LLEI 7/2009, del 13 de maig, de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya.

Data d'entrada en vigor:16 de maig de 2009
Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

LLEI

7/2009, del 13 de maig, de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya.

El President

de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

La Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya crea l'Oficina Antifrau de Catalunya, entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar, amb la finalitat de prevenir i investigar possibles casos d'ús o destinació il·legals de fons públics o qualsevol altre aprofitament irregular derivat de conductes que comportin conflicte d'interessos o l'ús en benefici privat d'informacions derivades de les funcions pròpies del personal al servei del sector públic.

L'Oficina Antifrau de Catalunya és adscrita al Parlament de Catalunya i actua amb independència de les administracions públiques en l'exercici de les seves funcions i es relaciona amb el Govern i amb els ens locals d'acord amb el que estableix la seva llei de creació.

L'article 8 de la Llei 14/2008 estableix que al capdavant de l'Oficina Antifrau de Catalunya hi ha d'haver un director o directora, que ha d'exercir el càrrec amb plena independència i objectivitat. L'article 9 estableix que el director o directora de l'Oficina és elegit pel Parlament, a proposta del president o presidenta de la Generalitat, per majoria de tres cinquenes parts dels membres del Ple.

Tanmateix, la Llei 14/2008 no estableix un sistema de doble votació per a l'elecció del director o directora de l'Oficina en el cas que el nomenament no sigui possible per manca de la majoria que es requereix inicialment. Per aquesta raó, i tal com està establert amb relació a l'elecció d'altres càrrecs de rellevància institucional, es considera necessari modificar el procediment d'elecció del director o directora de l'Oficina Antifrau de Catalunya, i establir que, en el cas que en la primera votació el director o directora no sigui escollit per majoria de tres cinquenes parts, es produeixi una segona votació en què es requereix la majoria absoluta dels membres del Parlament per a fer-ne efectiva l'elecció.

Igualment, es considera necessari modificar l'article 11, que estableix les causes de cessament del director o directora, perquè, en el supòsit que se'n proposi el cessament per negligència notòria i greu en el compliment de les obligacions i els deures del càrrec, el procediment per a fer-lo efectiu s'articuli amb relació al mateix sistema de majories.

En definitiva, aquesta llei estableix la modificació de l'apartat 3 de l'article 9 i de l'apartat 2 de l'article 11 de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya.

Article 1

Modificació de l'article 9.3 de la Llei 14/2008

Es modifica l'article 9.3 de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

.3. El candidat o candidata, després de la compareixença a què fa referència l'apartat 2, és elegit director o directora de l'Oficina Antifrau pel Ple del Parlament per majoria de tres cinquenes parts. Si no obté la majoria requerida, s'ha de sotmetre a una segona votació, en la mateixa sessió del Ple, en què requereix el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la cambra per a ésser elegit..

Article 2

Modificació de l'article 11.2 de la Llei 14/2008

Es modifica l'article 11.2 de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

.2. En el cas que la causa sigui la determinada per la lletra g de l'apartat 1, el cessament del director o directora de l'Oficina Antifrau ha d'ésser proposat per la comissió parlamentària corresponent, a la qual el director o directora té dret d'assistir i fer ús de la paraula, i ho ha d'acordar el Ple del Parlament per majoria de tres cinquenes parts. Si no s'aconsegueix la majoria requerida, s'ha de fer una segona votació, en la mateixa sessió del Ple, en què el cessament requereix el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la cambra. En tots els altres casos, el cessament és resolt pel president o presidenta del Parlament..

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 13 de maig de 2009

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Jordi Ausàs i Coll

Conseller de Governació

i Administracions Públiques