LLEI 2/2008, de l'11 d'abril, de modificació de la Llei 10/1994, de l'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Indústria, Comerç i Turisme
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

LLEI

2/2008, de l'11 d'abril, de modificació de la Llei 10/1994, de l'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.

El President

de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

Per a desenvolupar correctament la Policia de la Generalitat i facilitar-li el procés de desplegament i d'implantació definitiva en el territori de Catalunya, d'acord amb les funcions que té encomanades, cal dotar-la d'una estructura suficient. La Llei 10/1994, de l'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, estableix les escales i les categories en què s'estructura el Cos de Mossos d'Esquadra i assenta les bases d'una carrera administrativa homologable a les dels altres cossos de policia, l'estatal i els locals.

En concret, la Llei 10/1994 defineix les funcions de les diferents escales del Cos de Mossos d'Esquadra i, a més, incorpora la possibilitat de crear llocs de treball per a personal facultatiu i tècnic, en la mesura que siguin necessaris per a donar cobertura i suport a la funció policial. La Llei estableix que correspon a aquest personal acomplir les tasques pròpies de la professió per a l'exercici de la qual habiliti la titulació que li hagi estat exigida per a ingressar en el Cos i complir les funcions que requereixin coneixements propis i específics d'una formació acadèmica concreta. Aquests llocs de treball, però, no s'integren en cap escala.

L'objecte d'aquesta llei és modificar el règim jurídic actual que afecta el personal facultatiu i tècnic integrant del Cos de Mossos d'Esquadra, com a personal de suport a la funció policial, mitjançant la creació de dues noves categories, la facultativa i la tècnica, dins la nova escala denominada .de suport. del dit cos policial. Això és especialment destacable perquè ha de permetre que aquests funcionaris de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra puguin exercir llurs drets sindicals mitjançant l'elecció d'una representació al Consell de la Policia - Mossos d'Esquadra, ja que actualment no disposen de cap representació específica ni tenen dret de vot com a conseqüència de no pertànyer a cap escala del Cos de Mossos d'Esquadra, d'acord amb l'article 54 de la Llei 10/1994, perquè la dita llei estableix que les eleccions dels representants dels membres del Cos de Mossos d'Esquadra en el Consell de la Policia es fa per escales, mitjançant sufragi personal, directe i secret entre els membres del Cos.

Val a dir, respecte d'això, que la necessitat de modificar la Llei 10/1994 també es justifica per la importància que té la llibertat sindical en el sistema de valors i de reconeixement de llibertats fonamentals a Catalunya, d'acord amb els articles 7 i 28 de la Constitució espanyola i amb l'Estatut d'autonomia. Per tant, el fet de permetre que el personal facultatiu i tècnic pugui exercir el dret de vot en les eleccions sindicals dels representants en el Consell de la Policia - Mossos d'Esquadra implica que aquest personal tingui representació i presència específica en l'òrgan de representació paritària de la Generalitat i dels membres del Cos.

Aquests llocs de suport policial que es van crear l'any 1994, a l'inici del desplegament del Cos de Mossos d'Esquadra com a policia integral a Catalunya, han esdevingut absolutament insuficients per a atendre les necessitats de suport al Cos, que actualment és integrat per més de dotze mil efectius amb abast a quasi tot el territori de Catalunya. Aquesta circumstància i també altres factors, com ara la intervenció del Cos de Mossos d'Esquadra en àmbits com el terrorisme i el crim organitzat i la participació en xarxes policials internacionals, d'acord amb el nou Estatut d'autonomia i els acords adoptats anteriorment en la Junta de Seguretat de Catalunya, fan que sigui necessari disposar d'un nombre important de llocs de suport d'especialistes i reconduir aquests llocs de treball de suport al Cos en una nova escala amb les categories corresponents.

Article 1

Modificació de l'article 18 de la Llei 10/1994

Es modifica l'article 18 de la Llei 10/1994, que resta redactat de la manera següent:

.Article 18

.El Cos de Mossos d'Esquadra s'estructura jeràrquicament en les escales i les categories següents:

.a) Escala bàsica, que comprèn les categories de mosso i de caporal.

.b) Escala intermèdia, que comprèn les categories de sergent i de sotsinspector.

.c) Escala executiva, que comprèn la categoria d'inspector.

.d) Escala superior, que comprèn les categories d'intendent, de comissari i de major.

.e) Escala de suport, que comprèn les categories de facultatiu i de tècnic..

Article 2

Modificació de l'article 19 de la Llei 10/1994

Es modifica l'article 19 de la Llei 10/1994, que resta redactat de la manera següent:

.Article 19

.1. Correspon als membres del Cos de Mossos d'Esquadra, segons les escales respectives, acomplir, amb caràcter preferent, les funcions següents:

.a) Escala superior: el comandament, la direcció, l'orientació, la coordinació i la inspecció, en el nivell superior, dels serveis policials.

.b) Escala executiva: la gestió de les diverses àrees i unitats dels mossos d'esquadra i, si s'escau, el comandament de l'activitat policial.

.c) Escala intermèdia: el comandament operatiu i la supervisió de les tasques executives de les unitats, els grups i els subgrups policials.

.d) Escala bàsica: les tasques executives derivades del compliment de les funcions policials, i les funcions de comandament d'un o més funcionaris de la mateixa escala en els diferents serveis policials.

.e) Escala de suport: el suport i la cobertura a la funció policial amb les tasques pròpies de la professió per a l'exercici de la qual habilita la titulació que els hagi estat exigida per a ingressar al cos, i també funcions que requereixen coneixements propis i específics d'una formació concreta, en suport de la funció policial.

.2. A més del que estableix l'apartat 1, els funcionaris del Cos de Mossos d'Esquadra estan obligats a acomplir les comeses que exigeixen l'execució dels serveis policials i les necessitats de la seguretat ciutadana..

Article 3

Modificació de l'article 20 de la Llei 10/1994

Es modifica l'article 20 de la Llei 10/1994, que resta redactat de la manera següent:

.Article 20

.1. Per a ingressar a les diferents escales del Cos de Mossos d'Esquadra, s'exigeix complir els requisits que estableixen aquesta llei i la resta de la normativa aplicable i estar en possessió dels títols corresponents o complir els requisits establerts per l'article 25 bis, segons la graduació següent, d'acord amb l'Estatut bàsic de l'empleat públic:

.a) Escala superior: titulació del grup A, subgrup A1.

.b) Escala executiva: titulació del grup A, subgrup A2.

.c) Escala intermèdia: titulació del grup C, subgrup C1.

.d) Escala bàsica: titulació del grup C, subgrup C2.

.e) Escala de suport, per a l'accés a la categoria de facultatiu: titulació del grup A, subgrup A1.

.f) Escala de suport, per a l'accés a la categoria de tècnic: titulació del grup A, subgrup A2.

.2. Correspon a la persona titular del departament competent en matèria de seguretat pública efectuar les convocatòries per a ingressar a les diferents escales i categories del Cos de Mossos d'Esquadra. Les bases de cada convocatòria han d'establir els requisits i les condicions per a l'ingrés a les diferents escales i categories.

.3. Per a accedir als grups que especifica l'apartat 1, s'ha d'estar en possessió de la titulació i dels coneixements lingüístics que estableix per als grups corresponents la normativa vigent sobre funció pública de l'Administració de la Generalitat..

Article 4

Modificació de l'article 28 de la Llei 10/1994

Es modifica l'article 28 de la Llei 10/1994, que resta redactat de la manera següent:

.Article 28

.1. L'accés a les categories de facultatiu i de tècnic de l'escala de suport es fa per promoció interna, mitjançant els sistemes d'oposició, concurs o concurs oposició, entre funcionaris en actiu del Cos de Mossos d'Esquadra i de la resta de cossos especials de la Generalitat del grup A, subgrups A1 i A2. En el cas que les vacants no es proveeixin per promoció interna, cal fer-ne la convocatòria en torn lliure.

.2. Les convocatòries per a l'accés a les categories de facultatiu i de tècnic de l'escala de suport han de determinar, si escau, els requisits d'antiguitat, especialització i formació i els altres que siguin necessaris per a les places convocades..

Article 5

Modificació de l'article 54 de la Llei 10/1994

Es modifica l'article 54 de la Llei 10/1994, que resta redactat de la manera següent:

.Article 54

.1. El Consell de la Policia és integrat paritàriament pels representants de l'Administració que designi la persona titular del departament competent en matèria de seguretat pública i pels representants dels membres del Cos de Mossos d'Esquadra, sobre la base d'un representant per cada dos-cents cinquanta funcionaris o fracció de cadascuna de les escales que constitueixen el cos.

.2. La proporció establerta per l'apartat 1 pot ésser modificada pels decrets de convocatòria successius mentre duri el procés de creixement del Cos de Mossos d'Esquadra i no se superi la xifra total de setze membres en representació de l'Administració i setze membres en representació del cos..

Article 6

Addició d'una nova disposició final a la Llei 10/1994

 1. S'afegeix una nova disposició final, la segona, a la Llei 10/1994, amb el text següent:

  .Segona

  .En la Llei 10/1994 i les lleis que la modifiquen, s'entén que les denominacions en gènere masculí referides a persones inclouen dones i homes..

 2. L'antiga disposició final de la Llei 10/1994 passa a ésser la disposició final primera.

  Disposició addicional

  Integració del personal facultatiu i tècnic

  Els membres del Cos de Mossos d'Esquadra que en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta llei ocupin llocs de treball de personal facultatiu i tècnic als quals hagin accedit per processos selectius de concurs oposició s'integren, respectivament, en les categories de facultatiu i tècnic de l'escala de suport restant, si escau, en la situació administrativa que correspongui en llur escala de procedència.

  Disposició transitòria

  Legitimació per a promoure i convocar eleccions sindicals parcials per a la representació de l'escala de suport del Cos de Mossos d'Esquadra

 3. A partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei, les organitzacions sindicals poden promoure eleccions sindicals parcials per a elegir el representant del personal facultatiu i tècnic integrant de l'escala de suport del Cos de Mossos d'Esquadra al Consell de la Policia - Mossos d'Esquadra. En el termini d'un mes a comptar de la presentació de l'escrit de promoció, el Govern ha de convocar eleccions parcials per a escollir el representant dels membres de l'escala de suport del Cos de Mossos d'Esquadra al Consell de la Policia - Mossos d'Esquadra.

 4. El mandat del representant a què fa referència l'apartat 1, excepcionalment i com a conseqüència de la convocatòria d'eleccions sindicals parcials, fineix quan acaba el de la resta de representants del cos escollits amb anterioritat.

  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

  Palau de la Generalitat, 11 d'abril de 2008

  José Montilla i Aguilera

  President de la Generalitat de Catalunya

  Joan Saura i Laporta

  Conseller d'Interior, Relacions Institucionals i Participació