LLEI 11/1988, de 7 de novembre, de modificació de l'article 6 de la Llei 9/1986, de 10 de novembre, de Cossos de Funcionaris de la Generalitat de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Llei
 
CONTENIDO

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia, promulgo la següent

LLEI

L'experiència assolida fins ara en la selecció i formació dels funcionaris que pertanyen al Cos de Mossos d'Esquadra, i l'especificitat de les funcions que els pertoca desenvolupar, aconsellen la inclusió en el procediment d'accés a l'esmentat Cos d'un curs selectiu de formació que hauran de superar els aspirants i que serà impartit per l'Escola de Policia de Catalunya.

En aquest sentit, la present Llei incorpora específicament a l'article 6 de la Llei 9/1986, del 10 de novembre, de Cossos de Funcionaris de la Generalitat de Catalunya, la instrumentació legal necessària per tal de poder fer efectiu un procés selectiu que garanteixi la idoneïtat dels aspirants que el superin per a desenvolupar les funcions pròpies de la Policia Autonòmica.

Article únic

Es modifica l'article 6.1 de la Llei 9/1986, del 10 de novembre, de Cossos de Funcionaris de la Generalitat de Catalunya, el qual resta amb el redactat següent: "Article 6.1. El Cos de Mossos d'Esquadra correspon al Grup D, i és requisit imprescindible per a ingressar-hi la possessió del títol de Graduat Escolar, de Formació Professional de Primer Grau o equivalent. Així mateix, es requereix la superació d'un curs selectiu que organitzarà l'Escola de Policia de Catalunya".

Disposició final Aquesta Llei entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i serà d'aplicació a les proves selectives per a l'ingrés al Cos de Mossos d'Esquadra que han estat convocades, per al cas que no s'hagi realitzat la primera prova de l'oposició.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els Tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 7 de novembre de 1988

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Josep Gomis i Martí Conseller de Governació