LLEI 4/2011, del 8 de juny, de modificació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

LLEI

4/2011, del 8 de juny, de modificació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries.

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

L'article 83 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya disposa que Catalunya estructura la seva organització territorial bàsica en municipis i vegueries i l'article 90 de la norma esmentada defineix la vegueria com l'àmbit territorial específic per a l'exercici del govern intermunicipal de cooperació local i com la divisió territorial adoptada per la Generalitat per a l'organització dels seus serveis.

L'article 91 de l'Estatut disposa que el govern i l'administració autònoma de la vegueria corresponen al consell de vegueria, determina que els consells de vegueria substitueixen les diputacions provincials i estableix que la creació, la modificació i la supressió de les vegueries, i també el desplegament de llur règim jurídic, han d'ésser regulats per llei del Parlament.

La Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, regula la doble naturalesa de la vegueria, com a divisió territorial en què s'organitzen els serveis de la Generalitat, divisió que rep el nom de demarcació veguerial , i com a àmbit territorial específic per a l'exercici del govern intermunicipal de cooperació local; estableix el règim jurídic de l'òrgan de govern i d'administració de la vegueria, denominat consell de vegueria , i regula la transició de les diputacions provincials als nous consells de vegueria, si bé condicionada a la modificació de la normativa estatal corresponent.

La disposició transitòria primera de la Llei 30/2010 té per objecte la constitució dels consells de vegueria. El primer apartat regula la constitució dels consells de vegueria corresponents a Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona, d'acord amb els vigents límits provincials, després de la celebració de les eleccions municipals posteriors a l'entrada en vigor de la dita llei.

La disposició final segona indica que el Govern ha de presentar al Parlament, amb vista a la proposta a les Corts Generals, les iniciatives legislatives que puguin ésser necessàries, incloses les relatives a l'establiment del règim electoral de la vegueria, per tal d'adequar-lo a l'àmbit territorial que determina aquesta llei i, així, completar el desplegament de l'organització territorial que estableix la disposició transitòria primera.

El moment de crisi econòmica que pateix Catalunya, i la necessitat de donar compliment a l'adequació de la normativa electoral a què fa referència la disposició addicional tercera de la Llei 30/2010, als efectes de garantir l'efectiva i íntegra constitució dels consells de vegueria com a organització territorial bàsica de Catalunya, fan que sigui aconsellable ajornar aquesta constitució mentre no s'hagi produït la necessària modificació del marc normatiu aplicable.

Aquest període de transició ha de servir també per a integrar les vegueries en una regulació global dels governs locals i de l'organització territorial de Catalunya que permeti garantir-ne la viabilitat econòmica i funcional, des del punt de vista de les competències que han d'assumir i de llur encaix amb les altres entitats supramunicipals. Al mateix temps, cal impulsar les altres iniciatives legislatives estatals necessàries per a garantir l'autonomia local i la suficiència financera dels governs locals de Catalunya.

La llei present, doncs, modifica la disposició transitòria primera de la Llei 30/2010 per tal d'establir que la constitució dels consells de vegueria es produeixi un cop hagin estat aprovades les modificacions de la legislació estatal que permetin configurar l'organització veguerial en els termes que estableix la mateixa llei. Tanmateix, la llei manté, de la redacció originària de la disposició transitòria objecte de modificació, el que disposa amb relació a la seu institucional dels futurs consells de vegueria.

D'altra banda, la continuïtat transitòria de les diputacions provincials, fins que no es produeixi la constitució dels consells de vegueria, fa necessari que recuperin la vigència els preceptes de la legislació de règim local que havien estat derogats per l'apartat 1 de la disposició derogatòria única de la Llei 30/2010.

Finalment, la disposició final segona estableix que la constitució dels primers consells de vegueria, una vegada s'hagin produït les modificacions necessàries, es faci partint dels resultats de les darreres eleccions municipals celebrades. Consegüentment, el procés electoral aplicable a partir del resultat de les eleccions municipals celebrades el 22 de maig de 2011 comportarà la designació dels diputats provincials corresponents.

Article únic

Modificació de la disposició transitòria primera de la Llei 30/2010

Es modifica la disposició transitòria primera de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, que resta redactada de la manera següent:

"1. La constitució dels consells de vegueria, d'acord amb les demarcacions veguerials que defineix l'article 9, es produirà un cop hagin estat aprovades les modificacions de la normativa estatal a què es refereix la disposició final segona, incloses les relatives a l'establiment del règim electoral de la vegueria. En aquell moment, els consells de vegueria substituiran les diputacions provincials, d'acord amb el que determina l'article 91.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

2. Els consells de vegueria de Barcelona, de Girona, de Lleida i del Camp de Tarragona tindran la seu institucional respectiva a les ciutats de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. El Consell de Vegueria de les Terres de l'Ebre tindrà la seu institucional a la ciutat de Tortosa. Els consells de vegueria de l'Alt Pirineu i de la Catalunya Central tindran la seu institucional a la ciutat que determini una llei del Parlament.

Disposicions finals

Primera

Efectivitat de la disposició derogatòria de la Llei 30/2010

Recuperen la vigència els articles esmentats en l'apartat 1 de la disposició derogatòria única de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries. Aquests articles quedaran derogats en el moment que es constitueixin els consells de vegueria, d'acord amb el que estableix la disposició transitòria primera de la Llei 30/2010, en la redacció que li dóna l'article únic de la llei present.

Segona

Constitució dels primers consells de vegueria

Una vegada s'hagin aprovat les modificacions normatives a què fa referència la disposició transitòria primera de la Llei 30/2010, en la redacció que li dóna l'article únic de la llei present, la constitució dels consells de vegueria es farà d'acord amb els resultats de les darreres eleccions municipals que s'hagin celebrat.

Tercera

Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 8 de juny de 2011

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

Joana Ortega i Alemany

Vicepresidenta del Govern

i consellera de Governació i Relacions Institucionals

(11.158.094)