LLEI 5/2019, del 31 de juliol, de l'Agència de Salut Pública de Catalunya i de modificació de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

El president de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, d'acord amb el que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

L'article 150 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat, en matèria d'organització de la seva Administració, la competència exclusiva sobre l'estructura, la regulació dels òrgans i directius públics, el funcionament i l'articulació territorial, i també sobre les diverses modalitats organitzatives i instrumentals per a l'actuació administrativa.

Així mateix, l'article 162.3. b estableix que la Generalitat té la competència compartida en «l'ordenació, la planificació, la determinació, la regulació i l'execució de les mesures i les actuacions destinades a preservar, protegir i promoure la salut pública en tots els àmbits, incloent-hi la salut laboral, la sanitat animal amb efectes sobre la salut humana, la sanitat alimentària, la sanitat ambiental i la vigilància epidemiològica.

D'altra banda, la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, completa la integració i la reforma dels serveis de salut pública a Catalunya i configura un nou marc organitzatiu per a garantir el màxim grau de vigilància, protecció i promoció de la salut, individual i col·lectiva, i de prevenció de la malaltia, i alhora impulsa la coordinació i la col·laboració entre les administracions i els organismes públics implicats. La dita llei estableix que la integració dels serveis de salut pública s'ha de fer dins d'organitzacions executives, àgils i flexibles, amb capacitat per a mobilitzar la cooperació intersectorial i interadministrativa i fomentar al màxim les aliances comunitàries.

Per aquest motiu es va optar pel model d'agència amb l'Agència de Salut Pública de Catalunya, dotada de personalitat jurídica pròpia, autonomia de gestió i una cartera de serveis clarament definida.

Un altre element bàsic que la dita llei estableix és la desconcentració territorial, amb l'objectiu de garantir l'equitat a tot el país en la gestió dels riscos per a la salut. Aquesta estructura desconcentrada territorialment ha d'estar coordinada amb la central.

Tanmateix, la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, extingeix la personalitat jurídica de l'Agència amb efectes de l'1 de febrer de 2014 i n'atribueix les funcions, els objectius, el personal, el patrimoni i el pressupost al departament competent en matèria de salut.

Aquests darrers anys, d'ençà de la modificació parcial de la Llei 18/2009, hi ha hagut diverses crisis de salut pública, nacionals i internacionals, derivades en part de l'evolució social i tecnològica i de l'increment continu de la mobilitat de persones, béns i mercaderies. La resposta a aquestes crisis s'ha de fer d'una manera eficaç i àgil en els àmbits central, regional i local i impulsant d'una forma efectiva la coordinació intersectorial i interadministrativa.

Aquest context ha evidenciat la necessitat de recuperar l'Agència de Salut Pública de Catalunya com a organització instrumental diferenciada de l'Administració de la Generalitat per a dotar d'eficàcia, agilitat i flexibilitat la resposta als reptes actuals i futurs de la salut pública. Alhora cal descentralitzar territorialment l'Agència.

D'altra banda, la composició del Consell Rector, màxim òrgan de govern de l'Agència, garanteix augmentar les accions intersectorials i interadministratives per a assolir els objectius actuals i futurs de vigilància, protecció i promoció de la salut i de prevenció de la malaltia.

Finalment, cal assenyalar que en l'elaboració i la tramitació d'aquesta llei s'han atès els principis de bona regulació que han d'informar tota iniciativa legislativa, com ara els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència, s'ha cercat la racionalització i l'optimització de les competències que exerceix la Generalitat en matèria de salut pública i dels recursos públics corresponents i s'han valorat totes les aportacions.

Capítol I. Disposicions generals

Article 1 Creació i naturalesa jurídica
 1. Es crea l'Agència de Salut Pública de Catalunya com a organisme autònom administratiu adscrit al departament competent en matèria de salut, amb personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa i financera i plena capacitat d'obrar en l'exercici de les seves funcions.

 2. L'Agència de Salut Pública de Catalunya ajusta la seva activitat al dret públic i es regeix per aquesta llei, el decret que n'aprova els estatuts i la resta de disposicions aplicables.

Article 2 Objecte
 1. L'Agència de Salut Pública de Catalunya té per objecte prestar els serveis de la Cartera de serveis de salut pública que corresponen al departament competent en matèria de salut. Així mateix, d'acord amb l'article 7.4 de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, l'Agència pot prestar els serveis que són competència d'altres departaments i que la Cartera de serveis determina específicament, i també els serveis mínims que són competència dels ens locals quan aquests ens, d'acord amb l'article 53 de la dita llei, li ho encarreguin per mitjà d'un conveni.

 2. L'Agència de Salut Pública de Catalunya exerceix les seves funcions en coordinació amb els departaments de l'Administració de la Generalitat que fan actuacions de salut pública i els organismes executius que en depenen.

 3. L'Agència de Salut Pública de Catalunya exerceix les seves funcions en concurrència amb les altres administracions i els altres organismes competents en matèria de salut pública, amb què actua coordinadament i d'acord amb la legislació aplicable en cada cas.

Article 3 Funcions
 1. Són funcions de l'Agència de Salut Pública de Catalunya:

  1. Executar les polítiques que corresponen al departament competent en matèria de salut d'acord amb els criteris, les directrius i les prioritats que preveu el Pla interdepartamental i intersectorial de salut pública i per mitjà del contracte programa.

  2. Fomentar la cooperació amb altres organismes que actuen en l'àmbit de la salut pública, amb l'objectiu de facilitar la coordinació de les actuacions, l'intercanvi d'informació i coneixements i el disseny i la posada en pràctica de projectes conjunts.

  3. Coordinar les actuacions en matèria de salut pública dels centres sanitaris de la xarxa assistencial, especialment en l'atenció primària i comunitària, i donar suport a aquestes actuacions, principalment en els àmbits de la promoció de la salut, l'educació per a la salut i la prevenció de la malaltia i tenint en compte el marc de relació i col·laboració amb el Servei Català de la Salut.

  4. Coordinar les actuacions en matèria de salut pública, especialment les dels organismes executius d'inspecció i control que depenen de l'Administració de la Generalitat i les dels ens locals.

  5. Prestar els serveis mínims de salut pública que són competència dels ens locals, en el marc dels convenis que hi signi d'acord amb l'article 53 de la Llei 18/2009.

  6. Donar suport tècnic als ens locals que presten serveis de salut pública amb mitjans propis.

  7. Donar suport tècnic per a elaborar, executar i avaluar el Pla interdepartamental i intersectorial de salut pública.

  8. Fomentar la recerca en salut pública i promoure la formació dels professionals que s'hi dediquen, en col·laboració amb els altres organismes competents, les universitats i els centres de recerca.

  9. Coordinar el Sistema de Formació i Recerca en Salut Pública, que estableix l'article 8 de la Llei 18/2009, en col·laboració amb els altres organismes competents i amb una visió innovadora i de cerca de l'efectivitat per a solucionar els problemes de salut comunitària.

  10. Coordinar el Sistema d'Informació de Salut Pública, que estableix l'article 9 de la Llei 18/2009.

  11. Establir els instruments per a informar els ciutadans i les administracions de les qüestions més rellevants en matèria de salut pública.

  12. Assegurar la preparació per a prevenir, detectar i gestionar situacions de crisi i emergència per a la salut de la població, en coordinació amb els dispositius de les administracions que es mobilitzin en aquestes situacions en el marc dels plans de protecció civil.

  13. Estudiar l'impacte en la salut pública de les intervencions sobre els seus determinants. Aquests estudis han d'avaluar l'efectivitat, l'accessibilitat i la qualitat dels serveis de salut comunitària.

  14. Establir mecanismes de col·laboració i coordinació dels serveis territorials per mitjà de les estructures territorials d'atenció primària i salut comunitària.

  15. Elaborar i mantenir actualitzat un mapa d'actius de salut comunitària que faciliti als professionals la prescripció de recursos.

  16. Establir instruments de monitoratge de la contaminació ambiental i alimentària.

  17. Exercir la potestat sancionadora i actuar com a autoritat sanitària, d'acord amb la Llei 18/2009, la normativa sectorial i la legislació de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

  18. Complir qualsevol altra funció relacionada directament amb els objectius i les actuacions que estableix aquesta llei, sempre que li siguin atribuïdes per la normativa vigent.

 2. L'Agència de Salut Pública de Catalunya ha d'establir mecanismes per a avaluar l'impacte en la salut de totes les polítiques i pot fer propostes per a millorar els determinants de la salut pública.

 3. L'Agència de Salut Pública de Catalunya ha de vetllar en el compliment de les seves funcions per la integració expressa i operativa de la perspectiva de gènere, en especial pel que fa a l'elaboració, el desenvolupament i l'avaluació del Pla interdepartamental i intersectorial de salut pública. A aquest efecte, s'han de desenvolupar les metodologies necessàries i incorporar criteris d'avaluació que contribueixin a tractar la dimensió de gènere, garantint la recollida de dades per sexe i elaborant indicadors qualitatius i quantitatius de gènere.

Article 4 Formes de gestió
 1. L'Agència de Salut Pública de Catalunya pot exercir les seves funcions de les maneres següents:

  1. Per mitjà dels òrgans i les unitats que la integren.

  2. Per mitjà de contractes o convenis, subjectant-se a la normativa de contractes del sector públic i complint els altres requisits que els són aplicables.

  3. Per mitjà de qualsevol de les altres formes de gestió admeses en dret.

 2. El Govern pot delegar en els ajuntaments i els ens supramunicipals, amb caràcter general o específic, l'exercici de competències que aquesta llei atribueix a l'Agència de Salut Pública de Catalunya. Així mateix, per raons d'eficàcia, l'Agència pot encarregar la gestió d'actuacions, de caràcter material o tècnic, o de serveis de la seva competència als ajuntaments i els ens supramunicipals. En ambdós supòsits, l'acceptació de la delegació o de l'encàrrec de gestió s'ha de formalitzar per mitjà d'un conveni entre l'Agència i l'ens local corresponent, en què s'han de concretar el procediment, les tasques i els mitjans adscrits per a exercir les funcions delegades o encarregades, l'import que s'ha d'abonar per a finançar-les i els indicadors de control de les actuacions.

  Capítol II. Organització

Article 5 Òrgans de govern, de participació i d'assessorament
 1. Els òrgans de govern de l'Agència de Salut Pública de Catalunya són el Consell Rector i la Direcció.

 2. L'Agència de Salut Pública de Catalunya, a més del Consell Assessor de Salut Pública i el Consell de Participació, que estableixen els articles 12 i 13 d'aquesta llei, es pot dotar d'altres òrgans de participació comunitària, també territorials, i d'assessorament tècnic i científic. Els estatuts de l'Agència han d'establir la creació d'aquests òrgans, i també regular-ne les funcions, la composició i el règim de funcionament.

Article 6 El Consell Rector

El Consell Rector és l'òrgan col·legiat de govern de l'Agència de Salut Pública de Catalunya. En el Consell Rector hi ha representants de les administracions competents en matèria de salut pública amb la finalitat de cooperar en la consecució dels objectius de la Llei 18/2009.

Article 7 Composició del Consell Rector
 1. El Consell Rector de l'Agència de Salut Pública de Catalunya és format pels membres següents:

  1. El president, que és el conseller del departament competent en matèria de salut o la persona en qui delegui les funcions.

  2. El vicepresident primer, que és el titular de la unitat directiva competent en matèria de salut pública del departament.

  3. El director del Servei Català de la Salut o la persona en qui delegui les funcions.

  4. Vuit vocals en representació dels ens locals, quatre de proposats per l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i quatre per la Federació de Municipis de Catalunya. Un d'aquests vuit vocals exerceix les funcions de vicepresident segon, de comú acord entre ambdós ens. Així mateix, un d'aquests vuit vocals ha d'ésser un representant de l'Ajuntament de Barcelona.

  5. Nou vocals en representació i a proposta dels departaments de l'Administració de la Generalitat competents en matèries relacionades amb la salut pública, que han de representar les àrees de gestió més implicades en la salut pública.

  6. Un representant de les societats científiques, que el Consell Assessor de Salut Pública ha d'elegir entre els seus membres.

 2. El director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya i un secretari designat pel president entre el personal de l'Agència assisteixen a les reunions del Consell Rector amb veu i sense vot.

 3. Els ens locals amb representació en el Consell Rector de l'Agència de Salut Pública de Catalunya han de vetllar per reflectir-hi la diversitat tipològica dels municipis de Catalunya.

 4. Els vocals del Consell Rector de l'Agència de Salut Pública de Catalunya que no ho són per raó del càrrec són nomenats i separats del càrrec pel conseller del departament competent en matèria de salut a proposta dels ens o òrgans que representen.

 5. Els vocals del Consell Rector de l'Agència de Salut Pública de Catalunya són nomenats per a un període de quatre anys, sens perjudici que puguin ésser renovats si mantenen la representació requerida.

 6. Les vacants en les vocalies del Consell Rector de l'Agència de Salut Pública de Catalunya es cobreixen d'acord amb la forma de designació per al temps que resta de mandat.

 7. Els estatuts de l'Agència de Salut Pública de Catalunya han de desenvolupar la composició del Consell Rector i establir-ne el règim de funcionament.

Article 8 Funcions del Consell Rector
 1. El Consell Rector de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, en tant que òrgan de govern de l'Agència, n'estableix les directrius generals d'actuació i n'exerceix el control superior de la gestió.

 2. Són funcions del Consell Rector de l'Agència de Salut Pública de Catalunya:

 1. Establir els criteris generals d'actuació, d'acord amb les directrius del departament competent en matèria de salut.

 2. Aprovar la proposta de contracte programa.

 3. Aprovar el conveni marc de relacions amb les organitzacions associatives d'ens locals més representatives de Catalunya.

 4. Aprovar els programes anuals d'actuació i d'inversions generals.

 5. Aprovar la proposta d'avantprojecte de pressupost.

 6. Aprovar els comptes i la memòria de gestió de cada exercici.

 7. Aprovar la proposta de cartera de serveis de salut pública.

 8. Aprovar la relació d'actuacions i serveis per a proveir els serveis mínims obligatoris que són competència dels ens locals.

 9. Aprovar els acords i els convenis de col·laboració amb altres entitats.

 10. Aprovar la proposta de preus públics i de taxes per la prestació de serveis.

 11. Aprovar la proposta d'estructura orgànica, que s'ha d'incloure en els estatuts, i la proposta de relació de llocs de treball.

 12. Aprovar propostes d'instruments de caràcter normatiu en matèria de salut pública i donar-los el curs que correspon d'acord amb la legislació vigent en matèria de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 13. Aprovar el seu propi reglament de funcionament.

 14. Avaluar periòdicament els programes d'actuació i el grau d'assoliment dels objectius de l'Agència.

 15. Avaluar anualment la situació de la salut pública i fer-ne un informe específic, que s'ha de presentar al departament competent en matèria de salut i al Parlament de Catalunya.

 16. Proposar al conseller del departament competent en matèria de salut que, d'acord amb la llei que regula les finances públiques de Catalunya i perquè es tramitin posteriorment, aprovi tant les característiques i la destinació de les operacions de crèdit com les operacions d'endeutament.

 17. Exercir les funcions que aquesta llei no assigna expressament als altres òrgans de l'Agència.

Article 9 Funcions del president del Consell Rector
 1. Són funcions del president del Consell Rector de l'Agència de Salut Pública de Catalunya:

  1. Assumir la representació institucional de l'Agència, sens perjudici de les funcions de representació del director.

  2. Convocar les reunions del Consell Rector, dirigir-les i dirimir-hi els empats amb vot de qualitat.

 2. El president del Consell Rector de l'Agència de Salut Pública de Catalunya pot delegar expressament les funcions representatives que cregui convenients en el vicepresident primer.

Article 10 La Direcció
 1. El director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya assumeix la direcció i la gestió ordinària de l'Agència d'acord amb els criteris d'actuació que estableix el Consell Rector, al qual representa amb relació a l'execució dels acords adoptats.

 2. El director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya té rang orgànic de director general i és nomenat pel Govern a proposta del conseller competent en matèria de salut havent escoltat el Consell Rector.

 3. El director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya és sotmès al règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat.

Article 11 Funcions de la Direcció

Són funcions del director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya:

 1. Executar els acords que adopta el Consell Rector.

 2. Aplicar els criteris d'actuació d'acord amb les directrius del Consell Rector.

 3. Elevar al Consell Rector les propostes d'acord en què aquest òrgan és competent perquè hi deliberi i les aprovi.

 4. Elaborar els comptes i la proposta de memòria de gestió de cada exercici.

 5. Dirigir el personal i els serveis.

 6. Actuar com a òrgan de contractació, subjectant-se a la legislació de contractes del sector públic.

 7. Coordinar, inspeccionar i avaluar els òrgans de l'Agència.

 8. Donar instruccions amb relació a l'organització i el funcionament de l'Agència.

 9. Gestionar els recursos econòmics, autoritzar les despeses i ordenar els pagaments, dins els límits que estableix el Consell Rector.

 10. Assumir la representació legal de l'Agència en tota mena d'actuacions, llevat de la representació i la defensa en judici.

 11. Actuar com a òrgan competent per a imposar sancions en matèria de salut pública, d'acord amb la Llei 18/2009 i la normativa sectorial.

 12. Exercir l'autoritat sanitària, en els termes que estableix la Llei 18/2009 i la normativa sectorial.

 13. Exercir les altres funcions que li encomana el president del Consell Rector.

Article 12 El Consell Assessor de Salut Pública
 1. El Consell Assessor de Salut Pública de l'Agència de Salut Pública de Catalunya és l'òrgan consultor sobre els aspectes tècnics i científics de la salut pública.

 2. El Consell Assessor de Salut Pública de l'Agència de Salut Pública de Catalunya és format per experts de reconeguda solvència en l'àmbit de la salut pública, sens perjudici del que estableixen els estatuts de l'Agència sobre les funcions, la composició i el règim de funcionament del Consell.

 3. Els membres del Consell Assessor de Salut Pública de l'Agència de Salut Pública de Catalunya són nomenats pel conseller del departament competent en matèria de salut.

 4. Són funcions del Consell Assessor de Salut Pública de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, havent escoltat el Consell Rector:

 1. Assessorar els òrgans de govern de l'Agència en les qüestions relacionades amb la salut pública.

 2. Emetre els dictàmens sobre aspectes relacionats amb la salut pública que li encomana el Consell Rector.

 3. Elegir entre els seus membres el que ha de formar part del Consell Rector, d'acord amb l'article 7.1. f d'aquesta llei.

Article 13 Consell de Participació
 1. El Consell de Participació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya és l'òrgan de participació activa que exerceix funcions de participació ciutadana, assessorament, consulta i seguiment amb relació a qüestions relatives a la salut pública i la salut en general.

 2. Els estatuts de l'Agència de Salut Pública de Catalunya han de determinar la composició, el sistema de designació dels membres, l'organització, les funcions i les normes de funcionament del Consell de Participació.

 3. Els consells territorials de salut de l'Agència de Salut Pública de Catalunya acompleixen les mateixes funcions que el Consell de Participació de l'Agència al territori respectiu.

Article 14

Organització territorial

 1. L'Agència de Salut Pública de Catalunya s'organitza territorialment en serveis regionals. Els serveis regionals són estructures descentralitzades que coincideixen amb les regions sanitàries del Servei Català de la Salut.

 2. Els serveis regionals de l'Agència de Salut Pública de Catalunya han de tenir una dotació adequada de recursos humans i econòmics per a acomplir les actuacions de salut pública al territori respectiu.

 3. La direcció i la gestió ordinària dels serveis regionals de l'Agència de Salut Pública de Catalunya són assumides per un director al capdavant del servei.

 4. El nomenament i la separació del càrrec dels directors dels serveis regionals de l'Agència de Salut Pública de Catalunya corresponen al conseller del departament competent en matèria de salut a proposta del Consell Rector.

 5. Els directors dels serveis regionals de l'Agència de Salut Pública de Catalunya són un òrgan competent per a imposar sancions en matèria de salut pública, d'acord amb la Llei 18/2009 i la normativa sectorial.

 6. Els serveis regionals de l'Agència de Salut Pública de Catalunya han de prestar els serveis de salut pública que estableix la Llei 18/2009 al territori respectiu, subjectant-se als criteris d'actuació que estableix el Consell Rector i a les directrius del director de l'Agència. A aquest efecte, cada servei regional s'organitza en equips territorials de salut pública. Els equips territorials són el conjunt de professionals de la salut pública que, d'una manera integrada, fan actuacions relatives a la vigilància, la protecció i la promoció de la salut i a la prevenció de la malaltia en la xarxa de serveis d'atenció sanitària i comunitària del territori.

 7. Els equips territorials de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, pel que fa a l'acompliment de les actuacions de promoció, protecció i vigilància de la salut i de prevenció de la malaltia, treballen en coordinació amb els recursos municipals de salut pública, amb els equips d'atenció primària de les àrees bàsiques de salut, amb les unitats de medicina preventiva i salut pública dels hospitals i amb les altres entitats i els altres serveis relacionats amb la salut pública del territori respectiu.

 8. Els equips territorials de l'Agència de Salut Pública de Catalunya han d'ésser pluridisciplinaris, i les persones que els componen han d'exercir llurs funcions d'una manera col·laborativa per a assegurar l'acompliment i la continuïtat de les actuacions que estableix la cartera de serveis del territori respectiu, sens perjudici de les funcions reservades legalment als professionals amb una titulació específica.

Capítol III. Règim de personal, patrimonial, econòmic i d'impugnació d'actes

Article 15 Recursos humans
 1. L'Agència de Salut Pública de Catalunya ha de tenir el personal funcionari i laboral suficient per a acomplir les seves funcions.

 2. Els llocs de treball de l'Agència de Salut Pública de Catalunya que comporten funcions d'autoritat s'han de proveir amb personal funcionari.

Article 16 Patrimoni
 1. El patrimoni de l'Agència de Salut Pública de Catalunya és constituït pel patrimoni adscrit i el propi. El patrimoni adscrit és integrat pels béns i els drets que la Generalitat o una altra administració adscriu a l'Agència. L'adscripció no implica ni la transmissió del domini ni la desafectació dels béns. El patrimoni propi és constituït pels béns i els drets que l'Agència produeix, adquireix o rep per qualsevol títol.

 2. L'Agència de Salut Pública de Catalunya ha de tornar a la Generalitat els béns i els drets que aquesta li ha adscrit en les condicions que tenien en el moment de l'adscripció. A més, l'Agència ha d'utilitzar aquests béns i drets exclusivament per als fins que determina l'adscripció, ja que en cas contrari s'han d'incorporar al patrimoni de la Generalitat. Pel que fa als béns i els drets procedents dels ens locals, s'ha d'aplicar el conveni d'adscripció corresponent.

 3. El patrimoni de l'Agència de Salut Pública de Catalunya afectat a l'exercici de les seves funcions té la consideració de domini públic i gaudeix de les exempcions tributàries que corresponen als béns d'aquesta naturalesa.

 4. La utilitat pública de l'expropiació d'immobles per les obres i els serveis de l'Agència de Salut Pública de Catalunya s'entén implícita.

 5. El règim patrimonial de l'Agència de Salut Pública de Catalunya és el que estableix la normativa patrimonial aplicable a les entitats del sector públic de l'Administració de la Generalitat.

Article 17 Recursos econòmics

Els recursos econòmics de l'Agència de Salut Pública de Catalunya són els següents:

 1. Les assignacions amb càrrec als pressupostos de la Generalitat.

 2. Les assignacions procedents del contracte programa.

 3. Les assignacions procedents de departaments de l'Administració de la Generalitat altres que el competent en matèria de salut perquè acompleixi les actuacions i presti els serveis de salut pública que li encomanen.

 4. Les contraprestacions que els ens locals efectuen amb càrrec a llurs pressupostos, en els termes dels convenis de col·laboració signats entre ambdues parts.

 5. Els rendiments procedents dels béns i dels drets propis o adscrits.

 6. Els ingressos procedents de les taxes i dels preus públics que d'acord amb la legalitat vigent li corresponen.

 7. Els ingressos procedents dels projectes, les actuacions o els serveis que li són encarregats.

 8. Els ingressos procedents de sancions administratives i resolucions judicials.

 9. Els préstecs que li són concedits.

 10. Les subvencions, les donacions i qualsevol altra aportació voluntària d'entitats i particulars.

 11. Els altres recursos que li siguin atribuïts expressament.

Article 18 Contracte programa
 1. El departament competent en matèria de salut, com a garant superior de l'ús eficient i equitatiu dels recursos públics, ha de garantir que el model de contractació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya respon a les seves polítiques generals.

 2. El contracte programa de l'Agència de Salut Pública de Catalunya ha d'ésser aprovat pel Govern i subscrit pel departament competent en matèria de salut, el Servei Català de la Salut i l'Agència.

 3. El contracte programa de l'Agència de Salut Pública de Catalunya ha d'incloure com a mínim els aspectes següents:

  1. La relació dels serveis que ha de prestar i de les actuacions que ha d'acomplir l'Agència, llur avaluació econòmica i els recursos que hi són assignats.

  2. Els requisits i les condicions perquè l'Agència presti els serveis i acompleixi les actuacions, tenint en compte les especificitats territorials.

  3. Els objectius, els resultats esperats, els indicadors, els instruments de seguiment i control de resultats i el marc de responsabilitats de l'Agència.

  4. El termini de vigència, que en cap cas no pot excedir els cinc anys.

 4. Les actuacions i els serveis inclosos en el contracte programa de l'Agència de Salut Pública de Catalunya a què fa referència la lletra a de l'apartat 3 han d'ésser com a mínim els següents:

  1. Identificar els problemes de salut comunitària.

  2. Diagnosticar i investigar els problemes i els perills per a la salut comunitària.

  3. Informar, educar i apoderar les persones amb relació als problemes de salut.

  4. Establir mecanismes de participació de la comunitat en l'elaboració dels plans de salut pública i en la implantació i l'avaluació de les polítiques de salut pública, en la forma que es determini per reglament.

  5. Desenvolupar polítiques i plans per a donar suport als esforços sanitaris de l'atenció primària i comunitària.

  6. Desenvolupar polítiques i fer anàlisis de salut pública amb perspectiva de gènere.

Article 19 Pressupost
 1. El pressupost de l'Agència de Salut Pública de Catalunya es regeix per la normativa de les finances públiques i les successives lleis de pressupostos de la Generalitat.

 2. El pressupost de l'Agència de Salut Pública de Catalunya s'ha d'orientar d'acord amb el Pla de salut de Catalunya, el Pla interdepartamental i intersectorial de salut pública i el Pla de seguretat alimentària de Catalunya, ha de desglossar els programes per serveis regionals i ha de preveure els mecanismes necessaris per a avançar, tant en l'elaboració com en l'execució, en la perspectiva de gènere.

 3. El Consell Rector de l'Agència de Salut Pública de Catalunya pot acordar transferències de crèdit dins el pressupost de l'Agència, d'acord amb la normativa aplicable a les disposicions pressupostàries i a proposta del director.

Article 20 Règim de contractació

El règim de contractació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya es regeix per la normativa de contractació del sector públic.

Article 21 Règim comptable

El règim comptable de l'Agència de Salut Pública de Catalunya es regeix per la normativa de les finances públiques de les entitats autònomes administratives.

Article 22 Règim d'impugnació d'actes
 1. Els interessats poden interposar un recurs contra els actes administratius de l'Agència de Salut Pública de Catalunya en els casos, els terminis i les formes que la legislació sobre el procediment administratiu estableix.

 2. Els acords del Consell Rector de l'Agència de Salut Pública de Catalunya i les resolucions del director poden ésser objecte de recurs d'alçada davant el conseller del departament competent en matèria de salut, i els actes dictats pels òrgans dels serveis regionals poden ésser objecte de recurs d'alçada davant el director de l'Agència. Les resolucions exhaureixen la via administrativa en ambdós casos.

 3. Pel que fa als actes dictats en l'àmbit de la competència municipal, és aplicable la legislació municipal i de règim local.

  Disposicions addicionals

  Primera. Adscripció de béns

  Els béns de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic afectats a les funcions de l'Agència de Salut Pública de Catalunya s'adscriuen a l'Agència. Els béns de domini públic conserven aquesta naturalesa i les exempcions fiscals i econòmiques que tenen reconegudes. El decret d'aprovació dels estatuts de l'Agència ha de concretar els béns objecte de l'adscripció i el procediment per mitjà del qual s'ha de formalitzar, que n'ha de reflectir la valoració econòmica.

  Segona. Subrogació

 4. L'Agència de Salut Pública de Catalunya se subroga en els drets i les obligacions de contingut econòmic de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic afectats a les funcions que exerceix l'Agència, la qual cosa s'ha de concretar en el decret d'aprovació dels estatuts.

 5. L'Agència de Salut Pública de Catalunya se subroga en la posició jurídica de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic pel que fa als drets i les obligacions que li corresponen en l'àmbit de les funcions que l'Agència assumeix, la qual cosa s'ha de concretar en el decret d'aprovació dels estatuts.

  Tercera. Entrada en funcionament de l'Agència i integració de personal

 6. L'Agència de Salut Pública de Catalunya ha d'entrar en funcionament en el termini d'un any a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta llei.

 7. El personal funcionari, de carrera i interí, i laboral que en la data d'entrada en funcionament de l'Agència de Salut Pública de Catalunya exerceixi en qualsevol departament o òrgan de l'Administració de la Generalitat funcions, tècniques o administratives, coincidents o vinculades amb les que d'acord amb aquesta llei assumeix l'Agència s'hi ha d'integrar mantenint la condició originària i les condicions de què gaudeix en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta llei.

 8. La forma d'integració a l'Agència de Salut Pública de Catalunya del personal a què fa referència l'apartat 2 comporta el reconeixement de successió o subrogació, amb tots els efectes jurídics que se'n puguin derivar.

  Quarta. Paritat

  Els òrgans de govern, de participació comunitària i d'assessorament tècnic i científic, que estableix l'article 5 d'aquesta llei, han de complir la paritat mínima que estableix la Llei 17/2015, d'igualtat efectiva de dones i homes, per a constituir-se i renovar-se.

  Cinquena. Participació de l'Agència en la formació de postgrau de salut pública

  L'Agència de Salut Pública de Catalunya, a fi de coordinar el Sistema de Formació i Recerca en Salut Pública, ha de dur a terme les actuacions necessàries per a participar en la formació de postgrau en salut pública i per a ésser acreditada com a dispositiu docent en l'especialitat de Medicina Preventiva i Salut Pública.

  Sisena. Agència de Salut Pública de Barcelona

  L'Agència de Salut Pública de Barcelona assumeix les funcions de l'Agència de Salut Pública de Catalunya a Barcelona.

  Setena. El Consell General d'Aran

  El Consell General d'Aran assumeix les funcions de l'Agència de Salut Pública de Catalunya a Aran, d'acord amb la Llei 1/2015, del 5 de febrer, del règim especial d'Aran, o la disposició legal que la modifiqui o substitueixi.

  Vuitena. Referències a la Llei 18/2009

  Les referències que aquesta llei fa a la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, s'entenen fetes a la disposició legal que la modifiqui o substitueixi.

  Novena. Pla interdepartamental i intersectorial de salut pública

  Les referències que el preàmbul i l'article 4 de la Llei 18/2009 fan al Pla interdepartamental de salut pública s'entenen fetes al Pla interdepartamental i intersectorial de salut pública.

  Disposició transitòria.

  Funcions de les unitats i dels òrgans afectats fins a l'entrada en funcionament de l'Agència

  Les unitats i els òrgans administratius del departament competent en matèria de salut afectats per la creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya han de continuar complint llurs funcions fins a l'entrada en funcionament de l'Agència.

  Disposició derogatòria

  Es deroguen l'article 163 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, i totes les normes que s'oposin al que estableix aquesta llei.

  Disposicions finals

  Primera. Desplegament reglamentari

 9. El Govern, en el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, ha d'aprovar els estatuts de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, que n'han de regular els òrgans de govern, de participació i d'assessorament i l'estructura orgànica, central i territorial.

 10. L'Agència de Salut Pública de Catalunya adquireix personalitat jurídica en el moment de l'entrada en vigor del decret d'aprovació dels estatuts.

 11. El Govern, en el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, ha d'aprovar el decret d'adaptació de l'estructura del departament competent en matèria de salut a aquesta llei.

  Segona. Elaboració del text refós de la Llei 18/2009

  S'autoritza el Govern perquè en el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor de la present llei elabori un text refós de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, que incorpori les modificacions que la present llei introdueix.

  Tercera. Addició d'un article a la Llei 18/2009

  S'afegeix un article, el 12, a la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, amb el text següent:

  Article 12. Competències del Govern

  1. Amb relació a l'Agència de Salut Pública de Catalunya, corresponen al Govern, a proposta dels departaments competents segons la matèria de què es tracti, les competències següents:

  »a) L'aprovació, per mitjà d'un decret formulat a proposta del conseller o consellera del departament competent en matèria de salut, dels estatuts de l'Agència.

  »b) L'aprovació de la Cartera de serveis de salut pública.

  »c) L'aprovació del projecte de pressupost de l'Agència.

  »d) L'aprovació dels acords de nomenament i separació del director o directora de l'Agència.

  »2. Correspon al Govern l'aprovació del Pla interdepartamental i intersectorial de salut pública.»

  Quarta. Addició d'unes lletres a l'apartat 2 de l'article 13 de la Llei 18/2009

  S'afegeixen les lletres a, b, c, d, e, f, g, h i i a l'apartat 2 de l'article 13 de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, amb el text següent:

  2. Amb relació a l'Agència de Salut Pública de Catalunya, corresponen al departament competent en matèria de salut les competències següents:

  a) La determinació dels criteris, les directrius i les prioritats de les polítiques de salut pública.

  »b) La vigilància i la tutela de l'Agència.

  »c) La coordinació dels programes de recerca i dels recursos públics, per tal d'assolir-ne la màxima eficàcia.

  »d) La presentació al Govern de la proposta de Cartera de serveis de salut pública.

  »e) La presentació al Govern del projecte de pressupost de l'Agència.

  »f) L'aprovació, la modificació i la revisió dels preus públics relatius a la prestació dels serveis.

  »g) El nomenament i la separació dels membres del Consell Rector.

  »h) La presentació al Govern de les propostes de nomenament i separació del director o directora.

  »i) El nomenament i la separació dels directors dels serveis regionals.»

  Cinquena. Addició d'un article a la Llei 18/2009

  S'afegeix un article, el 77, a la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, amb el text següent:

  Article 77. Òrgans de la Generalitat competents per a imposar sancions

  En l'àmbit de la Generalitat, l'exercici de la potestat sancionadora que estableix aquesta llei, sens perjudici dels règims sancionadors que estableix la legislació sectorial, correspon als òrgans següents:

  »a) El Govern, per a imposar les sancions establertes per aquesta llei superiors a 450.000 euros.

  »b) El conseller o consellera del departament competent en matèria de salut, per a imposar les sancions compreses entre 300.001 i 450.000 euros.

  »c) El director o directora de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, per a imposar les sancions compreses entre 100.001 i 300.000 euros.

  »d) Els directors dels serveis regionals, en l'àmbit territorial respectiu, per a imposar sancions de fins a 100.000 euros.»

  Sisena. Entrada en vigor

  Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

  Palau de la Generalitat, 31 de juliol de 2019

  Joaquim Torra i Pla

  President de la Generalitat de Catalunya

  Alba Vergés i Bosch

  Consellera de Salut