DECRET LLEI 1/2011, de 15 de febrer, de modificació de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret-llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

DECRET LLEI

1/2011, de 15 de febrer, de modificació de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives de Catalunya.

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 67.6.a) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo el següent

DECRET LLEI

Preàmbul

El Reglament (CE) núm. 1606/2002, del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de juliol de 2002, relatiu a l'aplicació de normes internacionals de comptabilitat, va acordar l'aplicació d'aquestes a la Unió Europea, les quals amb posterioritat van ser aprovades, en la seva majoria, pel Reglament 1725/2003, de la Comissió, de 29 de setembre de 2003, pel qual s'adopten determinades Normes Internacionals de Comptabilitat de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 1606/2002, del Parlament Europeu i del Consell.

La NIC (norma internacional de comptabilitat) núm. 32, referent als instruments financers, així com l'emissió de la corresponent interpretació del Comitè de les Normes Internacionals d'Informació Financera (CINIIF) sobre l'aplicació de la NIC 32 a les aportacions de les persones sòcies de les cooperatives (aprovades ambdues per la Comissió en virtut del Reglament núm. 2237/2004 de la Comissió, de 29 de desembre de 2004, que modifica el Reglament (CE) núm. 1725/2003, pel qual s'adopten determinades Normes Internacionals de Comptabilitat de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 1606/2002, del Parlament Europeu i del Consell, en allò que es refereix a la NIC 32 i a la Interpretació CINIIF 1, i del Reglament núm. 1073/2005 de la Comissió, de 7 de juliol de 2005, que modifica el Reglament núm. 1725/2003, pel qual s'adopten determinades normes internacionals de comptabilitat de conformitat amb el Reglament núm. 1606/2002, del Parlament Europeu i del Consell, en allò que es refereix a la Interpretació CINIIF 2) impedeix la consideració com a recurs propi de les aportacions al capital social de les cooperatives, tant obligatòries com voluntàries, quan els socis tenen el dret incondicional al seu reemborsament.

En aquest nou context normatiu, es va dictar la Llei estatal 16/2007, de 4 de juliol, de reforma i adaptació de la legislació mercantil en matèria comptable per a la seva harmonització internacional en base a la normativa de la Unió Europea.

La referida Llei estatal 16/2007 va ser desenvolupada reglamentàriament amb l'aprovació del Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Pla general de comptabilitat, i pel Reial decret 1515/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Pla General de Comptabilitat de les petites i mitjanes empreses i els criteris per a les microempreses.

Pel que fa a l'adaptació sectorial comptable en l'àmbit cooperatiu, es va aprovar el Reial decret 2003/2009, de 23 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Pla general de comptabilitat, en el sentit d'ampliar de forma excepcional fins al 31 de desembre de 2010 la vigència dels criteris pels quals s'estableix la delimitació entre fons propis i fons aliens.

En data 29 de desembre de 2010, s'ha publicat al BOE l'Ordre EHA /3360/2010, de 21 de desembre, per la qual s'aproven les normes sobre els aspectes comptables de les societats cooperatives. Aquesta Ordre, d'acord amb la seva disposició final segona, entra en vigor l'1 de gener de 2011 i és d'aplicació per als exercicis econòmics que s'iniciïn a partir d'aquesta data.

Per tant, l'1 de gener de 2011 les cooperatives han d'aplicar els criteris comptables de delimitació entre fons propis i aliens establerts per la NIC 32, d'acord amb la interpretació donada pel CINIIF 2, relativa a les aportacions dels socis d'entitats cooperatives i instruments similars, de manera que les aportacions dels socis al capital social de la cooperativa només poden ser considerades patrimoni net si la cooperativa té el dret incondicional a rebutjar el reemborsament de les mateixes, ja que en qualsevol altre cas han de ser considerades passiu financer.

Aquesta normativa comptable s'enfronta directament amb l'actual configuració a la legislació de cooperatives, del dret de reemborsament dels socis. La Llei 18/2002, de cooperatives de Catalunya, regula com a un dret inqüestionable el dret del soci o la sòcia a rebre el reemborsament de les seves aportacions, obligatòries i voluntàries al capital social, en cas de baixa. La no modificació legal de la regulació sobre el dret de reemborsament del soci o la sòcia en cas de baixa implicaria que les cooperatives catalanes es trobessin davant d'una posició més desfavorable quant a les exigències de capitalització davant de les entitats de crèdit i altres agents econòmics. En definitiva, la no reforma urgent de la Llei podria tenir greus repercussions sobre la imatge de solvència de les cooperatives catalanes, la qual cosa podria incidir negativament en el desenvolupament de la seva activitat econòmica.

Així, en l'exercici de la competència exclusiva en matèria de cooperatives atribuïda per l'article 124.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya de 2006, resulta necessari i urgent que la Generalitat de Catalunya procedeixi a modificar la vigent Llei de cooperatives, a fi i efecte d'adaptar-la a les normes internacionals de comptabilitat, de manera que es doni cobertura legal a les modificacions d'estatuts de les cooperatives catalanes que voluntàriament decideixin crear una categoria d'aportacions al capital no reemborsables.

D'acord amb el que preveu l'article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, en relació amb el que determina l'article 64 de l'Estatut d'autonomia, aquesta disposició adopta la forma de Decret llei atesa l'extraordinària i urgent necessitat de permetre a les cooperatives catalanes, que així ho vulguin, configurar el seu capital d'acord amb les característiques exigides per la nova regulació comptable per a la qualificació del capital com a patrimoni net.

La modificació legal que s'articula remet a la lliure decisió de cada cooperativa preveure l'existència d'aportacions a capital social no reemborsables a fi de poder comptabilitzar-les com a fons propis.

Es preveuen una sèrie de cauteles per a les persones titulars d'aportacions de capital el reemborsament de les quals hagi estat refusat per la cooperativa en relació amb la seva retribució i la participació en l'haver social. També es regula la possibilitat que els estatuts puguin preveure que les aportacions al capital dels nous socis i sòcies s'hagin d'efectuar preferentment mitjançant l'adquisició de les aportacions el reemborsament de les quals hagi estat refusat per la cooperativa.

A l'últim, es modifica la redacció d'altres articles de la Llei de cooperatives en coherència amb la nova configuració del dret de reemborsament del soci i sòcia en cas de baixa.

La part dispositiva del Decret llei consta de 10 articles i la part final consta d'una disposició transitòria i una disposició final.

Per tal que les cooperatives catalanes disposin des de l'1 de gener de 2011 dels instruments legals necessaris per competir pel que fa al tema de la capitalització amb la resta d'agents econòmics, en la disposició transitòria es preveu que les disposicions d'aquest Decret llei s'apliquen retroactivament a les modificacions estatutàries en què les cooperatives hagin previst l'existència d'aportacions no reemborsables i que s'hagin aprovat des de l'1 de gener de 2011 i abans de l'entrada en vigor d'aquesta norma.

Finalment, la disposició final preveu que aquest Decret llei entra en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC, atesa la necessitat extraordinària i urgent d'adaptar la legislació de cooperatives de Catalunya al nou marc normatiu comptable.

Per tot això, en ús de l'autorització concedida a l'article 64 de l'Estatut d'autonomia, a proposta del conseller d'Empresa i Ocupació, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Es modifica l'apartat l) de l'article 11.1 de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives, que queda redactat de la manera següent:

“l) La regulació del dret de reemborsament de les aportacions dels socis al capital social i el règim de transmissió d'aquestes.”

Article 2

Es modifica l'article 20 de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives, de la manera següent:

 1. L'apartat 1 queda redactat de la manera següent:

  “1. En produir-se la baixa d'un soci o sòcia, aquest té dret al reemborsament de les seves aportacions, voluntàries i obligatòries, al capital social, i també al retorn cooperatiu que li correspongui en funció de la seva activitat cooperativitzada i, si escau, a la part individualitzada dels fons de reserva voluntari, sens perjudici del que aquesta Llei i els estatuts socials estableixin per a les aportacions el reemborsament de les quals pugui ser refusat incondicionalment pel Consell Rector. ”

 2. L'apartat 2.a) queda redactat de la manera següent:

  “a) Sobre la base dels resultats de l'exercici econòmic en què es produeix la baixa del soci o sòcia i de la imputació de resultats que li sigui atribuïble, s'ha de procedir, en el termini d'un mes a comptar de l'aprovació dels comptes anuals corresponents a l'exercici esmentat, a fixar l'import definitiu del reemborsament de les seves aportacions al capital social. El Consell Rector pot fixar provisionalment aquest import abans de l'aprovació dels comptes i, si escau, en el cas de les aportacions reemborsables, pot autoritzar que es faci un reemborsament a compte del definitiu.”

 3. L'apartat 3 queda redactat de la manera següent:

  “3. El pagament de les bestretes meritades i, si escau, dels retorns acordats, s'ha d'efectuar immediatament, excepte si hi ha un pacte que estipuli el contrari, però el pagament de les aportacions socials previstes a l'article 55.bis.1.a) s'ha de fer en el termini que es fixi de mutu acord o, si no és així, en el termini que assenyali el Consell Rector, que no pot ésser mai superior als cinc anys d'ençà de la data de baixa.

  ”En el cas de les aportacions previstes a l'article 55.bis.1.b, els terminis assenyalats en el paràgraf anterior es computen des de la data en què el Consell Rector acordi el reemborsament que s'ha d'efectuar per ordre d'antiguitat de les sol·licituds de reemborsament o, en el cas que no constin les sol·licituds, per ordre d'antiguitat de la data de baixa.”

 4. L'apartat 4 passa a ser el 5.

 5. S'introdueix un nou apartat 4, amb la redacció següent:

  “4 En les aportacions el reemborsament de les quals hagi estat acordat pel Consell Rector, les quantitats pendents de reemborsament no són susceptibles d'actualització un cop acordada la quantia pel Consell Rector, però el soci o la sòcia que es dóna de baixa té dret a percebre l'interès legal del diner incrementat en dos punts.”

Article 3

Es modifica l'apartat f) de l'article 23.1 de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives, que queda redactat de la manera següent:

“f) Percebre el reemborsament de llur aportació actualitzada en el cas de baixa o de liquidació o de transformació de la cooperativa, que no s'ha de veure afectat per una suspensió temporal dels drets a causa d'un expedient sancionador; sens perjudici del que disposin els estatuts socials en relació amb les aportacions el reemborsament de les quals pugui ser refusat incondicionalment pel Consell Rector”.

Article 4

Es modifica l'apartat d) de l'article 29.1 de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives de Catalunya, que queda redactat de la manera següent:

“d) La transformació obligatòria de les aportacions amb dret de reemborsament en cas de baixa en aportacions el reemborsament de les quals pugui ser refusat incondicionalment pel Consell Rector, o la transformació inversa, l'aprovació de noves aportacions obligatòries; l'admissió d'aportacions dels socis col·laboradors, si n'hi ha; l'actualització del valor de les aportacions al capital social; la fixació de les aportacions dels nous socis; l'establiment de quotes d'ingrés o periòdiques, i també el tipus o la base de determinació de l'interès que s'ha d'abonar per les aportacions al capital social.”

Article 5

Es modifica l'apartat 6 de l'article 55 de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives, que queda redactat de la manera següent:

“6. S'ha d'aplicar a les aportacions no dineràries, pel que fa al lliurament, el sanejament per evicció i la transmissió de riscos, el que disposa l'article 64 del text refós de la Llei de societats de capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol.”

Article 6

S'addiciona un nou article, amb el número 55.bis a la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives de Catalunya, amb el contingut següent:

“Article 55.bis

”Capital social

”1. Les aportacions obligatòries i voluntàries dels socis i sòcies que constitueixen el capital social poden ser:

”a) Aportacions amb dret de reemborsament en cas de baixa.

”b) Aportacions el reemborsament de les quals en cas de baixa pugui ser refusat incondicionalment ”pel Consell Rector.

”2. La transformació obligatòria de les aportacions amb dret de reemborsament en cas de baixa en aportacions el reemborsament de les quals pugui ser refusat incondicionalment pel Consell Rector, o la transformació inversa, requereix l'acord de l'assemblea general amb la majoria exigida per la modificació d'estatuts. Tanmateix, els socis o sòcies disconformes amb l'acord de transformació que hi hagin votat en contra i hagin fet constar expressament en acta que s'hi oposen, i també els socis o les sòcies que, per causa justificada, no han assistit a l'assemblea general, tenen dret a obtenir, si la demanen, per escrit adreçat al Consell Rector, en el termini d'un mes després de l'acord de transformació esmentat, la baixa per aquesta causa, que és qualificada de baixa justificada.

”3. Els estatuts socials poden preveure que, quan en un exercici econòmic l'import de la devolució de les aportacions superi el percentatge de capital social que s'hi estableixi, els nous reemborsaments estiguin condicionats a l'acord favorable del Consell Rector.

”Els socis o les sòcies disconformes amb l'establiment o disminució d'aquest percentatge poden donar-se de baixa, qualificant-se aquesta com a justificada, sempre que hi hagin votat en contra i hagin fet constar expressament en acta que s'hi oposen, i també els socis o les sòcies que, per causa justificada, no han assistit a l'assemblea general, tenen dret a obtenir, si la demanen, per escrit adreçat al Consell Rector, en el termini d'un mes després de l'acord de l'establiment o disminució del percentatge, la baixa per aquesta causa, que és qualificada de baixa justificada. En aquest supòsit són també d'aplicació els articles 59.2, el 2n paràgraf de l'article 20.3, 57.2 i 89.2.”

Article 7

S'addiciona un nou apartat, l'apartat 2n, a l'article 57 de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives, amb el redactat següent:

“2. Els estatuts socials poden preveure que les aportacions al capital social dels nous socis i sòcies s'hagin d'efectuar preferentment mitjançant l'adquisició de les aportacions previstes a l'article 55.bis.1.b, el reemborsament de les quals hagués estat sol·licitat per baixa dels seus titulars i refusat pel Consell Rector. Aquesta adquisició s'ha de produir per ordre d'antiguitat de sol·licituds de reemborsament d'aquest tipus d'aportacions i, en cas de sol·licituds d'igual data, l'adquisició s'ha de distribuir en proporció a l'import de les aportacions.”

Article 8

S'afegeix un nou apartat, l'apartat 2n, a l'article 59 Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives, amb el redactat següent:

“2. Si l'assemblea general acorda la meritació d'interessos per a les aportacions al capital social o si acorda el repartiment de retorns, les aportacions previstes a l'article 55.bis.1.b del socis o sòcies que hagin causat baixa a la cooperativa i el reemborsament de les quals hagi estat refusat pel Consell Rector, tenen preferència per percebre la remuneració que s'estableixi en els estatuts socials.”

Article 9

S'afegeix un nou apartat, l'apartat 2n a l'article 89 a la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives de Catalunya, amb el redactat següent:

“2. Mentre no es reemborsin les aportacions previstes a l'article 55.bis.1.b els titulars que hagin causat baixa i sol·licitat el reemborsament han de participar en l'adjudicació de l'haver social un cop satisfet l'import del fons d'educació i promoció i abans del reintegrament de les restants aportacions als socis i sòcies.”

Article 10

Es modifica l'article 118 de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives de Catalunya, de la manera següent:

 1. S'afegeix un nou apartat, l'apartat 4t, amb el redactat següent:

  “4. En el cas que els socis o les sòcies que causin baixa forçosa justificada siguin titulars de les aportacions previstes a l'article 55.bis.1.b i el Consell Rector no acordi el seu reemborsament immediat, els socis o les sòcies que romanguin a la cooperativa han d'adquirir aquestes aportacions en el termini màxim de sis mesos a comptar des de la data de baixa, en els termes que ho acordi l'assemblea general.”

 2. Els apartats 4t i 5è passen a ser el 5è i 6è, respectivament.

  Disposició transitòria

  Aplicació retroactiva

  Les disposicions d'aquest Decret llei s'apliquen retroactivament a les modificacions estatutàries en què les cooperatives hagin previst l'existència d'aportacions no reemborsables i que s'hagin aprovat des de l'1 de gener de 2011 i abans de l'entrada en vigor d'aquest norma.

  Disposició final

  Entrada en vigor

  Aquest Decret llei entra en vigor l'endemà de la seva publicació en el DOGC.

  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquest Decret llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el facin complir.

  Barcelona, 15 de febrer de 2011

  Artur Mas i Gavarró

  President de la Generalitat de Catalunya

  F. Xavier Mena

  Conseller d'Empresa i Ocupació

  (11.042.163)