LLEI 25/1991, de 13 de desembre, per la qual es crea l'Institut Català del Voluntariat.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia, promulgo la següent

LLEI

La Llei 26/1985, de Serveis Socials, de 27 de desembre, estableix, en el seu article 17, la necessitat de fomentar des de les administracions públiques la solidaritat entre les persones i grups mitjançant la col·laboració del voluntariat en les actuacions socials, i planteja la necessitat de reglamentar la no-interferència entre el sector professional i el voluntariat.

L'acció voluntària, lliure i compromesa, de molts ciutadans per a la millora constant de les condicions de vida i per a la defensa i l'acreixement de la societat i la cultura catalanes, ha constituït un element essencial en la configuració de Catalunya com a país amb una identitat pròpia.

Aquesta actuació voluntària, realitzada des de la societat civil durant un llarg període de la nostra història marcat per la supervivència i la consolidació de Catalunya com a país, ha generat la creació i el desenvolupament de moltes entitats que han donat, en cada moment, una resposta cívica i solidària a les necessitats i inquietuds de la societat catalana.

La importància de la resposta cívica i voluntària al llarg de la nostra història no desmereix la realitat present del voluntariat, sinó que, ben al contrari, la situa i li dóna una especial rellevància.

Actualment el moviment voluntari viu una etapa de desplegament i estructuració creixents, amb fets tant destacables com aquests: S'ha passat progressivament d'una tasca de suplència dels serveis públics a una altra de complementació i major coordinació amb ells. El camp d'actuació del voluntariat s'ha ampliat constantment, de manera que a hores d'ara abasta àmbits tan diversos com: la salut, els serveis i l'atenció social, l'acció cívica i solidària, la dinamització cultural i ciutadana, la defensa del medi ambient i l'esport. La coordinació entre les organitzacions de voluntariat ha pres una embranzida important durant els darrers anys, aspecte en què destaquen la creació de la Federació Catalana del Voluntariat Social, les unitats de voluntaris forestals i d'altres iniciatives similars.

L'Administració pública ha de vetllar perquè tots els ciutadans tinguin garantits una qualitat de vida i uns serveis bàsics que els permetin de viure amb dignitat i amb plenitud de drets. En qualsevol circumstància ha d'ésser responsabilitat de l'Administració de garantir la qualitat dels serveis que rep el ciutadà.

Per a la consecució d'aquest objectiu bàsic i irrenunciable cal fomentar la solidaritat en tots els nivells de la societat i potenciar la participació de les organitzacions de voluntariat en tots els camps d'acció que afecten el bé comú dels ciutadans.

Perquè sigui reconeguda i pugui rebre el suport de les institucions públiques, tota organització de voluntariat ha d'adequar-se a la normativa vigent, especialment pel que fa al ple funcionament democràtic, al respecte i la informació dels drets dels voluntaris que hi participen, i també pel que fa al compliment de les corresponents obligacions registrals i a una actuació coincident amb els seus objectius i les seves finalitats.

El ple desenvolupament de totes les formes de coordinació sectorial, territorial o general, entre les mateixes entitats de voluntariat i d'aquestes amb l'Administració pública, en tots els seus àmbits i nivells, ha de considerar-se prioritari i comptar amb un suport decidit.

Atesos, doncs, aquests motius i principis, es considera necessària la creació d'un organisme executiu especialitzat que disposi d'una estructura administrativa àgil i eficaç, que sigui basada en un funcionament descentralitzat, que compti dins els seus òrgans de govern amb la partipació directa del voluntariat i que efectuï una tasca de planificació, coordinació, gestió, explotació, creació i manteniment dels recursos, els equipaments i els serveis necessaris per al foment i el desenvolupament, en tots els seus aspectes, del voluntariat arreu de Catalunya.

Article 1

Es crea l'Institut Català del Voluntariat, INCAVOL, organisme autònom de caràcter administratiu, adscrit al Departament de Benestar Social, amb personalitat jurídica i patrimoni propis i amb plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats.

Article 2

-1 Als efectes del que disposa aquesta Llei, s'entén per voluntariat el conjunt de les persones que efectuen una prestació voluntària i lliure de serveis cívics o socials, sense contraprestació econòmica, dins el marc d'una organització estable i democràtica que comporti un compromís d'actuació a favor de la societat i de la persona.

-2 S'entén per entitat de voluntariat l'entitat que té per objectiu de treballar per als altres en la millora de la qualitat de vida, que és integrada majoritàriament per voluntaris i que constitueix una organització autònoma sense afany de lucre.

Article 3

L'INCAVOL es crea d'acord amb els principis següents:

 1. Tots els ciutadans tenen el dret de contribuir, d'acord amb llurs preferències i capacitats, a la tasca que realitza el voluntariat.

 2. L'essència de l'acció voluntària es fonamenta en la llibertat d'elecció, en el compromís conscient dels voluntaris i en l'autonomia d'acció de les organitzacions de voluntariat. Aquests principis de llibertat i autonomia del voluntariat respecte als poders públics han d'ésser respectats i potenciats, vetllant alhora perquè es garanteixi el compliment de la legislació i la responsabilitat que aquestes entitats assumeixen davant la societat.

 3. S'ha de promoure i afavorir la capacitat innovadora i espontània del voluntariat per a la construcció d'una societat més participativa, humana i acollidora.

 4. S'ha de promoure el coneixement públic de la tasca realitzada pel voluntariat i del seu marc d'actuació, a fi d'assolir l'ampli reconeixement social que li correspon.

 5. La tasca de complementació i amplificació, tant quantitativa com qualificativa, que desenvolupi el voluntariat en àmbits de competència pública, com ara els serveis socials o la sanitat, es desprendrà, que mitjançant la participació del voluntariat i de les seves organitzacions, aquests serveis assoleixin una qualitat humana més elevada, tot fonamentant-se en els principis de sectorialització i desburocratització i en el respecte i coordinació amb els professionals que hi treballen.

 6. El foment del voluntariat ha de comptar amb un marc jurídic favorable, el qual ha d'ésser especialment promogut.

 7. Tota persona que realitzi una acció voluntària en el marc d'una organització ha de veure respectats els seus drets i s'ha de comprometre amb uns deures bàsics, que han d'ésser reconeguts públicament.

 8. Perquè sigui reconeguda i pugui rebre el suport de les institucions públiques, tota organització de voluntariat s'ha d'adequar a la normativa vigent, especialment pel que fa al ple funcionament democràtic, al respecte dels drets dels voluntaris que hi participen i a la informació sobre aquests drets, i ha de gaudir de l'acreditació de la seva activitat a què es refereix l'article 5.n) i ha de tenir una actuació coincident amb els seus objectius i les seves finalitats.

 9. El ple desenvolupament de totes les formes de coordinació sectorial, territorial o general entre les entitats de voluntariat i d'aquestes amb l'Administració pública en tots els seus àmbits i nivells s'ha de considerar prioritari i ha de comptar amb un suport decidit.

Article 4

L'INCAVOL té per objectius:

 1. La promoció del voluntariat en tots els seus àmbits i vessants, a tots els nivells i per tots els mitjans possibles, com poden ésser la informació, la documentació, la docència, la investigació, les publicacions i qualsevol tipus de servei, en especial per mitjà de serveis de suport i assessorament.

 2. La planificació de l'acció voluntària. L'INCAVOL ha de dur a terme la planificació, el foment i la promoció del voluntariat respectant escrupolosament la voluntat i la independència de les organitzacions de voluntaris i dels mateixos voluntaris.

 3. Vetllar per la coordinació dels diversos programes que incideixen en l'acció voluntària dels diferents departaments de la Generalitat.

 4. L'establiment dels criteris de distribució dels recursos materials i dels diferents serveis que el Govern destini a l'INCAVOL per a foment i promoció del voluntariat a Catalunya i també la seva gestió i administració.

Article 5

-1 L'INCAVOL té les funcions següents:

 1. Fomentar la solidaritat en el si de la societat civil mitjançant la col·laboració del voluntariat.

 2. Promoure la integració en les organitzacions existents de les persones que hi estiguin interessades i estimular la participació dels joves en les tasques voluntàries.

 3. Donar suport a les iniciatives que tinguin en aquest camp les altres administracions i les entitats públiques o privades.

 4. Proposar i canalitzar les actuacions de les entitats vers els sectors més necessitats.

 5. Donar suport a la creació de noves organitzacions o a l'associació de les existents.

 6. Divulgar les activitats de les entitats voluntàries i també les seves necessitats.

 7. Informar els particulars i les entitats que hi estiguin interessats.

 8. Coadjuvar en la definició del marc d'actuació del voluntariat, en els seus diferents vessants.

 9. Donar suport administratiu i legal a les entitats de voluntaris i a les administracions públiques que ho demanin.

 10. Concedir, gestionar i controlar les subvencions i els ajuts que l'Administració de la Generalitat canalitza per mitjà de l'INCAVOL i les que el Departament de Benestar Social destina com a subvenció o ajut per al funcionament administratiu de les entitats de voluntariat.

 11. Promoure la formació de voluntaris per mitjà dels cursos necessaris en cada modalitat.

 12. Promoure el contacte i la relació entre les diferents associacions i, en definitiva, ajudar el món del voluntariat i fomentar-ne el creixement.

 13. Crear i gestionar, en la mesura que sigui possible, i conjuntament amb els ens locals o amb entitats d'interès públic, centres de documentació al servei de les entitats voluntàries, dels particulars interessats i de les mateixes administracions públiques.

 14. Crear, posar en marxa i mantenir un cens d'entitats de voluntariat cívic i social que en serveixi d'acreditació a nivell administratiu. Les entitats d'acció voluntària l'activitat primordial de les quals estigui vinculada amb altres departaments de la Generalitat queden incloses a nivell administratiu en l'àmbit de l'INCAVOL com a entitats homologades.

 15. Editar i actualitzar els censos i les guies d'entitats de voluntariat.

 16. Assessorar i informar, a requeriment del Parlament de Catalunya i del Govern de la Generalitat, en l'elaboració de normes que puguin afectar les organitzacions de voluntaris o els mateixos voluntaris.

 17. Proposar al Govern de la Generalitat l'establiment de mesures de foment de tipus econòmic o honorífic destinades a donar suport a l'activitat de les organitzacions de voluntaris.

 18. Qualssevol altres que li siguin demanades d'exercir per les entitats de voluntariat o encarregades de forma específica pel mateix Govern de la Generalitat, sempre que el Consell Rector de l'INCAVOL consideri que li són pròpies.

-2 Per a l'exercici de les funcions esmentades en l'apartat 1, l'INCAVOL ha d'estar informat dels ajuts que les diferents administracions públiques de Catalunya destinen a les entitats per a llur acció voluntària.

Article 6

L'INCAVOL s'estructura amb els òrgans següents:

-1 De direcció i gestió:

 1. El Consell Rector.

 2. El President.

 3. El Gerent.

  -2 De participació i consulta:

 4. El Consell Assessor.

Article 7

-1 El Consell Rector és l'òrgan superior de govern i direcció de l'INCAVOL i és format per:

 1. El President, que és el Conseller de Benestar Social, el qual pot delegar les seves funcions en el Director General d'Acció Cívica.

 2. El Vice-president, que és el Director General d'Acció Cívica.

 3. Sis membres en representació dels diferents àmbits de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

 4. Dos membres en representació de les organitzacions de municipis existents a Catalunya.

 5. Un representant de la Creu Roja.

 6. Un representant de Càritas.

 7. Dos representants de la Federació Catalana del Voluntariat Social.

 8. Un representant de les organitzacions de voluntariat cívic, el qual ha d'ésser elegit en la forma que es determini per reglament que ha de garantir una fórmula de representativitat rotatòria d'aquestes organitzacions.

 9. El gerent, que és nomenat pel Consell Rector i que actua com a Secretari del Consell Rector amb veu però sense vot.

-2 Els membres del Consell Rector són nomenats i separats pel seu President, el Conseller de Benestar Social, a proposta de cadascuna de les representacions que el componen. El nomenament es fa per un període de quatre anys, sens perjudici que els interessats puguin ésser reelegits successivament, sempre que gaudeixin de la representació requerida.

Article 8

-1 Són funcions del Consell Rector:

 1. Aprovar les línies generals d'actuació de l'INCAVOL i la seva política.

 2. Aprovar el pla anual d'actuació i portar-lo a terme directament o per mitjà de les pertinents delegacions en el gerent o en altres membres.

 3. Aprovar la memòria anual sobre la gestió de l'INCAVOL.

 4. Aprovar els avantprojectes de pressupostos de l'INCAVOL, tant per a les despeses corrents o extraordinàries, com per a les de capital, i supervisar la marxa de les despeses o la distribució dels recursos d'acord amb els esmentats pressupostos.

 5. Designar gerent de l'INCAVOL, mitjançant convocatòria pública prèvia.

 6. Aprovar la plantilla de personal de l'INCAVOL.

 7. Crear els serveis i les activitats que cregui necessaris d'acord amb l'objectiu de l'INCAVOL.

 8. Representar l'INCAVOL i exercir-ne la direcció directa.

 9. Aprovar l'estructura interna de cada òrgan de l'INCAVOL i el règim de funcionament intern.

-2 Els acords del Consell Rector han d'ésser adoptats per majoria simple dels assistents, amb un quòrum de dos terços dels seus membres.

Article 9

Són funcions del President del Consell Rector:

 1. Representar l'INCAVOL.

 2. Convocar, presidir i moderar les reunions del Consell Rector i del Consell Assessor i dirimir, amb el seu vot de qualitat, els empats que es produeixin en les votacions.

 3. Exercir la direcció superior del personal de l'INCAVOL i atorgar en nom d'aquest els contractes públics i privats necessaris per al desenvolupament de les seves funcions, de conformitat amb el que estableixen els plans d'actuació.

 4. Proposar al Consell Rector el pla general d'actuació.

Article 10

El Gerent de l'INCAVOL és nomenat pel Consell Rector, mitjançant convocatòria pública prèvia, per un període determinat, i entre persones de reconegut prestigi i experiència en l'àmbit del voluntariat. Li corresponen les funcions següents:

 1. Dirigir l'administració dels béns i dels fons de l'INCAVOL.

 2. Dur la direcció administrativa i dels serveis generals de l'INCAVOL.

 3. Proposar les plantilles i les necessitats de personal.

 4. Executar els acords del Consell Rector seguint les directrius d'aquest.

 5. Elaborar, d'acord amb el Consell Rector, les propostes d'avantprojecte de pressupostos i preparar la memòria anual d'activitat de l'INCAVOL.

 6. Assumir l'ordenació de despeses i els pagaments.

 7. Exercir de secretari del Consell Rector i convocar, per ordre del President, les reunions d'aquest organisme.

 8. Qualssevol altres que li siguin encomanades per reglament o delegades pel Consell Rector.

Article 11

-1 En el Consell Assessor del Voluntariat, òrgan d'assessorament, consulta i participació, s'integren representants de la Generalitat, de la Creu Roja, de Càritas i de la Federació Catalana de Voluntariat Social, i també d'altres entitats i organitzacions representatives en el camp del voluntariat cívic i social; de les organitzacions empresarials més representatives; de les organitzacions sindicals més representatives; dels col·legis professionals implicats; de les organitzacions municipals existents a Catalunya; del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. També poden formar part del Consell Assessor persones de prestigi reconegut en el camp del voluntariat.

-2 Els criteris de constitució del Consell Assessor del Voluntariat i les formes de participar-hi es determinen per reglament.

Article 12

El Consell Assessor té les funcions següents:

 1. Informar, assessorar i formular propostes als òrgans de direcció de l'INCAVOL sobre qualsevol qüestió relativa a les activitats que es desenvolupen en l'àmbit del voluntariat, la seva adequació a la normativa vigent i a les necessitats socials de la població.

 2. Emetre la seva opinió sobre totes les qüestions que li siguin sotmeses pel President del Consell Rector. El Consell Assessor ha d'ésser escoltat preceptivament abans de l'aprovació del pla general d'activitats de l'INCAVOL.

 3. Proposar les actuacions que consideri convenients per al millor compliment dels objectius i les funcions de l'INCAVOL.

 4. Qualsevol altra que li sigui atribuïda per reglament.

Article 13

El patrimoni de l'INCAVOL és constituït pels béns i els drets que li siguin adscrits pel Departament de Benestar Social. Així mateix, és constituït pels béns i els drets que produeixi o adquireixi per qualsevol títol.

Article 14

L'INCAVOL es finança amb els recursos següents:

 1. Les dotacions que li destini la Generalitat, consignades en el pressupost anual de la Conselleria corresponent.

 2. Les subvencions que pugui rebre d'altres entitats públiques.

 3. Els donatius de persones o entitats privades.

 4. Les rendes produïdes pels béns i pels valors que constitueixin el seu patrimoni.

 5. Els rendiments que legalment o reglamentàriament generin les activitats pròpies de l'INCAVOL.

 6. Qualsevol altre que li pugui ésser atribuït per llei o per reglament.

Article 15

Els actes emanats dels òrgans de l'INCAVOL poden ésser objecte de recurs en els termes, les condicions, els procediments i els terminis que estableix la legislació administrativa vigent.

Disposicions Finals Primera Es faculten el Govern de la Generalitat i el Conseller de Benestar Social perquè, en l'àmbit de les competències respectives, dictin les normes necessàries per al desenvolupament i l'aplicació d'aquesta Llei.

Segona Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 13 de desembre de 1991

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Antoni Comas i Baldellou Conseller de Benestar Social