LLEI 5/1996, de 20 de maig, de modificació de la Llei 2/1985, del 14 de gener, de l'Institut Català de Finances.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

La Llei 2/1985, del 14 de gener, per la qual es constituí l'Institut Català de Finances, limita la concessió de crèdits i avals de l'Institut a activitats que s'han de fer a Catalunya.

Aquesta previsió és insuficient per a donar suport de manera adequada al finançament de moltes empreses, normalment les més emprenedores, que, tot i prestar un servei important a l'economia catalana, no limiten llur activitat al territori de Catalunya.

Article 1

Es modifica l'apartat 5 de l'article 11 de la Llei 2/1985, del 14 de gener, que queda redactat de la manera següent: "5. L'Institut Català de Finances concedeix els seus crèdits i avals per a activitats que s'han de realitzar a Catalunya i per a les que es desenvolupen fora d'aquest territori, si l'empresa afectada té la seva activitat principal a Catalunya. En la tramitació dels crèdits i els avals relacionats amb operacions que s'efectuen fora de Catalunya, un dels elements que ha d'utilitzar l'Institut per a valorar la conveniència d'aquestes autoritzacions és el manteniment de l'activitat a Catalunya de l'empresa sol·licitant."

Disposició final

Aquesta Llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 20 de maig de 1996

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Macià Alavedra i Moner Conseller d'Economia i Finances

(96.136.068)