LLEI 12/2001, de 13 de juliol, de creació del Col·legi de Joiers, d'Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Institut Per a la Promoció i Formació Cooperatives
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

LLEI

12/2001, de 13 de juliol, de creació del Col·legi de Joiers, d'Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya.

El president

de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

Les persones que s'han dedicat a la joieria, l'orfebreria, la rellotgeria i la gemmologia s'han organitzat com a col·lectiu a Catalunya des de fa segles, organització que té els orígens en els gremis de l'edat mitjana.

Sempre hi ha hagut un interès públic que les activitats relacionades amb els metalls i les pedres preciosos restessin sota un control especial de les administracions públiques, i també s'ha propiciat el control intern del sector, com a garantia per als ciutadans davant els aliatges no permesos o les falsedats en les pedres precioses, i com a mitjà per a evitar el comerç d'objectes robats.

Les titulacions que habiliten per a l'exercici de les activitats de joier, d'orfebre, de rellotger i de gemmòleg són diverses i de diferent nivell educatiu, i en algun cas no són titulacions acadèmiques sinó professionals, i és en aquestes titulacions i en la normativa que regula el sector on es troben les funcions professionals que tenen atribuïdes.

En aquest context és d'interès, tant dels professionals afectats com de la societat en general, que les diverses professions d'aquest ram s'incorporin a un únic col·legi d'àmbit català que renovi el reconeixement i l'impuls de cadascuna de les branques professionals i doti els professionals d'una organització capaç de vetllar per la defensa de llurs interessos, els quals s'han d'adequar als interessos dels ciutadans, tenint en compte les especificitats que comporten i atenent les diverses legislacions que hi incideixen, relatives a les mesures de seguretat i de comerç de metalls preciosos.

El caràcter polivalent de les diverses especialitats que presenta la professió imposa que la Comissió Gestora, a més d'elaborar els estatuts del Col·legi, es constitueixi en Comissió d'Habilitació per regular amb la seguretat jurídica imprescindible la incorporació dels professionals al Col·legi. Les especificitats de la professió s'estenen a l'àmbit deontològic i requereixen amb urgència que, per mitjà d'una estructura col·legial, es tutelin les acreditacions i les titulacions professionals necessàries, per a ordenar les diverses activitats professionals de la joieria, l'orfebreria, la rellotgeria i la gemmologia, tot conservant-ne els valors ètics tradicionals, en exercici de la funció social i en col·laboració estreta amb les administracions públiques a què han estat encomanades tradicionalment.

Així, doncs, en virtut de les competències exclusives que en matèria de col·legis professionals reconeix l'article 9.23 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i de conformitat amb el que estableix l'article 3.1 de la Llei 13/1982, del 17 de desembre, de col·legis professionals, que regula l'extensió de l'organització col·legial mitjançant llei a col·lectius que n'estan mancats, es considera oportuna i necessària la creació d'un col·legi professional que integri els joiers, els orfebres, els rellotgers i els gemmòlegs que exerceixen les funcions pròpies d'aquests professionals.

Article 1

Es crea el Col·legi de Joiers, d'Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya, corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per a complir el seus fins.

Article 2

L'àmbit territorial del Col·legi de Joiers, d'Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya és Catalunya.

Article 3

El Col·legi de Joiers, d'Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya agrupa les persones que sol·liciten incorporar-s'hi i que tenen la titulació de diplomats en gemmologia o de tècnics superiors en joieria artística o en orfebreria i argenteria artístiques o de tècnics de grau mitjà de reparador i de mantenidor d'aparells de mesura i control, o un títol degudament homologat, o que, d'acord amb la normativa vigent, estan habilitades per a l'exercici de les funcions de joier, d'orfebre, de rellotger i de gemmòleg. La integració s'hi ha de fer d'acord amb el que disposen les lleis reguladores dels col·legis professionals, i per tant, la col·legiació és obligatòria per a l'exercici de les professions incloses en aquesta Llei.

Article 4

El Col·legi de Joiers, d'Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya, pel que fa als aspectes institucionals i relatius a la professió, s'ha de relacionar amb el Departament de Justícia o amb el departament que tingui atribuïdes competències administratives en matèria de col·legis professionals. Pel que fa al contingut de les seves funcions, s'ha de relacionar amb el departament de la Generalitat que hi tingui competències i amb la resta d'administracions públiques que tinguin competències en els camps d'actuació propis.

Disposicions transitòries

Primera

  1. Es constitueix la Comissió Gestora, que és integrada per les persones designades per les associacions catalanes més representatives d'entre les que agrupen professionals de la joieria, l'orfebreria, la rellotgeria i la gemmologia, la qual Comissió, en el termini d'un any a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, ha d'aprovar uns estatuts provisionals del Col·legi de Joiers, d'Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs.

  2. La Comissió Gestora a què fa referència l'apartat 1 s'ha de constituir en Comissió d'Habilitació i ha d'habilitar, si escau, les persones que no tenen títol acadèmic i són incloses dins el supòsit de la disposició transitòria quarta, i que sol·liciten la incorporació al Col·legi, per a participar en l'Assemblea Constituent, sens perjudici que posteriorment es pugui recórrer davant aquest òrgan contra les decisions d'habilitació adoptades per la Comissió Gestora.

  3. Els estatuts provisionals han de regular, en tot cas, el procediment per a convocar l'Assemblea Constituent. Cal garantir la màxima publicitat de la convocatòria mitjançant la publicació d'aquesta en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en els diaris de més difusió a Catalunya.

Segona

Les funcions de l'Assemblea Constituent són:

  1. Aprovar, si escau, la gestió de la Comissió Gestora i ratificar-ne els membres perquè s'encarregui de la direcció de l'Assemblea, o bé nomenar-ne de nous.

  2. Aprovar els estatuts definitius del Col·legi.

  3. Elegir les persones que han d'ocupar els càrrecs corresponents en els òrgans col·legials.

Tercera

Els estatuts definitius, un cop aprovats, juntament amb el certificat de l'acta de l'Assemblea Constituent, s'han de trametre al Departament de Justícia o al que tingui atribuïdes les competències administratives en matèria de col·legis professionals, perquè se'n qualifiqui la legalitat i es publiquin en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Quarta

Es poden integrar al Col·legi de Joiers, d'Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya els professionals joiers, orfebres, rellotgers i gemmòlegs que ho sol·licitin dins l'any següent de l'entrada en vigor d'aquesta Llei i que acreditin d'una manera fefaent davant la Comissió d'Habilitació l'exercici de la professió en l'àmbit de la fabricació i de la comercialització, amb un mínim de tres anys d'experiència.

Disposició final

Aquesta Llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 13 de juliol de 2001

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Josep-Delfí Guàrdia i Canela

Conseller de Justícia