LLEI 5/2014, del 8 d'abril, de mesures relatives al Fons de cooperació local de Catalunya del 2013 i el 2014.

Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Llei
Secció:Disposicions Generals
 
CONTENIDO

El president de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

 

LLEI

 

Preàmbul

L’article 219 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya disposa que la Generalitat ha d’establir un fons de cooperació local destinat als governs locals, que s’ha de dotar a partir de tots els ingressos tributaris de la Generalitat i que s’ha de regular per mitjà d’una llei del Parlament.

D’acord amb aquest precepte, l’import i els criteris de distribució d’aquest fons s’han anat regulant mitjançant les lleis de pressupostos anuals de la Generalitat, conforme a les especificitats de l’organització territorial de Catalunya. No obstant això, la limitació del crèdit prorrogat corresponent a l’exercici 2013 ha comportat que els recursos disponibles no fossin suficients per a dotar el Fons de cooperació local de Catalunya.

Aquesta llei s'aprova amb la finalitat de garantir la suficiència financera tant dels ajuntaments com dels consells comarcals.

Pel que fa als ajuntaments, s’havia de fer una distribució fonamentada en criteris diferents als emprats en exercicis anteriors, de manera que s’atorguessin més recursos als ajuntaments amb necessitats de finançament superiors i tenint en compte tant els recursos provinents de la Generalitat com els procedents d’altres administracions i, en particular, de la participació en els ingressos de l’Estat (PIE).

En aquest sentit, per a fer efectiu el Fons de cooperació local de Catalunya del 2013 per als ajuntaments en termes de suficiència financera, aquesta llei estableix una dotació complementària d’un import màxim de 52.670.662,40 euros, que correspon a la diferència existent entre l’import del Fons de cooperació local de Catalunya per als ajuntaments de l’any 2012 i l’import d'aquest mateix fons per al 2013, quantitat que s'ha de distribuir als ajuntaments en un període de tres anys. Amb aquesta dotació complementària, els ajuntaments hauran rebut la totalitat del Fons de cooperació local de Catalunya corresponent als ajuntaments per al 2013.

D’altra banda, la restricció pressupostària ha afectat també la participació dels consells comarcals en la distribució del Fons de cooperació local i ha incidit en llur finançament. Per aquest motiu, aquesta llei també estableix una dotació complementària al Fons de cooperació local de Catalunya per als consells comarcals per als anys 2013 i 2014 d’un import màxim de 3.514.699,57 euros per a cadascuna de les anualitats, que es farà efectiu d’acord amb la despesa pluriennal corresponent.

En conseqüència, amb aquesta llei s'adopten mesures conduents al restabliment de la sostenibilitat financera dels ajuntaments i els consells comarcals.

 

Article 1. Distribució del Fons de cooperació local de Catalunya corresponent als ajuntaments per al 2013

 1. El Fons de cooperació local de Catalunya corresponent als ajuntaments per a l’any 2013 a què es refereix la disposició addicional trentena de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, es distribueix sobre la base dels ingressos rebuts pels ajuntaments en concepte de Fons de cooperació local de Catalunya per al 2012 i tenint en compte també la resta d'ingressos de la mateixa naturalesa rebuts el 2013 com a participació en els ingressos de l’Estat.

 2. El Departament de Governació i Relacions Institucionals ha de fer la distribució a què fa referència l'apartat 1 garantint l’import del Fons de cooperació local de Catalunya de l’any 2012 a tots els ajuntaments que no hagin tingut cap increment en la participació en els ingressos de l’Estat i atribuint a la resta d’ajuntaments la diferència entre el Fons de cooperació local de Catalunya de l’any 2012 i el dit increment.

   

  Article 2. Dotació complementària al Fons de cooperació local de Catalunya corresponent als ajuntaments per al 2013

 3. Amb caràcter complementari, en concepte de Fons de cooperació local de Catalunya corresponent als ajuntaments per al 2013, s'afegeix un import màxim de 52.670.662,40 euros per a afrontar la diferència entre les aportacions del Fons de cooperació local de Catalunya corresponent als ajuntaments per al 2013 i el corresponent a l’any 2012. Aquest import s'ha de repartir en tres anualitats.

 4. La dotació complementària a què fa referència l'apartat 1 inclou la quantitat de 3.938.597,84 euros per al foment de la prestació supramunicipal de serveis, que s'ha de distribuir d’acord amb els criteris que determina l’article 51 de la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat per al 2012.

   

  Article 3. Dotació complementària al Fons de cooperació local de Catalunya corresponent als consells comarcals per al 2013 i el 2014

  Amb caràcter complementari, en concepte de Fons de cooperació local de Catalunya corresponent als consells comarcals per als anys 2013 i 2014, s'afegeix un import màxim de 3.514.699,57 euros per a cadascuna de les dues anualitats, que s'ha de fer efectiu d’acord amb la despesa pluriennal corresponent.

   

   

  Disposició addicional. Adaptació de les quanties per als consells comarcals de la Llei 1/2014

  Les quanties que estableix l’article 49. a i b de la Llei 1/2014, del 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat per al 2014, per als consells comarcals s’han d’adaptar als càlculs que resultin de la nova dotació pressupostària, integrada pel Fons de cooperació local de Catalunya corresponent als consells comarcals per a l’any 2014 i la dotació complementària a què fa referència l’article 3.

   

   

  Disposició final. Entrada en vigor

  Aquesta llei entra en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

   

  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

   

  Palau de la Generalitat, 8 d’abril de 2014

   

  Artur Mas i Gavarró

  President de la Generalitat de Catalunya

   

  Joana Ortega i Alemany

  Vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals