LLEI 13/1982, de 17 de desembre, de Col·legis Professionals.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Llei
 
CONTENIDO

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia, promulgo la següent

LLEI

Capítol I Disposicions generals

Article 1

Es regeixen per aquesta Llei els Col·legis Professionals que desenvolupen la seva actuació exclusivament dins el territori de Catalunya, així com els seus Consells de Col·legis de Catalunya.

Article 2

Els Col·legis Professionals són corporacions de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i amb capacitat plena per al compliment dels seus fins.

Article 3

-1 L'extensió de l'organització col·legial a professions diferents d'aquelles que actualment la posseeixen només serà possible per Llei del Parlament de Catalunya.

-2 Els nous Col·legis Professionals tindran personalitat jurídica des de l'entrada en vigor de la norma que els hagi creat i capacitat d'obrar des de la constitució dels seus òrgans de govern.

Article 4

-1 Els Col·legis Professionals tenen com a fins essencials:

 1. Ordenar, dins el marc de les lleis, i vigilar l'exercici de la professió respectiva.

 2. Representar els interessos generals de la professió, especialment en les seves relacions amb l'Administració.

 3. Defensar els interessos professionals dels col·legiats.

 4. Vetllar perquè l'activitat professional s'adeqüi als interessos dels ciutadans.

  -2 Correspon als Col·legis Professionals i als seus Consells informar de totes les normes que prepari el Govern de la Generalitat sobre les condicions generals de l'exercici professional i sobre les funcions, els àmbits, els honoraris, quan es fixin per tarifa o aranzel, i el règim d'incompatibilitats de les diferents professions.

  Article 5

  Són funcions pròpies dels Col·legis Professionals, per a assolir els seus objectius, les següents:

 5. Vetllar per l'ètica professional i pel respecte als drets dels ciutadans, i exercir la jurisdicció disciplinària en matèries professionals i col·legials.

 6. Participar en els òrgans consultius de l'Administració, quan aquesta ho requereixi.

 7. Organitzar activitats i serveis comuns de caràcter professional, cultural, assistencial, de previsió i anàlegs que siguin d'interès per als col·legiats.

 8. Evitar l'intrusisme i la competència deslleial entre professionals.

 9. Intervenir, com a mediador i amb procediments d'arbitratge, en els conflictes que, per motius professionals, se suscitin entre col·legiats.

 10. Dictar normes sobre honoraris quan aquests no s'acreditin en forma d'aranzels, tarifes o taxes.

 11. Emetre informes i dictàmens en procediments judicials o administratius en els quals es discuteixin qüestions relatives a honoraris professionals.

 12. Encarregar-se del cobrament de les percepcions, remuneracions i honoraris professionals amb caràcter general o a petició dels col·legiats.

 13. Visar treballs professionals dels col·legiats quan així ho estableixin els estatuts.

 14. Organitzar cursos de formació professional.

 15. Aprovar els seus pressupostos i regular i fixar les aportacions dels seus col·legiats.

 16. Totes les altres funcions que siguin beneficioses per als interessos professionals i que s'encaminin al compliment dels objectius col·legiats.

  Capítol II Relació amb la Generalitat

  Article 6

  -1 Els Col·legis Professionals, en tot el que fa referència als aspectes institucionals i corporatius considerats en aquesta Llei, es relacionaran amb el Departament de la Presidència del Govern de la Generalitat.

  -2 Els Col·legis Professionals, en tot el que respecta als continguts de la seva professió, es relacionaran amb els Departaments del Govern de la Generaliat la competència dels quals tingui relació amb la professió respectiva.

  Capítol III Agrupació i segregació de col·legis

  Article 7

  -1 La modificació de l'àmbit territorial de Col·legis per la unió o fusió de dos o més de la mateixa professió serà acordada pels Col·legis afectats d'acord amb el que disposin els estatuts respectius i haurà d'obtenir l'aprovació del Departament de la Presidència del Govern de la Generalitat, previ informe del Consell de Col·legis de Catalunya respectiu. Acordat el canvi de denominació per un Col·legi, haurà de rebre l'informe del Consell de Col·legis de Catalunya corresponent i d'ésser aprovat mitjançant un Decret del Consell Executiu de la Generalitat.

  -2 La modificació de l'àmbit territorial de Col·legis per segregació, a més de tenir l'acord estatutari, haurà d'ésser aprovada per Decret de la Generalitat, previ informe del Consell de Col·legis de Catalunya de la professió. Pres l'acord de dissolució d'un Col·legi, s'haurà d'obtenir l'aprovació del Departament corresponent, previ informe del Consell de Col·legis competent.

  Article 8

  No es pot constituir més d'un Col·legi Professional d'idèntica professió dins d'un mateix àmbit territorial.

  Capítol IV Drets i obligacions dels col·legiats i competències dels Col·legis

  Article 9

  -1 Tothom qui té la titulació acadèmica o professional o reuneix els requisits que exigeixen les lleis té dret a ésser admès en el Col·legi Professional corresponent, supeditant-se a les condicions que estableixen els estatuts respectius.

  -2 És un requisit indispensable per a l'exercici de la professió la incorporació al Col·legi en l'àmbit territorial del qual es pretén d'exercir-la.

  -3 La pertinença a un Col·legi Professional és sens perjudici dels drets de sindicació i associació.

  Article 10

  -1 Els professionals inscrits en qualsevol Col·legi als quals es refereix l'article 1 d'aquesta Llei poden exercir la professió en l'àmbit territorial d'un altre Col·legi català, sempre que hagin obtingut l'habilitació corresponent, complint els requisits que estableix el respectiu Consell de Col·legis de Catalunya, sota el principi de reciprocitat.

  -2 Els professionals esmentats quedaran subjectes a la disciplina del Col·legi en relació amb el qual han estat habilitats, quant a la seva actuació en el territori d'aquest.

  -3 Els Col·legis han de portar un registre d'aquestes habilitacions.

  Article 11

  -1 Els Col·legis Professionals aprovaran els seus estatuts amb autonomia, sense més limitacions que les imposades per les lleis.

  -2 L'estructura interna i el funcionament hauran d'ésser democràtics.

  -3 Els estatuts han de regular necessàriament:

 17. La denominació, el domicili i l'àmbit territorial del Col·legi.

 18. Els requisits i les condicions necessàries per a formalitzar la integració, d'acord amb el que disposa l'article 9.1. Així mateix hauran de fer constar el títol professional necessari per a la col·legiació. No serà exigible la pertinença a una determinada mutualitat.

 19. La denominació, la composició i la forma d'elecció dels seus òrgans de govern, així com els requisits per a formar-ne part.

 20. La convocatòria, la constitució i el funcionament de les juntes o assemblees generals i dels òrgans de govern, tenint en compte els supòsits en què es puguin produir vacants de més de la meitat dels seus membres, i la forma de prendre, en tot cas, els acords.

 21. El seu règim econòmic.

 22. El seu règim disciplinari.

 23. Els drets i els deures dels col·legiats.

 24. Els recursos dels col·legiats davant les resolucions dels Col·legis.

  -4 La representació del Col·legi correspon al Degà, President, Síndic o càrrec equivalent.

  Article 12

  Els Col·legis Professionals i els Consells de Col·legis hauran de comunicar al Departament de la Presidència del Govern de la Generalitat:

 25. El text dels estatuts i les seves modificacions perquè, prèvia qualificació de la legalitat, siguin inscrits i publicats posteriorment al Diari Oficial de la Generalitat.

 26. Les persones que integren els òrgans de govern. La mateixa comunicació serà feta pels Col·legis als Consells de Col·legis, si fos el cas.

  Article 13

  Els professionals integrats en els Col·legis respectius han de tenir com a guia de la seva actuació el servei a la comunitat i el compliment escrupolós de les obligacions deontològiques pròpies de la professió. Els Col·legis han de vetllar molt especialment pel compliment d'aquestes normes.

  Capítol V Jurisdicció disciplinària

  Article 14

  No es pot imposar cap sanció col·legial sense la instrucció prèvia d'un expedient disciplinari, la tramitació del qual s'ha de regir pel que disposen els estatuts respectius i, supletòriament, per les normes del procediment administratiu.

  Capítol VI Funcions i composició dels consells de Col·legis de Catalunya

  Article 15

  -1 Els diferents Col·legis d'una mateixa professió als quals es refereix l'article 1 d'aquesta Llei s'han d'integrar necessàriament en els Consells de Col·legis de Catalunya de la professió respectiva.

  -2 Els esmentats Consells tenen la consideració de corporacions de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat.

  -3 En el cas d'aquelles professions que tenen establert un Col·legi únic d'àmbit català, aquest ha d'assumir, si s'escau, les funcions que aquesta Llei determina per als Consells de Col·legis.

  Article 16

  Els Consells de Col·legis de Catalunya tenen, en relació amb la professió respectiva, les funcions següents:

 27. Coordinar els Col·legis que els integren i representar la professió.

 28. Recollir i elaborar les normes deontològiques comunes a la professió respectiva.

 29. Aprovar els seus propis estatuts.

 30. Conèixer els conflictes que puguin suscitar-se entre els Col·legis, sens perjudici de l'ulterior recurs contenciós administratiu.

 31. Resoldre els recursos que s'interposin contra els acords dels Col·legis, d'acord amb el que disposa l'article 19.1 d'aquesta Llei.

 32. Exercir les funcions disciplinàries en relació amb les Juntes de Govern dels Col·legis del mateix Consell.

 33. Aprovar el seu propi pressupost.

 34. Fixar equitativament la participació dels Col·legis en les despeses del Consell.

 35. Informar de totes les normes que prepari el Govern de la Generalitat, d'acord amb el que disposa l'article 4.2 d'aquesta Llei.

 36. Fomentar, crear i organitzar amb caràcter supletori institucions, serveis i activitats que, sempre en relació amb la professió respectiva, tinguin per objecte la promoció cultural, l'assistència social i sanitària, la cooperació i el mutualisme, el foment de l'ocupació i altres actuacions convenients, i establir els concerts o acords més adients en aquest sentit amb l'Administració i les institucions o entitats que correspongui.

 37. Les altres que els siguin atribuïdes d'acord amb la legislació vigent.

  Article 17

  -1 Els estatuts dels Consells de Col·legis de cada professió han de determinar el nombre dels seus components i la forma d'elegir-los, així com les circumstàncies previstes en l'article 11 d'aquesta Llei, quan els siguin aplicables.

  -2 Correspondrà a la representació de cada Col·legi un nombre de vots igual o proporcional al nombre dels seus col·legiats. El Consell de Col·legis prendrà els acords per majoria, però també caldrà el vot favorable de més d'una quarta part de la representació dels Col·legis presents.

  -3 El titular del Departament de la Presidència del Govern de la Generalitat resoldrà arbitralment, quan no hi hagi acord, la participació dels Col·legis en el Consell i els altres punts de desacord en l'elaboració dels estatuts d'aquest.

  Capítol VII Recursos

  Article 18

  -1 Els Col·legis Professionals i els Consells dels Col·legis, com a corporacions de dret públic, estan subjectes al dret administratiu.

  -2 Se n'exceptuen les qüestions d'índole civil o penal, que resten atribuïdes a la jurisdicció ordinària, així com les relacions amb el seu personal contractat, que queden sotmeses a la jurisdicció laboral.

  Article 19

  -1 Tots els actes i les resolucions dels Col·legis Professionals subjectes a dret administratiu són recurribles mitjançant recurs d'alçada o de reposició, segons escaigui, en el termini i d'acord amb els requisits que estableixen els estatuts d'aquells.

  -2 Contra les resolucions sobre aquests recursos, i també contra tots els altres actes i resolucions dels Consells, es podrà recórrer davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Disposició transitòria

  -1 Els Col·legis Professionals actualment existents a Catalunya han d'adaptar els seus estatuts a la present Llei, si cal, en el termini de sis mesos a comptar des de la seva entrada en vigor.

  -2 Els professionals integrats en un Col·legi únic d'àmbit estatal, incorporats a ell a través de qualsevol de les seves delegacions radicades a Catalunya, sens perjudici de mantenir la seva col·legiació actual, podran formar un sol Col·legi d'àmbit català i aprovar els estatuts pels quals s'hauran de regir d'acord amb els termes d'aquesta Llei. Els esmentats estatuts s'han d'aprovar per majoria de vots dels assistents en Junta o Assemblea General, que se celebrarà a iniciativa del respectiu delegat a Catalunya i a la qual seran convocats tots els afiliats a la Delegació; el seu text ha de contenir les precisions establertes en aquesta Llei. En cap cas la creació d'aquest Col·legi no podrà afectar els drets adquirits.

  -3 En el mateix termini de sis mesos, a comptar des de l'entrada en vigor de la present Llei, s'han d'aprovar els estatuts dels Consells dels Col·legis de Catalunya, els quals podran establir la modificació de l'àmbit territorial dels actuals Col·legis que han d'integrar-los.

  -4 El Departament de la Presidència del Govern de la Generalitat impulsarà, si calgués, els procediments esmentats.

  -5 Els Col·legis Professionals actualment existents han de donar compliment al que disposa l'article 12 d'aquesta Llei en un termini de nou mesos a comptar des de la seva entrada en vigor.

  Disposicions addicionals Primera

  -1 Els Col·legis professionals de Catalunya tindran, en els Consells Generals de les respectives professions de nivell estatal, la intervenció que la legislació general de l'Estat els assigni.

  -2 Sens perjudici del que disposa l'apartat anterior, les relacions dels Col·legis o Consells de Col·legis, entitats o organitzacions de la mateixa professió de fora de l'àmbit territorial de Catalunya seran establertes per mitjà d'acords entre les entitats interessades.

  Segona La present Llei no afecta les entitats de previsió existents formades per professionals. Les normes que es puguin dictar en matèria de mutualisme han de respectar els drets adquirits dels professionals.

  Disposició final S'autoritza el Consell Executiu de la Generalitat perquè desenvolupi per reglament la present Llei.

  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei, cooperin al seu compliment i que els Tribunals i les Autoritats als quals pertoqui la facin complir.

  Barcelona, 17 de desembre de 1982

  Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

  Agustí M. Bassols i Parés Conseller de Justícia