LLEI 5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars d'infants de qualitat.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Indústria, Comerç i Turisme
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

LLEI 5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars d'infants de qualitat.

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

A Catalunya es fa cada dia més evident la necessitat de garantir els drets dels infants entre els zero i els tres anys i d'atendre les necessitats de les famílies i les noves realitats socials.

Els infants de zero a tres anys tenen drets socials, entre els quals el dret a l'educació, un dret que el Govern ha de garantir d'acord amb els principis establerts per la Convenció dels drets de l'infant i la legislació vigent en aquesta matèria, especialment la Llei 18/2003, del 4 de juliol, de suport a les famílies, que en els apartats 1 i 2 de l'article 33 estableix la promoció de places d'educació infantil de primer cicle. L'educació, l'han de compartirbàsicament la família i la llar d'infants. Perquè tothom qui vulgui pugui exercir efectivament aquest dret universal, cal que la xarxa pública posi a l'abast de tota la població el primer cicle de l'educació infantil en condicions de qualitat.

Les famílies actuals necessiten cada cop més compartir l'educació dels infants amb una llar d'infants que els permeti fer compatibles les responsabilitats laborals o socials amb les familiars. Per això, el poble català, exercint el seu dret a la iniciativa legislativa popular, va reclamar que se satisfessin uns requisits mínims, de qualitat i de respecte absolut dels drets de l'infant, que el Parlament avui vol garantir.

Les societats modernes, com la catalana, han canviat d'una manera accelerada i exigeixen respostes, estructures i compromisos nous, que cal que es facin realitat per a contribuir a reequilibrar les relacions en la manera de viure.

La més alta organització mundial sobre la infància, el Fons Internacional de les Nacions Unidesper a l'Ajuda Urgent als Infants (Unicef) proclama que "les decisions que es prenen i les activitats que es realitzen en nom dels infants durant aquest període fonamental influeixen no solament en la manera com els infants es desenvolupen sinó tambéen la manera com els països progressen".

L'elaboració d'un mapa escolar de centres de zero a tres anys amb la participació dels agents implicats (administració educativa, administració local, mares i pares, mestres i educadors, sindicats i moviments de renovació pedagògica) ha de permetre planificar una oferta flexible i una xarxa diversificada que respongui plenament a les necessitats i als tipus d'activitat de cada unitat territorial. En el marc d'aquesta planificació s'hauria de situar el reconeixement de la funció social que algunes llars d'infants compleixen.

En aquest sentit, aquesta Llei, fruit de la preocupació i el compromís actiu de la societat catalana per l'educació dels infants, pretén ésser un primer pas cap a una oferta pública ajustada a la demanda real i pretén respondre a una reclamació generalitzada. La iniciativa legislativa popular que n'ha estat l'origen ha seguit un llarg camí des de les primeres mobilitzacions i campanyes dels seus promotors, a la primavera del 2002, fins a la seva presentació al Parlament en la sisena legislatura, el 30 de desembre de 2002, i la seva definitiva aprovació com a llei en la setena, com a mostra inequívoca de la voluntat permanent de la cambra d'atendre les legítimes reivindicacions del poble català.

Article 1

Les llars d'infants de la Generalitat i les de les administracions locals constitueixen la xarxa de llars d'infants de titularitat pública de Catalunya. El Govern, en coordinació i col·laboració amb els ajuntaments, ha d'impulsar el desenvolupament de la dita xarxa amb la finalitat d'assegurar una oferta suficient per a la població menor de tres anys que sol·liciti una plaça en qualsevol lloc del territori de Catalunya.

Article 2

El Govern ha de garantirque al final del període 2004-2008 la xarxa de llars d'infants de titularitat pública de Catalunya inclogui un mínim de trenta mil places de nova creació i que aquestes es mantinguin en el futur. En la creació de places, el Govern ha de prioritzar les zones socialment desfavorides, ha de respectar l'equilibri territorial i ha de tenir en compte les fluctuacions de la demanda.

Article 3

El Govern, per mitjà del departament competent en matèria d'educació i amb la participació dels ajuntaments i dels diferents sectors educatius, ha d'elaborar el mapa de llars d'infants de Catalunya en el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei. Aquest mapa ha d'incloure les places existents en les llars d'infants integrades en la xarxa de llars d'infants de titularitat pública de Catalunya i en les llars d'infants d'iniciativa social i privada. Així mateix, ha d'incloure la previsió de noves places de titularitat pública.

Article 4

Per mitjà del departament competent en matèriad'educació, el Govern ha de garantir el caràcter educatiu, la qualitat i els requisits mínims que han de complir els diversos models de llars d'infants que la realitat catalana exigeix, i ha de considerar aquestes com una part del sistema educatiu.Disposicions finals

Primera

El Govern ha de dotar les partides pressupostàries necessàries en els pressupostos de la Generalitat a fi d'acomplir, en els terminis establerts, el que disposa aquesta Llei.

Segona

S'autoritza el Govern a dictar les normes necessàries per a desplegar aquesta Llei.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 9 de juliol de 2004

Pasqual Maragall i Mira

President de la Generalitat de Catalunya