LLEI 2/2006, de 6 de març, del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

LLEI 2/2006, de 6 de març, del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009.

El President

de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

La Llei 23/1998, del 30 de desembre, d'estadística de Catalunya desenvolupa la competència exclusiva de la Generalitat en l'àmbit de l'estadística, que li atorga l'article 9.33 de l'Estatut d'autonomia, i estableix, amb periodicitat quadriennal, el Pla estadístic de Catalunya, definit com l'instrument d'ordenació i planificació de l'estadística d'interès de la Generalitat.

Aquesta llei estableix el Pla estadístic de Catalunya per al període 2006-2009 i és la quarta que aprova el Parlament de Catalunya després de les corresponents als plans estadístics dels períodes 1992-1995, 1997-2000 i 2001-2004, a fi de continuar el procés de consolidació i enfortiment del sistema estadístic català. D'acord amb els preceptes fixats per la Llei d'estadística de Catalunya vigent, s'estableixen els objectius generals i específics que s'han de desenvolupar en el període de vigència del Pla, i també les activitats estadístiques per a assolir-los, les quals es concreten en les actuacions incloses en els programes anuals d'actuació estadística que aprova el Govern.

El Pla estadístic de Catalunya 2006-2009 s'estructura en cinc eixos estratègics, els quals emmarquen el conjunt d'objectius generals que defineixen els reptes informacionals i instrumentals que cal assolir durant el període de vigència. Així mateix, fixa les activitats estadístiques que s'associen a cada un dels objectius generals, les quals s'identifiquen en els termes dels organismes que hi intervenen, els objectius específics que pretenen i els procediments bàsics per a assolir-los.

En l'àmbit dels objectius informacionals, el Pla impulsa decididament la generació d'informació estadística nova, o millorada, sobre àmbits insuficientment delimitats per la comptabilitat nacional, per mitjà de la implantació dels comptes satèl·lits, i també l'estimació dels paràmetres clau que afecten la competitivitat, la productivitat i la internacionalització de l'economia catalana. Alhora, instaura un sistema d'indicadors estadístics que ha de permetre conèixer l'evolució demogràfica, econòmica i social de Catalunya en termes comparables amb l'euroregió Pirineus-Mediterrània, les regions europees avançades i els estats membres de la Unió Europea.

En relació amb els reptes de caràcter instrumental, el Pla fa explícites les innovacions metodològiques per a l'obtenció de resultats estadístics de qualitat amb la màxima desagregació territorial i la mínima càrrega per a les unitats informants, a partir de l'adopció de procediments nous en l'estimació de petites àrees o en tècniques de la fusió de dades provinents de fonts informatives diverses. Al mateix temps, l'ampliació de la informació estadística abasta els perfils longitudinals de determinats fenòmens per mitjà de la implantació de panels de llars o d'empreses, preservant la confidencialitat de les dades individuals per mitjà de l'aprofundiment dels mètodes de control de la revelació estadística en la difusió d'informació. D'altra banda, en matèria de difusió estadística es potencia la disponibilitat d'informació estadística, amb la màxima desagregació territorial possible tècnicament i jurídicament, i s'impulsa l'articulació de sistemes de georeferenciació estadística. Igualment, s'augmenta l'accés a la metodologia, les definicions i altres aspectes operatius de les activitats estadístiques oficials.

Pel que fa al desplegament i l'execució del Pla estadístic, aquesta llei inclou, com a criteris de decisió de preferència per a la posada en marxa de les activitats estadístiques, el requisit que a l'hora d'executar-les s'aporti informació significativa per a millorar el coneixement de la realitat i per a facilitar la presa de decisions, i també la informació de base necessària per a l'elaboració dels indicadors estadístics homologables amb els utilitzats en el sistema estadístic estatal, europeu i internacional.

Paral·lelament, i d'acord amb els preceptes de la Llei 23/1998 pel que fa al principi de correcció tècnica, el Pla estadístic de Catalunya 2006-2009 estableix els requisits mínims que han de contenir els projectes tècnics de les actuacions estadístiques, els quals han d'ésser homologats per l'Institut d'Estadística de Catalunya a fi que es puguin incloure en els programes anuals d'actuació estadística. A la vegada, aquesta llei impulsa la transparència i el control de les activitats institucionals estenent l'obligatorietat de concertar convenis de col·laboració en els casos en què l'execució de les activitats estadístiques demana la participació de diversos organismes o institucions.

Aquesta llei reforça les mesures perquè la cessió d'informació estadística s'adeqüi a la normativa del secret estadístic i a la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i amplia els criteris per a la cessió de les dades estadístiques entre les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya. Així mateix, aquesta llei crea el Registre de Fitxers Estadístics, referits tant a persones físiques com jurídiques, que les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya formen exclusivament per elaborar estadístiques d'interès de la Generalitat.

Finalment, la llei impulsa la participació de l'Institut d'Estadística de Catalunya en el sistema estadístic europeu, en col·laboració amb l'Institut Nacional d'Estadística, i en els fòrums de debats europeus i internacionals en estadística oficial. La llei també promou l'actualització del conveni vigent entre l'Institut d'Estadística de Catalunya i l'Institut Nacional d'Estadística per a l'intercanvi de coneixements i pràctiques estadístiques i per a dur-hi a terme col·laboracions. També s'estableix que l'Institut d'Estadística de Catalunya sigui present en les reunions dels òrgans estadístics de la Unió Europea. Així mateix, els agents del sistema estadístic han de reforçar la qualitat i la difusió de llurs estadístiques, d'acord amb el codi de bones pràctiques de les estadístiques europees i la recomanació de la Comissió de les Comunitats Europees, relativa a la independència, la integritat i la responsabilitat de les autoritats estadístiques i dels estats membres i de la Comunitat [COM (2005) 217 final, del 25 de maig de 2005].

Capítol I

Disposicions generals

Article 1

Ordenació i planificació de l'estadística d'interès de la Generalitat

 1. El Pla estadístic de Catalunya és l'instrument d'ordenació i planificació de l'estadística d'interès de la Generalitat, en els termes establerts per la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d'estadística de Catalunya.

 2. Poden fer estadístiques d'interès de la Generalitat les institucions i els organismes que estableix l'article 7 de la Llei 23/1998.

 3. Resten fora de l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei els estudis d'opinió de la Generalitat, l'ordenació dels quals és determinada pel Decret 1/2005, de l'11 de gener, pel qual es regula l'elaboració i la publicitat dels estudis d'opinió de la Generalitat, i per la resta de normativa aplicable.

Article 2

Període d'aplicació del Pla

 1. El pla estadístic regulat per aquesta llei estableix els seus objectius per al període de temps comprès entre la data d'inici de vigència i el 31 de desembre de 2009.

 2. Si l'1 de gener de 2010 no ha entrat en vigor un nou pla estadístic de Catalunya, resta automàticament prorrogada la vigència del present fins que s'aprovi el nou.

Article 3

Objectius generals i específics del Pla

Els objectius generals i específics del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009 s'estructuren d'una manera seqüencial per tal d'assegurar el subministrament de dades necessari per al coneixement de la realitat, i per a la presa de decisions i llur avaluació ulterior pels agents socials, econòmics i polítics, entre altres.

Capítol II

Eixos estratègics del Pla

Article 4

Eixos estratègics del Pla

El Pla estadístic de Catalunya 2006-2009 s'estructura en un conjunt de cinc eixos estratègics, entesos com els camps temàtics on s'identifiquen els objectius generals del Pla i les activitats estadístiques que s'hi associen. Els eixos estratègics del Pla són els següents:

 1. Població: agrupa les estadístiques estructurals i de fluxos de la població catalana, amb una incidència especial en el tractament estadístic de les migracions i en els reptes de l'estadística de base territorial, de la manera més àmplia i exhaustiva possible.

 2. Cohesió social, medi ambient i sostenibilitat: agrupa les estadístiques i els indicadors de caràcter social, potencia la producció estadística sobre el medi ambient i la sostenibilitat i abasta la màxima informació en matèria de qualitat i condicions de vida de la població, de relacions laborals i de provisió de serveis educatius i sanitaris.

 3. Comptes i macromagnituds econòmiques: comprèn l'estadística macroeconòmica, l'activitat dels sectors productius i els conceptes de la demanda agregada de l'economia catalana, amb una especial referència a l'evolució conjuntural d'aquesta i als aspectes relacionats amb la nova economia, la productivitat i la competitivitat del sistema econòmic de Catalunya.

 4. Activitats estadístiques instrumentals: cobreixen les prestacions de l'òrgan estadístic oficial en matèria de coordinació del Sistema Estadístic de Catalunya, suport i assistència tècnica als ens i òrgans que formen part del Sistema Estadístic de Catalunya per a l'elaboració d'estadístiques oficials, normalització tècnica, innovacions metodològiques i instruments de base per a la seva producció i difusió estadística, incloent-hi els registres i els directoris que faciliten marcs de mostres o llur explotació estadística.

 5. Difusió estadística: comprèn essencialment les prestacions de l'òrgan estadístic oficial en la difusió dels resultats estadístics del conjunt del sistema estadístic català, incloent-hi l'articulació d'un sistema d'indicadors estadístics homogeni, i també les activitats de promoció i divulgació de l'estadística catalana.

Capítol III

Objectius generals del Pla

Article 5

Objectius generals del Pla

Els eixos estratègics es despleguen en un conjunt d'objectius generals que constitueix la relació dels reptes informacionals i instrumentals que s'han d'assolir durant el període de vigència del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009.

Article 6

Població

L'eix estratègic "Població" es desplega en els objectius generals següents:

 1. Estructura de la població: conèixer la distribució geogràfica de la població de Catalunya, i també les seves característiques demogràfiques i socioeconòmiques més rellevants, amb la màxima desagregació territorial tècnicament i jurídicament factible.

 2. Fluxos de població: conèixer les característiques dels fenòmens demogràfics relatius al moviment natural de la població i als moviments migratoris, amb una atenció especial a la desagregació territorial.

 3. Previsions demogràfiques: avaluar la informació sobre l'estructura recent de la població de Catalunya i estimar-ne l'evolució futura, tant pel que fa a la població en general, o a trams específics, com a la seva estructura familiar.

 4. Síntesi demogràfica: aprofundir el coneixement de la trajectòria demogràfica de la població catalana des de la perspectiva dels diversos esdeveniments, tant estructurals com en matèria de fluxos i de previsions, amb una atenció especial al fenomen migratori.

Article 7

Cohesió social, medi ambient i sostenibilitat

L'eix estratègic "Cohesió social, medi ambient i sostenibilitat" es desplega en els objectius generals següents:

 1. Benestar, qualitat de vida i habitatge: conèixer les condicions de vida de la població que configuren el nivell de benestar i qualitat de vida, considerant aspectes com l'ús del temps, l'habitatge, la renda, el patrimoni i el consum de les famílies.

 2. Justícia, seguretat i eleccions: disposar d'informació estadística sobre l'activitat i els recursos de l'Administració de justícia, penitenciària i del Registre de Fundacions i Associacions; de les estadístiques i els indicadors en matèria de seguretat pública, protecció civil, cossos policials i seguretat viària, i d'informació sobre els processos electorals.

 3. Mercat de treball i relacions laborals: disposar d'informació estadística sobre els diversos aspectes que configuren l'àmbit del treball, com la força de treball, les condicions i la qualitat dels llocs de treball, la formació contínua, l'estructura de les remuneracions, els costos laborals i les relacions laborals en general.

 4. Salut i serveis sanitaris: disposar d'informació estadística sobre els aspectes que condicionen la salut de la població, tant pel que fa al seu estat de salut com a la incidència de diverses malalties; sobre l'activitat hospitalària, i sobre altres recursos sanitaris.

 5. Educació, cultura i lleure: conèixer les característiques bàsiques de l'educació i la formació .articulada en ensenyaments reglats i no reglats., la cultura, els mitjans de comunicació i l'esport, en el vessant de l'oferta i la demanda, i també la realitat lingüística, amb una atenció especial per l'ús i la presència del català i de la resta de llengües en els diversos àmbits.

 6. Anàlisi social: constituir un sistema integral d'estadístiques i indicadors sobre la situació i l'evolució de la societat que permeti conèixer-ne la distribució territorial i el nivell de desenvolupament humà.

 7. Medi ambient i sostenibilitat: disposar de la informació estadística i dels indicadors en l'àmbit del medi ambient, els impactes sobre el planejament territorial, el transport i les infraestructures, i també de les estadístiques relatives a la mobilitat de la població.

Article 8

Comptes i macromagnituds econòmiques

L'eix estratègic "Comptes i macromagnituds econòmiques" es desplega en els objectius generals següents:

 1. Macromagnituds econòmiques: conèixer les macromagnituds principals de l'economia catalana, amb un grau adequat de detall conceptual, desagregació territorial i puntualitat temporal, i estendre el marc central de la comptabilitat amb informació sobre escenaris i indicadors per al seguiment de l'economia catalana.

 2. Sectors productius: conèixer l'activitat productiva de les diferents branques i sectors de l'economia catalana, amb informació sobre les empreses i els establiments, i sobre llur producció i llur activitat econòmica.

 3. Administracions públiques: conèixer la despesa i l'activitat inversora de les administracions públiques de Catalunya, i també llurs recursos financers, materials i humans, vinculats especialment a les actuacions públiques en l'educació, la sanitat, la cultura, el medi ambient i en la recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+I).

 4. Turisme: conèixer la informació física i econòmica sobre el sector del turisme a Catalunya, amb dades de l'oferta turística, l'àmbit sectorial i la demanda, els fluxos receptors internacionals i domèstics i el turisme emissor català, i també disposar d'un seguiment de la temporada turística i d'una informació estructural de les empreses d'especialització turística.

 5. Sector exterior: conèixer el comerç internacional i amb la resta de l'Estat de l'economia catalana, i també les seves expectatives i la posició competitiva internacional.

 6. Indicadors conjunturals dels sectors productius: conèixer el moment conjuntural i cíclic de l'economia catalana des de la perspectiva dels diferents sectors d'activitat econòmica, incloent-hi una estimació regular del clima empresarial amb una desagregació territorial significativa per al món de l'empresa.

 7. Serveis de provisió mixta i protecció social: conèixer les magnituds físiques i econòmiques principals de la producció de serveis que proveeixen el sector públic, el sector privat i el sector no lucratiu, integrant la informació estadística i administrativa rellevant en cada sector, i també els fluxos econòmics principals per a la protecció social de la població catalana.

 8. Societat de la informació: constituir un sistema integral d'estadístiques i d'indicadors sobre l'evolució de la societat de la informació i sobre l'impacte de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a Catalunya, identificant el grau de penetració, hàbits o usos pels ciutadans i les institucions, el nivell d'infraestructures en aquest àmbit, els efectes econòmics o socials i la incidència de la fractura digital.

 9. Recerca, desenvolupament i innovació: disposar d'informació estadística sobre els recursos econòmics i humans destinats a recerca i desenvolupament per tots els agents econòmics .empreses, administracions, universitats i altres., i també la capacitat d'innovació de les empreses, amb l'objectiu de conèixer l'esforç que Catalunya dedica a la recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+I).

Article 9

Activitats estadístiques instrumentals

L'eix estratègic "Activitats estadístiques instrumentals" es desplega en els objectius generals següents:

 1. Metodologia i normalització estadística: millorar la qualitat de l'estadística oficial i perfeccionar els criteris de correcció tècnica per mitjà de la cooperació científica amb centres de recerca; l'elaboració d'eines metodològiques i computacionals; l'actualització i la millora del sistema normalitzat de classificacions estadístiques, i la programació d'accions formatives per a professionals i usuaris de la informació estadística. Per a assolir aquest objectiu s'han de potenciar les accions de coordinació dels responsables estadístics de les entitats afectades pel Pla, amb la finalitat d'homogeneïtzar les pràctiques estadístiques i els criteris de control de qualitat que s'apliquen.

 2. Sistema d'informació geogràfica: perfeccionar els instruments de base, sistematitzar el tractament de la informació primària i desenvolupar els mecanismes tecnològics adequats per a articular sistemes de georeferenciació de la informació estadística oficial.

 3. Directoris, registres i inventaris: disposar de la informació de base per a elaborar mostres estadístiques i marcs de llista, i també diversos recomptes sobre les unitats estadístiques referides a població, habitatge, empreses i establiments de Catalunya sota la titularitat de l'Institut d'Estadística de Catalunya, si es tracta de registres bàsics per a l'activitat estadística, facilitant-ne l'accés als organismes del Sistema Estadístic de Catalunya, als investigadors i a la resta d'usuaris en les condicions establertes per la legislació estadística vigent.

Article 10

Difusió estadística

L'eix estratègic "Difusió estadística" es desplega en els objectius generals següents:

 1. Serveis de difusió: difondre i promoure l'ús de la informació estadística articulant un conjunt de serveis que satisfacin les necessitats dels usuaris, com la millora de la difusió estadística per mitjà de la xarxa d'Internet i la qualitat en l'atenció a les demandes específiques d'informació.

 2. Estadístiques de síntesi: recopilar, identificar, registrar i difondre els resultats sintètics i bàsics de les estadístiques oficials de Catalunya en els diversos àmbits territorials i articular un sistema d'indicadors estadístics oficials per a Catalunya i per a l'euroregió Pirineus-Mediterrània comparable amb altres sistemes estadístics estatals i europeus.

 3. Promoció i divulgació de l'estadística: difondre les innovacions teòriques i aplicades en l'àmbit estadístic, promoure'n la utilització i incorporar procediments estadístics en l'anàlisi demogràfica, econòmica i social.

Capítol IV

Activitats estadístiques del Pla

Article 11

Activitats estadístiques del Pla

 1. Els objectius generals del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009 es despleguen en activitats estadístiques associades que constitueixen objectius específics.

 2. S'entén per activitats estadístiques, d'acord amb l'article 2 de la Llei 23/1998:

  1. Les activitats que condueixen a l'obtenció, la recopilació, l'elaboració i l'ordenació sistemàtica de dades, i a la conservació, l'emmagatzematge, la publicació i la difusió de resultats.

  2. Les activitats estadístiques instrumentals prèvies o complementàries a les especificades per la lletra a que són legalment exigibles o tècnicament necessàries per a poder complir els requisits que estableix la legislació sobre estadística, com les de recerca i desenvolupament tècnic, metodològic i normatiu en el camp estadístic.

 3. La descripció identificativa de les activitats estadístiques es fa segons les regles que figuren en l'annex 1 d'aquesta llei.

 4. La relació descriptiva de les activitats estadístiques segons els objectius que despleguen figura en l'annex 2 d'aquesta llei.

Article 12

Tipus d'activitats estadístiques

Els tipus d'activitats estadístiques associades que s'han de dur a terme durant el període de vigència del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009 són els següents:

 1. Activitats estadístiques consolidades: són les activitats que en el desplegament de plans estadístics anteriors i en realitzacions successives han mostrat ésser vàlides i útils per al coneixement de la realitat i que subministren una informació periòdica.

 2. Activitats estadístiques en desenvolupament: són les activitats que es porten a terme en el desplegament de plans estadístics anteriors però que, atès llur estadi inicial o llurs característiques, encara no es poden considerar activitats estadístiques consolidades.

 3. Activitats estadístiques noves: són les activitats que per l'interès que tenen i per llur adequació als objectius del Pla s'han d'iniciar durant el període de vigència d'aquest.

Article 13

Criteris per a l'execució d'activitats estadístiques

Els criteris per a executar activitats estadístiques són els següents:

 1. Criteris de decisió estrictes: són els que han d'ésser observats en tots els casos i íntegrament, d'acord amb el que disposa l'article 15 de la Llei 23/1998.

 2. Criteris de decisió de preferència: són els que han d'ésser tinguts en compte per a executar activitats estadístiques consolidades i activitats estadístiques en desenvolupament, i per a determinar l'inici i el grau d'execució de les activitats estadístiques noves.

Article 14

Criteris de decisió de preferència

Els criteris de decisió de preferència en relació amb les activitats estadístiques són els següents:

 1. Que es garanteixi que la relació entre els costos i els beneficis és òptima, entenent els costos com la combinació dels costos econòmics i el grau de complexitat tècnica, metodològica i organitzativa, i entenent els beneficis com el grau d'assoliment dels criteris descrits per les lletres b, c, d, e, f, g, h i i.

 2. Que aportin informació significativa per a millorar el coneixement de la realitat i facilitar la presa de decisions.

 3. Que diversifiquin el conjunt d'estadístiques disponibles sobre Catalunya, prioritzant les que estudiïn realitats canviants i fenòmens emergents en la realitat econòmica, demogràfica i social de Catalunya.

 4. Que aportin la informació necessària per a poder disposar d'un sistema d'indicadors estadístics homologables als utilitzats en el sistema estadístic estatal, europeu i internacional.

 5. Que proporcionin la màxima desagregació territorial i conceptual de les dades, en els termes i amb les condicions que estableix la Llei 23/1998.

 6. Que desglossin els resultats per sexe i per edat, si és tècnicament i metodològicament possible.

 7. Que obtinguin resultats estadístics d'actualitat.

 8. Que aprofitin les fonts d'informació administratives existents i disponibles.

 9. Que diversifiquin i equilibrin el conjunt de les estadístiques de Catalunya

Article 15

Activitats estadístiques a càrrec d'òrgans, organismes, entitats i empreses de la Generalitat

Els òrgans amb atribucions estadístiques dels departaments de la Generalitat i dels organismes, les entitats públiques i les empreses que en depenen porten a terme les activitats estadístiques que els encomanen el Pla estadístic i els programes anuals d'actuació estadística successius.

Article 16

Activitats estadístiques d'entitats no integrades en el sistema estadístic de Catalunya

L'Institut d'Estadística de Catalunya pot establir formes estables de col·laboració amb organitzacions, entitats, associacions i empreses no integrants del Sistema Estadístic de Catalunya que estiguin vinculades a realitats socioeconòmiques que puguin ésser objecte d'activitats estadístiques.

Article 17

Inclusió de noves activitats en el Pla

 1. Mentre es desenvolupa i s'executa el Pla estadístic el Govern pot afegir, per decret i a proposta del conseller o consellera d'Economia i Finances, noves activitats estadístiques que puguin ésser d'interès de la Generalitat, sempre que satisfacin les garanties tècniques i jurídiques fixades per la Llei 23/1998 i els criteris de decisió establerts per la present llei.

 2. La inclusió de noves activitats estadístiques en el Pla estadístic s'ha de notificar al Parlament de Catalunya.

Capítol V

Execució del Pla

Article 18

Els programes anuals d'actuació estadística

 1. L'execució del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009 es porta a terme per mitjà dels programes anuals d'actuació estadística.

 2. Els programes anuals d'actuació estadística estableixen la descripció de les activitats estadístiques consolidades, en desenvolupament i noves que s'han de portar a terme, en compliment dels objectius i els preceptes d'aquesta llei, durant l'any que abasten. S'han de fixar els resultats sintètics que cal obtenir i assenyalar els resultats del projecte tècnic corresponent, i també el calendari indicatiu de totes les activitats de producció estadística.

 3. Les activitats estadístiques incloses en el Pla estadístic, en els termes fixats per l'article 13, es materialitzen en una o més actuacions estadístiques que es programen anualment.

Article 19

Requisits d'inclusió d'actuacions en els programes anuals d'actuació estadística

 1. Totes les institucions i òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya han de trametre a l'Institut d'Estadística de Catalunya les propostes d'actuacions estadístiques que s'hagin d'incloure en el programa anual d'actuació estadística abans del 30 de setembre de l'any precedent.

 2. Perquè s'inclogui una actuació estadística en un programa anual d'actuació estadística cal que el projecte tècnic corresponent hagi estat homologat prèviament per l'Institut d'Estadística de Catalunya.

 3. El projecte tècnic d'una actuació estadística ha de contenir, com a mínim, la informació següent:

  1. La indicació de l'activitat estadística a la qual va associada.

  2. El nom de l'organisme o organismes responsables d'executar i difondre l'actuació, i també dels col·laboradors.

  3. La descripció de les característiques tècniques i els mètodes d'obtenció de dades de l'actuació, si escau.

  4. La indicació de les variables o els grups de variables principals que es pretén mesurar.

  5. L'establiment dels terminis en què s'obtindran els resultats estadístics i llur sistema de difusió.

  6. La determinació del nivell màxim de desagregació territorial al qual es difondran les dades.

  7. Una aproximació del cost directe estimat anual de l'actuació.

 4. En totes les actuacions estadístiques que comportin l'enquesta directa a persones físiques o jurídiques, l'Institut d'Estadística de Catalunya pot demanar a l'organisme responsable la documentació tècnica que consideri necessària per a poder homologar el projecte tècnic corresponent.

Article 20

Aprovació dels programes anuals d'actuació estadística

 1. El Govern ha d'aprovar cada any per decret, abans del 31 de desembre i a proposta del conseller o consellera d'Economia i Finances, el programa anual d'actuació estadística per a l'any següent.

 2. El Govern ha de donar compte al Parlament del decret a què fa referència l'apartat 1 i trametre-li tota la documentació descriptiva del programa anual d'actuació estadística. Així mateix, el Govern ha de donar compte al Parlament del finiment de cada programa anual d'actuació estadística, per mitjà de la presentació d'un informe que especifiqui el grau de compliment dels objectius i, si s'escau, les causes d'incompliment.

 3. L'Institut d'Estadística de Catalunya ha de preparar cada any, amb la consulta prèvia a les institucions i òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya, la proposta del programa anual d'actuació estadística, el qual s'ha d'aprovar abans del 15 de novembre.

Article 21

Inclusió de noves actuacions en els programes anuals d'actuació estadística

Durant el període de vigència d'un programa anual d'actuació estadística, el Govern pot aprovar per decret, a proposta del conseller o consellera d'Economia i Finances, la inclusió en el programa anual d'actuació estadística vigent en cada moment altres estadístiques d'interès de la Generalitat, d'acord amb l'article 46 de la Llei 23/1998.

Article 22

Declaració d'activitat estadística d'interès de la Generalitat

La inclusió d'una actuació estadística en un programa anual d'actuació estadística en comporta la declaració d'activitat estadística d'interès de la Generalitat i, per tant, l'oficialitat.

Article 23

Informe d'execució

El Govern ha de presentar al Parlament un informe d'avaluació i justificació del grau de compliment del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009 en un termini de sis mesos a comptar del finiment de la seva vigència. L'Institut d'Estadística de Catalunya és el responsable de l'elaboració d'aquest informe.

Capítol VI

Marc de col·laboració institucional en l'execució del Pla

Article 24

Formes de col·laboració entre les institucions i els òrgans del sistema estadístic de Catalunya

 1. La col·laboració entre les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya, que té com a marc el Pla estadístic, s'ha de regular per mitjà de convenis o acords.

 2. Si la responsabilitat d'executar una actuació estadística recau en dues institucions o més, és indispensable determinar les tasques i els recursos que aporta cadascuna de les institucions, per mitjà del conveni o l'acord.

Article 25

Sol·licitud de col·laboració tècnica a l'Institut d'Estadística de Catalunya

Les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya poden sol·licitar la col·laboració tècnica de l'Institut d'Estadística de Catalunya per a elaborar activitats estadístiques ajustades als objectius del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009 que siguin d'interès per als dits òrgans i institucions, sens perjudici del que disposa la lletra o de l'article 10 de la Llei 23/1998 en relació amb l'assistència tècnica estadística.

Article 26

Requisits de la col·laboració tècnica de l'Institut d'Estadística de Catalunya

Els termes de la col·laboració tècnica regulada per l'article 25 s'han de precisar i descriure per mitjà d'un acord o un conveni de col·laboració entre l'Institut d'Estadística de Catalunya i la institució o l'òrgan interessat. El text del conveni ha d'especificar les prestacions i contraprestacions de recursos que s'estableixin.

Article 27

Cessió de dades estadístiques entre les institucions i els òrgans del sistema estadístic de Catalunya

 1. Les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya s'han de cedir mútuament la informació de base que requereixin per a portar a terme les estadístiques d'interès de la Generalitat, si es compleixen les condicions següents:

  1. Que la cessió sigui específicament necessària per a dur a terme una estadística d'interès de la Generalitat.

  2. Que hagin estat adoptades les mesures de seguretat suficients per a mantenir el secret estadístic de les dades cedides, d'acord amb el que prescriu la Llei 23/1998.

  3. Que la informació cedida s'utilitzi exclusivament per a dur a terme estadístiques d'interès de la Generalitat que la institució o l'òrgan que rep les dades tingui encomanades.

 2. Amb l'objectiu de complir la normativa sobre el secret estadístic, en els termes establerts per la Llei 23/1998, es prohibeix expressament la transferència de dades de fitxers estadístics a altres fitxers no estadístics de les institucions i els òrgans a qui se cedeix la informació, i també qualsevol acarament o encreuament entre ambdós tipus de fitxers, llevat que tinguin una finalitat exclusivament estadística. Aquesta prohibició de transferència de dades no és aplicable en els casos establerts per la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, ni en la resta de normativa vigent a Catalunya en matèria de protecció de dades personals.

Article 28

Col·laboració de l'Institut d'Estadística de Catalunya amb entitats autonòmiques, estatals, europees i internacionals

 1. L'Institut d'Estadística de Catalunya es pot adreçar a l'Institut Nacional d'Estadística i a altres entitats i organitzacions autonòmiques, estatals, europees o internacionals per a proposar-los de col·laborar en l'elaboració d'activitats estadístiques, si ho considera d'interès per al compliment dels objectius del Pla estadístic.

 2. L'Institut d'Estadística de Catalunya pot col·laborar, pel que fa a l'execució d'activitats estadístiques, amb les entitats i les organitzacions autonòmiques, estatals, europees o internacionals que ho sol·licitin.

 3. Els termes dels acords a què fan referència els apartats 1 i 2 s'han de precisar per mitjà d'un conveni o un acord de col·laboració entre les parts interessades.

Capítol VII

Difusió de resultats estadístics

Article 29

Actualitat de les dades i celeritat en la difusió

La difusió dels resultats de les activitats estadístiques, que ha de garantir en qualsevol cas la preservació del secret estadístic, ha de respondre als principis d'actualitat de les dades i de celeritat en la difusió, prioritzant l'ús de noves tecnologies de la informació i l'establiment de calendaris de disponibilitat.

Article 30

Tipus de resultats estadístics

D'acord amb el que disposa l'article 19 de la Llei 23/1998 els resultats estadístics es classifiquen en tres tipus:

 1. Resultats sintètics, que resumeixen de forma breu els resultats globals obtinguts per conceptes temàtics i agregats territorialment.

 2. Resultats bàsics, que s'obtenen per mitjà d'una explotació estàndard dels resultats globals, amb l'objectiu d'obtenir un conjunt de taules encreuades amb les desagregacions conceptuals, territorials i temporals previstes en els programes anuals d'actuació estadística.

 3. Resultats específics, que consisteixen en l'obtenció d'explotacions no estandarditzades o accessos específics a la informació estadística, tot observant el secret estadístic.

Article 31

Publicació dels resultats estadístics bàsics i sintètics

 1. Els resultats estadístics bàsics i sintètics de les estadístiques d'interès de la Generalitat s'han de fer públics per mitjà de la xarxa d'Internet i han d'estar disponibles també a la biblioteca de l'Institut d'Estadística de Catalunya a fi de garantir que tothom hi tingui accés gratuït.

 2. Els organismes i institucions que formen part del Sistema Estadístic de Catalunya poden fer públics avenços sobre els resultats de les estadístiques d'interès general que duen a terme sempre que els avenços comportin un grau molt alt d'aproximació a la realitat.

Article 32

Difusió dels resultats estadístics per l'Institut d'Estadística de Catalunya

L'Institut d'Estadística de Catalunya ha de facilitar que les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya que ho desitgin puguin incorporar al web de l'Institut els resultats de les activitats estadístiques d'interès de la Generalitat, per mitjà d'enllaços als webs respectius.

Disposicions addicionals

Primera. Creació del Registre de Fitxers Estadístics

 1. Es crea el Registre de Fitxers Estadístics i s'adscriu a l'Institut d'Estadística de Catalunya.

 2. El Registre de Fitxers Estadístics ha d'inventariar els fitxers amb finalitats exclusivament estadístiques, referits tant a persones físiques com jurídiques, que les institucions i òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya creïn exclusivament per a elaborar estadístiques d'interès de la Generalitat de Catalunya.

 3. Per decret del Govern, a proposta del conseller o consellera d'Economia i Finances, s'ha de regular el Registre de Fitxers Estadístics i s'ha d'establir el procediment d'inscripció dels fitxers corresponents i la informació que s'hi ha d'incorporar.

  Segona. Actualització del Conveni amb l'Institut Nacional d'Estadística

  L'Institut d'Estadística de Catalunya ha d'actualitzar el conveni vigent amb l'Institut Nacional de Estadística per a intercanviar coneixements i pràctiques estadístiques i per a dur-hi a terme actuacions de col·laboració. Així mateix, ha de promoure la seva presència en les reunions dels fòrums europeus i internacionals en matèria d'estadística oficial.

  Disposicions finals

  Primera

  Model territorial

  La desagregació territorial dels resultats de les activitats estadístiques que regula aquesta llei s'ha d'adaptar al model territorial vigent en cada moment. Sempre que sigui tècnicament possible, s'ha de garantir la comparabilitat i la continuïtat de les sèries estadístiques en llur desagregació territorial respectiva.

  Segona

  Entrada en vigor

  Aquesta Llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

  Annex 1

  Regles d'identificació normalitzada de les activitats estadístiques

  La identificació de les característiques de les activitats estadístiques es fa d'acord amb les regles següents:

 4. Nom de l'activitat estadística. Denominació més usual en l'àmbit de l'estadística oficial.

 5. Codi. Identificador numèric de l'activitat estadística.

 6. Objectiu. Denominació de l'objectiu general al qual s'associa l'activitat estadística.

 7. Tipus d'activitat estadística. Segons les activitats establertes per l'article 12.

 8. Organismes que hi intervenen. Ens públics que tenen l'obligació d'executar l'activitat estadística, i també altres organismes públics o privats que participen com a col·laboradors en algunes fases de l'activitat o que estan obligats, per conveni o disposició legal, a subministrar la informació necessària per a dur a terme l'activitat.

 9. Descripció. Descripció breu i genèrica dels objectius específics que es pretén assolir amb l'elaboració de l'estadística i els procediments tècnics que és previst d'aplicar.

 10. Cost. Les estimacions dels costos s'efectuen segons la classificació següent:

  1. Cost molt baix: si s'estima que el cost anual d'execució de l'activitat és de fins a 60.000 euros de l'any 2005.

  2. Cost baix: si s'estima que el cost anual d'execució de l'activitat és de 60.000 a 120.000 euros de l'any 2005.

  3. Cost moderat: si s'estima que el cost anual d'execució de l'activitat és de 120.000 a 240.000 euros de l'any 2005.

  4. Cost alt: si s'estima que el cost anual d'execució de l'activitat és de 240.000 a 420.000 euros de l'any 2005.

  5. Cost molt alt: si s'estima que el cost anual d'execució de l'activitat és de 420.000 a 600.000 euros de l'any 2005.

  6. Cost extraordinari: si s'estima que el cost anual d'execució de l'activitat és de més de 600.000 euros de l'any 2005.

  Annex 2

  Relació d'activitats estadístiques identificades de forma normalitzada i segons els objectius que despleguen

 11. Estructura de la població

  01 01. Estadística demogràfica

  01 02. Estadística d'estructura de la població

  01 03. Estadística de naturalesa de la població

  01 04. Estadística de la població estrangera

  01 05. Cens de catalans residents a l'estranger

  01 06. Estadística d'estructura i naturalesa de la població del municipi de Barcelona

  01 07. Estadística de la població estrangera del municipi de Barcelona

 12. Fluxos de població

  02 01. Estadística del moviment natural de la població

  02 02. Estadística de variacions residencials

  02 03. Estadística de migracions

  02 04. Estadística del moviment natural de la població del municipi de Barcelona

  02 05. Estadística del moviment migratori de la població del municipi de Barcelona

 13. Previsions demogràfiques

  03 01. Estimacions postcensals

  03 02. Projeccions de població

  03 03. Projeccions de llars i famílies

 14. Síntesi demogràfica

  04 01. Sèries històriques de la demografia catalana

  04 02. Indicadors demogràfics

  04 03. Conjuntura demogràfica

 15. Benestar, qualitat de vida i habitatge

  05 01. Estadística de condicions de vida i hàbits de la població

  05 02. Estadística de la distribució personal de la renda

  05 03. Estadística de consum familiar

  05 04. Estadística de la pobresa i l'exclusió social

  05 05. Estadística de l'estalvi i el patrimoni de les famílies

  05 06. Estadística d'ús del temps per la població

  05 07. Estadística de serveis socials d'atenció a la gent gran

  05 08. Estadística de serveis socials d'atenció a les persones amb discapacitat

  05 09. Estadística de serveis socials d'atenció primària

  05 10. Estadística de serveis socials d'atenció a la infància i l'adolescència

  05 11. Estadística del suport a les famílies amb infants

  05 12. Estadística de l'adopció i l'acolliment d'infants

  05 13. Estadística de la renda mínima d'inserció

  05 14. Estadística del voluntariat

  05 15. Estadística de construcció d'edificació

  05 16. Estadística de construcció de l'habitatge protegit

  05 17. Estadística del parc d'habitatge desocupat i de la rehabilitació d'habitatges

  05 18. Estadística del mercat immobiliari

  05 19. Estadística de demanda d'habitatge social

  05 20. Estadística de les condicions de l'habitatge de la població

  05 21. Estadística de la licitació oficial d'obres

  05 22. Estadística del mercat immobiliari de segona mà al municipi de Barcelona

 16. Justícia, seguretat i eleccions

  06 01. Estadística de seguretat pública

  06 02. Estadística de seguretat viària

  06 03. Estadística d'emergències i seguretat civil

  06 04. Estadística de recursos i actuacions policials

  06 05. Estadística de serveis penitenciaris i rehabilitació

  06 06. Estadística de justícia juvenil

  06 07. Estadística d'administració de justícia i resolució alternativa de conflictes

  06 08. Estadística de fundacions i associacions

  06 09. Estadística de resultats electorals

  06 10. Estadística electoral del municipi de Barcelona

 17. Mercat de treball i relacions laborals

  07 01. Estadística de força de treball

  07 02. Estadística d'estructura salarial

  07 03. Estadística de costos laborals

  07 04. Estadística de condicions laborals i qualitat de vida en el treball

  07 05. Estadística de relacions laborals

  07 06. Estadística de la intermediació laboral

  07 07. Estadística de la formació professional ocupacional

  07 08. Estadística del foment de l'ocupació

  07 09. Estadística de l'economia cooperativa i social

  07 10. Estadística de l'ocupació assalariada i autònoma

  07 11. Estadística del mercat de treball del municipi de Barcelona

  07 12. Estadística del mercat de treball de Cornellà de Llobregat

  07 13. Estadística de població activa de Sant Boi de Llobregat

 18. Salut i serveis sanitaris

  08 01. Estadística de salut de la població

  08 02. Estadística de causes de mort

  08 03. Estadística de malalties de declaració obligatòria

  08 04. Estadística del conjunt mínim bàsic de dades d'alta hospitalària

  08 05. Estadística d'establiments sanitaris en règim d'internat

  08 06. Estadística de centres, serveis i entitats sanitàries

  08 07. Estadística de la sida i la infecció pel VIH

  08 08. Estadística d'atenció sanitària a les dones

  08 09. Estadística del càncer

  08 10. Estadística d'activitat assistencial per problemes de salut específics

  08 11. Estadística de farmàcia

  08 12. Estadística del control sanitari d'aigües

  08 13. Estadística de protecció dels consumidors

  08 14. Estadística de causes de mort del municipi de Barcelona

  08 15. Estadística de morbiditat del municipi de Barcelona

 19. Educació, cultura i lleure

  09 01. Estadística d'usos lingüístics de la població

  09 02. Estadística d'usos lingüístics en institucions i empreses

  09 03. Estadística de la presència del català a la xarxa d'Internet

  09 04. Sistema d'indicadors lingüístics

  09 05. Estadística de centres, alumnes i professors d'educació no universitària

  09 06. Estadística del personal al servei de l'administració educativa

  09 07. Sèries estadístiques educatives

  09 08. Indicadors estadístics de l'ensenyament

  09 09. Estadística de l'ensenyament universitari

  09 10. Estadística de consum cultural

  09 11. Estadística d'inserció laboral dels titulats universitaris

  09 12. Estadística de biblioteques

  09 13. Estadística d'arxius

  09 14. Estadística del llibre

  09 15. Estadística de museus

  09 16. Estadística de cinema

  09 17. Estadística de teatre

  09 18. Estadística de música

  09 19. Estadística del patrimoni arquitectònic i arqueològic

  09 20. Estadística d'arts visuals i plàstiques

  09 21. Estadística dels mitjans de comunicació

  09 22. Estadística de l'ensenyament i la formació en cultura

  09 23. Sèries històriques de la cultura

  09 24. Estadística d'equipaments culturals

  09 25. Estadística de l'esport

  09 26. Estadística de la pràctica esportiva

  09 27. Estadística del joc

 20. Anàlisi social

  10 01. Indicadors socials

  10 02. Índex de desenvolupament humà

  10 03. Informes socials

  10 04. Estadística de la joventut

  10 05. Sistema d'indicadors sobre la joventut

  10 06. Informe social de les dones

 21. Medi ambient i sostenibilitat

  11 01. Estadística de residus municipals i industrials

  11 02. Estadística de tractament d'aigües residuals urbanes

  11 03. Estadística de gestió ambiental

  11 04. Estadística de la qualitat ambiental de l'aire

  11 05. Indicadors de qualitat ambiental de les aigües litorals i de bany

  11 06. Estadística d'activitats extractives

  11 07. Estadística de gestió forestal

  11 08. Estadística de les espècies amenaçades

  11 09. Estadística de climatologia

  11 10. Estadística hidrogràfica

  11 11. Estadística del subministrament d'aigua

  11 12. Estadística de l'evolució del règim jurídic i les qualificacions urbanístiques del sòl

  11 13. Estadística del planejament general vigent

  11 14. Estadística de sectors de planejament

  11 15. Estadística d'infraestructures i equipaments

  11 16. Estadística del transport ferroviari

  11 17. Estadística del transport aeri

  11 18. Estadística del trànsit marítim als ports

  11 19. Indicadors del transport urbà

  11 20. Estadística del transport regular de viatgers per carretera

  11 21. Estadística de la xarxa viària

  11 22. Estadística de trànsit de la xarxa de carreteres

  11 23. Estadística de les autoritzacions del transport

  11 24. Estadística dels costos del transport

  11 25. Estadística del parc de vehicles

  11 26. Enquesta de la mobilitat

  11 27. Indicadors de mobilitat

  11 28. Estadística de distribució de la mobilitat entre vehicle privat i transport públic de la regió metropolitana de Barcelona

  11 29. Estadística del parc de vehicles del municipi de Barcelona

 22. Macromagnituds econòmiques

  12 01. Taules input-output de l'economia catalana

  12 02. Comptes econòmics anuals

  12 03. Avanç de comptes anuals

  12 04. Macromagnituds econòmiques territorials

  12 05. Comptabilitat trimestral

  12 06. Escenaris de l'economia catalana

  12 07. Comptes satèl·lits

  12 08. Sèries històriques de l'economia catalana

  12 09. Avanç de la variació del producte interior brut (PIB)

  12 10. Previsions macroeconòmiques per a Catalunya

 23. Sectors productius

  13 01. Estadística i comptes de la indústria

  13 02. Estadística i comptes del comerç

  13 03. Estadística i comptes de les empreses turístiques

  13 04. Estadística i comptes de la construcció

  13 05. Estadística i comptes de les empreses del transport

  13 06. Estadística i comptes dels serveis a les empreses

  13 07. Comptes econòmics del sector agrari

  13 08. Estadística territorial d'empreses i establiments

  13 09. Estadística de l'audiovisual

  13 10. Cens agrari

  13 11. Estadística d'estructura de les explotacions agràries

  13 12. Estadística de les superfícies i produccions agrícoles

  13 13. Estadística de maquinària agrícola

  13 14. Estadística de la ramaderia

  13 15. Estadística de preus de la terra

  13 16. Estadística de preus agraris

  13 17. Xarxa comptable agrària

  13 18. Estadística de les captures pesqueres

  13 19. Estadística d'establiments industrials

  13 20. Estadística física de la producció industrial

  13 21. Estadística de la inversió industrial

  13 22. Estadística d'energia

  13 23. Estadística del consum energètic sectorial

  13 24. Estadística de qualitat del servei elèctric

  13 25. Estadística del sector financer i d'assegurances

  13 26. Resultats economicofinancers de les empreses

  13 27. Taules de morbiditat de la població catalana

  13 28. Estadística de l'oferta industrial, comercial i de serveis del municipi de Barcelona

  13 29. Estadística de l'oferta industrial, comercial i de serveis de Cornellà de Llobregat

 24. Administracions públiques

  14 01. Estadística de la recaptació de tributs

  14 02. Estadística de pressupostos de la Generalitat de Catalunya

  14 03. Estadística de pressupostos i liquidacions dels ens locals

  14 04. Estadística de la despesa pública en educació

  14 05. Estadística de la despesa pública en cultura

  14 06. Estadística de la despesa pública en sanitat

  14 07. Estadística de la despesa pública en medi ambient

  14 08. Estadística de les inversions en infraestructures de la Generalitat

  14 09. Estadística de les actuacions locals subvencionades per altres administracions

  14 10. Estadística de personal de l'Administració

  14 11. Estadística de la despesa pública en recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I)

 25. Turisme

  15 01. Estadística dels visitants estrangers

  15 02. Estadística dels visitants espanyols de la resta de comunitats autònomes

  15 03. Estadística dels viatges dels catalans

  15 04. Estadística d'ocupació turística: hotels, acampaments i turisme rural

  15 05. Estadística d'establiments turístics: hotels, acampaments, turisme rural i altres

  15 06. Població flotant

  15 07. Indicadors de posició competitiva del sector turístic

 26. Sector exterior

  16 01. Comerç amb l'estranger: avanç i resultats estructurals

  16 02. Clima exportador

  16 03. Indicadors de posició competitiva del sector industrial

 27. Indicadors conjunturals dels sectors productius

  17 01. Índex de producció industrial

  17 02. Índex de preus industrials

  17 03. Índex de vendes en grans superfícies

  17 04. Indicadors conjunturals del sector de serveis

  17 05. Estadística conjuntural de la construcció

  17 06. Clima comercial urbà

  17 07. Clima empresarial de les cambres de comerç

  17 08. Indicadors de conjuntura econòmica

  17 09. Estadística de conjuntura energètica

  17 10. Estadística d'expectatives industrials

  17 11. Estadística dels costos de construir

  17 12. Indicadors de fires

 28. Serveis de provisió mixta i protecció social

  18 01. Comptes integrats de la despesa en protecció social

  18 02. Prestacions de sosteniment de la renda

  18 03. Estadística i comptes del sector no lucratiu

  18 04. Estadística i comptes de l'educació

  18 05. Estadística i comptes de la sanitat

  18 06. Estadística i comptes dels serveis socials

 29. Societat de la informació

  19 01. Estadística d'equipaments i usos de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en la població

  19 02. Estadística d'equipaments i usos de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en les empreses

  19 03. Estadística d'equipaments i usos de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) als centres educatius

  19 04. Estadística d'equipaments i usos de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en l'Administració local

  19 05. Estadística de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en la Generalitat de Catalunya

 30. Recerca, desenvolupament i innovació

  20 01. Estadística de personal de recerca i desenvolupament (R+D)

  20 02. Estadística de finançament i despesa en recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I)

  20 03. Estadística d'innovació

  20 04. Estadística de patents

 31. Metodologia i normalització estadística

  21 01. Directrius de coordinació i homologació tècnica

  21 02. Nomenclatures i classificacions estadístiques oficials

  21 03. Formació en mètodes i procediments estadístics

  21 04. Innovacions metodològiques en l'estadística oficial

  21 05. Desenvolupaments computacionals en estadística

 32. Sistema d'informació geogràfica

  22 01. Sistemes de georeferenciació

  22 02. Instruments per a la gestió d'operacions de camp

  22 03. Desenvolupaments informàtics a l'entorn dels sistemes d'informació geogràfica

  22 04. Identificadors territorials del municipi de Barcelona

 33. Directoris, registres i inventaris

  23 01. Registre de població de Catalunya

  23 02. Directori d'habitatges

  23 03. Directori d'empreses i establiments

 34. Serveis de difusió

  24 01. Web de l'Institut d'Estadística de Catalunya

  24 02. Biblioteca de l'Institut d'Estadística de Catalunya

  24 03. Servei d'atenció de demandes

  24 04. Metainformació estadística

 35. Estadístiques de síntesi

  25 01. Publicacions de síntesi de l'Institut d'Estadística de Catalunya

  25 02. Base de dades municipal i comarcal

  25 03. Informes de conjuntura econòmica

  25 04. Indicadors estructurals i de la nova economia

  25 05. Sistema d'indicadors de l'estadística comunitària

  25 06. Indicadors socioeconòmics sobre l'euroregió Pirineus-Mediterrània

  25 07. Anuaris estadístics territorials i sectorials

 36. Promoció i divulgació de l'estadística

  26 01. Edició de revistes especialitzades

  26 02. Activitats institucionals de suport a l'estadística

  Estadística demogràfica

  Codi: 01 01

  Objectiu: estructura de la població

  Tipus d'activitat estadística: nova

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya

  Descripció: elaboració d'una enquesta directa per mitjà de l'entrevista personal a una mostra representativa de la població de Catalunya, que permeti conèixer dades demogràfiques de la població, d'estructura familiar, dependència, formes de convivència, fecunditat, migracions, mobilitat, habitatge i altres característiques demogràfiques d'interès.

  Cost: molt alt

  Estadística d'estructura de la població

  Codi: 01 02

  Objectiu: estructura de la població

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Institut Nacional d'Estadística

  Descripció: obtenció de les característiques de distribució de la població segons el sexe i l'edat, i per generacions, a partir de l'explotació anual de l'arxiu estadístic del padró continu de Catalunya.

  Cost: molt baix

  Estadística de naturalesa de la població

  Codi: 01 03

  Objectiu: estructura de la població

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Institut Nacional d'Estadística

  Descripció: obtenció de les característiques de distribució de la població segons el lloc de naixement i la nacionalitat a partir de l'explotació anual de l'arxiu estadístic del padró continu de Catalunya.

  Cost: molt baix

  Estadística de la població estrangera

  Codi: 01 04

  Objectiu: estructura de la població

  Tipus d'activitat estadística: nova

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Departament de Benestar i Família

  Descripció: obtenció del nombre i les característiques dels estrangers que viuen a Catalunya segons el sexe, l'edat i la nacionalitat, amb comparacions entre els diversos anys i territoris.

  Cost: molt baix

  Cens de catalans residents a l'estranger

  Codi: 01 05

  Objectiu: estructura de la població

  Tipus d'activitat estadística: en desenvolupament

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya

  Descripció: obtenció del nombre i les característiques bàsiques dels catalans residents a l'estranger a partir d'una explotació inicial del padró d'espanyols residents a l'estranger (PERE).

  Cost: baix

  Estadística d'estructura i naturalesa

  de la població del municipi de Barcelona

  Codi: 01 06

  Objectiu: estructura de la població

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Ajuntament de Barcelona

  Descripció: elaboració de les taules estadístiques resultants de l'explotació del padró continu de població del municipi de Barcelona.

  Cost: molt baix

  Estadística de la població estrangera del municipi de barcelona

  Codi: 01 07

  Objectiu: estructura de la població

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Ajuntament de Barcelona

  Descripció: elaboració de les taules estadístiques de la població estrangera per nacionalitats resultants de l'explotació del padró continu de població del municipi de Barcelona, i recopilació d'altres dades estadístiques significatives.

  Cost: molt baix

  Estadística del moviment natural

  de la població

  Codi: 02 01

  Objectiu: fluxos de població

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya, Institut Nacional d'Estadística i Departament de Salut

  Descripció: explotació estadística de les butlletes estadístiques recollides sobre parts, nascuts vius, morts fetals tardanes, matrimonis i defuncions i de llurs característiques demogràfiques principals. La informació sobre defuncions l'elabora el Departament de Salut.

  Cost: baix

  Estadística de variacions residencials

  Codi: 02 02

  Objectiu: fluxos de població

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Institut Nacional d'Estadística

  Descripció: explotació estadística de l'arxiu de variacions residencials per obtenir l'estadística dels fluxos migratoris dels moviments interns de Catalunya i els corresponents a la resta de l'Estat.

  Cost: molt baix

  Estadística de migracions

  Codi: 02 03

  Objectiu: fluxos de població

  Tipus d'activitat estadística: nova

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Institut Nacional d'Estadística

  Descripció: obtenció d'informació estadística sobre migracions internes i procedents de l'estranger segons llurs característiques demogràfiques i les relatives a l'activitat econòmica.

  Cost: molt baix

  Estadística del moviment natural

  de la població del municipi de barcelona

  Codi: 02 04

  Objectiu: fluxos de població

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Ajuntament de Barcelona

  Descripció: elaboració de l'estadística del moviment natural de la població de la ciutat de Barcelona a partir del tractament estadístic de les variables contingudes en les butlletes estadístiques de naixement i defunció.

  Cost: molt baix

  Estadística del moviment migratori

  de la població del municipi de barcelona

  Codi: 02 05

  Objectiu: fluxos de població

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Ajuntament de Barcelona

  Descripció: obtenció de l'estadística dels fluxos de migracions internes de la ciutat de Barcelona, i també dels moviments amb la resta de Catalunya i amb la resta de l'Estat i l'estranger, a partir dels moviments d'altes i baixes en el padró municipal d'habitants i de les inclusions per omissió.

  Cost: molt baix

  Estimacions postcensals

  Codi: 03 01

  Objectiu: previsions demogràfiques

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya

  Descripció: avaluació de la distribució semestral de la població de Catalunya per edat simple i sexe a partir de l'estructura de població censal i de les dades de fluxos anuals del moviment natural de la població i dels moviments migratoris dels anys posteriors.

  Cost: molt baix

  Projeccions de població

  Codi: 03 02

  Objectiu: previsions demogràfiques

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya

  Descripció: avaluació de la distribució futura de la població de Catalunya a partir de les dades d'estructura de la població, dels fluxos de població i de l'entorn demogràfic i socioeconòmic. Així mateix, s'han d'avaluar els efectius de població en relació amb l'activitat, i també els efectius en edat escolar, per sexe i edat i per àmbit territorial, per mitjà d'una anàlisi exhaustiva de la informació disponible.

  Cost: baix

  Projeccions de llars i famílies

  Codi: 03 03

  Objectiu: previsions demogràfiques

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya

  Descripció: avaluació de la distribució, la composició i l'evolució futura de les llars i les famílies a partir de les projeccions generals de població de Catalunya i l'anàlisi de l'estructura familiar procedent de censos anteriors.

  Cost: molt baix

  Sèries històriques de la demografia catalana

  Codi: 04 01

  Objectiu: síntesi demogràfica

  Tipus d'activitat estadística: en desenvolupament

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Centre d'Estudis Demogràfics

  Descripció: obtenció de les sèries estadístiques sobre l'evolució històrica de la població catalana a partir d'una sistematització de les dades disponibles del moviment natural i dels censos de població que permeti enllaçar les variables demogràfiques principals.

  Cost: baix

  Indicadors demogràfics

  Codi: 04 02

  Objectiu: síntesi demogràfica

  Tipus d'activitat estadística: en desenvolupament

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya

  Descripció: obtenció d'un sistema d'indicadors d'estructura, fecunditat, mortalitat, nupcialitat i creixement de la població, i també de les llars i de les famílies, orientat a avaluar el panorama demogràfic català i fer-ne el seguiment de l'evolució temporal recent.

  Cost: molt baix

  Conjuntura demogràfica

  Codi: 04 03

  Objectiu: síntesi demogràfica

  Tipus d'activitat estadística: nova

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya

  Descripció: informes sobre les característiques principals de la situació demogràfica estructural i de fluxos, elaborant síntesis i anàlisis amb dades procedents de diverses fonts.

  Cost: molt baix

  Estadística de condicions de vida i hàbits

  de la població

  Codi: 05 01

  Objectiu: benestar, qualitat de vida i habitatge

  Tipus d'activitat estadística: en desenvolupament

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya, Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, Diputació de Barcelona i Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

  Descripció: coneixement de les condicions de vida i els hàbits de la població de Catalunya, i també la seva distribució territorial, fent una enquesta a la població catalana.

  Cost: moderat

  Estadística de la distribució personal

  de la renda

  Codi: 05 02

  Objectiu: benestar, qualitat de vida i habitatge

  Tipus d'activitat estadística: en desenvolupament

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Institut Nacional d'Estadística

  Descripció: coneixement detallat de la distribució personal de la renda de les llars de Catalunya, fent una explotació específica de la informació estadística disponible.

  Cost: molt baix

  Estadística de consum familiar

  Codi: 05 03

  Objectiu: benestar, qualitat de vida i habitatge

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Institut Nacional d'Estadística

  Descripció: coneixement detallat de la despesa en consum de les llars de Catalunya, fent una explotació específica de l'enquesta de pressupostos familiars d'àmbit estatal.

  Cost: molt baix

  Estadística de la pobresa i l'exclusió social

  Codi: 05 04

  Objectiu: benestar, qualitat de vida i habitatge

  Tipus d'activitat estadística: en desenvolupament

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya, Institut Nacional d'Estadística i Departament de Benestar i Família

  Descripció: coneixement de la incidència i les condicions de vida de la població amb risc d'exclusió social i en situació de pobresa a Catalunya, fent una explotació específica de la informació estadística disponible.

  Cost: baix

  Estadística de l'estalvi i el patrimoni

  de les famílies

  Codi: 05 05

  Objectiu: benestar, qualitat de vida i habitatge

  Tipus d'activitat estadística: nova

  Organismes que hi intervenen: Institut Nacional d'Estadística, Departament d'Economia i Finances i Institut d'Estadística de Catalunya

  Descripció: coneixement de la distribució de la renda i del patrimoni de les llars catalanes, fent una explotació específica de la informació estadística disponible.

  Cost: molt baix

  Estadística d'ús del temps per la població

  Codi: 05 06

  Objectiu: benestar, qualitat de vida i habitatge

  Tipus d'activitat estadística: en desenvolupament

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya

  Descripció: coneixement de l'ús i la distribució del temps per la població catalana, fent una explotació específica de la informació estadística disponible.

  Cost: baix

  Estadística de serveis socials d'atenció

  a la gent gran

  Codi: 05 07

  Objectiu: benestar, qualitat de vida i habitatge

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Benestar i Família

  Descripció: explotació estadística a partir de dades administratives del Departament de Benestar i Família sobre els diferents serveis i recursos socials que es destinen a les persones grans dependents, i també de les característiques d'aquestes persones.

  Cost: molt baix

  Estadística de serveis socials d'atenció

  a les persones amb discapacitat

  Codi: 05 08

  Objectiu: benestar, qualitat de vida i habitatge

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Benestar i Família

  Descripció: explotació estadística a partir de dades administratives del Departament de Benestar i Família sobre els diferents serveis i recursos socials que es destinen a les persones amb discapacitat i sobre la població amb un grau de discapacitat a partir del 33%.

  Cost: molt baix

  Estadística de serveis socials d'atenció primària

  Codi: 05 09

  Objectiu: benestar, qualitat de vida i habitatge

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Benestar i Família

  Descripció: obtenció de les dades més característiques dels serveis d'atenció social primària disponibles al Departament de Benestar i Família a partir de la recollida i el tractament estadístic d'informació de caràcter administratiu i estadístic sobre serveis bàsics d'atenció social primària, serveis d'atenció domiciliària, serveis residencials d'estada limitada, serveis de menjador i serveis de centres oberts per a infants i adolescents, i també sobre les prestacions econòmiques associades.

  Cost: baix

  Estadística de serveis socials d'atenció

  a la infància i l'adolescència

  Codi: 05 10

  Objectiu: benestar, qualitat de vida i habitatge

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Benestar i Família

  Descripció: explotació estadística de la informació de caràcter administratiu disponible sobre infants i adolescents amb una mesura de guarda o tutela del Departament de Benestar i Família, i també del conjunt de programes, recursos i serveis associats.

  Cost: molt baix

  Estadística del suport a les famílies

  amb infants

  Codi: 05 11

  Objectiu: benestar, qualitat de vida i habitatge

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Benestar i Família

  Descripció: explotació estadística de la base de dades d'ajuts econòmics adreçats a les unitats familiars residents a Catalunya que tinguin a llur càrrec infants menors de 3 anys, o fins a 6 anys si es tracta de famílies nombroses i monoparentals, i també de les famílies nombroses amb títol expedit a Catalunya.

  Cost: molt baix

  Estadística de l'adopció i l'acolliment d'infants

  Codi: 05 12

  Objectiu: benestar, qualitat de vida i habitatge

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Benestar i Família

  Descripció: explotació estadística de les dades administratives disponibles sobre l'adopció i l'acolliment d'infants de Catalunya i sobre l'adopció internacional.

  Cost: molt baix

  Estadística de la renda mínima d'inserció

  Codi: 05 13

  Objectiu: benestar, qualitat de vida i habitatge

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Treball i Indústria i Departament de Benestar i Família

  Descripció: explotació dels registres administratius corresponents per conèixer el nombre de persones que han sol·licitat una renda mínima d'inserció, els beneficiaris, les quantitats destinades i les accions d'inserció social.

  Cost: molt baix

  Estadística del voluntariat

  Codi: 05 14

  Objectiu: benestar, qualitat de vida i habitatge

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Benestar i Família

  Descripció: obtenció d'estadístiques bàsiques sobre l'evolució i el perfil de les persones que desenvolupen activitats de voluntariat a Catalunya en les organitzacions no lucratives, i també les característiques principals de les entitats de voluntariat que actuen a Catalunya, a partir de la informació de caràcter administratiu disponible al Departament de Benestar i Família.

  Cost: molt baix

  Estadística de construcció d'edificació

  Codi: 05 15

  Objectiu: benestar, qualitat de vida i habitatge

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Medi Ambient i Habitatge, col·legis d'aparelladors i ajuntaments

  Descripció: obtenció de les estadístiques bàsiques de la construcció d'habitatges, i també de la construcció de l'edificació no residencial, a partir de l'explotació de la informació administrativa disponible provinent de les administracions competents i de la facilitada pels col·legis d'aparelladors de Catalunya.

  Cost: molt baix

  Estadística de construcció de l'habitatge protegit

  Codi: 05 16

  Objectiu: benestar, qualitat de vida i habitatge

  Tipus d'activitat estadística: en desenvolupament

  Organismes que hi intervenen: Departament de Medi Ambient i Habitatge

  Descripció: explotació dels registres administratius de les qualificacions provisionals i definitives dels habitatges de protecció pública, tant de venda com de lloguer, com a indicadors d'habitatges iniciats i acabats de protecció pública.

  Cost: molt baix

  Estadística del parc d'habitatge desocupat i de la rehabilitació d'habitatges

  Codi: 05 17

  Objectiu: benestar, qualitat de vida i habitatge

  Tipus d'activitat estadística: nova

  Organismes que hi intervenen: Departament de Medi Ambient i Habitatge i ADIGSA

  Descripció: obtenció de les estadístiques bàsiques relacionades amb l'estat de conservació del parc d'habitatges i amb les necessitats de rehabilitació, a partir de l'explotació dels diversos registres administratius.

  Cost: molt baix

  Estadística del mercat immobiliari

  Codi: 05 18

  Objectiu: benestar, qualitat de vida i habitatge

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Medi Ambient i Habitatge i Ministeri d'Economia i Hisenda

  Descripció: obtenció de les estadístiques bàsiques sobre el mercat immobiliari de nova construcció, de segona mà i de lloguer, incloent-hi l'oferta i el preu dels diferents mercats d'habitatge i la dinàmica d'aquests mercats, a partir dels recomptes de registres administratius i d'enquestes directes als agents implicats en el mercat.

  Cost: molt baix

  Estadística de demanda d'habitatge social

  Codi: 05 19

  Objectiu: benestar, qualitat de vida i habitatge

  Tipus d'activitat estadística: nova

  Organismes que hi intervenen: Departament de Medi Ambient i Habitatge i ADIGSA

  Descripció: obtenció de les estadístiques bàsiques de la demanda d'habitatge social i dels ajuts al pagament del lloguer a partir de l'explotació del registre únic de l'habitatge protegit, que permetrà conèixer les característiques socieconòmiques de les famílies demandants d'habitatge social i les característiques de l'oferta d'habitatge protegit.

  Cost: molt baix

  Estadística de les condicions de l'habitatge de la població

  Codi: 05 20

  Objectiu: benestar, qualitat de vida i habitatge

  Tipus d'activitat estadística: nova

  Organismes que hi intervenen: Departament de Medi Ambient i Habitatge

  Descripció: obtenció de les estadístiques bàsiques relacionades amb les característiques socieconòmiques de l'allotjament de la població a Catalunya i amb la quantificació de la demanda d'habitatges, a partir d'enquestes directes a una mostra representativa de la població.

  Cost: molt baix

  Estadística de la licitació oficial d'obres

  Codi: 05 21

  Objectiu: benestar, qualitat de vida i habitatge

  Tipus d'activitat estadística: en desenvolupament

  Organismes que hi intervenen: Departament de Política Territorial i Obres Públiques

  Descripció: coneixement de l'import de les obres licitades a Catalunya per tipus d'obra, demarcació territorial i organisme contractant a partir d'informació recollida en els butlletins corresponents.

  Cost: molt baix

  Estadística del mercat immobiliari de segona mà al municipi de barcelona

  Codi: 05 22

  Objectiu: benestar, qualitat de vida i habitatge

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Ajuntament de Barcelona

  Descripció: obtenció d'estadístiques i estimació de preus corresponents a habitatges de segona mà, locals comercials i oficines, tant en venda com de lloguer, a la ciutat de Barcelona, fent una recopilació de l'oferta que els agents immobiliaris publiquen a la premsa diària.

  Cost: baix

  Estadística de seguretat pública

  Codi: 06 01

  Objectiu: justícia, seguretat i eleccions

  Tipus d'activitat estadística: en desenvolupament

  Organismes que hi intervenen: Departament d'Interior, Ajuntament de Barcelona, Institut d'Estadística de Catalunya i Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

  Descripció: elaboració d'una enquesta en una mostra de la població de Catalunya de setze anys i més, per mesurar les experiències de victimització, els sentiments d'inseguretat i les percepcions dels ciutadans en matèria de seguretat i policia.

  Cost: moderat

  Estadística de seguretat viària

  Codi: 06 02

  Objectiu: justícia, seguretat i eleccions

  Tipus d'activitat estadística: en desenvolupament

  Organismes que hi intervenen: Departament d'Interior i policies locals de Catalunya

  Descripció: elaboració de les estadístiques bàsiques sobre accidents de trànsit amb víctimes en vies urbanes i interurbanes a Catalunya i sobre el resultat de les proves d'alcoholèmia dutes a terme, fent servir les dades facilitades per la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra i les policies locals de Catalunya.

  Cost: moderat

  Estadística d'emergències i seguretat civil

  Codi: 06 03

  Objectiu: justícia, seguretat i eleccions

  Tipus d'activitat estadística: en desenvolupament

  Organismes que hi intervenen: Departament d'Interior

  Descripció: obtenció de les estadístiques de les actuacions dels bombers de la Generalitat en emergències i de les activitats de la Generalitat en matèria de protecció civil.

  Cost: baix

  Estadística de recursos i actuacions policials

  Codi: 06 04

  Objectiu: justícia, seguretat i eleccions

  Tipus d'activitat estadística: en desenvolupament

  Organismes que hi intervenen: Departament d'Interior i policies locals de Catalunya

  Descripció: obtenció de les estadístiques de les actuacions de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra i de les policies locals de Catalunya, per tal de disposar d'informació sobre els fenòmens i els fets delictius coneguts.

  Cost: baix

  Estadística de serveis penitenciaris

  i rehabilitació

  Codi: 06 05

  Objectiu: justícia, seguretat i eleccions

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Justícia

  Descripció: obtenció de les estadístiques bàsiques de serveis penitenciaris i rehabilitació a partir de les dades administratives dels expedients dels interns, de les activitats que duen a terme en els centres i de les relacions amb les comissions d'assistència social penitenciària.

  Cost: molt baix

  Estadística de justícia juvenil

  Codi: 06 06

  Objectiu: justícia, seguretat i eleccions

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Justícia

  Descripció: obtenció de les estadístiques bàsiques dels programes que duu a terme el Departament de Justícia amb els menors que els fiscals i els jutges de menors posen a la seva disposició i de les característiques bàsiques d'aquesta població.

  Cost: molt baix

  Estadística d'administració de justícia

  i resolució alternativa de conflictes

  Codi: 06 07

  Objectiu: justícia, seguretat i eleccions

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Justícia i Consell General del Poder Judicial

  Descripció: obtenció d'estadístiques sobre el nombre d'òrgans judicials, fiscalies i personal al servei de l'Administració de justícia, i sobre el volum d'assumptes ingressats i resolts en les diverses jurisdiccions, la justícia gratuïta i l'ús de la llengua catalana en l'àmbit de la justícia, a partir d'informació de caràcter administratiu i obtenció de dades sobre el nombre de conflictes resolts per vies alternatives a la justícia ordinària.

  Cost: molt baix

  Estadística de fundacions i associacions

  Codi: 06 08

  Objectiu: justícia, seguretat i eleccions

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Justícia

  Descripció: coneixement de l'evolució, la distribució i les finalitats de les entitats del tercer sector, fent una explotació anual de les dades dels registres de fundacions i associacions de Catalunya.

  Cost: molt baix

  Estadística de resultats electorals

  Codi: 06 09

  Objectiu: justícia, seguretat i eleccions

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Governació i Administracions Públiques

  Descripció: explotació d'un arxiu estadístic dels resultats de cada convocatòria electoral que es duu a terme a Catalunya.

  Cost: baix

  Estadística electoral del municipi

  de barcelona

  Codi: 06 10

  Objectiu: justícia, seguretat i eleccions

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Ajuntament de Barcelona, Ministeri de l'Interior i Departament de Governació i Administracions Públiques

  Descripció: obtenció de l'estadística dels resultats electorals provisionals de la ciutat de Barcelona i estimació del nivell de participació, i també elaboració de sèries dels resultats electorals a partir del tractament estadístic de la informació subministrada pels organismes competents en l'àmbit electoral.

  Cost: molt baix

  Estadística de força de treball

  Codi: 07 01

  Objectiu: mercat de treball i relacions laborals

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Institut Nacional d'Estadística

  Descripció: coneixement de la dimensió i la caracterització de la força de treball, fent una explotació específica de l'enquesta de població activa.

  Cost: molt baix

  Estadística d'estructura salarial

  Codi: 07 02

  Objectiu: mercat de treball i relacions laborals

  Tipus d'activitat estadística: nova

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Institut Nacional d'Estadística

  Descripció: obtenció d'informació sobre l'estructura salarial de la població que treballa per compte d'altri i que presta els seus serveis en centres de deu treballadors o més.

  Cost: molt baix

  Estadística de costos laborals

  Codi: 07 03

  Objectiu: mercat de treball i relacions laborals

  Tipus d'activitat estadística: nova

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Institut Nacional d'Estadística

  Descripció: estimació del cost de la mà d'obra i dels seus components, fent una explotació específica de la informació estadística disponible.

  Cost: molt baix

  Estadística de condicions laborals

  i qualitat de vida en el treball

  Codi: 07 04

  Objectiu: mercat de treball i relacions laborals

  Tipus d'activitat estadística: en desenvolupament

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament de Treball i Indústria i Ministeri de Treball i Assumptes Socials

  Descripció: coneixement de les condicions de treball, la qualitat de vida laboral i altres característiques dels llocs de treball relatius a la població ocupada de setze anys o més als centres de treball, per mitjà d'una enquesta específica a una mostra representativa d'aquesta població en el marc de l'enquesta d'àmbit estatal del Ministeri de Treball i Assumptes Socials, i també altres operacions d'enquesta directa en matèria de sinistralitat i de prevenció de riscos laborals.

  Cost: moderat

  Estadística de relacions laborals

  Codi: 07 05

  Objectiu: mercat de treball i relacions laborals

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Treball i Indústria i Ministeri de Treball i Assumptes Socials

  Descripció: explotació dels diferents registres administratius en les competències en matèria de relacions laborals del Departament de Treball i Indústria, completats, si s'escau, amb informació del Ministeri de Treball i Assumptes Socials, per conèixer el nombre i les característiques de les negociacions col·lectives, de les conciliacions laborals, de les vagues i els tancaments patronals, dels accidents de treball i de les malalties professionals, dels expedients de regulació d'ocupació, de la sinistralitat laboral i d'altres aspectes associats a les relacions laborals.

  Cost: baix

  Estadística de la intermediació laboral

  Codi: 07 06

  Objectiu: mercat de treball i relacions laborals

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Treball i Indústria, Servei d'Ocupació de Catalunya i INEM

  Descripció: explotació dels diferents registres administratius en les competències en matèria d'intermediació laboral, per conèixer el nombre i les característiques dels demandants d'ocupació, de les ofertes de treball gestionades, dels contractes de treball registrats, i també altres característiques de la intermediació laboral. Aquesta informació es pot completar amb operacions específiques d'enquesta directa per tal de conèixer les necessitats del mercat de treball a Catalunya i la millora de la intermediació laboral.

  Cost: moderat

  Estadística de la formació professional ocupacional

  Codi: 07 07

  Objectiu: mercat de treball i relacions laborals

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Treball i Indústria

  Descripció: explotació dels registres administratius per conèixer les accions de formació ocupacional, essencialment el nombre de cursos i d'alumnes.

  Cost: baix

  Estadística del foment de l'ocupació

  Codi: 07 08

  Objectiu: mercat de treball i relacions laborals

  Tipus d'activitat estadística: en desenvolupament

  Organismes que hi intervenen: Departament de Treball i Indústria

  Descripció: explotació dels diferents registres administratius en les competències en matèria de polítiques actives per al foment de l'ocupació, per conèixer, entre altres, el nombre i les característiques de les diverses polítiques actives que es programen.

  Cost: baix

  Estadística de l'economia cooperativa

  i social

  Codi: 07 09

  Objectiu: mercat de treball i relacions laborals

  Tipus d'activitat estadística: nova

  Organismes que hi intervenen: Departament de Treball i Indústria

  Descripció: explotació dels diferents registres administratius en les competències en matèria de cooperatives i societats laborals, per conèixer-ne, entre altres, el nombre i les característiques. Aquesta informació es pot completar amb operacions específiques d'enquesta directa per tal d'actualitzar els registres administratius i conèixer altres característiques rellevants de l'economia cooperativa i social a Catalunya.

  Cost: baix

  Estadística de l'ocupació assalariada

  i autònoma

  Codi: 07 10

  Objectiu: mercat de treball i relacions laborals

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Treball i Indústria i Ministeri de Treball i Assumptes Socials

  Descripció: explotació estadística dels comptes de cotització del règim general de la Seguretat Social i dels treballadors autònoms a partir de la informació subministrada pel Ministeri de Treball i Assumptes Socials al Departament de Treball i Indústria.

  Cost: molt baix

  Estadística del mercat de treball

  del municipi de barcelona

  Codi: 07 11

  Objectiu: mercat de treball i relacions laborals

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Ajuntament de Barcelona

  Descripció: obtenció i elaboració de les estadístiques, referides a la ciutat de Barcelona, d'ocupació, atur registrat a les OTG, dades d'afiliació als règims general i especial d'autònoms de la Seguretat Social i estimació de la població activa, ocupada i aturada a la ciutat per mitjà de l'enquesta de població activa.

  Cost: baix

  Estadística del mercat de treball

  de cornellà de llobregat

  Codi: 07 12

  Objectiu: mercat de treball i relacions laborals

  Tipus d'activitat estadística: en desenvolupament

  Organismes que hi intervenen: Ajuntament de Cornellà de Llobregat

  Descripció: obtenció de les estadístiques del moviment del mercat de treball a Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) a partir d'informació proporcionada per les oficines de l'INEM.

  Cost: molt baix

  Estadística de població activa

  de sant boi de llobregat

  Codi: 07 13

  Objectiu: mercat de treball i relacions laborals

  Tipus d'activitat estadística: en desenvolupament

  Organismes que hi intervenen: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

  Descripció: elaboració d'una enquesta directa a una mostra de llars de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) i, posteriorment, a totes les persones d'edats compreses entre 16 i 64 anys que hi resideixin. La metodologia utilitzada segueix els criteris establerts per l'Organització Internacional del Treball.

  Cost: baix

  Estadística de salut de la població

  Codi: 08 01

  Objectiu: salut i serveis sanitaris

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Salut, Ajuntament de Barcelona i Institut d'Estadística de Catalunya

  Descripció: enquesta a una mostra representativa de la població general de Catalunya que permeti tenir coneixement d'aspectes fonamentals de l'estat de salut de la població no institucionalitzada i de la utilització dels serveis sanitaris.

  Cost: molt alt

  Estadística de causes de mort

  Codi: 08 02

  Objectiu: salut i serveis sanitaris

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Salut, Institut d'Estadística de Catalunya i Ajuntament de Barcelona

  Descripció: selecció i codificació de la causa bàsica de mort i d'altres variables expressades en la butlleta estadística de defunció. Posteriorment, aquesta informació és enregistrada, depurada i explotada. Mensualment es fan avanços de dades i anualment es fa l'anàlisi i la difusió dels resultats. Les dades bàsiques de defunció es trameten a l'Institut d'Estadística de Catalunya perquè faci l'estadística del moviment natural de la població.

  Cost: moderat

  Estadística de malalties de declaració obligatòria

  Codi: 08 03

  Objectiu: salut i serveis sanitaris

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Salut

  Descripció: tractament i anàlisi de les butlletes de les malalties de declaració obligatòria, tant de tipus numèric com de tipus individualitzat. Les numèriques es reben setmanalment i constitueixen un resum numèric del nombre de casos per setmana i comarca de les malalties de declaració obligatòria. Les individualitzades proporcionen, a més, informació sobre les característiques del pacient.

  Cost: baix

  Estadística del conjunt mínim bàsic

  de dades d'alta hospitalària

  Codi: 08 04

  Objectiu: salut i serveis sanitaris

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Salut

  Descripció: explotació del registre del conjunt mínim bàsic de dades d'alta hospitalària, que es nodreix de la informació subministrada pels centres. Aquest registre recull informació de les altes de tots els hospitals de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP) i d'una part creixent dels altres hospitals d'aguts de Catalunya.

  Cost: moderat

  Estadística d'establiments sanitaris

  en règim d'internat

  Codi: 08 05

  Objectiu: salut i serveis sanitaris

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Salut i Ministeri de Sanitat i Consum

  Descripció: enquesta d'establiments sanitaris i sociosanitaris en règim d'internat per als centres hospitalaris de Catalunya. Aquesta enquesta recull dades d'activitats econòmiques i d'estructures dels hospitals d'aguts, crònics i psiquiàtrics de Catalunya.

  Cost: baix

  Estadística de centres, serveis i entitats sanitàries

  Codi: 08 06

  Objectiu: salut i serveis sanitaris

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Salut

  Descripció: explotació estadística a partir de registres i directoris de centres, serveis i establiments sanitaris i sociosanitaris per tenir un coneixement real de la situació d'aquest sector sanitari, que ha de servir per a donar suport a la planificació dels serveis futurs.

  Cost: molt baix

  Estadística de la sida i la infecció pel vih

  Codi: 08 07

  Objectiu: salut i serveis sanitaris

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Salut, Ajuntament de Barcelona, Departament de Justícia, organitzacions no governamentals, Stop Sida i Àmbit Prevenció

  Descripció: obtenció de les estadístiques bàsiques sobre els casos de malalts de sida i de l'evolució de la prevalença de la infecció pel VIH. I també aspectes microbiològics, clínics, de conducta i de prevenció relacionats amb la infecció i la malaltia.

  Cost: baix

  Estadística d'atenció sanitària a les dones

  Codi: 08 08

  Objectiu: salut i serveis sanitaris

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Salut

  Descripció: obtenció de les estadístiques bàsiques sobre alguns processos sanitaris que afecten específicament les dones, com les tècniques de reproducció humana assistida i la interrupció voluntària de l'embaràs.

  Cost: baix

  Estadística del càncer

  Codi: 08 09

  Objectiu: salut i serveis sanitaris

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Salut, Institut Català d'Oncologia, Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tarragona, Agència de Salut Pública de Catalunya i Universitat Politècnica de Catalunya

  Descripció: recollida sistemàtica i continuada de la informació sobre els casos de càncer a Catalunya. Anàlisis de la incidència, la supervivència i la prevalença del càncer a Catalunya.

  Cost: alt

  Estadística d'activitat assistencial

  per problemes de salut específics

  Codi: 08 10

  Objectiu: salut i serveis sanitaris

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Salut i Associació de Diabètics de Catalunya

  Descripció: obtenció de les estadístiques bàsiques sobre prevalença, incidència i activitats sanitàries per problemes de salut específics, com ara malalties renals, diabetis tipus I, drogodependències i trasplantaments que es fan a Catalunya.

  Cost: baix

  Estadística de farmàcia

  Codi: 08 11

  Objectiu: salut i serveis sanitaris

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Salut

  Descripció: obtenció de les estadístiques sobre els centres farmacèutics autoritzats a Catalunya (oficines de farmàcia, serveis de farmàcia hospitalària, farmacioles rurals i centres distribuïdors farmacèutics) a partir de l'explotació de les dades administratives disponibles.

  Cost: molt baix

  Estadística del control sanitari d'aigües

  Codi: 08 12

  Objectiu: salut i serveis sanitaris

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Salut

  Descripció: coneixement de l'estat sanitari de l'aigua de subministrament públic i de les piscines de Catalunya, fent un tractament estadístic dels resultats de les mostres d'aigua que recullen periòdicament els equips d'inspecció sanitària.

  Cost: molt baix

  Estadística de protecció dels consumidors

  Codi: 08 13

  Objectiu: salut i serveis sanitaris

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Comerç, Turisme i Consum

  Descripció: obtenció de les estadístiques bàsiques sobre consultes, reclamacions i protecció del consumidor a partir de l'explotació de dades de caràcter administratiu disponibles.

  Cost: molt baix

  Estadística de causes de mort del municipi de barcelona

  Codi: 08 14

  Objectiu: salut i serveis sanitaris

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Ajuntament de Barcelona, Departament de Salut, Institut d'Estadística de Catalunya i Institut Nacional d'Estadística

  Descripció: elaboració de les estadístiques de mortalitat a partir de la selecció i codificació de variables expressades en la butlleta estadística de defunció. Aquestes dades són informatitzades, validades i tractades estadísticament per a poder analitzar les causes de mort de la població, l'esperança de vida i la mortalitat prematura.

  Cost: baix

  Estadística de morbiditat del municipi

  de Barcelona

  Codi: 08 15

  Objectiu: salut i serveis sanitaris

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Ajuntament de Barcelona i Departament de Salut

  Descripció: elaboració de les estadístiques de morbiditat a partir dels impresos de notificació de les malalties de declaració obligatòria numèriques i nominals.

  Cost: baix

  Estadística d'usos lingüístics de la població

  Codi: 09 01

  Objectiu: educació, cultura i lleure

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de la Presidència i Institut d'Estadística de Catalunya

  Descripció: elaboració d'una enquesta representativa entre la població de Catalunya per conèixer la identificació lingüística i els usos del català i altres llengües en els diversos espais de relació personal.

  Cost: baix

  Estadística d'usos lingüístics

  en institucions i empreses

  Codi: 09 02

  Objectiu: educació, cultura i lleure

  Tipus d'activitat estadística: nova

  Organismes que hi intervenen: Departament de la Presidència i Institut d'Estadística de Catalunya

  Descripció: coneixement dels criteris lingüístics i dels usos globals del català en els diversos àmbits institucionals i empresarials, fent operacions específiques d'enquestes i aprofitant la informació estadística i administrativa disponible.

  Cost: baix

  Estadística de la presència del català

  a la xarxa d'internet

  Codi: 09 03

  Objectiu: educació, cultura i lleure

  Tipus d'activitat estadística: en desenvolupament

  Organismes que hi intervenen: Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, Departament de la Presidència, Institut d'Estadística de Catalunya, Universitat Politècnica de Catalunya i organismes especialitzats

  Descripció: coneixement del nombre de llocs web en català, de les característiques principals de llurs continguts i eventuals serveis associats, i llur evolució en el temps a partir de la captura sistemàtica i el tractament de la informació corresponent a la xarxa d'Internet i d'altres fonts estadístiques i d'origen administratiu disponibles.

  Cost: baix

  Sistema d'indicadors lingüístics

  Codi: 09 04

  Objectiu: educació, cultura i lleure

  Tipus d'activitat estadística: nova

  Organismes que hi intervenen: Departament de la Presidència i Institut d'Estadística de Catalunya

  Descripció: obtenció d'un sistema d'indicadors lingüístics que permeti fer un seguiment del coneixement, l'ús i la implantació de la llengua catalana. En aquest marc es duran a terme les actuacions necessàries per a disposar també d'indicadors per àmbits territorials.

  Cost: baix

  Estadística de centres, alumnes i professors d'educació no universitària

  Codi: 09 05

  Objectiu: educació, cultura i lleure

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament d'Educació

  Descripció: creació i posterior explotació estadística d'un fitxer amb les dades dels centres docents que imparteixen ensenyaments no universitaris referides als mateixos centres, als alumnes i als professors, a partir de diversos arxius de gestió i de dades procedents d'una enquesta.

  Cost: baix

  Estadística del personal al servei

  de l'administració educativa

  Codi: 09 06

  Objectiu: educació, cultura i lleure

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament d'Educació

  Descripció: quantificació dels recursos humans de què disposa l'administració educativa a partir dels registres informàtics de personal.

  Cost: baix

  Sèries estadístiques educatives

  Codi: 09 07

  Objectiu: educació, cultura i lleure

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament d'Educació

  Descripció: sistematització i homogeneïtzació de les variables principals de l'estadística de l'educació infantil i primària, l'estadística de l'educació secundària i l'estadística de l'educació especial, per conèixer-ne l'evolució.

  Cost: baix

  Indicadors estadístics de l'ensenyament

  Codi: 09 08

  Objectiu: educació, cultura i lleure

  Tipus d'activitat estadística: en desenvolupament

  Organismes que hi intervenen: Departament d'Educació

  Descripció: obtenció d'un sistema d'indicadors que donin una visió de conjunt de la situació del sistema educatiu, a partir d'informació de caràcter administratiu i estadístic disponible.

  Cost: baix

  Estadística de l'ensenyament universitari

  Codi: 09 09

  Objectiu: educació, cultura i lleure

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, i universitats

  Descripció: obtenció de les estadístiques bàsiques dels centres integrats i adscrits de les universitats catalanes a partir de la informació de caràcter administratiu subministrada per les universitats catalanes. S'hi inclouen també dades sobre les infraestructures i els usos de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

  Cost: baix

  Estadística de consum cultural

  Codi: 09 10

  Objectiu: educació, cultura i lleure

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Cultura i Institut d'Estadística de Catalunya

  Descripció: coneixement de les pràctiques i els hàbits de consum culturals de la població de Catalunya, fent una enquesta a una mostra representativa de la població.

  Cost: baix

  Estadística d'inserció laboral dels titulats universitaris

  Codi: 09 11

  Objectiu: educació, cultura i lleure

  Tipus d'activitat estadística: en desenvolupament

  Organismes que hi intervenen: Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, AQU Catalunya i universitats catalanes.

  Descripció: coneixement del grau i la qualitat de la inserció professional dels estudiants graduats de les universitats catalanes.

  Cost: baix

  Estadística de biblioteques

  Codi: 09 12

  Objectiu: educació, cultura i lleure

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Institut Nacional d'Estadística

  Descripció: coneixement de les característiques bàsiques de l'estructura, l'equipament, l'activitat i el personal de la xarxa de biblioteques de Catalunya, fent una operació estadística d'enquesta a totes les biblioteques.

  Cost: molt baix

  Estadística d'arxius

  Codi: 09 13

  Objectiu: educació, cultura i lleure

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Cultura

  Descripció: coneixement de les dades relatives a l'activitat, el personal i el pressupost dels arxius a Catalunya, fent una enquesta adreçada als arxius de Catalunya.

  Cost: molt baix

  Estadística del llibre

  Codi: 09 14

  Objectiu: educació, cultura i lleure

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Cultura

  Descripció: coneixement de les dades relatives a l'activitat, el personal i el pressupost del sector del llibre, fent una recopilació i un tractament estadístic de les dades disponibles.

  Cost: molt baix

  Estadística de museus

  Codi: 09 15

  Objectiu: educació, cultura i lleure

  Tipus d'activitat estadística: nova

  Organismes que hi intervenen: Departament de Cultura

  Descripció: coneixement de les dades relatives a l'activitat, el personal i el pressupost del sector, fent una recopilació i un tractament estadístic de les dades disponibles.

  Cost: molt baix

  Estadística de cinema

  Codi: 09 16

  Objectiu: educació, cultura i lleure

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Cultura

  Descripció: coneixement de les dades relatives a l'activitat, el personal i el pressupost del sector de la producció, la distribució i l'exhibició cinematogràfica a Catalunya, fent una recopilació i un tractament estadístic de les dades disponibles.

  Cost: molt baix

  Estadística de teatre

  Codi: 09 17

  Objectiu: educació, cultura i lleure

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Cultura

  Descripció: coneixement de les dades relatives a l'activitat, el personal i el pressupost de les sales i companyies de teatre a Catalunya, fent una enquesta adreçada al sector teatral.

  Cost: molt baix

  Estadística de música

  Codi: 09 18

  Objectiu: educació, cultura i lleure

  Tipus d'activitat estadística: nova

  Organismes que hi intervenen: Departament de Cultura

  Descripció: coneixement de les dades relatives a l'activitat, el personal i el pressupost del sector, fent una recopilació i un tractament estadístic de les dades disponibles.

  Cost: molt baix

  Estadística del patrimoni arquitectònic

  i arqueològic

  Codi: 09 19

  Objectiu: educació, cultura i lleure

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Cultura

  Descripció: coneixement de les dades relatives a l'activitat, el personal i el pressupost del patrimoni immoble i moble de Catalunya, fent una recopilació i un tractament estadístic de les dades disponibles.

  Cost: molt baix

  Estadística d'arts visuals i plàstiques

  Codi: 09 20

  Objectiu: educació, cultura i lleure

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Cultura

  Descripció: coneixement de les dades relatives a l'activitat, el personal i el pressupost del sector, fent una enquesta adreçada al sector i recopilant i tractant estadísticament les dades disponibles.

  Cost: molt baix

  Estadística dels mitjans de comunicació

  Codi: 09 21

  Objectiu: educació, cultura i lleure

  Tipus d'activitat estadística: en desenvolupament

  Organismes que hi intervenen: Departament de Cultura

  Descripció: coneixement de les dades relatives a l'activitat, el personal i el pressupost del sector, fent una recopilació i un tractament estadístic de les dades disponibles.

  Cost: molt baix

  Estadística de l'ensenyament i la formació en cultura

  Codi: 09 22

  Objectiu: educació, cultura i lleure

  Tipus d'activitat estadística: en desenvolupament

  Organismes que hi intervenen: Departament de Cultura i Departament d'Educació

  Descripció: coneixement de les dades relatives a l'activitat, el personal i el pressupost dels centres d'ensenyament i formació en cultura, fent una recopilació i un tractament estadístic de les dades disponibles.

  Cost: molt baix

  Sèries històriques de la cultura

  Codi: 09 23

  Objectiu: educació, cultura i lleure

  Tipus d'activitat estadística: nova

  Organismes que hi intervenen: Departament de Cultura

  Descripció: coneixement de les fonts d'informació, les variables bàsiques i les dades culturals de Catalunya, fent-ne una recopilació sistemàtica.

  Cost: molt baix

  Estadística d'equipaments culturals

  Codi: 09 24

  Objectiu: educació, cultura i lleure

  Tipus d'activitat estadística: nova

  Organismes que hi intervenen: Departament de Cultura

  Descripció: coneixement del nombre i la localització dels equipaments culturals a Catalunya.

  Cost: molt baix

  Estadística de l'esport

  Codi: 09 25

  Objectiu: educació, cultura i lleure

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de la Presidència

  Descripció: sistematització de les dades estadístiques bàsiques de l'esport a Catalunya, incloent-hi informació sobre entitats esportives, federacions, participació i altres dades d'interès.

  Cost: molt baix

  Estadística de la pràctica esportiva

  Codi: 09 26

  Objectiu: educació, cultura i lleure

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de la Presidència i Institut d'Estadística de Catalunya

  Descripció: elaboració d'una enquesta per mitjà de l'entrevista personal a una mostra representativa de la població de Catalunya, que permeti conèixer l'activitat física practicada, la periodicitat, la instal·lació utilitzada i altres dades d'interès.

  Cost: baix

  Estadística del joc

  Codi: 09 27

  Objectiu: educació, cultura i lleure

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament d'Interior

  Descripció: obtenció de les dades bàsiques del joc a Catalunya, fent un tractament estadístic de dades provinents del tràmit administratiu de regulació i control, atorgament d'autoritzacions, realització d'inspeccions, imposició de sancions i actuacions de gestió relatives al personal de control d'accessos als establiments d'espectacles i activitats recreatives.

  Cost: baix

  Indicadors socials

  Codi: 10 01

  Objectiu: anàlisi social

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya

  Descripció: obtenció d'un sistema d'indicadors socials que permeti conèixer les característiques bàsiques de la situació social de Catalunya i seguir-ne l'evolució temporal, i també una aproximació a la quantificació del capital social i altres temàtiques afins, fent un tractament de recopilació i tractament de dades.

  Cost: molt baix

  Índex de desenvolupament humà

  Codi: 10 02

  Objectiu: anàlisi social

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya

  Descripció: coneixement del nivell de desenvolupament humà de Catalunya, per mitjà de l'aplicació de la metodologia dels diversos indicadors que elabora el Programa de les Nacions Unides per al desenvolupament (PNUD).

  Cost: molt baix

  Informes socials

  Codi: 10 03

  Objectiu: anàlisi social

  Tipus d'activitat estadística: nova

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Institut Nacional d'Estadística

  Descripció: descripció i anàlisi de la situació social de la població catalana i dels principals grups sociodemogràfics, per mitjà de comentaris i gràfics comprensius de resultats estadístics disponibles que permetin conèixer la situació, l'evolució i els canvis esdevinguts sobre diverses temàtiques.

  Cost: molt baix

  Estadística de la joventut

  Codi: 10 04

  Objectiu: anàlisi social

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de la Presidència i Institut d'Estadística de Catalunya

  Descripció: elaboració d'una enquesta per mitjà de l'entrevista personal a una mostra representativa de la població de 15 a 29 anys per conèixer les característiques sociològiques de la joventut catalana.

  Cost: baix

  Sistema d'indicadors sobre la joventut

  Codi: 10 05

  Objectiu: anàlisi social

  Tipus d'activitat estadística: nova

  Organismes que hi intervenen: Departament de la Presidència i Institut d'Estadística de Catalunya

  Descripció: estructuració d'un sistema d'informació basat en indicadors que permetin visibilitzar la situació social de la joventut. L'anàlisi per a la recerca dels indicadors s'ha de basar en els conceptes de desigualtat, diferència i integració.

  Cost: baix

  Informe social de les dones

  Codi: 10 06

  Objectiu: anàlisi social

  Tipus d'activitat estadística: nova

  Organismes que hi intervenen: Departament de la Presidència i Institut d'Estadística de Catalunya

  Descripció: sistematització de la informació estadística per permetre una anàlisi descriptiva i comprensiva de la situació social de les dones a Catalunya, ordenant els aspectes demogràfics, de salut, educació, formació, treball, ingressos, protecció social, ús del temps i altres indicadors socials d'interès que permetin la comparabilitat temporal i territorial amb els països de l'entorn de Catalunya.

  Cost: baix

  Estadística de residus municipals

  i industrials

  Codi: 11 01

  Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Medi Ambient i Habitatge, consorcis, ens locals i entitats explotadores de plantes de tractament de residus

  Descripció: coneixement de les dades municipals de generació de residus urbans i dels sistemes de tractament utilitzats, i també de la generació i el tractament de residus industrials declarats, fent una explotació estadística de les dades facilitades per les plantes de tractament i de les declaracions efectuades per les empreses productores.

  Cost: molt baix

  Estadística de tractament d'aigües residuals urbanes

  Codi: 11 02

  Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

  Tipus d'activitat estadística: en desenvolupament

  Organismes que hi intervenen: Departament de Medi Ambient i Habitatge

  Descripció: coneixement de l'evolució de la capacitat de les plantes de tractament d'aigües residuals i dels paràmetres de tractament i producció de biosòlids, fent una explotació estadística de les dades administratives disponibles.

  Cost: molt baix

  Estadística de gestió ambiental

  Codi: 11 03

  Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

  Tipus d'activitat estadística: en desenvolupament

  Organismes que hi intervenen: Departament de Medi Ambient i Habitatge

  Descripció: coneixement de les declaracions d'impacte ambiental emeses pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, el nombre d'autoritzacions i llicències ambientals, l'evolució dels centres registrats en els sistemes d'ecogestió i ecoauditoria de la Unió Europea i etiquetatge ecològic tant de productes com de serveis, atorgats per la Generalitat de Catalunya, fent un tractament estadístic de les dades administratives disponibles, i també de les deduccions fiscals per dur a terme inversions amb objectius de millora ambiental.

  Cost: molt baix

  Estadística de la qualitat ambiental

  de l'aire

  Codi: 11 04

  Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Medi Ambient i Habitatge

  Descripció: explotació de les dades estadístiques de la qualitat de l'aire a Catalunya, a partir dels registres de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) i dels controls dels nivells de contaminants a l'atmosfera sobre el territori.

  Cost: baix

  Indicadors de qualitat ambiental

  de les aigües litorals i de bany

  Codi: 11 05

  Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Medi Ambient i Habitatge

  Descripció: coneixement de la qualitat de l'aigua litoral a Catalunya i de l'estat de les aigües de bany en la temporada d'estiu, fent una explotació estadística de les dades subministrades per l'anàlisi de les mostres periòdiques d'aigua que han estat preses al llarg de l'any en aigües litorals i rius i per l'observació visual de les platges.

  Cost: baix

  Estadística d'activitats extractives

  Codi: 11 06

  Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Medi Ambient i Habitatge

  Descripció: coneixement del nombre, la localització i la superfície de les activitats extractives que hi ha a Catalunya, segons els tipus de material principals, fent una explotació estadística de les dades disponibles en el sistema d'informació geogràfica del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

  Cost: molt baix

  Estadística de gestió forestal

  Codi: 11 07

  Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Medi Ambient i Habitatge i Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

  Descripció: explotació de la informació continguda en les dades relatives a l'evolució de les superfícies de les masses forestals i del territori forestal ordenat de Catalunya que gestiona el Departament de Medi Ambient i Habitatge i obtenció de les estadístiques bàsiques dels espais naturals protegits, i també llur estat de desplegament, de nivell de protecció i de llocs d'interès comunitari, a partir de l'explotació de la informació de caràcter administratiu disponible de les administracions competents.

  Cost: molt baix

  Estadística de les espècies amenaçades

  Codi: 11 08

  Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

  Tipus d'activitat estadística: en desenvolupament

  Organismes que hi intervenen: Departament de Medi Ambient i Habitatge

  Descripció: coneixement del nombre i l'evolució de les espècies protegides i en perill d'extinció, fent un tractament estadístic de les dades administratives disponibles.

  Cost: baix

  Estadística de climatologia

  Codi: 11 09

  Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Medi Ambient i Habitatge

  Descripció: obtenció d'una informació integrada de les dades meteorològiques de Catalunya, fent la recollida i el tractament estadístic de la informació proporcionada per les estacions meteorològiques.

  Cost: molt baix

  Estadística hidrogràfica

  Codi: 11 10

  Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Medi Ambient i Habitatge

  Descripció: coneixement de la tipologia, els volums disponibles i l'evolució dels nivells dels embassaments; les dades dels nivells i els cabals dels rius; la descripció i l'evolució dels nivells dels aqüífers subterranis, i la localització dels punts de mesura, fent un tractament estadístic de les dades estadístiques i administratives disponibles.

  Cost: baix

  Estadística del subministrament d'aigua

  Codi: 11 11

  Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

  Tipus d'activitat estadística: en desenvolupament

  Organismes que hi intervenen: Departament de Medi Ambient i Habitatge

  Descripció: coneixement del volum i de l'ús, tant domèstic com industrial, de l'aigua subministrada, fent una explotació estadística de la informació facilitada per les entitats subministradores d'aigua a Catalunya segons llur facturació.

  Cost: molt baix

  Estadística de l'evolució del règim jurídic

  i les qualificacions urbanístiques del sòl

  Codi: 11 12

  Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

  Tipus d'activitat estadística: nova

  Organismes que hi intervenen: Departament de Política Territorial i Obres Públiques

  Descripció: recopilació i sistematització de dades administratives disponibles per a la difusió de la superfície segons la classificació jurídica del sòl en els municipis de Catalunya. Així mateix, recopilació i sistematització de les dades tècniques dels expedients de planejament general dels municipis de Catalunya per al seguiment de les superfícies qualificades com a sistemes de comunicacions, d'equipaments, d'espais lliures i d'habitatge dotacional públic, i també les diferents zones urbanes d'aprofitament privat i tipus de sòl no urbanitzable.

  Cost: molt baix

  Estadística del planejament general vigent

  Codi: 11 13

  Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

  Tipus d'activitat estadística: en desenvolupament

  Organismes que hi intervenen: Departament de Política Territorial i Obres Públiques

  Descripció: tractament estadístic de les dades administratives disponibles per conèixer l'estat del planejament general vigent als municipis de Catalunya.

  Cost: molt baix

  Estadística de sectors de planejament

  Codi: 11 14

  Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

  Tipus d'activitat estadística: nova

  Organismes que hi intervenen: Departament de Política Territorial i Obres Públiques

  Descripció: recopilació i sistematització de les dades tècniques i administratives dels expedients de planejament urbanístic dels municipis de Catalunya per al seguiment del desenvolupament dels sectors de planejament urbanístic i dels polígons d'actuació urbanística en tots els règims de sòl definits pel planejament vigent.

  Cost: molt baix

  Estadística d'infraestructures

  i equipaments

  Codi: 11 15

  Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

  Tipus d'activitat estadística: nova

  Organismes que hi intervenen: departaments de la Generalitat de Catalunya, ens locals i Institut d'Estadística de Catalunya

  Descripció: coneixement del nombre i les principals característiques de les infraestructures i els equipaments existents a Catalunya a partir de la informació estadística i administrativa disponible, complementada, si escau, amb operacions de camp específiques.

  Cost: moderat

  Estadística del transport ferroviari

  Codi: 11 16

  Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Ministeri de Foment, Transports Metropolitans de Barcelona i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

  Descripció: tractament estadístic de les dades administratives disponibles provinents del transport ferroviari dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Renfe, metro, tramvies i cremallera, per conèixer el volum i les dades bàsiques de trànsit del transport ferroviari a Catalunya.

  Cost: molt baix

  Estadística del transport aeri

  Codi: 11 17

  Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

  Tipus d'activitat estadística: en desenvolupament

  Organismes que hi intervenen: Departament de Política Territorial i Obres Públiques i Ministeri de Foment

  Descripció: tractament estadístic de les dades administratives disponibles provinents del transport aeri dels aeroports de Barcelona, Girona i Reus, per conèixer el volum i les dades bàsiques de trànsit de mercaderies i passatgers a Catalunya.

  Cost: molt baix

  Estadística del trànsit marítim als ports

  Codi: 11 18

  Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Port de Barcelona i Port de Tarragona

  Descripció: tractament estadístic de les dades administratives provinents dels ports de la Generalitat, del Port de Barcelona i del Port de Tarragona, per conèixer el nombre de vaixells, mercaderies, pesca i altres característiques del trànsit marítim als ports de Catalunya.

  Cost: molt baix

  Indicadors dels transport urbà

  Codi: 11 19

  Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

  Tipus d'activitat estadística: en desenvolupament

  Organismes que hi intervenen: Departament de Política Territorial i Obres Públiques

  Descripció: tractament estadístic de la informació disponible en forma d'indicadors, per conèixer el nivell de servei, la qualitat, el preu i la productivitat del transport urbà de Catalunya.

  Cost: molt baix

  Estadística del transport regular

  de viatgers per carretera

  Codi: 11 20

  Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Política Territorial i Obres Públiques

  Descripció: tractament estadístic de la informació disponible proporcionada per les empreses concessionàries, per conèixer les dades bàsiques del transport regular de viatgers per carretera.

  Cost: molt baix

  Estadística de la xarxa viària

  Codi: 11 21

  Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Ministeri de Foment i diputacions

  Descripció: explotació de les dades disponibles de caràcter administratiu, per conèixer la longitud, el tipus de via, el paviment i altres característiques de la xarxa viària de la Generalitat, de l'Estat i de les diputacions a Catalunya.

  Cost: molt baix

  Estadística de trànsit de la xarxa

  de carreteres

  Codi: 11 22

  Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

  Tipus d'activitat estadística: en desenvolupament

  Organismes que hi intervenen: Departament de Política Territorial i Obres Públiques i companyies concessionàries d'autopistes

  Descripció: tractament estadístic de la informació obtinguda a partir dels aforaments de trànsit de la xarxa de carreteres de la Generalitat i de la informació proporcionada per les diverses companyies concessionàries d'autopistes, per conèixer el volum de trànsit de les carreteres de la xarxa de Catalunya.

  Cost: molt baix

  Estadística de les autoritzacions

  del transport

  Codi: 11 23

  Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

  Tipus d'activitat estadística: nova

  Organismes que hi intervenen: Departament de Política Territorial i Obres Públiques i Ministeri de Foment

  Descripció: explotació d'una part de la informació del directori de les empreses de transport, corresponent a les autoritzacions del transport per carretera. Les autoritzacions són els permisos administratius per a l'exercici de l'activitat del transport i es materialitzen en la targeta de transport. En el cas del transport de mercaderies, les autoritzacions s'atorguen a cada vehicle, mentre que en el cas del transport de passatgers s'atorguen a l'empresa que exerceix l'activitat.

  Cost: molt baix

  Estadística dels costos del transport

  Codi: 11 24

  Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

  Tipus d'activitat estadística: nova

  Organismes que hi intervenen: Departament de Política Territorial i Obres Públiques

  Descripció: informació estadística sobre els costos de les operacions del transport de mercaderies per carretera i del transport discrecional de viatgers.

  Cost: molt baix

  Estadística del parc de vehicles

  Codi: 11 25

  Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Treball i Indústria i Ministeri de l'Interior

  Descripció: coneixement del parc de vehicles de Catalunya i del seu estat mecànic, fent tractaments estadístics de la base de dades de trànsit i de la informació que genera la inspecció tècnica de vehicles.

  Cost: molt baix

  Enquesta de la mobilitat

  Codi: 11 26

  Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

  Tipus d'activitat estadística: nova

  Organismes que hi intervenen: Departament de Política Territorial i Obres Públiques i Autoritat del Transport Metropolità

  Descripció: elaboració d'una enquesta per conèixer els principals paràmetres de la mobilitat quotidiana de Catalunya, com ara el nombre i el motiu dels desplaçaments, l'origen i la destinació i el repartiment modal.

  Cost: extraordinari

  Indicadors de mobilitat

  Codi: 11 27

  Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

  Tipus d'activitat estadística: nova

  Organismes que hi intervenen: Departament de Política Territorial i Obres Públiques

  Descripció: indicadors elaborats a partir d'un recull d'informació estadística en matèria de mobilitat i el seu grau de sostenibilitat i que serveixen com a instrument de planificació i anàlisi de la mobilitat de les persones i del transport de mercaderies.

  Cost: molt baix

  Estadística de distribució de la mobilitat entre vehicle privat i transport públic

  de la regió metropolitana de barcelona

  Codi: 11 28

  Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

  Tipus d'activitat estadística: en desenvolupament

  Organismes que hi intervenen: Autoritat del Transport Metropolità

  Descripció: coneixement de l'evolució en el temps dels fluxos de trànsit en les vies més significatives de la xarxa de la regió metropolitana de Barcelona i del repartiment entre vehicle privat i transport públic col·lectiu, fent una operació de recopilació i síntesi de les dades estadístiques i administratives disponibles.

  Cost: molt baix

  Estadística del parc de vehicles del municipi de barcelona

  Codi: 11 29

  Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Ajuntament de Barcelona

  Descripció: elaboració de les estadístiques bàsiques del parc de vehicles de la ciutat de Barcelona a partir de la informació disponible d'origen administratiu, un cop hagi estat depurada i tractada estadísticament.

  Cost: molt baix

  Taules input-output de l'economia catalana

  Codi: 12 01

  Objectiu: macromagnituds econòmiques

  Tipus d'activitat estadística: en desenvolupament

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya

  Descripció: actualització anual de les taules input-output de l'economia catalana i desenvolupament d'un sistema d'accés als seus resultats bàsics que sigui operatiu mitjançant el web de l'Idescat, que ha de permetre actualitzar periòdicament i amb un important grau de desagregació sectorial els usos i recursos de l'economia catalana i les relacions intersectorials existents, fent ús de diverses fonts primàries disponibles i d'enquestes específiques, a partir dels resultats de les taules esmentades, publicades per l'Idescat durant l'any 2005.

  Cost: moderat

  Comptes econòmics anuals

  Codi: 12 02

  Objectiu: macromagnituds econòmiques

  Tipus d'activitat estadística: nova

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya

  Descripció: elaboració d'uns comptes econòmics anuals amb detall sectorial i amb desagregació de la demanda agregada, sobre la base de l'actualització de les taules input-output de Catalunya.

  Cost: baix

  Avanç de comptes anuals

  Codi: 12 03

  Objectiu: macromagnituds econòmiques

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya

  Descripció: síntesi de diverses fonts estadístiques i operacions complementàries per a conèixer l'estructura i l'evolució de l'economia catalana (producte interior brut; oferta i demanda).

  Cost: molt baix

  Macromagnituds econòmiques territorials

  Codi: 12 04

  Objectiu: macromagnituds econòmiques

  Tipus d'activitat estadística: en desenvolupament

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya

  Descripció: estimació de síntesi a partir de les principals fonts de l'estadística territorial per a obtenir la renda familiar disponible i el producte interior brut (PIB) dels municipis de més de 5.000 habitants.

  Cost: baix

  Comptabilitat trimestral

  Codi: 12 05

  Objectiu: macromagnituds econòmiques

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya

  Descripció: estimacions de síntesi en el marc del Sistema Europeu de Comptes a partir de les fonts estadístiques disponibles, per a conèixer l'evolució del producte interior brut (PIB) des de l'òptica de l'oferta i la demanda.

  Cost: baix

  Escenaris de l'economia catalana

  Codi: 12 06

  Objectiu: macromagnituds econòmiques

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Departament d'Economia i Finances

  Descripció: elaboració de previsions a mig i a llarg termini de l'evolució de les macromagnituds principals de l'economia catalana, formulant les hipòtesis necessàries per integrar els resultats en el marc coherent de la comptabilitat nacional.

  Cost: molt baix

  Comptes satèl·lits

  Codi: 12 07

  Objectiu: macromagnituds econòmiques

  Tipus d'activitat estadística: en desenvolupament

  Organismes que hi intervenen: departaments de la Generalitat de Catalunya, Institut d'Estadística de Catalunya i universitats

  Descripció: representació sistemàtica, comparable i completa de diversos aspectes rellevants de l'economia i la societat catalana, en el marc dels manuals i els precedents sobre comptabilitats satèl·lits reconeguts internacionalment, fent una síntesi de les fonts d'informació disponibles.

  Cost: moderat

  Sèries històriques de l'economia catalana

  Codi: 12 08

  Objectiu: macromagnituds econòmiques

  Tipus d'activitat estadística: nova

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i universitats catalanes

  Descripció: obtenció de sèries històriques enllaçades de les macromagnituds i altres variables de l'economia catalana, recopilant, enllaçant i fent estimacions específiques a partir de la informació retrospectiva disponible.

  Cost: baix

  Avanç de la variació del producte interior brut (PIB)

  Codi: 12 09

  Objectiu: macromagnituds econòmiques

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament d'Economia i Finances, Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Institut d'Estadística de Catalunya

  Descripció: obtenció d'una primera estimació d'avanç, per mitjà d'indicadors indirectes, de la variació del PIB global i sectorial de l'economia catalana.

  Cost: molt baix

  Previsions macroeconòmiques

  per a catalunya

  Codi: 12 10

  Objectiu: macromagnituds econòmiques

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament d'Economia i Finances

  Descripció: elaboració de les previsions de les macromagnituds principals de l'economia catalana amb l'objectiu de tenir una primera valoració del creixement econòmic previst i dels factors fonamentals que l'expliquen.

  Cost: molt baix

  Estadística i comptes de la indústria

  Codi: 13 01

  Objectiu: sectors productius

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Institut Nacional d'Estadística

  Descripció: elaboració d'una explicació específica per a Catalunya de l'enquesta industrial d'empreses en el marc d'un conveni amb l'Institut Nacional d'Estadística (INE) amb l'objectiu de conèixer les magnituds més rellevants dels diferents sectors industrials.

  Cost: molt baix

  Estadística i comptes del comerç

  Codi: 13 02

  Objectiu: sectors productius

  Tipus d'activitat estadística: en desenvolupament

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Institut Nacional d'Estadística

  Descripció: coneixement de les macromagnituds més rellevants del sector comercial a partir d'una explotació específica per a Catalunya de l'enquesta de serveis en el marc d'un conveni amb l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

  Cost: molt baix

  Estadística i comptes de les empreses turístiques

  Codi: 13 03

  Objectiu: sectors productius

  Tipus d'activitat estadística: en desenvolupament

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Institut Nacional d'Estadística

  Descripció: coneixement de les macromagnituds més rellevants de les empreses turístiques (hoteleria i agències de viatges) a partir d'una explotació específica per a Catalunya de l'enquesta de serveis en el marc d'un conveni amb l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

  Cost: molt baix

  Estadística i comptes de la construcció

  Codi: 13 04

  Objectiu: sectors productius

  Tipus d'activitat estadística: en desenvolupament

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Ministeri de Foment

  Descripció: coneixement de les macromagnituds més rellevants del sector de la construcció a partir d'una explotació específica per a Catalunya de l'enquesta feta pel Ministeri de Foment.

  Cost: baix

  Estadística i comptes de les empreses

  del transport

  Codi: 13 05

  Objectiu: sectors productius

  Tipus d'activitat estadística: nova

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Institut Nacional d'Estadística

  Descripció: coneixement de les macromagnituds més rellevants de les empreses del transport a partir d'una explotació específica per a Catalunya de l'enquesta de serveis en el marc d'un conveni amb l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

  Cost: molt baix

  Estadística i comptes dels serveis

  a les empreses

  Codi: 13 06

  Objectiu: sectors productius

  Tipus d'activitat estadística: nova

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Institut Nacional d'Estadística

  Descripció: coneixement de les macromagnituds més rellevants del sector del servei a les empreses a partir d'una explotació específica per a Catalunya de l'enquesta de serveis en el marc d'un conveni amb l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

  Cost: molt baix

  Comptes econòmics del sector agrari

  Codi: 13 07

  Objectiu: sectors productius

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació

  Descripció: elaboració anual de les diferents magnituds econòmiques del sector agrari català: producció vegetal i animal (a preus bàsics), serveis de l'agricultura i activitats secundàries no agràries, consums intermedis, valor afegit brut, amortitzacions, altres subvencions, altres impostos i renda agrària, a partir de les fonts estadístiques disponibles, d'acord amb el sistema de comptes econòmics de l'agricultura adaptades a la metodologia del Sistema Europeu de Comptes.

  Cost: baix

  Estadística territorial d'empreses

  i establiments

  Codi: 13 08

  Objectiu: sectors productius

  Tipus d'activitat estadística: en desenvolupament

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Ministeri d'Economia i Hisenda

  Descripció: explotació estadística dels arxius administratius disponibles de l'impost d'activitats econòmiques (IAE), que permeti conèixer el nombre, la distribució territorial i la branca d'activitat de les empreses.

  Cost: baix

  Estadística de l'audiovisual

  Codi: 13 09

  Objectiu: sectors productius

  Tipus d'activitat estadística: en desenvolupament

  Organismes que hi intervenen: Departament de Cultura, Departament de la Presidència, Institut d'Estadística de Catalunya, Consell de l'Audiovisual de Catalunya i Institut Nacional d'Estadística

  Descripció: coneixement de les característiques principals de l'economia del sector de l'audiovisual, el seu finançament, la seva oferta i l'ocupació generada, i també de la demanda de béns i serveis audiovisuals, per mitjà de l'estandardització i recopilació regular i progressiva de fonts estadístiques i informacions d'origen administratiu disponibles o d'eventuals noves operacions d'enquesta als agents del sector i la població.

  Cost: baix

  Cens agrari

  Codi: 13 10

  Objectiu: sectors productius

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

  Descripció: elaboració dels treballs preparatoris d'una estadística exhaustiva a totes les explotacions agràries de Catalunya que permeti conèixer-ne les característiques estructurals: titularitat, règim de tinença, dimensió, tipologia de conreu, equipaments, mà d'obra ocupada, canals de comercialització, etc.

  Cost: moderat

  Estadística d'estructura

  de les explotacions agràries

  Codi: 13 11

  Objectiu: sectors productius

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

  Descripció: elaboració d'una estadística que actualitzi biennalment les dades de les explotacions agràries de Catalunya, la qual permeti conèixer les característiques estructurals bàsiques d'aquestes explotacions en el marc de l'enquesta corresponent de la Unió Europea.

  Cost: moderat

  Estadística de les superfícies i produccions agrícoles

  Codi: 13 12

  Objectiu: sectors productius

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació

  Descripció: coneixement de l'evolució de les superfícies, els rendiments i les produccions agrícoles a Catalunya, fent una operació de recollida d'informació i enquesta.

  Cost: baix

  Estadística de maquinària agrícola

  Codi: 13 13

  Objectiu: sectors productius

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

  Descripció: explotació estadística de les dades relatives al parc de maquinària agrícola, contingudes en els fulls d'inscripció del Registre Oficial de Maquinària Agrícola (ROMA).

  Cost: molt baix

  Estadística de la ramaderia

  Codi: 13 14

  Objectiu: sectors productius

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació

  Descripció: estimació dels censos ramaders -desagregats segons la normativa de la Unió Europea-, el sacrifici de bestiar i les produccions ramaderes a partir d'una enquesta feta a una mostra d'explotacions ramaderes i d'una enquesta feta a escorxadors i sales d'incubació.

  Cost: baix

  Estadística de preus de la terra

  Codi: 13 15

  Objectiu: sectors productius

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació

  Descripció: estimació anual a partir de l'observació directa de l'evolució dels preus de la terra dels conreus de secà i de regadiu i aprofitaments més representatius, ponderats d'acord amb la superfície ocupada, a fi d'obtenir-ne un índex per a Catalunya.

  Cost: molt baix

  Estadística de preus agraris

  Codi: 13 16

  Objectiu: sectors productius

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació

  Descripció: obtenció de les estadístiques bàsiques dels preus agraris, tant pel que fa als preus agraris cotitzats en llotges i mercats com als preus rebuts i pagats als pagesos, fent una operació de recollida d'informació en què es constatin els preus dels productes agraris i dels mitjans de producció de les àrees de producció i comercialització més significatives.

  Cost: baix

  Xarxa comptable agrària

  Codi: 13 17

  Objectiu: sectors productius

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació

  Descripció: recollida anual de les dades comptables del conjunt d'anotacions al llarg de l'any, en una mostra d'explotacions representatives de les orientacions tecnicoeconòmiques (OTE) i de les unitats de dimensió econòmica (UDE), que permeti el seguiment microeconòmic de la producció, les despeses, el valor afegit, la renda i les ràtios econòmiques i financeres de les explotacions agràries de Catalunya.

  Cost: moderat

  Estadística de les captures pesqueres

  Codi: 13 18

  Objectiu: sectors productius

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

  Descripció: obtenció de les dades de les captures, per espècies i ports, a partir de la informació sobre pesca desembarcada facilitada per les confraries de pescadors.

  Cost: molt baix

  Estadística d'establiments industrials

  Codi: 13 19

  Objectiu: sectors productius

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Treball i Indústria

  Descripció: obtenció d'estadístiques bàsiques sobre els establiments industrials a partir de l'explotació anual del Registre d'Establiments Industrials de Catalunya (REIC).

  Cost: molt baix

  Estadística física de la producció industrial

  Codi: 13 20

  Objectiu: sectors productius

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Institut Nacional d'Estadística

  Descripció: explotació de l'enquesta industrial de productes en el marc d'un conveni amb l'Institut Nacional d'Estadística (INE), per conèixer la producció industrial de Catalunya en unitats físiques i monetàries amb un elevat grau de desagregació per productes (PRODCOM).

  Cost: molt baix

  Estadística de la inversió industrial

  Codi: 13 21

  Objectiu: sectors productius

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Treball i Indústria, Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç i Institut d'Estadística de Catalunya

  Descripció: obtenció d'una estimació quantitativa de la variació de la inversió industrial fent una operació d'enquesta.

  Cost: molt baix

  Estadística d'energia

  Codi: 13 22

  Objectiu: sectors productius

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Treball i Indústria

  Descripció: coneixement anual de la producció, la transformació, el transport, la distribució, la comercialització i el consum (a nivell tarifari, per activitat econòmica o per canals de distribució o comercialització) de cadascuna de les fonts d'energia (carbó i coc de petroli, petroli, gas natural, energia elèctrica i energies renovables), per mitjà de tractaments estadístics dels balanços específics de les diverses empreses del sector energètic, tractaments de dades individualitzades dels principals consumidors i operacions específiques d'enquesta directa a consumidors. També es construirà el balanç energètic de Catalunya.

  Cost: baix

  Estadística del consum energètic sectorial

  Codi: 13 23

  Objectiu: sectors productius

  Tipus d'activitat estadística: en desenvolupament

  Organismes que hi intervenen: Departament de Treball i Indústria

  Descripció: coneixement del consum, l'equipament energètic i la utilització de l'energia per diferents sectors d'activitat econòmica, per formes d'energia i, si escau, per territoris, i també dels preus finals de l'energia, fent operacions d'enquesta a consumidors energètics.

  Cost: moderat

  Estadística de qualitat del servei elèctric

  Codi: 13 24

  Objectiu: sectors productius

  Tipus d'activitat estadística: nova

  Organismes que hi intervenen: Departament de Treball i Indústria

  Descripció: obtenció d'indicadors de qualitat de subministrament de l'energia elèctrica a partir de les dades anuals de qualitat del servei elèctric facilitades per les empreses distribuïdores de Catalunya.

  Cost: molt baix

  Estadística del sector financer

  i d'assegurances

  Codi: 13 25

  Objectiu: sectors productius

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament d'Economia i Finances

  Descripció: coneixement de les característiques bàsiques de l'activitat del sector financer i del sector de les assegurances a Catalunya, incloent-hi informació sobre els préstecs concedits per l'Institut Català del Crèdit Agrari i els crèdits concedits per l'Institut Català de Finances, i també informació de les companyies d'assegurances i de les mutualitats de previsió social.

  Cost: baix

  Resultats economicofinancers

  de les empreses

  Codi: 13 26

  Objectiu: sectors productius

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament d'Economia i Finances i Banc d'Espanya

  Descripció: anàlisi dels estats economicofinancers de les empreses amb seu social a Catalunya. S'hi inclou la informació desagregada per sectors d'activitat i per dimensió de l'empresa.

  Cost: molt baix

  Taules de morbiditat de la població catalana

  Codi: 13 27

  Objectiu: sectors productius

  Tipus d'activitat estadística: nova

  Organismes que hi intervenen: Departament d'Economia i Finances

  Descripció: elaboració de taules sobre les probabilitats i els riscos associats a la incidència de malalties de diversos col·lectius de persones, les quals constitueixen una informació bàsica per a la planificació de serveis i per al sector de les assegurances.

  Cost: baix

  Estadística de l'oferta industrial, comercial i de serveis del municipi

  de barcelona

  Codi: 13 28

  Objectiu: sectors productius

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Ajuntament de Barcelona

  Descripció: obtenció d'estadístiques sobre l'activitat econòmica de la ciutat de Barcelona, fent una explotació de la informació continguda en l'arxiu de l'impost d'activitats econòmiques (IAE).

  Cost: baix

  Estadística de l'oferta industrial, comercial i de serveis del municipi

  de cornellà de llobregat

  Codi: 13 29

  Objectiu: sectors productius

  Tipus d'activitat estadística: en desenvolupament

  Organismes que hi intervenen: Ajuntament de Cornellà de Llobregat

  Descripció: explotació de la informació continguda en l'arxiu de l'impost d'activitats econòmiques (IAE) per obtenir estadístiques sobre l'activitat econòmica de la ciutat de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat).

  Cost: molt baix

  Estadística de la recaptació de tributs

  Codi: 14 01

  Objectiu: administracions públiques

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament d'Economia i Finances

  Descripció: estadística dels tributs gestionats per la Generalitat a partir dels arxius administratius.

  Cost: molt baix

  Estadística de pressupostos

  de la Generalitat de Catalunya

  Codi: 14 02

  Objectiu: administracions públiques

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament d'Economia i Finances

  Descripció: informació estadística referida als pressupostos de la Generalitat i a llur execució, amb els resultats desglossats per conceptes i funcions.

  Cost: baix

  Estadística de pressupostos i liquidacions dels ens locals

  Codi: 14 03

  Objectiu: administracions públiques

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Governació i Administracions Públiques

  Descripció: recopilació de les dades econòmiques i financeres dels pressupostos i liquidacions de les administracions locals catalanes per mitjà d'una operació d'enquesta completada amb dades d'origen administratiu.

  Cost: moderat

  Estadística de la despesa pública

  en Educació

  Codi: 14 04

  Objectiu: administracions públiques

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament d'Educació

  Descripció: quantificació econòmica dels recursos que s'assignen a les diferents activitats educatives a partir de l'anàlisi dels pressupostos dels departaments de la Generalitat i de les universitats públiques.

  Cost: baix

  Estadística de la despesa pública

  en Cultura

  Codi: 14 05

  Objectiu: administracions públiques

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Cultura

  Descripció: coneixement del personal i de la despesa en matèria de cultura de l'Administració pública catalana, fent una enquesta adreçada a les administracions.

  Cost: molt baix

  Estadística de la despesa pública en Sanitat

  Codi: 14 06

  Objectiu: administracions públiques

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Salut

  Descripció: explotació estadística de l'estat d'execució del pressupost consolidat del Servei Català de la Salut i de l'Institut Català de la Salut a partir de les dades comptables de despesa sanitària pública.

  Cost: molt baix

  Estadística de la despesa pública

  en Medi Ambient

  Codi: 14 07

  Objectiu: administracions públiques

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Medi Ambient i Habitatge

  Descripció: coneixement de la despesa pública en matèria de medi ambient de la Generalitat, fent l'anàlisi i l'explotació estadística dels pressupostos liquidats per la Generalitat.

  Cost: molt baix

  Estadística de les inversions en infraestructures de la Generalitat

  Codi: 14 08

  Objectiu: administracions públiques

  Tipus d'activitat estadística: en desenvolupament

  Organismes que hi intervenen: Departament d'Economia i Finances i Departament de Política Territorial i Obres Públiques

  Descripció: tractament estadístic de la informació pressupostària disponible, per difondre la inversió duta a terme per la Generalitat en matèria d'infraestructures.

  Cost: molt baix

  Estadística de les actuacions locals subvencionades per altres administracions

  Codi: 14 09

  Objectiu: administracions públiques

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Governació i Administracions Públiques

  Descripció: operació d'explotació estadística de les dades administratives disponibles sobre el nombre i les característiques de les actuacions locals finançades o subvencionades per altres administracions.

  Cost: molt baix

  Estadística de personal de l'Administració

  Codi: 14 10

  Objectiu: administracions públiques

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: -

  Descripció: obtenció de les estadístiques bàsiques del personal al servei de l'Administració de la Generalitat a partir de l'explotació anual de la informació de caràcter administratiu disponible en el Registre General de Personal.

  Cost: molt baix

  Estadística de la despesa pública en Recerca, Desenvolupament i Innovació (r+d+i)

  Codi: 14 11

  Objectiu: administracions públiques

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, CIDEM i CIRIT

  Descripció: tractament estadístic de la informació pressupostària disponible, per difondre la inversió duta a terme per la Generalitat en matèria de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I)

  Cost: molt baix

  Estadística dels visitants estrangers

  Codi: 15 01

  Objectiu: turisme

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament de Comerç, Turisme i Consum, Institut d'Estudis Turístics i Institut Nacional d'Estadística

  Descripció: elaboració d'una síntesi de les diverses fonts sobre el moviment dels visitants estrangers a Catalunya, tenint en compte la diversa cobertura i fiabilitat de les enquestes fetes des de la perspectiva de l'oferta i la demanda.

  Cost: molt baix

  Estadística dels visitants espanyols

  de la resta de comunitats autònomes

  Codi: 15 02

  Objectiu: turisme

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Departament de Comerç, Turisme i Consum

  Descripció: elaboració d'una enquesta per mostreig adreçada als individus residents a l'Estat espanyol, llevat de Catalunya, Ceuta i Melilla, més grans de 15 anys, per conèixer el motiu de llur viatge a Catalunya (visites a familiars i amics, viatges d'oci i de vacances).

  Cost: baix

  Estadística dels viatges dels catalans

  Codi: 15 03

  Objectiu: turisme

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Departament de Comerç, Turisme i Consum

  Descripció: elaboració d'una enquesta mensual per mostreig adreçada als individus residents a Catalunya, de més de 15 anys d'edat, per conèixer el comportament viatger dels catalans, investigant diversos aspectes qualitatius dels viatges fets i projectats de més d'un dia de durada.

  Cost: baix

  Estadística d'ocupació turística: hotels, acampaments i turisme rural

  Codi: 15 04

  Objectiu: turisme

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Institut Nacional d'Estadística

  Descripció: explotació específica, per marques turístiques, de l'enquesta d'ocupació hotelera d'àmbit estatal, per conèixer el nombre de viatges i les pernoctacions per als viatges amb allotjament hoteler i en acampaments.

  Cost: molt baix

  Estadística d'establiments turístics: hotels, acampaments, turisme rural i altres

  Codi: 15 05

  Objectiu: turisme

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Comerç, Turisme i Consum

  Descripció: tractament estadístic de l'actualització de la base de dades BASETUR a partir de la informació comunicada per les empreses i entitats turístiques reglamentades.

  Cost: molt baix

  Població flotant

  Codi: 15 06

  Objectiu: turisme

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya

  Descripció: elaboració de les estimacions de població present en els municipis en termes equivalents a temps complert anual (població ETCA). Aquesta informació es genera a partir de fonts de mobilitat voluntària (turisme) i de mobilitat obligada.

  Cost: molt baix

  Indicadors de posició competitiva

  del sector turístic

  Codi: 15 07

  Objectiu: turisme

  Tipus d'activitat estadística: nova

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Departament de Comerç, Turisme i Consum

  Descripció: elaboració d'uns índexs de posició competitiva que tinguin en compte l'evolució del valor de l'oferta turística de Catalunya com a destinació en relació amb els principals competidors de la resta de l'Estat i de la Mediterrània.

  Cost: molt baix

  Comerç amb l'estranger: avanç i resultats estructurals

  Codi: 16 01

  Objectiu: sector exterior

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya

  Descripció: explotació estadística de les dades provisionals, definitives i administratives i estadístiques del comerç de Catalunya amb la resta del món, i segons el contingut tecnològic de les mercaderies.

  Cost: molt baix

  Clima exportador

  Codi: 16 02

  Objectiu: sector exterior

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Departament de Comerç, Turisme i Consum

  Descripció: anàlisi estadística i econòmica d'una enquesta a empresaris per conèixer l'evolució conjuntural de l'exportació de Catalunya i les seves expectatives.

  Cost: baix

  Indicadors de posició competitiva

  del sector industrial

  Codi: 16 03

  Objectiu: sector exterior

  Tipus d'activitat estadística: en desenvolupament

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya

  Descripció: obtenció d'un conjunt d'indicadors de la competitivitat del sector industrial català a partir d'una operació de síntesi de les fonts rellevants.

  Cost: molt baix

  Índex de producció industrial

  Codi: 17 01

  Objectiu: indicadors conjunturals dels sectors productius

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Institut Nacional d'Estadística

  Descripció: càlcul d'un índex de la producció industrial catalana a partir de les dades disponibles mensualment.

  Cost: molt baix

  Índex de preus industrials

  Codi: 17 02

  Objectiu: indicadors conjunturals dels sectors productius

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Institut Nacional d'Estadística

  Descripció: càlcul d'un índex de preus industrials de Catalunya a partir de les dades disponibles mensualment.

  Cost: molt baix

  Índex de vendes en grans superfícies

  Codi: 17 03

  Objectiu: indicadors conjunturals dels sectors productius

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya

  Descripció: obtenció d'un indicador mensual de l'evolució del volum de vendes en els establiments comercials al detall definits com a grans superfícies no especialitzades (2.500 metres quadrats mínim de la superfície de venda) que operen a Catalunya.

  Cost: baix

  Indicadors conjunturals del sector

  de serveis

  Codi: 17 04

  Objectiu: indicadors conjunturals dels sectors productius

  Tipus d'activitat estadística: en desenvolupament

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Institut Nacional d'Estadística

  Descripció: elaboració d'uns indicadors que reflecteixin l'evolució conjuntural dels diferents sectors de serveis, fent un tractament estadístic de les enquestes que es fan al conjunt de l'Estat en relació amb aquesta qüestió.

  Cost: baix

  Estadística conjuntural de la construcció

  Codi: 17 05

  Objectiu: indicadors conjunturals dels sectors productius

  Tipus d'activitat estadística: nova

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Ministeri de Foment

  Descripció: mesurament de l'evolució del sector de la construcció a Catalunya, amb una periodicitat trimestral, a partir de l'elaboració d'uns indicadors d'activitat. Els resultats s'han d'oferir desglossats per tipus d'obra (edificació i obra civil).

  Cost: baix

  Clima comercial urbà

  Codi: 17 06

  Objectiu: indicadors conjunturals dels sectors productius

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Departament de Comerç, Turisme i Consum

  Descripció: elaboració d'uns indicadors que reflecteixin l'evolució del sector de la distribució comercial als centres comercials a cel obert, fent el tractament estadístic d'una enquesta a aquests centres.

  Cost: baix

  Clima empresarial de les cambres

  de comerç

  Codi: 17 07

  Objectiu: indicadors conjunturals dels sectors productius

  Tipus d'activitat estadística: en desenvolupament

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya, Cambra de Comerç de Sabadell, Cambra de Comerç de Terrassa i altres cambres de comerç

  Descripció: elaboració d'una enquesta d'expectatives empresarials per a la demarcació, per fer un seguiment de la conjuntura de la indústria, la construcció, el comerç i la resta de serveis en la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de Sabadell, la Cambra de Comerç de Terrassa i altres cambres de comerç interessades a desenvolupar aquesta activitat estadística.

  Cost: baix

  Indicadors de conjuntura econòmica

  Codi: 17 08

  Objectiu: indicadors conjunturals dels sectors productius

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament d'Economia i Finances

  Descripció: recopilació i elaboració d'indicadors de conjuntura econòmica que aportin informació sobre la situació i evolució a curt termini de l'economia catalana.

  Cost: molt baix

  Estadística de conjuntura energètica

  Codi: 17 09

  Objectiu: indicadors conjunturals dels sectors productius

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Treball i Indústria

  Descripció: obtenció d'informació a nivell conjuntural mensual sobre la producció, la transformació, la distribució, les vendes i les facturacions (per tarifes, per activitat econòmica o per canals de distribució o comercialització) de les principals fonts d'energia (carbó i coc de petroli, petroli, gas natural, energia elèctrica i, parcialment, les energies renovables), per mitjà de tractaments estadístics de les dades subministrades per les principals empreses del sector energètic i alguns dels grans consumidors.

  Cost: molt baix

  Estadística d'expectatives industrials

  Codi: 17 10

  Objectiu: indicadors conjunturals dels sectors productius

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Treball i Indústria i Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç

  Descripció: obtenció d'un indicador qualitatiu de les expectatives empresarials en el sector de la indústria a Catalunya, per mitjà de l'anàlisi estadística i econòmica de l'enquesta de conjuntura industrial que elabora el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.

  Cost: molt baix

  Estadística dels costos de construir

  Codi: 17 11

  Objectiu: indicadors conjunturals dels sectors productius

  Tipus d'activitat estadística: en desenvolupament

  Organismes que hi intervenen: Departament de Política Territorial i Obres Públiques

  Descripció: índex elaborat a partir d'una enquesta a les empreses associades a la Cambra Oficial de Contractistes d'Obres per a conèixer l'evolució dels costos de construir a Catalunya per tipologies d'obra.

  Cost: molt baix

  Indicadors de fires

  Codi: 17 12

  Objectiu: indicadors conjunturals dels sectors productius

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Comerç, Turisme i Consum

  Descripció: obtenció de les estadístiques bàsiques de les fires de Catalunya i dels indicadors firals a partir de documentació administrativa de les entitats firals, butlletins periòdics i altra informació disponible.

  Cost: baix

  Comptes integrats de la despesa

  en protecció social

  Codi: 18 01

  Objectiu: serveis de provisió mixta i protecció social

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya

  Descripció: avaluació dels recursos econòmics destinats a la protecció social a Catalunya, aplicant la metodologia del Sistema Europeu d'Estadístiques de Protecció Social (SEEPROS) de la Unió Europea.

  Cost: baix

  Prestacions de sosteniment de la renda

  Codi: 18 02

  Objectiu: serveis de provisió mixta i protecció social

  Tipus d'activitat estadística: en desenvolupament

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya

  Descripció: recopilació i homogeneïtzació d'informació relativa al conjunt de prestacions de sosteniment de la renda existents a Catalunya, oferint informació històrica sobre el nombre i els volums econòmics de les prestacions, i també altres informacions complementàries que permetin un coneixement més complet d'aquest grup de prestacions, dins el qual destaquen les pensions de la Seguretat Social, però que també comprèn les pensions dels règims especials de funcionaris, les prestacions per atur i altres.

  Cost: molt baix

  Estadística i comptes del sector no lucratiu

  Codi: 18 03

  Objectiu: serveis de provisió mixta i protecció social

  Tipus d'activitat estadística: nova

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya

  Descripció: elaboració d'una síntesi de fonts disponibles i, eventualment, de les operacions de camp necessàries, per tenir una aproximació integrada al sector de referència des d'una perspectiva econòmica.

  Cost: baix

  Estadística i comptes de l'Educació

  Codi: 18 04

  Objectiu: serveis de provisió mixta i protecció social

  Tipus d'activitat estadística: nova

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Departament d'Educació

  Descripció: elaboració d'una síntesi de fonts disponibles i, eventualment, de les operacions de camp necessàries, per tenir una aproximació integrada al sector de referència des d'una perspectiva econòmica.

  Cost: baix

  Estadística i comptes de la Sanitat

  Codi: 18 05

  Objectiu: serveis de provisió mixta i protecció social

  Tipus d'activitat estadística: nova

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Departament de Salut

  Descripció: elaboració d'una síntesi de fonts disponibles i, eventualment, de les operacions de camp necessàries, per tenir una aproximació integrada al sector de referència des d'una perspectiva econòmica.

  Cost: baix

  Estadística i comptes dels Serveis Socials

  Codi: 18 06

  Objectiu: serveis de provisió mixta i protecció social

  Tipus d'activitat estadística: nova

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Departament de Benestar i Família

  Descripció: elaboració d'una síntesi de fonts disponibles i, eventualment, de les operacions de camp necessàries, per tenir una aproximació integrada al sector de referència des d'una perspectiva econòmica.

  Cost: baix

  Estadística d'equipaments i usos

  de les tecnologies de la informació

  i la comunicació (tic) en la població

  Codi: 19 01

  Objectiu: societat de la informació

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació i Institut Nacional d'Estadística

  Descripció: explotació específica per a Catalunya de les enquestes d'equipaments i usos de les TIC a les llars catalanes en el marc d'un conveni amb l'Institut Nacional d'Estadística, i també d'una enquesta complementària per a obtenir una desagregació territorial dels resultats.

  Cost: moderat

  Estadística d'equipaments i usos

  de les tecnologies de la informació

  i la comunicació (tic) en les empreses

  Codi: 19 02

  Objectiu: societat de la informació

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació i Institut Nacional d'Estadística

  Descripció: explotació específica per a Catalunya de les enquestes sobre equipaments i usos de les TIC en les empreses catalanes en el marc d'un conveni amb l'Institut Nacional d'Estadística.

  Cost: molt baix

  Estadística d'equipaments i usos

  de les tecnologies de la informació

  i la comunicació (tic) als centres educatius

  Codi: 19 03

  Objectiu: societat de la informació

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament d'Educació

  Descripció: obtenció d'informació sobre l'equipament en noves tecnologies i els usos que se'n fa als centres docents que imparteixen educació primària i secundària.

  Cost: baix

  Estadística d'equipaments i usos

  de les tecnologies de la informació

  i la comunicació (tic)

  en l'administració local

  Codi: 19 04

  Objectiu: societat de la informació

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Departament de Governació i Administracions Públiques, ens locals, Localret i Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació

  Descripció: elaboració d'una enquesta anual directa efectuada en línia a les administracions locals catalanes que permeti conèixer la implantació i l'ús de les TIC en el món local de Catalunya, en el marc de l'acord entre la Generalitat i Localret.

  Cost: baix

  Estadística de les tecnologies

  de la informació i la comunicació (tic)

  en la generalitat de catalunya

  Codi: 19 05

  Objectiu: societat de la informació

  Tipus d'activitat estadística: nova

  Organismes que hi intervenen: Departament de Governació i Administracions Públiques, Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació i Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya

  Descripció: elaboració d'una enquesta que permeti obtenir informació de l'equipament en noves tecnologies disponibles en l'Administració pública de la Generalitat i de l'ús que se'n fa. Aquesta tasca s'ha de dur a terme segons els indicadors que identifiqui el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), d'acord amb les directrius europees i del Ministeri d'Administracions Públiques i en col·laboració amb l'Observatori de l'Administració Electrònica (OAE) de les comunitats autònomes .

  Cost: baix

  Estadística de personal de recerca

  i desenvolupament (r+d)

  Codi: 20 01

  Objectiu: recerca, desenvolupament i innovació

  Tipus d'activitat estadística: en desenvolupament

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació i Institut Nacional d'Estadística

  Descripció: coneixement de les característiques de l'ocupació en activitats de recerca i desenvolupament (R+D) a Catalunya, fent una explotació dels arxius de les enquestes d'R+D d'àmbit estatal.

  Cost: molt baix

  Estadística de finançament i despesa

  en recerca, desenvolupament i innovació (r+d+i)

  Codi: 20 02

  Objectiu: recerca, desenvolupament i innovació

  Tipus d'activitat estadística: en desenvolupament

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, CIDEM i Institut Nacional d'Estadística

  Descripció: coneixement de les característiques de la despesa interior en recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) de Catalunya per sectors d'execució i origen dels fons, fent una explotació dels arxius de les enquestes d'R+D d'àmbit estatal.

  Cost: molt baix

  Estadística d'innovació

  Codi: 20 03

  Objectiu: recerca, desenvolupament i innovació

  Tipus d'activitat estadística: en desenvolupament

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya, CIDEM i Institut Nacional d'Estadística

  Descripció: coneixement del nombre d'empreses innovadores, la intensitat d'innovació, la despesa en innovació, el percentatge de la xifra de negoci en productes nous o millorats, fent una explotació dels arxius de les enquestes d'àmbit estatal sobre innovació tecnològica en les empreses. I també el pes dels sectors d'alta tecnologia i de tecnologia mitjana-alta i llur balança comercial (importacions i exportacions).

  Cost: molt baix

  Estadística de patents

  Codi: 20 04

  Objectiu: recerca, desenvolupament i innovació

  Tipus d'activitat estadística: en desenvolupament

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya, CIDEM i Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç

  Descripció: coneixement del nombre i les característiques de les sol·licituds i concessions de patents a Catalunya a partir dels registres oficials existents.

  Cost: molt baix

  Directrius de coordinació i homologació tècnica

  Codi: 21 01

  Objectiu: metodologia i normalització estadística

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya

  Descripció: garantir la correcció tècnica de l'estadística oficial catalana d'acord amb la legislació estadística vigent, per mitjà del desplegament de directrius basades en els preceptes de l'estandardització i la comparabilitat, la coordinació de la programació d'activitats estadístiques i l'assistència tècnica als organismes que participin en el Pla estadístic de Catalunya.

  Cost: baix

  Nomenclatures i classificacions estadístiques oficials

  Codi: 21 02

  Objectiu: metodologia i normalització estadística

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament de Governació i Administracions Públiques i Termcat

  Descripció: perfeccionament dels criteris d'homogeneïtat tècnica de l'estadística oficial catalana a partir de l'actualització i el desenvolupament del sistema normalitzat de nomenclatures i classificacions estadístiques oficials, la codificació d'entitats territorials i administratives amb finalitats estadístiques i la formulació d'altres normatives similars en aquests àmbits.

  Cost: baix

  Formació en mètodes i procediments estadístics

  Codi: 21 03

  Objectiu: metodologia i normalització estadística

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament de Governació i Administracions Públiques, universitats i organismes especialitzats

  Descripció: programació i execució d'accions formatives o divulgatives adreçades al personal tècnic especialitzat al servei de l'estadística oficial i als usuaris d'informació estadística per mitjà d'actuacions pròpies, col·laboracions amb entitats o suport a tercers.

  Cost: baix

  Innovacions metodològiques

  en l'estadística oficial

  Codi: 21 04

  Objectiu: metodologia i normalització estadística

  Tipus d'activitat estadística: en desenvolupament

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya, universitats, centres de recerca i organismes especialitzats

  Descripció: impuls dels avenços metodològics, procedimentals i instrumentals que procurin la màxima qualitat i eficàcia en la producció i la difusió de resultats estadístics per mitjà de l'adaptació dels nous desenvolupaments sobre estimació de petites àrees, comptes satèl·lits multisectorials, mètodes de control de la revelació estadística, tractament de dades de panel o tècniques de fusió de dades, articulats per mitjà de la cooperació amb la comunitat científica i la participació en projectes de recerca. L'activitat inclou l'actualització de l'inventari de línies d'innovació a càrrec de l'Idescat o promogudes per aquest organisme.

  Cost: moderat

  Desenvolupaments computacionals

  en estadística

  Codi: 21 05

  Objectiu: metodologia i normalització estadística

  Tipus d'activitat estadística: en desenvolupament

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya, universitats, centres de recerca i organismes especialitzats

  Descripció: disseny, desenvolupament o adaptació de noves tecnologies en sistemes d'informació orientades a la captura, el processament i la difusió de la informació estadística oficial.

  Cost: baix

  Sistemes de georeferenciació

  Codi: 22 01

  Objectiu: sistema d'informació geogràfica

  Tipus d'activitat estadística: nova

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Institut Cartogràfic de Catalunya

  Descripció: articulació d'un sistema de referenciació geogràfica que contingui l'estadística territorial al més desagregada possible i segmentada per àmbits sectorials, juntament amb els mecanismes continus d'actualització dels referents cartogràfics.

  Cost: alt

  Instruments per a la gestió d'operacions

  de camp

  Codi: 22 02

  Objectiu: sistema d'informació geogràfica

  Tipus d'activitat estadística: nova

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya, Institut Cartogràfic de Catalunya i Ministeri d'Economia i Hisenda

  Descripció: preparació dels instruments necessaris per a utilitzar sistemes de referenciació geogràfica destinats a gestionar el control d'operacions de camp estadístiques, a partir de la informació cartogràfica associada a la gestió del cadastre, entre altres.

  Cost: alt

  Desenvolupaments informàtics a l'entorn dels sistemes d'informació geogràfica

  Codi: 22 03

  Objectiu: sistema d'informació geogràfica

  Tipus d'activitat estadística: nova

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya, centres de recerca especialitzats i universitats

  Descripció: disseny, desenvolupament o adaptació de noves tecnologies en el camp dels sistemes d'informació geogràfica i en geoestadística.

  Cost: alt

  Identificadors territorials del municipi

  de barcelona

  Codi: 22 04

  Objectiu: sistema d'informació geogràfica

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Ajuntament de Barcelona

  Descripció: actualització i manteniment del seccionat de la ciutat de Barcelona en compliment de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general, fent un sistema de referenciació geogràfica que incorpori diversos convertidors. Així mateix, manteniment de les divisions estadístiques de la ciutat.

  Cost: baix

  Registre de població de Catalunya

  Codi: 23 01

  Objectiu: directoris, registres i inventaris

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Institut Nacional d'Estadística

  Descripció: manteniment, explotació i custòdia d'un registre administratiu on hi ha les dades actualitzades de caràcter obligatori dels veïns inscrits en els padrons municipals d'habitants de tots els ajuntaments de Catalunya. Aquesta informació també s'utilitza per a l'elaboració i l'extracció de mostres estadístiques.

  Cost: molt baix

  Directori d'habitatges

  Codi: 23 02

  Objectiu: directoris, registres i inventaris

  Tipus d'activitat estadística: en desenvolupament

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Ministeri d'Economia i Hisenda

  Descripció: Relació del nombre i la distribució territorial dels habitatges de Catalunya segons l'adreça postal, a partir del tractament de les dades cadastrals localitzades.

  Cost: moderat

  Directori d'empreses i establiments

  Codi: 23 03

  Objectiu: directoris, registres i inventaris

  Tipus d'activitat estadística: en desenvolupament

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya, Institut Nacional d'Estadística, Ministeri de Foment i Ministeri d'Economia i Hisenda

  Descripció: coneixement de les empreses i els establiments amb activitat econòmica a Catalunya fent ús de diversos arxius, com el Directori central d'empreses (Dirce) i altres directoris estadístics i administratius, amb l'objectiu de generar les mostres de llistes d'empreses i establiments que siguin necessàries per a portar a terme enquestes del Sistema Estadístic de Catalunya o en recerques d'interès per al coneixement de l'economia de Catalunya.

  Cost: baix

  Web de l'institut d'estadística

  de Catalunya

  Codi: 24 01

  Objectiu: serveis de difusió

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya

  Descripció: manteniment, actualització i ampliació del web de l'Idescat per facilitar l'accés a la informació derivada de l'execució dels programes anuals d'actuació estadística.

  Cost: moderat

  Biblioteca de l'institut d'estadística

  de Catalunya

  Codi: 24 02

  Objectiu: serveis de difusió

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya

  Descripció: recopilació, conservació, emmagatzematge i difusió de l'estadística oficial de Catalunya. Els serveis de la biblioteca inclouen també l'atenció als usuaris presencials en relació amb les demandes d'informació estadística.

  Cost: moderat

  Servei d'atenció de demandes

  Codi: 24 03

  Objectiu: serveis de difusió

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya

  Descripció: gestió, coordinació i atenció de les demandes d'usuaris sobre resultats estadístics i altres aspectes relacionats amb l'estadística oficial, i també l'atenció personalitzada als mitjans de comunicació.

  Cost: moderat

  Metainformació estadística

  Codi: 24 04

  Objectiu: serveis de difusió

  Tipus d'activitat estadística: nova

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya

  Descripció: articulació d'un sistema d'informació basat en la recopilació, l'emmagatzematge i la difusió per mitjà de la xarxa d'Internet de la metodologia, les definicions i altres aspectes operatius de les activitats estadístiques oficials.

  Cost: baix

  Publicacions de síntesi de l'institut d'estadística de Catalunya

  Codi: 25 01

  Objectiu: estadístiques de síntesi

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya

  Descripció: recopilació sistematitzada i seriada de la informació estadística bàsica de Catalunya, segons els diversos nivells territorials, i la comparativa amb Espanya i, en alguns casos, amb la Unió Europea.

  Cost: moderat

  Base de dades municipal i comarcal

  Codi: 25 02

  Objectiu: estadístiques de síntesi

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya

  Descripció: recopilació, tractament i difusió de les principals estadístiques oficials estructurades en una base de dades per a cada un dels diferents territoris, atenent especialment els àmbits municipal i comarcal.

  Cost: baix

  Informes de conjuntura econòmica

  Codi: 25 03

  Objectiu: estadístiques de síntesi

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya

  Descripció: seguiment individualitzat dels diversos indicadors econòmics de conjuntura elaborats per l'Idescat o per altres organismes, amb una comparativa amb Espanya, per conèixer l'evolució de la conjuntura econòmica de Catalunya, i també la redacció d'informes dels indicadors de producció pròpia de l'Idescat.

  Cost: baix

  Indicadors estructurals i de la nova economia

  Codi: 25 04

  Objectiu: estadístiques de síntesi

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya

  Descripció: disseny i elaboració d'un sistema d'indicadors de l'estructura econòmica de Catalunya que permeti conèixer-ne el grau de competitivitat i internacionalització, amb un èmfasi especial en els indicadors relatius a aspectes de la nova economia.

  Cost: baix

  Sistema d'indicadors de l'estadística comunitària

  Codi: 25 05

  Objectiu: estadístiques de síntesi

  Tipus d'activitat estadística: nova

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya

  Descripció: disseny i elaboració d'un sistema d'indicadors de Catalunya, a partir dels indicadors estructurals d'Eurostat, que permeti una comparació sistemàtica amb els països membres de la Unió Europea. Aquests indicadors s'agrupen en les temàtiques següents: situació econòmica general; ocupació; innovació i recerca; reforma econòmica; cohesió social, i medi ambient.

  Cost: baix

  Indicadors socioeconòmics

  sobre l'euroregió Pirineus-Mediterrània

  Codi: 25 06

  Objectiu: estadístiques de síntesi

  Tipus d'activitat estadística: nova

  Organismes que hi intervenen: Departament d'Economia i Finances i Institut d'Estadística de Catalunya

  Descripció: recopilació, construcció i anàlisi d'indicadors de tipus social i econòmic referits a les regions que componen l'euroregió Pirineus-Mediterrània, i a aquesta com un tot.

  Cost: baix

  Anuaris estadístics territorials

  i sectorials

  Codi: 25 07

  Objectiu: estadístiques de síntesi

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: departaments de la Generalitat i ens locals

  Descripció: els anuaris estadístics territorials i sectorials reuneixen, en una sola font de consulta de fàcil accés per als usuaris, la informació estadística més rellevant produïda per diversos organismes dels departaments de la Generalitat, ens locals i altres. La diversitat de temes i de referències temporals i territorials de la informació requereixen un procés de sistematització i ordenació de les dades recopilades en un esquema estable que en permeti la comparabilitat i la interpretació correcta.

  Cost: molt baix

  Edició de revistes especialitzades

  Codi: 26 01

  Objectiu: promoció i divulgació de l'estadística

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya, Institut Nacional d'Estadística, universitats, centres de recerca i organismes especialitzats

  Descripció: edició de la revista Statistics and Operations Research Transactions (SORT) amb la col·laboració activa de les universitats catalanes i altres entitats patrocinadores. Participació en la programació i la difusió de la revista Índice. Revista de Estadística y Sociedad editada per l'Institut Nacional d'Estadística, a fi de difondre les innovacions metodològiques en l'àmbit de l'estadística teòrica, les disciplines connexes i les fonts estadístiques oficials.

  Cost: molt baix

  Activitats institucionals

  de suport a l'estadística

  Codi: 26 02

  Objectiu: promoció i divulgació de l'estadística

  Tipus d'activitat estadística: consolidada

  Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya, universitats, centres de recerca i organismes especialitzats

  Descripció: organització d'accions divulgatives sobre els processos de la producció i l'anàlisi de la informació estadística en l'entorn de xarxes temàtiques, grups de recerca consolidats, ensenyaments universitaris i no universitaris i altres contextos similars que facilitin tant la comunicació i l'intercanvi d'experiències com l'avenç en els procediments estadístics.

  Cost: molt baix

  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

  Palau de la Generalitat, 6 de març de 2006

  Pasqual Maragall i Mira

  President de la Generalitat de Catalunya

  Antoni Castells

  Conseller d'Economia i Finances