LLEI 27/1979, de 19 d'octubre, per la qual es regula la composició de la Comissió Provincial d'Urbanisme de Barcelona.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Presidència del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Llei
 
CONTENIDO

JUAN CARLOS I, Rei d'Espanya

A tots els que la present vegin i entenguin,

Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat i Jo vinc a sancionar la següent Llei:

Article primer.

La Comissió Provincial d'Urbanisme de Barcelona, que, en virtut del que disposa l'article cinquè del Reial Decret mil tres-cents vuitanta-cinc/mil nou-cents setanta-vuit, de vint-i-tres de juny, depèn de la Generalitat de Catalunya, tindrà la següent composició; U. President: Un Conseller, designat pel President de la Generalitat de Catalunya. Dos. Un Vice-president, designat per la Generalitat de Catalunya, que actuarà com a President en absència d'aquest. Tres. Vocals:

 1. Un representant del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme i dos representants dels Ministeris de Defensa, Hisenda, Educació i Ciència, Agricultura, Comerç i Turisme, Transports i Comunicacions, Sanitat i Seguretat Social o Cultura, determinats pel President a raó dels assumptes inclosos a l'ordre del dia.

 2. L'Alcalde de l'Ajuntament de la capital de la província.

 3. Tres Alcaldes més, elegits d'entre i pels Alcaldes dels Municipis integrants de la província i segons el procediment que assenyala el Consell Executiu de la Generalitat.

 4. Els Presidents de les Entitats Metropolitanes existents a la província.

 5. El Director de la Ponència Tècnica de la pròpia Comissió.

 6. Tres Vocals de lliure designació per part del President de la Comissió, de entre persones d'acreditada competència entre qualsevol de les especialitats vinculades a la política territorial, l'urbanisme i la conservació del patrimoni natural, residents en la respectiva província.

  Article segon.

  Quan l'ordre del dia de la Comissió inclogui la consideració de la resolució definitiva de l'expedient referent al Pla General d'Ordenació, Norma Subsidiària o Delimitació del Sòl Urbà d'un terme municipal, serà convocat al Ple de la Comissió l'Alcalde corresponent, el qual podrà trobar-se assistit en el Ple per qualsevol persona que ell designi. Els Alcaldes convocats en funció d'aquesta norma només tindran veu per al tema per al qual hagin estat convocats.

  Article tercer.

  U. El President per si o la Comissió per majoria d'assistents, i a proposta de qualsevol dels seus membres, podrà sol·licitar l'assistència de les autoritats provincials i locals, dels funcionaris tècnics dependents d'aquestes, de representants d'Entitats urbanístiques especials i de Corporacions, Entitats i Associacions, per al millor assessorament de la Comissió. Tots ells tindran veu i no vot. Dos. Per a informar sobre els assumptes relacionats amb la Comissió, el President podrà sol·licitar l'assistència dels representants dels Ministeris afectats per la matèixa de què es tracti. Així mateix, els dits representants podran sol·licitar, en els mateixos casos, assistir a les reunions de la Comissió.

  Article quart.

  U. Per a l'examen i l'elaboració de la corresponent proposta de resolució dels expedients que hagin d'ésser sotmesos a la Comissió en matèries de la seva competència, es constituirà una Ponència Tècnica. Dos. L'informe de la Ponència Tècnica serà previ i preceptiu, llevat que sigui causa d'urgència apreciada per la Comissió amb el vot favorable de les dues terceres parts del número de membres presents i, en tot cas, de la majoria absoluta legal dels seus membres.

  Article cinquè.

  U. La Ponència Tècnica estarà constituïda de la següent manera:

 7. El Vice-president de la Comissió, que actuarà com a President d'aquesta.

 8. El Director de la Ponència Tècnica, designat pel President de la Comissió, que dirigirà i coordinarà les actuacions d'aquesta.

 9. Tres representants de Conselleries de la Generalitat.

 10. Cinc representants dels Ministeris de Defensa, Hisenda, Obres Públiques i Urbanisme, Transports i Comunicacions i Cultura.

 11. Cinc membres nomenats pel President de la Comissió entre persones d'acreditada competència residents a la província, tres dels quals seran proposats per Col·legis oficials de professions relacionades amb la política territorial i l'urbanisme.

 12. Un Secretari, nomenat pel President de la Comissió d'entre els funcionaris adscrits a la Generalitat. Dos. La Comissió podrà designar, de més a més, per majoria d'assistents, i a proposta del President o de qualsevol dels seus Vocals, altres membres per a la Ponència Tècnica. Aquesta incorporació podrà, en cada cas, limitar-se tant en funció del temps o termini de designació com en funció dels temes a tractar i, per tant, podrà ser tan genèrica o específica com determini la pròpia Comissió. La Comissió podrà, en qualsevol moment, deixar sense efecte les designacions fetes.

  Disposicions finals Primera. La present Llei entrarà en vigor el dia següent al de de la seva publicació al Boletín Oficial del Estado, sense que sigui necessària nova constitució de la Comissió Provincial d'Urbanisme, la composició de la qual va ser regulada pel Reial Decret-llei set/mil nou-cents setanta-nou, de vint de febrer.

  Segona. Es faculta el Govern per a modificar per Reial Decret, prèvia proposta i amb l'acord de la Generalitat de Catalunya, la composició, estructura i funcions de la Comissió Provincial d'Urbanisme de Barcelona.

  Tercera. S'autoritza la Generalitat de Catalunya per a dictar les disposicions orgàniques necessàries per a l'execució, desenvolupament i acompliment de la present Llei.

  Quarta. Queden derogats l'article quinze del Decret-llei cinc/mil nou-cents setanta-quatre, de vint-i-quatre d'agost; el Decret tres mil dos-cents vuitanta/mil nou-cents setanta-quatre, de vint-i-vuit de novembre; el Reial Decret-llei set/mil nou-cents setanta-nou, de vint de febrer, i, en general, totes les disposicions que s'oposin a allò disposat a la present Llei, sense perjudici en tot cas, de les competències urbanístiques de la Corporació Metropolitana de Barcelona, que romanen en vigor.

  Per tant,

  Ordeno a tots els espanyols, particulars i autoritats, que guardin i facin guardar aquesta Llei.

  Palau Reial, de Madrid, a dinou d'octubre de mil nou-cents setanta-nou.

  JUAN CARLOS R.

  El President del Govern, Adolfo Suárez González