LLEI 8/1989, de 5 de juny, de modificació de la Llei 6/1985, de 26 d'abril, d'Arxius.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia, promulgo la següent

LLEI

Per tal de garantir l'efectivitat de les obligacions que la Llei d'Arxius imposa a les administracions públiques i als propietaris, posseïdors i comerciants d'arxius i de documents històrics, cal dotar l'Administració de la Generalitat de la facultat d'imposar sancions als qui incompleixin les obligacions esmentades.

L'article 20 de la Llei, en la seva versió originària, no incloïa cap mena de tipificació de les infraccions administratives, omissió que es corregeix en la nova redacció que ara s'adopta.

Article 1

Es modifica l'article 20 de la Llei 6/1985, del 26 d'abril, d'Arxius, al qual es dóna la redacció següent: "Llevat que siguin constitutives de delicte, constitueix infracció administrativa tota vulneració de les prescripcions contingudes en aquesta Llei i en les normes reglamentàries que la desenvolupin. En particular, constitueixen: "

- 1 Infraccions lleus. "

 1. La negativa o l'obstrucció a l'exercici de les funcions de policia de la Inspecció General d'Arxius en l'exercici de les seves funcions dins l'àmbit d'aquesta Llei i les disposicions que la desenvolupin. "

 2. L'incompliment de qualsevol de les obligacions establertes a l'article 15.a) i d), quan no es posi en perill immediat la integritat del bé o no es faci impossible la seva recuperació. "

 3. L'incompliment dels propietaris i posseïdors d'arxius i de documents històrics de l'obligació establerta a l'article 15.c). "

 4. L'incompliment de les obligacions establertes a l'article 15.e), quan el valor del bé objecte de l'incompliment no superi els 2.000.000 de pessetes. "

 5. L'incompliment pels comerciants de l'obligació establerta a l'article 17. "

  - 2 Infraccions greus. "

 6. L'incompliment de les obligacions establertes a l'article 1.2, sempre que no es posi en perill immediat la integritat del bé o no es faci impossible la seva recuperació. "

 7. L'incompliment de les obligacions establertes a l'article 15.a), b) i d), quan es posi en perill immediat la integritat del bé o es faci impossible la seva recuperació. "

 8. L'incompliment de l'obligació establerta a l'article 15.e), quan el valor del bé superi els 2.000.000 de pessetes. "

 9. La destrucció de documentació contravenint les normes sobre expurgació d'arxius administratius. "

 10. La difusió no autoritzada de documents per als quals la llei exigeix autorització prèvia per a fer-los públics. "

 11. La comissió reiterada d'una mateixa infracció lleu. "

 12. L'alienació o retenció de la documentació que una persona hagi detingut per raó del desenvolupament d'una funció pública, una vegada finalitzada aquesta. "

  - 3 Infraccions molt greus. "

 13. L'incompliment de les obligacions establertes a l'article 1.2, quan es posi en perill immediat la integritat del bé o es faci impossible la seva recuperació. "

 14. L'incompliment de l'obligació establerta a l'article 15.b), quan el valor del bé superi els 5.000.000 de pessetes. "

 15. La comissió reiterada d'una mateixa infracció greu. "

  - 4 La graduació de les multes i la taxació de la documentació a la qual fa referència el present article seran les que fixi el Servei d'Arxius de la Direcció General del Patrimoni Cultural, el qual podrà requerir l'assessorament d'aquelles institucions, òrgans i persones que s'escaigui, d'acord amb la naturalesa intrínseca del bé objecte de valoració, i tindrà com a criteris preferents per a l'esmentada taxació el perjudici causat o que per negligència es pogués causar al Patrimoni Documental, la seva singularitat, interès i importància quantitativa".

Article 2

S'inclou un nou article a la Llei 6/1985, del 26 d'abril, d'Arxius, amb el text següent: "Article 20 bis. "

- 1 Les infraccions lleus se sancionen en una escala que comprèn de l'apercebiment fins a la multa de 500.000 pessetes; les greus amb multa de 500.001 a 10.000.000 de pessetes, i les molt greus amb multa de 10.000.0001 a 50.000.000 de pessetes. "

- 2 Les infraccions lleus prescriuen als dos mesos i les greus i molt greus als quatre anys. El termini de prescripció començarà a computar-se des del dia en què s'hagués comès la infracció o, en el seu cas, des d'aquell en què s'hagués pogut incoar el procediment. "

- 3 Correspon al Director General del Patrimoni Cultural la imposició de sancions fins a 500.000 pessetes; al Conseller de Cultura des de 500.001 fins a 10.000.000 de pessetes, i al Consell Executiu de la Generalitat des de 10.000.0001 pessetes en endavant. "

- 4 Sens perjudici d'allò que s'estableix en aquest article, la quantia de la sanció s'elevarà fins a cobrir, en el seu cas, el benefici obtingut com a conseqüència de la infracció".

Article 3

S'addiciona a l'article 22 de l'esmentada Llei, un nou paràgraf amb el següent redactat: "Qualsevol persona o entitat pública o privada que detenti documents als quals es refereixi l'article 1.1 d'aquesta Llei, està obligada a lliurar-los per a la seva reintegració a l'arxiu que correspongui. En el cas de no produir-se el lliurament, l'autoritat administrativa corresponent ha d'adoptar les mesures necessàries per a la dita reintegració, d'acord amb allò que estableix la legislació vigent".

Article 4

Es modifica l'article 23.2 de l'esmentada Llei, al qual es dóna la redacció següent: "

-2 No obstant això, com a regla general, els documents públics i històrics es consideren reservats mentre no hagin transcorregut trenta anys des de la data de creació, salvant allò que disposa l'article 3.4 i el dret dels interessats a consultar els documents pertanyents a organismes públics dipositats als arxius històrics en les mateixes condicions que tenien establertes els arxius d'on procedien. Igualment, han de respectar les condicions fixades en aquest número els particulars que donin o dipositin documents de llur propietat als arxius de la xarxa".

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 5 de juny de 1989.

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Joan Guitart i Agell Conseller de Cultura