2.
2. Sens perjudici del que estableix l'apartat 1, si l'increment del producte interior brut a preus constants al
2019 arriba al 2,5% o el supera, s'afegirà un 1% suplementari d'increment salarial amb efectes de l'1 de juliol
de 2020. Si el creixement és inferior al 2,5%, l'increment disminuirà proporcionalment en funció de la reducció
que s'hagi produït sobre el 2,5%, d'acord amb l'escala següent:
a) Si el producte interior brut és del 2,1%, l'increment salarial serà del 2,20%.
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8124 - 30.4.202027/96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20120034-2020
b) Si el producte interior brut és del 2,2%, l'increment salarial serà del 2,40%.
c) Si el producte interior brut és del 2,3%, l'increment salarial serà del 2,60%.
d) Si el producte interior brut és del 2,4%, l'increment salarial serà del 2,80%.
3. Es pot autoritzar un increment addicional del 0,30% de la massa salarial per a, entre altres mesures, la
implantació de plans o projectes de millora de la productivitat o l'eficiència, la revisió de complements
específics entre llocs de treball amb funcions equiparables, l'homologació de complements de destinació o
l'aportació a plans de pensions.
4. El que estableixen els apartats 1, 2 i 3 s'entén sens perjudici de les adequacions retributives de caràcter
singular i excepcional que resultin imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del nombre
d'efectius assignats a cada programa o pel grau d'assoliment dels objectius que s'hi fixen, amb el compliment
estricte de la normativa vigent.
5. Els acords, convenis o pactes que comportin creixements retributius superiors als fixats per l'apartat 1 o que
contravinguin el que estableix aquest article han d'experimentar l'adequació pertinent, i són inaplicables les
clàusules que s'hi oposin.
6. Les retribucions que tenen caràcter d'absorbibles, la indemnització per residència i les indemnitzacions per
raó de serveis es regeixen per llur normativa específica i pel que disposa aquesta llei, i no experimenten cap
increment respecte de les fixades per al 2019.
7. Es poden fer aportacions a plans de pensions o contractes d'assegurances col·lectives, sempre que no se
superi l'increment global de la massa salarial establert per aquesta llei.
8. En l'exercici del 2020 no s'atorguen als empleats ajuts en concepte de fons d'acció social, ni tampoc altres
ajuts que tinguin la mateixa naturalesa i la mateixa finalitat, sens perjudici de la contractació de pòlisses
d'assegurances per a cobrir contingències per accidents dels empleats. A aquest efecte, els beneficis econòmics
no salarials del personal de les universitats públiques es consideren integrants del fons d'acció social de la
universitat, en les modalitats d'ajuts que abans de l'entrada en vigor d'aquesta llei siguin equivalents al fons
d'acció social aplicable al personal al servei de l'Administració de la Generalitat. S'entén per ajut en concepte
d'acció social qualsevol benefici, complement o millora, en metàl·lic o en espècie, amb exclusió de préstecs i
bestretes, que tingui per objecte satisfer necessitats assistencials del personal que es generen per la
concurrència de contingències personals i no tenen caràcter de contraprestació pel treball dut a terme.
9. En l'exercici del 2020 no es poden reconèixer percepcions derivades dels sistemes d'ajuts per a menjar del
personal.
10. D'acord amb els articles 32 i 38.10 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat
pel Reial decret legislatiu 5/2015, del 30 d'octubre, i ateses les circumstàncies econòmiques excepcionals que
comporten la necessitat de redimensionar la despesa pública, resten suspesos parcialment tots els acords i
pactes sindicals signats en l'àmbit del personal funcionari i estatutari, i també els convenis col·lectius i els
acords signats en l'àmbit de personal laboral inclòs dins l'àmbit d'aplicació de l'article 24 que contradiguin el
que disposa aquesta llei.
Article 26. Retribucions del personal en règim administratiu i estatutari
1. Les retribucions que ha de percebre el personal funcionari el 2020, d'acord amb el sistema retributiu que
estableix el text refós aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, del 31 d'octubre, que aplega preceptes de
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, són les següents:
a) El sou i els triennis, segons el grup o subgrup en què es classifiquen els cossos i les escales a què pertanyen
els funcionaris, d'acord amb les equivalències establertes pel text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat
públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, del 30 d'octubre, pels imports següents, referits a dotze
mensualitats:
Grup/Subgrup
(Decret legislatiu 1/1997, del 31 d'octubre) Sou
(euros) Triennis
(euros)
A1A 14.442,72 555,84
A B 12.488,28 453,36
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8124 - 30.4.202028/96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20120034-2020
2
B - 10.916,40 397,68
C1C 9.376,68 343,08
C2D 7.803,96 233,52
Agrupacions professionals E 7.142,64 175,80
b) Les pagues extraordinàries, que són dues l'any i es meriten els mesos de juny i desembre. Cada paga
extraordinària inclou l'import d'una mensualitat del complement de destinació que es percebi, més les quanties
següents en concepte de sou i triennis:
Grup /Subgrup equivalent
(Decret legislatiu 1/1997, del 31 d'octubre) Sou
(euros) Triennis
(euros)
A1A 742,70 28,59
A2B 759,00 27,54
B - 786,25 28,66
C1C 675,35 24,69
C2D 644,40 19,27
Agrupacions professionals E 595,22 14,65
c) El complement de destinació, corresponent a cadascun dels nivells dels llocs de treball, que té els imports
següents, referits a dotze mensualitats:
Nivell Euros
30 12.615,72
29 11.315,64
28 10.840,20
27 10.363,92
26 9.092,64
25 8.067,12
24 7.591,20
23 7.115,88
22 6.639,60
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8124 - 30.4.202029/96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20120034-2020
21 6.164,52
20 5.726,28
19 5.433,96
18 5.141,52
17 4.848,96
16 4.557,24
15 4.264,32
14 3.972,48
13 3.679,68
12 3.387,12
11 3.094,56
10 2.802,60
9 2.656,68
8 2.510,04
7 2.364,00
6 2.217,72
5 2.071,56
4 1.852,32
3 1.633,44
2 1.414,32
1 1.195,20
d) El complement específic assignat al lloc de treball que es desenvolupi, que s'incrementa d'acord amb els
percentatges que estableix l'article 25.1 i 2 respecte de l'import mensual vigent el 31 de desembre de 2019,
sens perjudici del que estableix l'article 25.3 i 4. Aquest complement es percep en dotze mensualitats
ordinàries i dues d'addicionals els mesos de juny i desembre.
e) El complement de productivitat, que durant l'exercici del 2020 no es percep, sens perjudici del que estableix
l'apartat 3 i sens perjudici del complement vinculat a programes del personal de l'àmbit penitenciari.
f) Les gratificacions per serveis extraordinaris, que ha de concedir cada departament o organisme autònom,
dins els crèdits assignats a aquesta finalitat. Aquestes gratificacions tenen caràcter excepcional, d'acord amb el
que estableix l'article 36. Només poden ésser reconegudes per serveis extraordinaris prestats fora de la jornada
normal de treball i no poden tenir, en cap cas, una quantia fixa ni ésser de guany periòdic.
g) Els complements personals transitoris, que durant l'any 2020 s'absorbeixen d'acord amb les normes
següents:
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8124 - 30.4.202030/96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20120034-2020
1a. De l'increment general de retribucions que estableix l'article 25.1 i 2, només es pot absorbir el 50%
corresponent a les retribucions complementàries.
2a. El complement personal transitori absorbeix el 100% de qualsevol altra millora retributiva, incloses les
millores derivades de canvis de llocs de treball.
3a. En el cas que el canvi de lloc de treball determini una minva de les retribucions, es manté el complement
personal transitori, al qual s'ha d'imputar qualsevol millora retributiva.
4a. Els triennis, les gratificacions per serveis extraordinaris i el complement de productivitat no compten a
l'efecte de l'absorció del complement personal transitori.
2. Els funcionaris interins inclosos en l'àmbit d'aplicació del text refós aprovat pel Decret legislatiu 1/1997
perceben les retribucions bàsiques corresponents al grup o subgrup de classificació del cos o escala en què
hagin estat nomenats i les retribucions complementàries que corresponen al lloc de treball que ocupen.
3. El personal estatutari dels serveis de salut inclòs a l'àmbit d'aplicació del Reial decret llei 3/1987, de l'11 de
setembre, sobre retribucions del personal estatutari de l'Institut Nacional de la Salut, d'acord amb el que
estableix la Llei 55/2003, del 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut,
percep les retribucions segons el que estableix l'apartat 1, a més dels complements de carrera i d'atenció
continuada, les quanties dels quals experimenten l'increment que estableix l'article 25.1 i 2 respecte de les
vigents el 31 de desembre de 2019. A partir de l'exercici del 2020 el personal estatutari de l'Institut Català de
la Salut percep les retribucions fixades al II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les
condicions de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut, en concepte de complement de
productivitat variable referit al compliment dels objectius fixats per a l'any 2019.
4. Al personal de contingent i zona integrat en els serveis jerarquitzats de l'Institut Català de la Salut en
condicions no homologades se li ha d'aplicar el règim retributiu del personal estatutari dels serveis de salut,
d'acord amb el règim establert per la disposició addicional trenta-setena de la Llei 2/2015, de l'11 de març, de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015.
5. El personal funcionari i interí dels cossos de l'Administració de Justícia al servei de la Generalitat ha de
percebre les retribucions que determina la Llei de pressupostos generals de l'Estat. Els complements retributius
establerts per la Generalitat en l'exercici de les seves competències per a aquest personal experimenten per al
2020 l'increment establert per l'article 25 respecte de les quanties vigents el 31 de desembre de 2019.
6. Amb efectes de l'1 de gener de 2020, les retribucions del personal eventual al qual fa referència l'article 12
del text refós aprovat pel Decret legislatiu 1/1997 s'incrementen d'acord amb el que estableix l'article 25
respecte de les quanties vigents el 31 de desembre de 2019.
7. Les retribucions de la resta de personal funcionari i estatutari al qual no són aplicables els règims retributius
establerts per aquest article experimenten l'increment que estableix l'article 25 respecte de les vigents el 31 de
desembre de 2019.
8. Els acords i pactes en l'àmbit del personal funcionari i estatutari amb impacte econòmic en la despesa de
personal requereixen l'autorització prèvia, a l'inici de les negociacions, de la Comissió de Retribucions i
Despeses de Personal, i l'aprovació ulterior per acord de Govern.
Article 27. Acreditació de retribucions
1. Al personal funcionari i estatutari al servei de l'Administració de la Generalitat inclòs en l'àmbit d'aplicació
del text refós aprovat pel Decret legislatiu 1/1997 li són aplicables les normes en matèria retributiva següents:
a) Les retribucions bàsiques i complementàries que s'acreditin amb caràcter fix i periodicitat mensual s'han de
fer efectives per mensualitats completes, i d'acord amb la situació dels funcionaris referida al primer dia hàbil
del mes que correspongui. Només s'han de liquidar per dies en els casos següents:
1r. En el mes de la presa de possessió de la primera destinació en un cos o escala, en el reingrés al servei
actiu i en el d'incorporació per acabament de llicència sense dret a retribució.
2n. En el mes d'inici de llicències sense dret a retribució.
3r. En el mes en què es produeixi un canvi de lloc de treball que comporti una adscripció a una administració
pública diferent de l'Administració de la Generalitat, encara que no impliqui cap canvi de situació
administrativa.
4t. En el mes de cessament en el servei actiu, inclòs el derivat d'un canvi de cos o d'escala. No obstant això, si
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8124 - 30.4.202031/96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20120034-2020
el motiu del cessament és la mort, la jubilació o el retir del funcionari inclòs en el règim de classes passives de
l'Estat o qualsevol altre règim de pensions públiques que s'acrediten per mensualitats completes des del primer
dia del mes següent del naixement del dret, la liquidació de les retribucions no s'ha d'efectuar pels dies de
servei actiu, sinó comptant el mes complet en el qual s'ha produït el fet causant del cessament.
b) Les pagues extraordinàries s'han d'acreditar els mesos de juny i desembre i, d'acord amb la situació i els
drets del funcionari, els dies 1 de juny i 1 de desembre, excepte en els supòsits següents:
1r. Si el temps de serveis prestats és inferior a tot el període corresponent a una paga extraordinària, aquesta
paga s'ha d'abonar proporcionalment al temps de serveis efectivament prestats. Si s'ha fet jornada de treball
reduïda durant els sis mesos immediatament anteriors als mesos de juny o desembre, l'import de la paga
extraordinària ha de tenir la reducció corresponent.
2n. En el cas de funcionaris en servei actiu amb llicència sense dret a retribució, la paga extraordinària s'ha
d'acreditar els mesos de juny i desembre, però amb la quantia proporcional al temps de serveis prestats en el
període corresponent a cadascuna de les pagues.
3r. Si es produeix un canvi de lloc de treball que comporta una adscripció a una administració pública diferent
de l'Administració de la Generalitat, encara que no impliqui un canvi de situació administrativa, la paga
extraordinària s'ha d'acreditar el mes en què es fa el canvi.
4t. Si es produeix cessament en el servei actiu, inclòs el derivat d'un canvi de cos o d'escala, la paga
extraordinària s'ha d'acreditar el dia del cessament amb referència a la situació i els drets del funcionari en
aquella data, però proporcionalment al temps de serveis efectivament prestats.
5è. Si es produeix cessament del servei actiu per jubilació, per mort o per retir i es compleixen les
circumstàncies del punt 4t de la lletra a, pel que fa a la paga extraordinària no s'han de comptar els dies de
servei actiu, sinó el mes complet.
c) El període corresponent a cadascuna de les pagues extraordinàries comprèn els sis mesos immediatament
anteriors als mesos de juny i desembre. Si el temps de serveis efectivament prestats és inferior a sis mesos,
els períodes, a l'efecte de liquidació, resten establerts de la manera següent:
1r. Paga extraordinària de juny: període des de l'1 de desembre fins al 31 de maig immediatament anterior.
2n. Paga extraordinària de desembre: període des de l'1 de juny fins al 30 de novembre immediatament
anterior.
d) Els funcionaris de carrera que canvien de lloc de treball dins el mateix cos o escala tenen dret, durant el
termini de presa de possessió, a totes les retribucions de caràcter fix o mensual. Aquestes retribucions s'han
de fer efectives per mensualitats completes, d'acord amb la situació dels funcionaris, el primer dia del mes que
correspongui, i s'han de seguir les directrius següents:
1a. Si el termini per a la presa de possessió venç dins el mateix mes del cessament, la dependència en què el
funcionari cessa s'ha de fer càrrec de tota la mensualitat. A partir del primer dia del mes següent, la
dependència a què hagi estat destinat s'ha de fer càrrec de la retribució, d'acord amb la situació i els drets que
té el funcionari el primer dia del mes que correspongui.
2a. Si el termini per a la presa de possessió comprèn dates de dos mesos diferents, la dependència en què el
funcionari cessa s'ha de fer càrrec de les retribucions fins al final del mes del cessament. La dependència a què
va destinat s'ha de fer càrrec de la retribució a partir del dia 1 del mes següent, independentment que el
funcionari hagi exhaurit o no el termini de presa de possessió, però d'acord amb la situació i els drets que té el
primer dia del mes que correspongui.
2. El càlcul de les retribucions que s'hagin de liquidar normativament per dies s'ha d'efectuar tenint en compte
el nombre de dies naturals del mes corresponent.
3. Les referències d'aquesta llei relatives a retribucions s'entenen fetes a retribucions íntegres.
4. Les retribucions bàsiques i complementàries del personal que, d'acord amb les directrius del Govern, sol·liciti
una reducció de la jornada de treball s'han de reduir en la mateixa proporció que el temps de jornada.
5. Les retribucions que ha de percebre el personal funcionari i estatutari en concepte de complement de
destinació o complement específic són les corresponents al lloc de treball que ocupa, d'acord amb els
procediments de provisió determinats per la normativa vigent.
6. Les tasques concretes que duu a terme el personal funcionari i estatutari no poden emparar l'incompliment
del que estableix l'apartat 5 amb relació al complement de destinació o complement específic, llevat dels
supòsits en què la normativa reconegui la percepció d'altres quanties i, quan correspongui, la garantia del grau
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8124 - 30.4.202032/96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20120034-2020
consolidat.
Article 28. Retribucions del personal laboral
1. Per a l'exercici del 2020, la massa salarial del personal laboral, exclòs el personal al qual fa referència
l'article 30, es pot incrementar fins als límits establerts per l'article 25 respecte de la corresponent del 2019, en
termes anualitzats i d'homogeneïtat per als dos períodes objecte de comparació, tant pel que fa a efectius de
personal i antiguitat com al règim de treball, jornada, hores extraordinàries i altres condicions laborals.
2. A l'efecte del que estableix l'apartat 1, la massa salarial del personal laboral està integrada pel conjunt de
les retribucions salarials i extrasalarials i les despeses d'acció social meritades per aquest personal l'any 2019.
Se n'exceptuen:
a) Les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social.
b) Les cotitzacions a la Seguretat Social a càrrec de l'empresa.
c) Les indemnitzacions per trasllats, suspensions i acomiadaments.
d) Les indemnitzacions per despeses efectuades pel treballador.
3. Durant l'exercici del 2020 el personal laboral no pot percebre retribucions vinculades a la productivitat o a
conceptes anàlegs. Excepcionalment, els òrgans competents de les entitats a què fa referència l'article
24.b, f, g, h i i, i també les entitats de naturalesa anàloga que depenen de les universitats públiques, poden
reconèixer al personal laboral l'abonament d'un màxim del 25% de les retribucions variables vinculades al
compliment d'objectius definits per a l'exercici del 2020 que tinguin reconegudes en el contracte, nomenament,
pacte o conveni col·lectiu. A les quanties màximes d'aquestes retribucions variables els és aplicable l'increment
que determina l'article 25.1 i 2 respecte de les vigents el 2019, sens perjudici del que estableix l'article 25.3.
4. Les retribucions del personal al servei de les entitats a què fa referència l'article 24.b, f, g, h i i s'han
d'homogeneïtzar amb les dels llocs equivalents a l'àmbit de l'Administració de la Generalitat, i la negociació
col·lectiva ha de prendre com a referència les condicions del personal laboral establertes pel conveni únic.
Article 29. Retribucions dels membres del Govern i alts càrrecs
1. Per a l'exercici del 2020, les retribucions dels òrgans superiors de l'Administració de la Generalitat
determinats per l'article 5.1 de la Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic
de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i assimilats no experimenten cap increment respecte de les
quanties vigents el 31 de desembre de 2019.
2. Les retribucions dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat, establerts per l'article 5.3 de la Llei
13/1989, i assimilats experimenten l'increment que determina l'article 25.1 i 2.
3. Els alts càrrecs i assimilats han de percebre la retribució per antiguitat que tinguin reconeguda per llur
vinculació prèvia com a funcionaris o personal laboral fix de l'Administració pública.
Article 30. Retribucions del personal directiu de les entitats públiques
1. Per a l'exercici del 2020, en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i de les entitats a què fa referència
l'article 24, les retribucions fixes vigents el 31 de desembre de 2019 del personal directiu regulat per la
disposició addicional vint-i-unena de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic experimenten l'increment establert per l'article 25.1 i 2, respectant el límit
retributiu que determina la dita disposició addicional.
2. Durant l'exercici del 2020, els òrgans competents de les entitats a què fa referència l'article 24.b, f, g, h i i,
i també les entitats de naturalesa anàloga que depenen de les universitats públiques, poden reconèixer al
personal directiu a què fa referència l'apartat 1 l'abonament de fins a un màxim del 25% de les retribucions
variables que tinguin reconegudes en el contracte o nomenament en funció del compliment d'objectius definits
per a l'exercici del 2020.
3. A l'efecte del que determina l'apartat 2, l'establiment en el contracte de retribucions variables en funció del
compliment d'objectius, la concreció anual dels objectius i llur avaluació i acreditació han d'ésser aprovats pels
departaments als quals estiguin adscrites les entitats afectades, i s'han d'ajustar als criteris i al procediment de
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8124 - 30.4.202033/96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20120034-2020
control fixats pel Govern. La quantia d'aquestes retribucions variables pot experimentar, com a màxim,
l'increment establert per l'article 25.1 i 2 respecte de la vigent el 2019.
Article 31. Pensions
1. La quantia per al 2020 de les pensions reconegudes per la Llei 18/1984, del 20 de març, sobre el personal
eventual, contractat i interí al servei de la Generalitat en el període anterior al 1939, s'incrementa un 0,9%
respecte de la vigent el 31 de desembre de 2019, llevat que l'Estat aprovi un increment general de les
pensions públiques, el qual els seria aplicable. L'assignació inicial i la percepció d'aquestes pensions estan
subjectes a les limitacions establertes per la concurrència de pensions públiques fixada per la legislació estatal.
2. Les pensions atorgades a l'empara de la Llei 6/2003, del 22 d'abril, de l'estatut dels expresidents de la
Generalitat, i de la Llei 2/1988, del 26 de febrer, sobre assignacions temporals i pensions als presidents del
Parlament, en cessar, i als seus familiars, es regeixen per llur normativa.
3. La quantia de l'assignació passiva als consellers de la Generalitat en cessar, establerta pel Decret del 14 de
novembre de 1978, en l'exercici pressupostari del 2020 no s'incrementa respecte de l'import vigent el 31 de
desembre de 2019. Aquesta assignació passiva té una durada màxima de divuit mesos des del moment del
cessament del càrrec.
4. Les pensions a què fan referència els apartats 2 i 3 són incompatibles amb qualsevol retribució o pensió
amb càrrec a fons públics i amb qualsevol retribució procedent d'una activitat privada, en els termes establerts
per l'article 1 del Reial decret llei 20/2012, del 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat, amb caràcter de legislació bàsica per a totes les
administracions públiques.
Article 32. Oferta d'ocupació pública per al 2020 i contractació de personal fix
1. En l'exercici del 2020, les ofertes d'ocupació pública i els instruments de gestió similars s'han d'aprovar en
funció de les disponibilitats pressupostàries i de conformitat amb les previsions de caràcter bàsic que
s'estableixin.
2. Correspon al Govern autoritzar l'acumulació de la taxa de reposició entre sectors i col·lectius, i també la
cessió entre les entitats del sector públic.
Article 33. Nomenaments i contractacions de personal temporal en l'exercici del 2020
1. Les necessitats de personal s'han d'atendre prioritàriament amb personal funcionari de carrera, estatutari i
laboral fix existent, utilitzant els sistemes generals i extraordinaris de provisió establerts per la normativa
vigent i, si escau, els convenis col·lectius aplicables.
2. En l'exercici del 2020 no es poden nomenar funcionaris interins ni personal estatutari temporal, ni es pot
contractar personal laboral temporal, llevat dels casos excepcionals per a cobrir necessitats urgents i
inajornables.
3. S'habilita el Govern perquè fixi les limitacions i els controls al nomenament de funcionaris interins i de
personal estatutari temporal, i també a la contractació de personal laboral temporal amb excepció de les
contractacions resultants de programes de foment competitius en el cas d'universitats i recerca, i a les
contractacions temporals finançades íntegrament mitjançant recursos externs finalistes aliens al pressupost de
la Generalitat.
Article 34. Requisits per a la determinació o modificació de retribucions del personal laboral i del personal
directiu
1. Per a determinar o modificar les condicions de treball amb impacte econòmic del personal laboral dels ens a
què fa referència l'article 24, llevat del personal d'universitats públiques i del personal directiu regulat per la
disposició addicional vint-i-unena de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic, cal l'informe favorable conjunt del departament competent en matèria de funció
pública i del departament competent en matèria de finances públiques.
2. L'informe a què fa referència l'apartat 1 s'ha d'emetre d'acord amb els criteris següents:
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8124 - 30.4.202034/96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20120034-2020
a) Es considera determinació o modificació de les condicions de treball amb impacte econòmic la signatura de
convenis col·lectius, les adhesions o les extensions d'aquests convenis, l'aplicació dels pactes que modifiquin
les condicions del personal laboral i la fixació de retribucions mitjançant un contracte individual, si no són
regulades amb un conveni col·lectiu.
b) A l'efecte de l'emissió de l'informe corresponent, els departaments, les entitats autònomes i les altres
entitats del sector públic han de trametre el projecte de pacte o millora de conveni, la proposta individual o el
projecte de conveni, abans que sigui signat, acompanyat d'una memòria amb la valoració de tots els aspectes
econòmics i llur incidència en exercicis futurs.
c) Els informes a què fa referència aquest apartat han d'ésser elaborats en el termini de quinze dies des de la
recepció de la proposta o el projecte de conveni o acord.
3. L'inici de la negociació col·lectiva per a la determinació o modificació de les condicions de treball a què fa
referència la lletra a de l'apartat 2 requereix l'autorització prèvia de la Comissió de Retribucions i Despeses de
Personal.
4. Si les retribucions no són regulades per un conveni col·lectiu, es poden establir mitjançant un contracte
individual.
5. Són nuls de ple dret els acords adoptats en matèria de condicions de treball amb impacte econòmic del
personal laboral en contra d'un informe desfavorable. L'omissió del tràmit d'informe no comporta la nul·litat de
l'acord, sempre que aquest s'hagi sol·licitat amb posterioritat i sigui favorable, sens perjudici de les
responsabilitats que escaiguin.
6. La determinació inicial i la modificació de les retribucions del personal directiu a què fa referència la
disposició addicional vint-i-unena de la Llei 2/2014 han d'ésser autoritzades per la Comissió de Retribucions i
Despeses de Personal fins que no es dugui a terme el desplegament reglamentari que determina la dita
disposició addicional. En el cas que les retribucions superin les fixades per al càrrec de secretari general, s'han
d'autoritzar per acord de Govern.
7. No requereixen autorització de la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal les modificacions de
retribucions del personal directiu que impliquin una minva retributiva respecte de l'anterior ocupant, ni les que
consisteixin exclusivament en l'aplicació de l'increment legalment autoritzat, ni, en cas de relleu, l'assignació de
retribucions que, en termes anuals, siguin inferiors o iguals a les de l'anterior ocupant del mateix càrrec.
Article 35. Plantilla pressupostària
1. La plantilla pressupostària està formada per les places estructurals que disposen de dotació pressupostària i
que figuren a l'annex de personal.
2. La creació o modificació de places estructurals pressupostades, si comporta un major cost en termes anuals,
requereix la compensació amb la supressió o modificació d'altres places pressupostades, de manera que en
termes anuals no representi cap increment del cost de la plantilla pressupostària.
3. No obstant el que estableix l'apartat 2, el Govern pot autoritzar l'ampliació de la plantilla pressupostària,
amb caràcter excepcional, en els supòsits següents:
a) Per a la creació de noves places derivades de l'efectiva realització de traspassos de competències.
b) Per a la creació o ampliació de serveis públics finalistes.
c) Per a l'assumpció de la gestió directa de serveis externalitzats o subcontractats.
d) En el cas que es derivi del compliment d'una sentència ferma.
4. En tots els casos a què fa referència l'apartat 3, cal que es disposi del finançament adequat i d'un informe
favorable previ dels departaments competents en matèria de funció pública i de pressupostos, en què consti la
impossibilitat d'atendre les noves necessitats amb la redistribució d'efectius, o la supressió o modificació
d'altres places pressupostades, o amb altres mesures de racionalització i ordenació de recursos humans.
Article 36. Gratificacions per serveis extraordinaris i hores extraordinàries
1. Durant l'exercici del 2020, els serveis extraordinaris i les hores extraordinàries del personal inclòs dins
l'àmbit d'aplicació de l'article 24 s'han de compensar amb hores lliures de servei, d'acord amb les equivalències
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8124 - 30.4.202035/96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20120034-2020
vigents.
2. Els serveis extraordinaris i les hores extraordinàries es poden compensar econòmicament, amb caràcter
excepcional, i sempre que es disposi de crèdit pressupostari adequat i suficient, en els supòsits expressament
autoritzats pel secretari general del departament o pel màxim òrgan de govern de l'entitat o ens d'on es prestin
els serveis.
Títol IV. Operacions financeres i línies d'actuació del crèdit públic
Article 37. Operacions d'endeutament a llarg termini
1. Pel que fa a les operacions d'endeutament de la Generalitat:
a) S'autoritza el Govern perquè, a proposta del conseller competent en matèria de finances públiques, emeti o
contregui deute públic o faci ús de l'endeutament amb terminis de reemborsament superiors a un any en
qualsevol modalitat, tant en operacions a l'interior com a l'exterior, amb la limitació que el saldo de deute viu
el 31 de desembre de 2020 no superi el saldo corresponent autoritzat el 31 de desembre de 2019 en més de
561.400.818,65 euros.
b) L'endeutament de la Generalitat autoritzat per la lletra a es pot augmentar amb la finalitat d'amortitzar
l'endeutament de les entitats públiques que es classifiquen en el sector d'administracions públiques, d'acord
amb les normes del Sistema Europeu de Comptes, pel mateix import que s'amortitzi, per a optimitzar la
càrrega financera global.
c) L'endeutament de la Generalitat autoritzat per la lletra a també es pot augmentar amb la finalitat de
refinançar o substituir les operacions d'endeutament amb un termini de reemborsament igual o inferior a un
any. L'import màxim que es pot refinançar o substituir no pot ésser superior al deute viu existent en la
modalitat de reemborsament igual o inferior a un any el 31 de desembre de 2019.
d) S'autoritza el Govern perquè, a proposta del conseller competent en matèria de finances públiques,
modifiqui, refinanci o substitueixi les operacions d'endeutament de la Generalitat per a obtenir un cost menor
de la càrrega financera, per a prevenir els possibles efectes negatius derivats de fluctuacions en les condicions
de mercat o per a dotar el deute en circulació de més liquiditat o d'una estructura millor.
e) S'autoritza el Govern perquè, a proposta del conseller competent en matèria de finances públiques, pugui
incrementar l'endeutament de la Generalitat autoritzat per la lletra a en els imports que derivin de les
assumpcions dels passius financers d'entitats del sector públic o d'associacions publicoprivades que consoliden
llur deute amb el de la Generalitat com a conseqüència dels processos de racionalització del sector públic o
d'optimització de la despesa.
2. Pel que fa a les operacions d'endeutament de les entitats del sector públic:
a) S'autoritza l'Institut Català de Finances a fer ús, durant el 2020, de l'endeutament amb termini de
reemborsament superior a un any, en qualsevol modalitat, per a finançar les seves operacions de capital, amb
la limitació que el saldo de deute viu a termini de reemborsament superior a un any el 31 de desembre de
2020 no superi el límit de 4.000.000.000 d'euros.
b) S'autoritza l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat a fer ús, durant el 2020, de l'endeutament amb termini
de reemborsament superior a un any, que pot augmentar per l'import que es derivi de l'assumpció dels passius
financers de la Generalitat subrogats el 2012 de l'extinta Aigües Ter Llobregat pública, fins a un màxim de
374.522.094,82 euros.
c) Les entitats que, d'acord amb les normes del Sistema Europeu de Comptes, hagin estat classificades en el
sector Administració pública de la Generalitat no poden formalitzar operacions que comportin un increment
d'endeutament respecte del que tenien autoritzat el 31 de desembre de 2019, llevat de:
– El Consorci Hospitalari de Vic, que pot augmentar el seu deute per l'import que es derivi del procés
d'integració de la Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu en el Consorci per mitjà de l'aportació d'actius i
passius, fins a un màxim de 5.648.718,50 euros.
– L'entitat de dret públic que assumeixi la prestació dels serveis públics de salut a la ciutat de Reus i la seva
àrea d'influència, que pot augmentar el seu deute per l'import que es derivi de l'assumpció dels passius
financers derivats de la construcció de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, fins a un màxim de
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8124 - 30.4.202036/96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20120034-2020
53.902.681,01 euros. Aquest import es pot incrementar pel valor de mercat de les operacions de cobertura
associades a la construcció de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus.
– L'entitat Parc Científic de Barcelona, que pot augmentar el seu deute per l'import del refinançament de les
quotes vençudes dels préstecs rebuts per l'entitat en virtut de les convocatòries dirigides a parcs científics i
tecnològics fetes des de l'any 2000, fins a un màxim de 30.587.000 euros.
– L'entitat Fira 2000 SA, que pot augmentar el seu deute fins a un màxim de 38.225.000 euros.
d) S'autoritza les entitats i empreses públiques perquè, a proposta del conseller competent en matèria de
finances públiques, modifiquin, refinancin i substitueixin les operacions d'endeutament de les entitats i
empreses públiques, per a obtenir un cost menor de la càrrega financera i per a garantir-ne la solvència i
optimitzar costos associats a la gestió d'operacions de refinançament de deute.
e) S'autoritza les entitats i empreses públiques a incrementar, a proposta del conseller competent en matèria
de finances públiques, l'endeutament autoritzat per les lletres b i c, en els imports que derivin de les
assumpcions dels passius financers d'entitats del sector públic o d'associacions publicoprivades que consoliden
llur deute amb el de la Generalitat, com a conseqüència dels processos de racionalització del sector públic o
d'optimització de la despesa.
3. L'efectivitat de l'autorització d'endeutament de les entitats a què fa referència l'apartat 2.b, c, d i e resta
condicionada a l'aprovació del corresponent acord de Govern, el qual ha de fixar les característiques de les
operacions d'endeutament, a proposta del conseller competent en matèria de finances públiques. En qualsevol
cas, les entitats afectades no poden contreure obligacions de despesa amb càrrec a aquestes operacions sense
l'aprovació del dit acord de Govern.
4. Abans que el Govern fixi les característiques de les operacions d'endeutament en els termes de l'apartat 3, la
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor ha d'establir les negociacions de les diverses
operacions financeres autoritzades a favor de les entitats del sector públic, llevat de les de caràcter financer i
llurs entitats participades. A aquest efecte, la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor ha
de dictar les instruccions pertinents. Sens perjudici del que determina aquest apartat, la direcció general
esmentada pot encarregar aquestes funcions, en els termes que estableixi, a les entitats públiques de la
Generalitat que siguin capçalera d'un grup, respecte de llurs empreses participades.
5. El Govern, a proposta del conseller competent en matèria de finances públiques, pot establir les actuacions
que s'han de dur a terme, en el curs de l'exercici del 2020, encaminades a cobrir el tipus d'interès i el tipus de
canvi de les operacions d'endeutament existents abans o concertades a partir de l'entrada en vigor d'aquesta
llei, mitjançant la utilització dels diversos instruments financers de cobertura de risc que hi ha en els mercats o
bé d'instruments similars o accessoris que permetin minimitzar el risc de contrapartida, incloses les actuacions
que comportin la formació de contragaranties recíproques. La contractació de les operacions concretes, dins
aquest marc, correspon al conseller competent en matèria de finances públiques, que pot delegar aquesta
facultat en la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor.
6. Els límits que estableix aquest article resten revisats i augmentats pels imports que derivin de modificacions
en el tractament en comptabilitat nacional d'operacions de deute comercial, dels programes vigents o els que
s'aprovin en aplicació de la normativa d'estabilitat pressupostària, i també pels imports que es puguin
concertar en virtut dels mecanismes de liquiditat que instrumenti l'Administració general de l'Estat.
7. Per a calcular els límits establerts per aquest article, no s'han d'incloure les operacions finançades amb
préstecs i bestretes reemborsables provinents d'administracions públiques, ni els arrendaments financers
concertats amb proveïdors d'equipaments.
Article 38. Operacions d'endeutament a curt termini
1. El límit màxim d'endeutament viu de la Generalitat per operacions d'endeutament amb termini de
reemborsament igual o inferior a un any és el 25% sobre l'estat de despeses del pressupost.
2. El conseller competent en matèria de finances públiques ha de fixar les característiques de les operacions
d'endeutament a què fa referència l'apartat 1.
3. El límit màxim d'endeutament viu de les entitats a què fa referència l'article 1.1.b, c, d, e, f i g, exclòs el
Servei Català de la Salut, i l'article 1.2 per operacions d'endeutament amb termini de reemborsament igual o
inferior a un any és del 25% sobre l'estat de despeses de llur pressupost. Per a formalitzar aquestes
operacions, les entitats esmentades han de seguir el procediment establert per l'article 37.4 i els és aplicable el
que estableix l'article 37.2.c, amb relació a la limitació de la formalització d'operacions a curt termini per part
de les entitats classificades com a sector Administració pública de la Generalitat, i l'article 37.2.d i e.
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8124 - 30.4.202037/96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20120034-2020
4. S'autoritza l'Institut Català del Sòl a formalitzar operacions d'endeutament amb termini de reemborsament
igual o inferior a un any per un import equivalent al 10% del total dels dipòsits líquids de les fiances que
administra, en compliment de la Llei 13/1996, del 29 de juliol, del Registre i el dipòsit de fiances dels
contractes de lloguer de finques urbanes i de modificació de la Llei 24/1991, de l'habitatge.
Article 39. Avals de la Generalitat
1. S'autoritza el Govern a concedir l'aval de la Generalitat en les operacions de crèdit formalitzades a l'empara
de l'autorització concedida per l'article 37 per les entitats de dret públic i les societats mercantils participades
totalment per la Generalitat.
2. Els avals a què fa referència l'apartat 1 han d'ésser autoritzats pel Govern, a proposta conjunta del conseller
competent en matèria de finances públiques i del conseller del departament interessat per raó de la matèria, i
els ha de signar el conseller competent en matèria de finances públiques o l'autoritat en qui delegui
expressament.
3. S'autoritza el Govern a concedir l'aval de la Generalitat en substitució dels avals concedits per l'Institut
Català de Finances a operacions de crèdit i cobertura de risc de tipus d'interès d'Infraestructures de la
Generalitat de Catalunya, SAU, o afegir al seu aval en superposició de garantia dels que va conferir al seu dia
l'Institut Català de Finances, sigui de forma global o operació per operació.
4. S'autoritza el Govern a prestar l'aval, durant l'exercici del 2020, a les operacions de préstec o bestretes
reemborsables concedides per l'Administració general de l'Estat al Parc Científic de Barcelona en virtut de les
convocatòries dirigides a parcs científics i tecnològics fetes des de l'any 2000, o al seu refinançament per altres
entitats. L'import màxim d'aquest aval és de 55.500.000 euros.
5. S'autoritza el Govern a prestar l'aval, durant l'exercici del 2020, a les operacions de préstec o bestretes
reemborsables concedides per l'Administració general de l'Estat al Consorci Parc de Recerca Biomèdica de
Barcelona en virtut de les convocatòries dirigides a parcs científics i tecnològics fetes des de l'any 2000.
L'import màxim d'aquest aval és de 6.200.000 euros.
6. S'autoritza el Govern a prestar avals fins a una quantia màxima global, el 2020, de 25.000.000 d'euros, en
garantia de les operacions financeres que subscriguin les cooperatives amb secció de crèdit inscrites en el
Registre General de Cooperatives. Aquestes operacions financeres han de tenir com a objecte el retorn a llurs
titulars dels fons dipositats a les seccions de crèdit, sempre que els socis hagin acordat la baixa de la secció de
crèdit corresponent abans de formalitzar l'aval. Aquest aval cobreix com a màxim el 75% de l'operació de
finançament, i els membres del consell rector de la cooperativa n'han de garantir en tot moment el percentatge
complementari, ampliant aquestes garanties als socis de la cooperativa i a la cooperativa mateixa si així ho
determina l'entitat que atorga el finançament en funció del risc de cada operació.
7. S'autoritza el Govern a prestar l'aval a Circuits de Catalunya, SL, o contraaval davant l'entitat financera
garant, enfront del contracte promotor amb Formula One World Championship Limited (FOWC), per a garantir
el pagament dels drets contractuals per a l'organització del gran premi de la Fórmula 1 per a l'any 2020.
Aquest aval no pot superar els 24.807.292,20 dòlars americans.
8. S'autoritza el Govern a prestar l'aval a favor de les entitats del sector públic de la Generalitat que formen
part de l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei davant de qualsevol instància, o contraaval davant l'entitat financera
garant, en el marc de les actuacions de comprovació i inspecció de l'impost sobre el valor afegit que duu a
terme l'Agència Estatal de l'Administració Tributària. L'import màxim d'aquest aval no pot superar els
50.000.000 d'euros.
9. S'autoritza el Govern a prestar l'aval davant els òrgans de l'Administració tributària estatal, fins a un màxim
de 12.000.000 d'euros, per a garantir els fraccionaments, ajornaments o suspensió dels actes de gestió
tributària amb relació a la constitució de drets de superfície i drets d'arrendament que hi estan associats.
10. En el cas de modificació, refinançament o substitució d'operacions d'entitats de dret públic i societats
mercantils totalment participades per la Generalitat, amb aval de la Generalitat o sense, s'autoritza el Govern a
atorgar l'aval de la Generalitat a les operacions que es produeixin resultants de les modificacions, el
refinançament o la substitució.
11. S'autoritza l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca a prestar l'aval, durant l'exercici del 2020,
a favor de les entitats financeres que hagin signat el conveni de col·laboració corresponent i en garantia del risc
dels préstecs formalitzats per estudiants universitaris per a finançar l'import de la matrícula universitària.
L'import màxim d'aquest aval no pot superar els 4.000.000 d'euros.
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8124 - 30.4.202038/96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20120034-2020
Article 40. Garanties de la Generalitat
1. S'autoritza el Govern a prestar garantia, durant l'exercici del 2020, fins a una quantia màxima global de
50.000.000 d'euros, a favor de l'Institut Català de Finances per a l'atorgament de préstecs per al foment del
comerç i el desenvolupament del sector industrial. A aquest efecte, el Departament d'Empresa i Coneixement
ha de tenir formalitzat un conveni amb l'Institut Català de Finances per a constituir un fons de garantia amb
càrrec als pressupostos del Departament d'Empresa i Coneixement.
2. S'autoritza el Govern a prestar garantia, durant l'exercici del 2020, fins a una quantia màxima global de
13.000.000 d'euros, a favor de l'Institut Català de Finances per a l'atorgament de préstecs per al finançament
a petites i mitjanes empreses i autònoms de les empreses agràries, agroalimentàries, forestals i del sector de
la pesca i l'aqüicultura de Catalunya. A aquest efecte, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació ha de tenir formalitzat un conveni amb l'Institut Català de Finances per a constituir un fons de
garantia amb càrrec als pressupostos del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
3. S'autoritza el Govern a prestar garantia, durant l'exercici del 2020, fins a una quantia màxima global de
12.418.126,10 euros, a favor de l'Institut Català de Finances per a l'atorgament de préstecs per al finançament
de les empreses de l'economia social de Catalunya. A aquest efecte, el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies ha de tenir formalitzat un conveni amb l'Institut Català de Finances per a constituir un fons de
garantia amb càrrec als pressupostos del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
4. S'autoritza el Govern a prestar garantia, durant l'exercici del 2020, fins a una quantia màxima global de
5.703.772 euros, a favor de l'Institut Català de Finances per a l'atorgament de préstecs per al finançament de
projectes culturals. A aquest efecte, el Departament de Cultura ha de tenir formalitzat un conveni amb
l'Institut Català de Finances per a constituir un fons de garantia amb càrrec als pressupostos del Departament
de Cultura.
5. S'autoritza l'Agència de l'Habitatge de Catalunya a prestar garantia, durant l'exercici del 2020, fins a una
quantia màxima global de 42.500.000 euros, a favor de l'Institut Català de Finances per a l'atorgament de
préstecs per a la rehabilitació d'edificis d'habitatges amb comunitats de propietaris. A aquest efecte, l'Agència
de l'Habitatge de Catalunya ha de tenir formalitzat un conveni amb l'Institut Català de Finances per a constituir
un fons de garantia amb càrrec als pressupostos de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
Article 41. Informació sobre endeutaments i avals
1. El conseller competent en matèria de finances públiques ha de trametre trimestralment a la Comissió
d'Economia, Finances i Pressupost del Parlament una memòria explicativa sobre la concessió d'avals i préstecs
fets per l'Institut Català de Finances.
2. La memòria a què fa referència l'apartat 1 ha d'incloure les característiques i el volum de les operacions que
s'han fet, la incidència sectorial i territorial que tenen i els resultats de la gestió.
Article 42. Fons per a les Empreses Culturals
S'autoritza el Govern a destinar part de la dotació del Fons per a les Empreses Culturals a la participació de
l'Institut Català de les Empreses Culturals en projectes que puguin impulsar els sectors i les empreses
culturals, d'acord amb els requisits legals vigents.
Títol V. Normes tributàries
Article 43. Cànon de l'aigua
1. Durant l'any 2020, els valors de base per volum per a usos domèstics i industrials i assimilables i el valor de
cada unitat de paràmetre de contaminació del cànon de l'aigua, a l'efecte de determinar el tipus de gravamen
específic d'una manera individualitzada, tenint en compte que no inclouen l'impost sobre el valor afegit, són els
següents:
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8124 - 30.4.202039/96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20120034-2020
Concepte Import Unitat
Domèstic: cànon social, consum igual o inferior a la dotació bàsica 0,0000 euros/m3
Domèstic: consum igual o inferior a la dotació bàsica 0,4936 euros/m3
Domèstic: consum superior a la dotació bàsica 0,5685 euros/m3
Industrial general 0,1654 euros/m3
Industrial específica 0,6486 euros/m3
Matèries en suspensió 0,5011 euros/kg
Matèries oxidables 1,0023 euros/kg
Sals solubles 8,0198 euros/Sm3/cm
Matèries inhibidores 11,8889 euros/Kequitox
Nitrogen 0,7610 euros/kg
Fòsfor 1,5222 euros/kg
2. El tipus de gravamen per a usos domèstics aplicable als usuaris que gaudeixen del cànon social s'afecta d'un
coeficient 0,5 si se supera la dotació bàsica de consum.
3. Durant l'any 2020, els valors per a determinar la quota del cànon d'aigua corresponent als establiments
ramaders, tenint en compte que no inclouen l'impost sobre el valor afegit, són els següents:
Tipus d'explotació Euros/plaça
Engreix d'ànecs 0,0387
Engreix de guatlles 0,0064
Engreix de pollastres 0,0353
Engreix de galls dindi 0,0699
Engreix de perdius 0,0149
Avicultura de posta 0,0758
Pollets de recria 0,0168
Cria de boví 1,2158
Engreix de vedells 3,5696
Vaques alletants 8,3330
Boví de llet 12,6393
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8124 - 30.4.202040/96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20120034-2020
Vedelles de reposició 5,7074
Cabrum de reproducció 1,1164
Cabrum de reposició 0,5573
Cabrum de sacrifici 0,3877
Producció de conills 0,6521
Bestiar equí 10,1791
Oví d'engreix 0,4913
Ovelles de reproducció 1,4199
Ovelles de reposició 0,7063
Porcí d'engreix 1,3206
Producció porcina 2,7426
Porcí de transició 0,6009
4. El tipus de gravamen específic per a usos ramaders s'afecta d'un coeficient 0, llevat que hi hagi
contaminació de caràcter especial en naturalesa o en quantitat, comprovada pels serveis d'inspecció de
l'administració competent.
5. Durant l'any 2020, els valors per a la determinació objectiva de la quota corresponent a usos industrials
d'aigua per a la producció d'energia elèctrica, efectuats per centrals hidroelèctriques, tenint en compte que no
inclouen l'impost sobre el valor afegit, són els següents:
Règim de producció d'energia elèctrica Potència Import Unitat
Ordinari >=50 MW 0,00608 euros/kWh
Especial 0,00040 euros/kWh
6. Els valors per a determinar la quota corresponent a usos industrials d'aigua per a la producció d'energia
elèctrica són els que recull l'apartat 5 sempre que el titular no faci activitats de producció amb potència
superior a 50 MW en altres establiments. En aquest cas, es considera que la potència és superior a 50 MW.
Article 44. Taxes amb tipus de quantia fixa
1. Per al 2020 es mantenen les quotes de les taxes en els imports exigibles l'any 2019, llevat de les taxes amb
quotes que siguin objecte de modificació per la Llei de mesures fiscals, financeres i administratives que
acompanya aquesta Llei de pressupostos.
2. Són tipus de quantia fixa els que no es determinen per un percentatge sobre la base.
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8124 - 30.4.202041/96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20120034-2020
Títol VI. Participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat i de la Generalitat i compensacions econòmiques
a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals
Article 45. Participació dels ens locals en els ingressos de la Generalitat
1. La participació dels ens locals en els ingressos de la Generalitat és d'un màxim de 129.061.277,10 euros,
amb la distribució següent:
a) 86.315.972,98 euros, consignats en la partida PR 15 D/460.0003/711, «Fons de Cooperació Local de
Catalunya. Ajuntaments», s'han de distribuir entre els municipis.
b) 40.530.756,86 euros, consignats en la partida PR 15 D/460.0002/711, «Fons de Cooperació Local de
Catalunya. Consells Comarcals», s'han de distribuir entre Aran i les comarques, excepte el Barcelonès.
c) 1.852.343,93 euros, consignats en la partida PR 15 D/460.0002/711, «Fons de Cooperació Local de
Catalunya. Consells Comarcals», s'han de destinar a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, d'acord amb la
proposta de la Comissió mixta de distribució de les competències, les activitats i els serveis del Consell
Comarcal del Barcelonès, arran de la supressió del Consell Comarcal del Barcelonès.
d) 362.203,33 euros, consignats en la partida PR 15 D/460.0004/711, «Fons de Cooperació Local de Catalunya.
Entitats Municipals Descentralitzades», s'han de distribuir entre les entitats municipals descentralitzades.
2. El reconeixement de les obligacions derivades de la participació dels ens locals en els ingressos de la
Generalitat s'ha de fer, en funció de les disponibilitats pressupostàries, amb l'ordre de prioritat següent:
a) Aran i comarques.
b) Municipis amb un nombre d'habitants entre 1 i 1.000.
c) Municipis amb un nombre d'habitants entre 1.001 i 5.000.
d) Municipis amb un nombre d'habitants entre 5.001 i 20.000.
e) Municipis amb un nombre d'habitants entre 20.001 i 50.000.
f) Municipis amb un nombre d'habitants per damunt de 50.000.
3. El Fons de Cooperació Local de Catalunya de l'any 2020 i d'anualitats anteriors no genera interessos de
demora.
Article 46. Participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat
1. Les participacions dels ens locals en els ingressos de l'Estat s'han de distribuir d'acord amb el que estableix
la normativa aplicable.
2. Els crèdits consignats en la secció «Participació dels ens locals de Catalunya en els ingressos de l'Estat»
s'han d'ajustar, pel que fa a la quantia definitiva, al resultat de la distribució que se'n faci, d'acord amb els
criteris continguts en la normativa aplicable. La Tresoreria de la Generalitat ha de dur a terme la gestió de la
despesa d'aquesta secció.
Article 47. Fons de Cooperació Local de Catalunya. Municipis
1. La partida PR 15 D/460.0003/711 del pressupost del Departament de la Presidència, amb un import de
86.315.972,98 euros, es distribueix de la manera següent:
a) Al municipi de Barcelona, 3.179.052,29 euros.
b) A la resta de municipis de Catalunya, 83.136.920,69 euros, que s'han de distribuir d'acord amb els criteris
següents:
1r. Atenent la població com a indicador de despesa, una quantitat per a cada municipi, calculada d'acord amb
la fórmula següent:
P = 25.940,29 + (H1 x 25,62) + (H2 x 10,09) + (H3 x 8,25) + (H4 x 4,91) + (H5 x 1,75)
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8124 - 30.4.202042/96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20120034-2020
En la qual:
P = participació del municipi
H1 = nombre d'habitants, quan el municipi en té entre 1 i 1.000
H2 = nombre d'habitants, quan el municipi en té entre 1.001 i 5.000
H3 = nombre d'habitants, quan el municipi en té entre 5.001 i 20.000
H4 = nombre d'habitants, quan el municipi en té entre 20.001 i 50.000
H5 = nombre d'habitants, quan el municipi en té més de 50.000
2n. Atenent la major despesa associada a la plurinuclearitat, 5.184.000 euros distribuïts entre els municipis de
menys de 50.000 habitants amb nuclis de població diferenciats fora de l'entitat capital de municipi, i de la
manera següent: en proporció al nombre de nuclis de població habitats, llevat dels existents a l'entitat capital
de municipi, 2.592.000 euros, i en proporció a la població en nuclis fora de l'entitat capital de municipi, amb un
màxim de 1.000 habitants per nucli, 2.592.000 euros.
3r. Atenent la major despesa associada a la capitalitat comarcal, una quantitat fixa d'1.375.700 euros, dels
quals 7.700 euros són per a cada capital i 1.060.000 euros es distribueixen en proporció a la població comarcal
fora de la capital. Terrassa i Sabadell es distribueixen les quantitats corresponents en funció de la població que
tenen.
4t. Atenent la despesa per la gestió del territori, 1.914.999,80 euros repartits proporcionalment a la superfície
de cada municipi.
2. Les dades de la població i l'estructura de nuclis són les corresponents al padró d'habitants de l'any 2018.
Article 48. Fons de Cooperació Local de Catalunya. Aran i Comarques
1. La partida PR 15 D/460.0002/711 del pressupost del Departament de la Presidència finança:
a) La participació general per a Aran i les comarques, excepte el Barcelonès, amb un import de 40.530.756,86
euros.
b) La participació destinada a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, d'acord amb la proposta de la Comissió mixta
de distribució de les competències, les activitats i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès, arran de la
supressió del Consell Comarcal del Barcelonès, amb un import d'1.852.343,93 euros.
2. D'acord amb el que disposa l'article 89.3 de la Llei 1/2015, del 5 de febrer, del règim especial d'Aran,
s'estableix un percentatge de participació general a favor d'Aran d'un 1,86%. El 98,14% restant d'aquesta
participació es distribueix entre les comarques, excepte el Barcelonès, tenint en compte que les dades de
població són les referents al padró d'habitants de l'any 2018, d'acord amb els criteris següents:
a) Atenent el nombre d'habitants de la comarca:
1r. En funció de la població, agrupada per intervals, 810.208,00 euros per a les comarques amb una població
superior a 75.000 habitants o una densitat de població superior a 100 habitants per quilòmetre quadrat, i
783.265,00 euros en els altres casos.
2n. En funció de la població comarcal, 2.632.073,00 euros.
3r. En funció de la població comarcal ponderada per la inversa de la renda comarcal, 2.632.073,00 euros.
b) Atenent el principi de solidaritat interterritorial, 1.801.083,43 euros distribuïts en proporció directa a la
superfície de cada comarca i 842.195,35 euros distribuïts en funció del nombre de municipis de cada comarca, i
ponderant amb el factor 2 els municipis que tenen fins a 500 habitants, amb el factor 1,5 els que tenen entre
501 i 2.000 habitants i amb el factor 1, la resta.
Article 49. Fons de Cooperació Local de Catalunya. Entitats Municipals Descentralitzades
La partida PR 15 D/460.0004/711, «Fons de Cooperació Local de Catalunya. Entitats Municipals
Descentralitzades», dotada amb 362.203,33 euros, es distribueix entre les entitats municipals descentralitzades
de Catalunya existents en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta llei, de la manera següent:
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8124 - 30.4.202043/96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20120034-2020
a) Una quantitat fixa, d'acord amb els trams de població següents, i tenint en compte que les dades de
població són les corresponents al padró d'habitants de l'any 2012:
1r. 3.037 euros per a cada entitat municipal descentralitzada amb una població de 100 habitants o menys.
2n. 4.978 euros per a cada entitat municipal descentralitzada amb una població d'entre 101 i 500 habitants.
3r. 7.828 euros per a cada entitat municipal descentralitzada amb una població d'entre 501 i 1.000 habitants.
4t. 10.815 euros per a cada entitat municipal descentralitzada amb una població de més de 1.000 habitants.
b) La quantitat que resta es distribueix en proporció al nombre d'habitants de cada entitat municipal
descentralitzada.
Article 50. Tramesa de documentació
1. El lliurament de les participacions en el Fons de Cooperació Local de Catalunya resta condicionat al fet que
els ens locals destinataris compleixin adequadament l'obligació de trametre els pressupostos, les liquidacions
pressupostàries anuals i els qüestionaris estadístics homogeneïtzats d'aquestes dades al Departament de la
Presidència, i els comptes anuals a la Sindicatura de Comptes, d'acord amb el que estableix la legislació
sectorial. Aquesta documentació ha de fer referència a l'anualitat del 2018.
2. Els ens locals que el 15 d'octubre de 2020 no hagin complert el que estableix l'apartat 1 perden el dret a
rebre el Fons de Cooperació Local de l'any 2020.
Article 51. Compensacions econòmiques a favor d'ajuntaments
1. Es poden atribuir fons als ajuntaments que compleixin els requisits que determina el Decret 69/2008, de l'1
d'abril, de regulació d'un sistema de compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin
retribucions a determinats càrrecs electes locals.
2. El lliurament de les compensacions econòmiques resta condicionat al compliment, per part dels ens
beneficiaris, de l'obligació legal de trametre els pressupostos, les liquidacions pressupostàries anuals i els
qüestionaris estadístics homogeneïtzats d'aquestes dades al Departament de la Presidència, i els comptes
anuals a la Sindicatura de Comptes, d'acord amb el que estableix la legislació sectorial. Aquestes trameses
s'han de referir a l'anualitat del 2018.
Títol VII. Normes de gestió pressupostària del Parlament i d'altres institucions i organismes
Article 52. Parlament de Catalunya
1. Els romanents resultants de la liquidació del pressupost del Parlament són recursos financers propis
d'aquesta institució, l'aplicació dels quals, per a atendre necessitats del Parlament, correspon a la Mesa.
2. La Tresoreria de la Generalitat ha de lliurar les dotacions pressupostàries de la secció PA, servei
pressupostari PA01, trimestralment, de manera anticipada i en ferm, i a nom del Parlament.
3. La Mesa del Parlament pot acordar modificacions de crèdit de la secció PA, servei pressupostari PA01, sense
limitacions, la qual cosa ha de comunicar al departament competent en matèria de finances públiques, i pot
acordar criteris de vinculació dels crèdits diferents dels establerts per aquesta llei.
Article 53. Síndic de Greuges, Consell de Garanties Estatutàries, Sindicatura de Comptes i Oficina Antifrau de
Catalunya
1. Les dotacions pressupostàries dels organismes Síndic de Greuges, Consell de Garanties Estatutàries,
Sindicatura de Comptes i Oficina Antifrau de Catalunya s'han de lliurar en ferm i periòdicament a nom de
cadascun i en la mesura que aquests organismes les sol·licitin.
2. Els romanents de crèdit del pressupost de l'exercici anterior dels organismes a què fa referència l'apartat 1
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8124 - 30.4.202044/96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20120034-2020
s'incorporen en els mateixos capítols del pressupost de l'exercici en curs.
3. Els organismes a què fa referència l'apartat 1 poden autoritzar de fer les transferències de crèdit i les
generacions que afectin llurs pressupostos, dins les seccions i els serveis pressupostaris respectius. Aquestes
transferències no estan afectades per les limitacions a què fa referència l'article 8.1 i s'han de comunicar al
departament competent en matèria de finances públiques.
4. Cadascun dels organismes a què fa referència l'apartat 1 és l'ordenador dels seus pagaments.
5. Les entitats a què fa referència l'apartat 1 han de presentar al departament competent en matèria de
finances públiques la informació economicofinancera necessària només a l'efecte de facilitar el procés de
consolidació de l'execució pressupostària de tot el sector públic de la Generalitat.
Article 54. Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya; Consell de l'Audiovisual de Catalunya, i Autoritat
Catalana de Protecció de Dades
1. Les transferències i aportacions del pressupost de la Generalitat al pressupost del Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya; del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, i de l'Autoritat Catalana de Protecció
de Dades s'han de lliurar en ferm, per quartes parts, a nom de l'organisme corresponent.
2. Les entitats a què fa referència l'apartat 1 estan obligades a presentar al departament competent en matèria
de finances públiques la informació economicofinancera establerta per l'article 71 del text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre.
Disposicions addicionals
I. Mesures en matèria econòmica
Disposició addicional 1. Interès legal del diner i interès de demora
1. Fins al 31 de desembre de 2020, l'interès legal del diner és el que fixa la Llei de pressupostos generals de
l'Estat vigent en cada moment.
2. Fins al 31 de desembre de 2020, l'interès de demora aplicable a les quantitats degudes a les finances de la
Generalitat és el que fixa la Llei de pressupostos generals de l'Estat vigent en cada moment.
II. Mesures en matèria de personal
Disposició addicional 2. Règim aplicable a les entitats del sector públic de salut
A les entitats del sector públic de salut amb règim d'autonomia de gestió que tenen establerts concerts,
convenis o contractes amb la Generalitat, a què fa referència l'article 68 de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de
mesures fiscals i financeres, els són aplicables l'article 25.1 a 9, l'article 28.1 i 2, l'article 32 i l'article 33.1 i 2.
Disposició addicional 3. Règim aplicable a la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats i als centres
Cerca
1. A la fundació privada Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) i als centres Cerca, d'acord
amb el que estableix l'article 67 de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, els són
aplicables l'article 25.1 a 7, l'article 28.1 i 2, l'article 32 i l'article 33.1 i 2.
2. Les limitacions establertes per l'article 25.8 i 9 no són aplicables als centres Cerca ni a la ICREA quan ho
acordi llur òrgan col·legiat de govern, i sempre en funció de llurs disponibilitats pressupostàries.
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8124 - 30.4.202045/96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20120034-2020
Disposició addicional 4. Règim aplicable a l'Institut Català de Finances
A l'Institut Català de Finances, sens perjudici del que estableix el text refós de la Llei de l'Institut Català de
Finances, aprovat pel Decret legislatiu 4/2002, del 24 de desembre, li són aplicables l'article 25.1 a 7, l'article
28.1 i 2, l'article 32 i l'article 33.1 i 2.
Disposició addicional 5. Règim aplicable a Ferrocarrils de la Generalitat
A Ferrocarrils de la Generalitat, sens perjudici del que estableix la Llei 21/2015, del 29 de juliol, de
finançament del sistema de transport ferroviari de Catalunya, li són aplicables l'article 25.1 a 7, l'article 28.1 i
2, l'article 32 i l'article 33.1 i 2.
Disposició addicional 6. Règim aplicable al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya i a l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya
Al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya i a l'Agència de
Ciberseguretat de Catalunya els són aplicables l'article 25.1 a 9, l'article 28.1 i 2, l'article 32 i l'article 33.1 i 2.
Disposició addicional 7. Mesures del Parlament de Catalunya, el Consell de Garanties Estatutàries, la
Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges i l'Oficina Antifrau de Catalunya
El Parlament de Catalunya, el Consell de Garanties Estatutàries, la Sindicatura de Comptes, el Síndic de
Greuges i l'Oficina Antifrau de Catalunya, dins l'àmbit de llur respectiva autonomia, han d'aplicar mesures en
matèria de despeses de personal amb un impacte econòmic equivalent a les mesures establertes pel títol III
per al personal al servei de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.
Disposició addicional 8. Pla Serra Húnter
1. D'acord amb les competències de la Generalitat en matèria d'universitats, establertes per l'article 172 de
l'Estatut d'autonomia, i a l'efecte de garantir les polítiques pròpies relatives al personal docent i investigador de
les universitats públiques de Catalunya, la reposició d'efectius per a l'any 2020 s'ha d'efectuar majoritàriament
en el marc de la contractació de personal acadèmic d'excel·lència del Pla Serra Húnter, en el qual participen
totes les universitats públiques.
2. L'autorització de les convocatòries correspon al departament competent en matèria d'universitats, a petició
de la universitat, i amb l'acreditació prèvia que l'oferta dels contractes no afecta el compliment dels objectius
d'estabilitat pressupostària establerts per a la universitat corresponent, ni altres límits fixats per la Llei
orgànica 2/2012, del 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, o altra normativa bàsica
estatal. La convocatòria de contractes s'ha d'efectuar respectant el límit percentual de la taxa de reposició
aplicable l'any 2020 a les universitats públiques.
Disposició addicional 9. Recuperació parcial dels imports deixats de percebre en aplicació dels acords
GOV/19/2013 i GOV/20/2013, del 26 de febrer
Durant l'exercici del 2020, el personal afectat percebrà el 60% de les quanties que va deixar de percebre en
aplicació dels acords GOV/19/2013 i GOV/20/2013, del 26 de febrer.
Disposició addicional 10. Retribucions del personal del Cos de Mossos d'Esquadra
S'autoritza el reconeixement, amb efectes de l'1 de gener de 2020, del darrer tram de l'increment del
complement específic que estableix l'Acord sobre equiparació retributiva del personal funcionari del Cos de
Mossos d'Esquadra del 13 de febrer de 2008.
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8124 - 30.4.202046/96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20120034-2020
III. Mesures en matèria d'universitats
Disposició addicional 11. Mesures de contenció i d'equilibri pressupostari de les universitats públiques
1. El Consell Interuniversitari de Catalunya, com a òrgan de coordinació del sistema universitari de Catalunya,
ha d'acordar, per mitjà de la seva junta permanent, mesures de contenció de la despesa, de reducció del
dèficit, d'equilibri pressupostari i de simplificació administrativa, aplicables a les universitats públiques i a les
entitats i els organismes que en depenen.
2. Les mesures a què fa referència l'apartat 1 han de tenir com a finalitat facilitar el govern, l'eficiència,
l'acompliment de la missió universitària i la qualitat en la docència, en la recerca i en la prestació de tots els
serveis, i han de prioritzar els objectius i les despeses vinculats directament a la qualitat de les funcions
docents i de recerca.
IV. Mesures en matèria cultural
Disposició addicional 12. Import màxim de garantia per a obres d'interès cultural rellevant
L'import màxim de garantia que la Generalitat pot atorgar per a obres d'interès cultural rellevant, d'acord amb
la disposició addicional segona del Decret 75/2009, del 12 de maig, és de 250.000.000 d'euros pel que fa al
límit acumulat simultani de compromís anual.
V. Mesures en matèria de salut
Disposició addicional 13. Ingressos propis en matèria de serveis sanitaris
1. Els ingressos per a la prestació de serveis sanitaris a què fa referència l'article 7.1 del Decret 167/1992, del
20 de juliol, de traspàs dels serveis, mitjans i recursos de les diputacions de Girona, Lleida i Tarragona a
l'Administració de la Generalitat en matèria sanitària, són ingressos propis de les empreses públiques adscrites
al Servei Català de la Salut que gestionen els serveis traspassats d'acord amb el dit decret.
2. En el cas que els serveis traspassats a què fa referència l'apartat 1 siguin gestionats pel Servei Català de la
Salut, els ingressos són propis del Servei Català de la Salut.
Disposició addicional 14. Convenis de l'Institut Català de la Salut i del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies
S'autoritza l'Institut Català de la Salut i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a intercanviar
prestacions vinculades a l'àmbit sanitari i al de serveis socials, mitjançant l'establiment de convenis amb la
resta de proveïdors del Servei Català de la Salut i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el
marc de les regions sanitàries creades per la Llei 15/1990, del 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, i
del text refós aprovat pel Decret legislatiu 17/1994.
Disposició addicional 15. Servei de tresoreria de l'Institut Català de la Salut
El Govern, a proposta del conseller de Salut i del conseller de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, en
compliment de l'article 27 de la Llei 8/2007, del 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut, pel que fa a la
prestació del servei de tresoreria, ha de promoure els canvis reglamentaris que calguin perquè l'Institut Català
de la Salut disposi de les disponibilitats de tresoreria derivades dels ingressos de tercers provinents de
prestacions assistencials no cobertes pel Servei Català de la Salut i d'altres ingressos de caràcter no
assistencial i les gestioni.
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8124 - 30.4.202047/96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20120034-2020
VI. Mesures en matèria de benestar social
Disposició addicional 16. Cartera de serveis socials
1. Els tipus de prestacions garantides per la Cartera de serveis socials per al 2020 i la població que n'és
destinatària són determinats pels programes pressupostaris del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies i de les entitats públiques que hi estan adscrites o vinculades.
2. Es prorroga la Cartera de serveis socials aprovada pel Decret 142/2010, de l'11 d'octubre, amb les
modificacions introduïdes pel marc legal vigent, i se n'amplia la vigència fins al 31 de desembre de 2020. Fins
que no s'aprovin les disposicions reglamentàries corresponents, aquesta pròrroga s'aplica amb l'actualització
del cost de referència, mòdul social i copagament que figura a l'annex 2 d'aquesta llei, i els criteris funcionals
de la cartera vigent amb totes les actualitzacions corresponents.
3. Fins que no s'aprovi la nova cartera, els criteris funcionals de les prestacions de serveis actualment vigents
poden ésser determinats pel departament competent en matèria de serveis socials, per mitjà d'una disposició
reglamentària.
Disposició addicional 17. Indicador de renda de suficiència
1. Per a l'exercici del 2020, l'indicador de renda de suficiència de Catalunya, establert per l'article 15.2 de la
Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, es fixa en 569,12 euros mensuals i
7.967,73 euros anuals.
2. La Generalitat ha d'utilitzar com a índex o referència de renda l'indicador de renda de suficiència fixat per
l'apartat 1, d'acord amb l'article 2.4 del Reial decret llei 3/2004, del 25 de juny, per a la racionalització de la
regulació del salari mínim interprofessional i per a l'increment de la seva quantia.
3. S'autoritza el Govern a aplicar, en el mateix percentatge, l'increment addicional de l'indicador de renda de
suficiència de Catalunya, en el cas que l'Administració general de l'Estat modifiqui l'indicador públic de renda
d'efectes múltiples acordat per al 2020.
Disposició addicional 18. Prestacions socials de caràcter econòmic
Si l'import que s'ha de pagar en concepte de prestació econòmica de les diverses prestacions que gestiona el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies és inferior a 6 euros mensuals, el pagament al beneficiari s'ha
de fer d'una sola vegada en el mes de desembre de l'exercici de meritació del dret a cobrar.
Disposició addicional 19. Quantia de la prestació per al manteniment de les despeses de la llar per a
determinats col·lectius
1. Els beneficiaris de la prestació per al manteniment de les despeses de la llar per a determinats col·lectius no
poden superar uns ingressos totals anuals, per a l'any 2020, iguals a la suma del 106% de l'indicador de renda
de suficiència més l'import anual de la prestació, fixat en 540 euros.
2. L'import mensual per als mesos sencers de l'any 2020, amb efecte des del mes de gener, es fixa en 45 euros
per als beneficiaris que no perceben ingressos de cap tipus que excedeixin l'import del 106% de l'indicador de
renda de suficiència. Per a les persones que perceben ingressos, en còmput anual, superiors al 106% de
l'indicador de renda de suficiència, i fins al valor límit fixat per l'apartat 1, aquest import de 45 euros resta
reduït en proporció amb l'import dels ingressos, sense que, en cap cas, pugui ésser inferior a 6 euros
mensuals.
3. Per a l'exercici del 2020 es manté el mateix import de la prestació per als beneficiaris que durant l'any 2019
també en van ésser perceptors, sempre que llurs condicions d'accés no hagin variat i que no superin uns
ingressos totals anuals, per a l'any 2020, iguals a 13.000 euros amb la prestació inclosa.
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8124 - 30.4.202048/96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20120034-2020
Disposició addicional 20. Promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència
1. Per a atendre les obligacions econòmiques derivades de l'aplicació de la Llei de l'Estat 39/2006, del 14 de
desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, a les
partides corresponents de la secció «Departament de Treball, Afers Socials i Famílies» es poden generar els
crèdits provinents de les transferències addicionals de fons que efectuï l'Estat en el marc del conveni que se
signi entre l'Administració general de l'Estat i la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que estableix l'article
10 de la dita llei.
2. A més del que estableix l'apartat 1, per a finançar l'aportació que pugui correspondre a la Generalitat es
poden ampliar els crèdits esmentats en els termes establerts per l'article 10.2.
Disposició addicional 21. Prestacions i ajuts per a les famílies amb fills a càrrec
Durant l'exercici del 2020 es deixen sense efecte les prestacions econòmiques per infant a càrrec i per part,
adopció o acolliment preadoptiu de dos, tres o més de tres fills, establertes pels articles 9.1.a i b, 10 i 11 de la
Llei 18/2003, del 4 de juliol, de suport a les famílies. En aquest període no es poden meritar drets derivats
d'aquestes prestacions.
Disposició addicional 22. Prestació per l'acolliment de menors d'edat tutelats per la Generalitat
Per a l'exercici del 2020, les quanties de les prestacions per l'acolliment de menors d'edat tutelats per la
Generalitat, d'acord amb el que estableixen l'article 22.4 i la disposició transitòria sisena de la Llei 13/2006, del
27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, no poden ésser inferiors als imports mensuals
següents:
a) 376 euros per als menors d'edat de zero a nou anys.
b) 412 euros per als menors d'edat de deu a catorze anys.
c) 443 euros per als menors d'edat de quinze anys o més, fins que facin divuit anys.
Disposició addicional 23. Prestació per a menors d'edat en situació de risc
Per a l'exercici del 2020, els imports mensuals de la prestació destinada al primer o únic menor d'edat en
situació de risc de la unitat familiar, d'acord amb l'article 22 bis.3 de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de
prestacions socials de caràcter econòmic, són els següents:
a) 326 euros per als menors d'edat de zero a nou anys.
b) 362 euros per als menors d'edat de deu a catorze anys.
c) 393 euros per als menors d'edat de quinze anys o més, fins que facin divuit anys.
Disposició addicional 24. Pròrroga de compromisos econòmics amb entitats d'economia social o del tercer
sector
S'autoritza el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a prorrogar, durant l'exercici del 2020 i fins que
es dicti la resolució de concessió corresponent o es concerti la prestació del servei, les obligacions mensuals
per al manteniment de programes de serveis socials a les entitats que n'han estat beneficiàries a l'empara de
l'Ordre TSF/39/2017, del 17 de març, i la Resolució TSF/1397/2018, del 21 de juny, sempre que continuïn
complint les condicions que en van causar la concessió.
Disposició addicional 25. Quantia dels ajuts assistencials per a la protecció dels cònjuges supervivents
Per a l'exercici del 2020, les persones beneficiàries de l'ajut assistencial per a la protecció dels cònjuges
supervivents continuen percebent la quantitat per l'ajut que reben fins a l'entrada en vigor d'aquesta llei,
sempre que llurs ingressos no superin el límit que la disposició addicional 19 estableix per als perceptors de la
prestació per al manteniment de les despeses de la llar.
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8124 - 30.4.202049/96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20120034-2020
Disposició addicional 26. Salari mínim de referència a Catalunya
1. El Govern, abans que finalitzi l'exercici del 2020, ha de quantificar els recursos addicionals que calen per a la
implementació del salari mínim de referència a Catalunya en tots els àmbits d'actuació directa de la
Generalitat, d'acord amb l'informe presentat pel Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda el
17 de desembre de 2019.
2. Els àmbits a què fa referència l'apartat 1 inclouen l'adaptació de l'escala retributiva del conjunt dels
treballadors públics de la Generalitat, l'eventual introducció de clàusules salarials en llur contractació externa i
l'ajust de tarifes o mòduls en els serveis que té concertats a tercers.
3. La quantificació a què fa referència aquesta disposició ha d'anar acompanyada d'una proposta de calendari
perquè es pugui incorporar de manera efectiva als pressupostos de la Generalitat.
Disposició addicional 27. Observatori de les Violències Masclistes
1. Es crea l'Observatori de les Violències Masclistes, amb el codi orgànic A_PR_9994, com a entitat de dret
públic regida pel dret administratiu.
2. L'Observatori resta adscrit orgànicament al Departament de la Presidència.
3. L'Observatori té les missions següents:
a) Facilitar l'assessorament, els recursos i l'acompanyament necessaris per a la lluita contra les violències
masclistes.
b) Controlar el compliment de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, i la Llei
5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
c) Dur a terme i impulsar campanyes institucionals de sensibilització contra les agressions sexuals i els
assetjaments masclistes.
d) Elaborar protocols de resposta institucional contra les agressions sexistes i els assetjaments, entesos com a
formes de violència masclista, als centres educatius i els espais públics i de lleure.
e) Elaborar informes regulars sobre la violència masclista.
f) Elaborar urgentment un pla contra els feminicidis.
Disposició addicional 28. Mesures per a fer efectius els acords del Pacte per a afrontar el VIH/sida i les
infeccions de transmissió sexual
El Govern de la Generalitat, a partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei, amb caràcter immediat ha d'impulsar
les mesures necessàries per a fer efectius els acords del Pacte per a afrontar el VIH/sida i les infeccions de
transmissió sexual, amb la incorporació de les noves campanyes de prevenció i d'informació comunitària i els
nous tractaments.
Disposició addicional 29. Tercer fil ferroviari del Camp de Tarragona
El Govern de la Generalitat, a partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei, amb caràcter immediat ha de portar a
la taula de negociació dels alcaldes del Camp de Tarragona i la Generalitat de Catalunya amb el Ministeri de
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana la necessitat de considerar urgent la construcció d'una plataforma
ferroviària per a mercaderies per a alliberar-ne el pas per la línia de la costa que passa per zones urbanes i
turístiques, tal com reclama el territori de manera consensuada.
Disposició addicional 30. Control del compliment de la quota legal de reserva d'ocupació de les persones amb
discapacitat
El Govern de la Generalitat, a partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei, amb caràcter immediat ha d'impulsar
les mesures necessàries que permetin el control de compliment de la quota legal de reserva d'ocupació de les
persones amb discapacitat, per mitjà de la Inspecció de Treball de Catalunya.
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8124 - 30.4.202050/96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20120034-2020
Disposició addicional 31. Fons addicionals per a la millora de polítiques públiques
1. En el cas que es faci una generació de crèdit, d'acord amb el punt 3r de l'article 9.1.h, es pot crear un fons
addicional per a la millora de polítiques públiques, dins la secció pressupostària DD 01 «Despeses de diversos
departaments. Gestió Serveis Horitzontals. SG del VEH», que es dotaria amb 72.000.000 d'euros procedents
de la dita generació de crèdit.
2. Els recursos a què fa referència l'apartat 1 s'hauran de destinar preferentment a les polítiques públiques
següents, i per l'import màxim que es detalla:
a) A polítiques en matèria d'habitatge, fins a 26.000.000 d'euros.
b) A polítiques en matèria de protecció social, fins a 20.000.000 d'euros.
c) A polítiques en matèria d'indústria i promoció econòmica, fins a 13.000.000 d'euros.
d) A polítiques en matèria de cultura, fins a 13.000.000 d'euros.
3. S'autoritza el departament competent en matèria de finances públiques perquè al final de l'exercici del 2020,
a proposta del departament competent en matèria de salut i en el marc del compliment de la normativa
d'estabilitat pressupostària fixada per a l'exercici del 2020, pugui dotar crèdit procedent de la generació de
crèdit, d'acord amb el que estableix el punt 3r de l'article 9.1.h, a reduir el saldo de propostes de despesa
pendents d'imputació (PPI) registrades al Servei Català de la Salut i a l'Institut Català de la Salut, per a
millorar el període mitjà de pagament a proveïdors.
Disposicions finals
Disposició final 1. Adaptacions tècniques com a conseqüència de reorganitzacions administratives
1. S'autoritza el departament competent en matèria de finances públiques a fer les adaptacions tècniques que
calgui, com a conseqüència de reorganitzacions administratives, per a crear les seccions, els serveis i els
conceptes pressupostaris necessaris i per a autoritzar les modificacions de crèdits corresponents, tant en les
seccions del pressupost de despeses de l'Administració de la Generalitat, esmentades per l'article 1.1.a, com
en els pressupostos de les entitats que esmenta l'article 1.1.b. Aquestes operacions en cap cas no poden donar
lloc a un increment de crèdit dins el pressupost.
2. No obstant el que estableix l'apartat 1 i a criteri del departament competent en matèria de finances
públiques, les reestructuracions administratives que pugui aprovar el Govern al llarg de l'exercici poden no
comportar cap modificació pressupostària de l'estructura orgànica vigent. En aquest cas, la gestió i la liquidació
del pressupost s'ha de fer amb l'estructura orgànica inclosa al pressupost aprovat pel Parlament de Catalunya,
i s'han de formalitzar les autoritzacions i les modificacions pressupostàries necessàries per tal que els nous
òrgans puguin gestionar la despesa, de la qual són competents per raó de la matèria, fins a l'acabament de
l'exercici.
Disposició final 2. Imputació de despeses autoritzades amb càrrec als crèdits del pressupost prorrogat
1. Les despeses autoritzades amb càrrec als crèdits del pressupost prorrogat s'han d'imputar als crèdits
autoritzats per aquesta llei.
2. Si en el pressupost prorrogat no figura el mateix concepte que en aquesta llei, o si els crèdits consignats en
el pressupost per al 2020 són inferiors als del pressupost prorrogat, el departament competent en matèria de
finances públiques ha de determinar el concepte pressupostari a què s'ha d'imputar la despesa autoritzada.
3. Les modificacions de crèdit autoritzades sobre el pressupost prorrogat que, d'acord amb el departament
afectat, s'han de mantenir vigents per al 2020 s'han d'aplicar als crèdits autoritzats per aquesta llei.
Disposició final 3. Modificació de les estructures pressupostàries
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8124 - 30.4.202051/96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20120034-2020
1. S'autoritza el departament competent en matèria de finances públiques a incloure noves aplicacions
pressupostàries i nous programes, respectivament, a les classificacions econòmiques d'ingressos i de despeses
i a la classificació per programes establertes per l'Ordre VEH/128/2019, del 27 de juny, per la qual es dicten les
normes per elaborar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2020, d'acord amb les
necessitats que sorgeixin durant l'exercici.
2. La dotació de les aplicacions o programes a què fa referència l'apartat 1 està subjecta al règim de les
modificacions pressupostàries establert per aquesta llei.
Disposició final 4. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que
els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.
Palau de la Generalitat, 29 d'abril de 2020
Joaquim Torra i Pla
President de la Generalitat de Catalunya
Pere Aragonès i Garcia
Vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda
Annex 1. Mòduls econòmics dels centres educatius privats concertats per a l'any 2020
A continuació es relacionen els imports dels mòduls dels concerts educatius per a l'any 2020, d'acord amb el
que estableix l'article 23. Els mòduls corresponents a despeses de personal tenen caràcter mensual i no
inclouen les càrregues socials corresponents a la quota empresarial. Els mòduls corresponents a despeses de
funcionament són anuals i es distribueixen en dotze parts iguals.
Educació infantil segon cicle
Despeses de personal
Professor titular
Sou: 1.673,30 euros.
Trienni: 36,32 euros.
Plus d'analogia: 416,47 euros.
Complement específic: 35,95 euros.
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8124 - 30.4.202052/96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20120034-2020
Despeses de funcionament
Mòdul per unitat: 6.215,71 euros.
Educació primària
Despeses de personal
Professor titular
Sou: 1.673,30 euros.
Trienni: 36,32 euros.
Plus d'analogia: 416,47 euros.
Complement específic: 35,95 euros.
Instructor d'educació física
Sou: 1.299,68 euros.
Trienni: 32,57 euros.
Càrrecs directius
Centres d'estructura cíclica
Director: 366,61 euros.
Cap d'estudis: 250,21 euros.
Centres amb 1 o 2 línies
Director: 525,23 euros.
Subdirector: 372,85 euros.
Cap d'estudis: 372,85 euros.
Centres amb 3 o 4 línies
Director: 723,07 euros.
Subdirector: 453,33 euros.
Cap d'estudis: 453,33 euros.
Centres amb 5 o més línies
Director: 765,46 euros.
Subdirector: 478,11 euros.
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8124 - 30.4.202053/96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20120034-2020
Cap d'estudis: 478,11 euros.
Despeses de funcionament
Mòdul per unitat: 6.215,71 euros.
Educació especial
Despeses de personal
Professor titular
Sou: 1.673,30 euros.
Trienni: 36,32 euros.
Plus d'analogia: 416,47 euros.
Complement específic: 35,95 euros.
Tècnic de grau superior
Sou: 1.974,02 euros.
Trienni: 46,33 euros.
Plus d'analogia: 385,70 euros.
Complement específic: 35,95 euros.
Tècnic de grau mitjà contractat anteriorment al 31.8.1998
Sou: 1.673,30 euros.
Trienni: 36,32 euros.
Plus d'analogia: 416,47 euros.
Complement específic: 35,95 euros.
Tècnic de grau mitjà contractat posteriorment al 31.8.1998
Sou: 1.673,30 euros.
Trienni: 36,32 euros.
Complement específic: 35,95 euros.
Logopeda
Sou: 1.673,30 euros.
Trienni: 36,32 euros.
Plus d'analogia: 416,47 euros.
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8124 - 30.4.202054/96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20120034-2020
Complement específic: 35,95 euros.
Fisioterapeuta
Sou: 1.684,02 euros.
Trienni: 48,67 euros.
Plus d'analogia: 156,45 euros.
Complement específic: 35,95 euros.
Educador
Sou: 1.307,01 euros.
Trienni: 43,70 euros.
Plus d'analogia: 280,52 euros.
Càrrecs directius
Director: 525,23 euros.
Subdirector: 372,85 euros.
Cap d'estudis: 372,85 euros.
Despeses de funcionament
Mòdul per unitat ordinària: 7.767,32 euros.
Substitucions de personal
Mòdul per unitat ordinària: 730,03 euros.
Programes d'educació especial
Despeses de personal
Mestre tutor
Sou: 1.673,30 euros.
Trienni: 36,32 euros.
Plus d'analogia: 416,47 euros.
Complement específic: 35,95 euros.
Mestre de taller
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8124 - 30.4.202055/96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20120034-2020
Sou: 1.673,30 euros.
Trienni: 36,32 euros.
Plus d'analogia: 416,47 euros.
Complement específic: 35,95 euros.
Educador
Sou: 1.307,01 euros.
Trienni: 43,70 euros.
Plus d'analogia: 280,52 euros.
Despeses de funcionament
Mòdul per unitat: 9.445,49 euros.
Substitucions de personal
Mòdul per unitat: 730,03 euros.
Educació secundària obligatòria
Despeses de personal
Professor titular
Sou: 1.974,02 euros.
Trienni: 43,79 euros.
Plus d'analogia: 385,70 euros.
Complement específic: 35,95 euros.
Càrrecs directius
Centres amb 1 o 2 línies
Director: 706,84 euros.
Cap d'estudis: 536,74 euros.
Cap de departament: 81,17 euros.
Centres amb 3 o 4 línies
Director: 764,57 euros.
Subdirector: 582,77 euros.
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8124 - 30.4.202056/96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20120034-2020
Cap d'estudis: 582,77 euros.
Coordinador pedagògic: 582,77 euros.
Cap de departament: 81,17 euros.
Despeses de funcionament
1r i 2n curs
Mòdul per unitat: 8.080,48 euros.
3r i 4t curs
Mòdul per unitat: 8.918,77 euros.
Batxillerat
Despeses de personal
Professor titular
Sou: 1.974,02 euros.
Trienni: 43,79 euros.
Plus d'analogia: 385,70 euros.
Complement específic: 35,95 euros.
Càrrecs directius
Director: 706,84 euros.
Cap d'estudis: 536,74 euros.
Coordinador: 536,74 euros.
Cap de departament: 81,17 euros.
Despeses de funcionament
Mòdul per unitat: 6.226,08 euros.
Cicles formatius de grau mitjà
Despeses de personal
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8124 - 30.4.202057/96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20120034-2020
Professor titular
Sou: 1.974,02 euros.
Trienni: 43,79 euros.
Plus d'analogia: 385,70 euros.
Complement específic: 35,95 euros.
Professor ajudant
Sou: 1.788,12 euros.
Trienni: 36,32 euros.
Plus d'analogia: 434,33 euros.
Complement específic: 35,95 euros.
Despeses de funcionament
Conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural (CFPM 0101)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 13.329,31 euros.
Cures auxiliars d'infermeria (CFPM 1601)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 15.661,29 euros.
Preimpressió digital (CFPM AF10)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 16.302,89 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 17.481,58 euros.
Gestió administrativa (CFPM AG10)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 9.729,25 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 11.753,03 euros.
Producció agropecuària (CFPM AR10)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 11.982,89 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 13.678,02 euros.
Aprofitament i conservació del medi natural (CFPM AR30)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 9.729,25 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 11.753,03 euros.
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8124 - 30.4.202058/96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20120034-2020
Jardineria i floristeria (CFPM AR50)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 9.729,25 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 11.753,03 euros.
Activitats comercials (CFPM CM10)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 9.729,25 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 11.753,03 euros.
Instal·lacions elèctriques i automàtiques (CFPM EE10)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 11.982,89 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 13.678,02 euros.
Instal·lacions de telecomunicacions (CFPM EE30)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 11.982,89 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 13.678,02 euros.
Mecanització (CFPM FM20)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 16.302,89 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 17.481,58 euros.
Cuina i gastronomia (CFPM HT10)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 11.982,89 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 13.678,02 euros.
Serveis en restauració (CFPM HT30)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 9.729,25 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 11.753,03 euros.
Forneria, pastisseria i confiteria (CFPM IA60)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 9.729,25 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 11.753,03 euros.
Sistemes microinformàtics i xarxes (CFPM IC10)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 11.982,89 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 13.678,02 euros.
Manteniment electromecànic (CFPM IM10)
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8124 - 30.4.202059/96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20120034-2020
Mòdul anual per unitat de primer curs: 16.302,89 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 17.481,58 euros.
Instal·lacions frigorífiques i de climatització (CFPM IM30)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 14.094,04 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 15.637,07 euros.
Perruqueria i cosmètica capil·lar (CFPM IP10)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 9.729,25 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 11.753,03 euros.
Estètica i bellesa (CFPM IP20)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 9.729,25 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 11.753,03 euros.
Vídeo, discjòquei i so (CFPM IS10)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 14.094,04 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 15.637,07 euros.
Farmàcia i parafarmàcia (CFPM SA20)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 9.729,25 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 11.753,03 euros.
Emergències sanitàries (CFPM SA30)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 9.729,25 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 11.753,03 euros.
Atenció a persones en situació de dependència (CFPM SC10)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 9.729,25 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 11.753,03 euros.
Electromecànica de vehicles automòbils (CFPM TM10)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 14.094,04 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 15.637,07 euros.
Carrosseria (CFPM TM20)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 14.094,04 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 15.637,07 euros.
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8124 - 30.4.202060/96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20120034-2020
Cicles formatius de grau superior
Despeses de personal
Professor titular
Sou: 1.974,02 euros.
Trienni: 43,79 euros.
Plus d'analogia: 385,70 euros.
Complement específic: 35,95 euros.
Professor ajudant
Sou: 1.788,12 euros.
Trienni: 36,32 euros.
Plus d'analogia: 434,33 euros.
Complement específic: 35,95 euros.
Càrrecs directius
Director: 706,84 euros.
Cap d'estudis: 536,74 euros.
Coordinador: 536,74 euros.
Cap de departament: 81,17 euros.
Despeses de funcionament
Animació d'activitats físiques i esportives (CFPS 0151)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 10.487,96 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 12.030,99 euros.
Dietètica (CFPS 1651)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros.
Ensenyament i animació socioesportiva (CFPS AEA0)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 10.487,96 euros.
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8124 - 30.4.202061/96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20120034-2020
Mòdul anual per unitat de segon curs: 12.030,99 euros.
Condicionament físic (CFPS AEB0)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 10.487,96 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 12.030,99 euros.
Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia (CFPS AFA0)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 10.487,96 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 12.030,99 euros.
Assistència a la direcció (CFPS AGA0)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros.
Administració i finances (CFPS AGB0)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros.
Gestió forestal i del medi natural (CFPS ARA0)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros.
Gestió de vendes i espais comercials (CFPS CMA0)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros.
Comerç internacional (CFPS CMB0)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros.
Transport i logística (CFPS CMC0)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros.
Màrqueting i publicitat (CFPS CMD0)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros.
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8124 - 30.4.202062/96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20120034-2020
Eficiència energètica i energia solar tèrmica (CFPS EAA0)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 10.487,96 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 12.030,99 euros.
Energies renovables (CFPS EAC0)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 8.376,81 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 10.071,94 euros.
Sistemes electrotècnics i automatitzats (CFPS EEA0)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 8.376,81 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 10.071,94 euros.
Automatització i robòtica industrial (CFPS EEB0)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 8.376,81 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 10.071,94 euros.
Sistemes de telecomunicacions i informàtics (CFPS EED0)
Mòdul anual per unitat de