LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Indústria, Comerç i Turisme
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificaciÛ de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus.

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la seg¸ent

LLEI

Pre‡mbul

La Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus, i el Decret legislatiu 2/1991, pel qual s'aprova la refosa dels textos legals vigents en matËria de residus industrials, han conformat fins ara els eixos fonamentals de la polÌtica de la Generalitat en aquesta matËria de residus.

Aquestes normes estableixen els principis rectors de la gestiÛ dels residus a Catalunya, d'acord amb la polÌtica mediambiental de la UniÛ Europea, i creen els instruments per a executar-la i preveure'n el desenvolupament, tant pel que fa als programes generals d'actuaciÛ com pel que fa a la normativa.

Des de l'any 1993, s'han produÔt diversos i importants canvis f‡ctics i normatius tant en els ‡mbits estatal i autonÚmic com en el comunitari. Aquests canvis han provocat que determinats preceptes de la Llei 6/1993 i del Decret 2/1991 hagin esdevingut inaplicables o bÈ que calgui adequar-los a la nova realitat.

…s per aixÚ que aquesta Llei tÈ per finalitat fer una revisiÛ general de la llei marc, en vista de la nova normativa en matËria de residus i de l'experiËncia assolida els darrers anys, i fer un balanÁ de la seva aplicaciÛ per tal d'optimar-la i de continuar treballant en la millora de la qualitat de vida dels ciutadans de Catalunya.

Aquesta Llei incorpora i adequa les disposicions del Decret legislatiu 2/1991 que encara sÛn vigents, per tal de donar coherËncia al marc normatiu aplicable i evitar la dispersiÛ normativa. AixÌ mateix, ajusta la regulaciÛ de les activitats de gestiÛ de residus a la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenciÛ integral de l'AdministraciÛ ambiental.

D'altra banda, defineix el concepte de residu comercial i estableix una regulaciÛ especÌfica per a aquests residus a fi de millorar-ne la gestiÛ i garantir que els productors i els posseÔdors n'assumeixen tota la responsabilitat en la gestiÛ, sens perjudici que els ens locals n'assumeixin la gestiÛ directa, de manera que es respectin llurs competËncies en matËria de residus municipals. El mateix rËgim s'aplica als residus d'origen industrial assimilables als municipals.

AixÌ mateix, s'adequa la resta de la regulaciÛ catalana a les determinacions de la Llei de l'Estat 10/1998, de 21 d'abril, de residus, com ara el concepte de residu municipal, l'abast del qual s'amplia en comparaciÛ amb l'anterior normativa catalana.

Aquesta Llei, a mÈs, tÈ en compte les darreres directives i decisions comunit‡ries en matËria de residus, de manera que, d'acord amb la Directiva 31/1999/CE, relativa a l'abocament de residus, s'incorpora el concepte de residu inert i s'adequa la llista de residus no admissibles als abocadors. AixÌ mateix, es modifiquen els conceptes de valoritzaciÛ i disposiciÛ del rebuig, fent una remissiÛ necess‡ria a la DecisiÛ de la ComissiÛ 96/350/CEE, i se suprimeix el contingut dels annexos I i II de l'antiga Llei.

Finalment, mitjanÁant la disposiciÛ addicional primera d'aquesta Llei, la Junta de Residus, en la mateixa lÌnia dels canvis soferts per altres entitats de dret p˙blic en l'‡mbit del medi ambient, passa a denominar-se AgËncia de Residus de Catalunya i les referËncies de les disposicions vigents a la Junta de Residus s'han d'entendre fetes a la nova denominaciÛ.

Article 1

ModificaciÛ de l'article 3 de la Llei 6/1993

 1. †Es modifiquen les lletres f i g de l'apartat 1 de l'article 3 de la Llei 6/1993, reguladora dels residus, que resten redactades de la manera seg¸ent:

  "f)†ValoritzaciÛ: qualsevol dels processos enumerats per l'annex II.B de la DecisiÛ de la ComissiÛ 96/350/CEE, de 24 de maig, per la qual s'adapten els annexos II.A i II.B de la Directiva 75/442/CEE, relativa als residus, i publicats en l'annex 1.B de l'Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valoritzaciÛ i eliminaciÛ de residus i la llista europea de residus.

  g)†DisposiciÛ del rebuig: qualsevol dels processos enumerats per l'annex II.A de la DecisiÛ de la ComissiÛ 96/350/CEE i publicats en l'annex 1.A de l'Ordre MAM/304/2002.

 2. †Es modifica la lletra a de l'apartat 3 de l'article 3 de la Llei 6/1993, que resta redactada de la manera seg¸ent:

  a)†Residus municipals: residus generats als domicilis particulars, els comerÁos, les oficines i els serveis, i tambÈ els que no tenen la consideraciÛ de residus especials i que per llur naturalesa o composiciÛ es poden assimilar als que es produeixen en els dits llocs o activitats. Tenen tambÈ la consideraciÛ de residus municipals els residus procedents de la neteja de vies p˙bliques, zones verdes, ‡rees recreatives i platges; els animals domËstics morts; els mobles, els estris i els vehicles abandonats; els residus i els enderrocs procedents d'obres menors i reparaciÛ domicili‡ria.

 3. †S'afegeixen les lletres g, h i i a l'apartat 3 de l'article 3 de la Llei 6/1993, amb el text seg¸ent:

  "g)†Residus comercials: residus municipals generats per l'activitat prÚpia del comerÁ al detall i a l'engrÚs, l'hoteleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis. SÛn equiparables a aquesta categoria, als efectes de la gestiÛ, els residus originats a la ind˙stria que tenen la consideraciÛ d'assimilables als municipals d'acord amb el que estableix aquesta Llei.

  "h)†Centre de recollida i transferËncia: instal∑laciÛ en la qual es descarreguen i emmagatzemen els residus per a transportar-los a un altre lloc perquË se'n faci la valoritzaciÛ o la disposiciÛ del rebuig, amb agrupament previ o sense.

  i)†Residus industrials: materials sÚlids, gasosos o lÌquids resultants d'un procÈs de fabricaciÛ, de transformaciÛ, d'utilitzaciÛ, de consum o de neteja el productor o posseÔdor dels quals tÈ voluntat de desprendre-se'n i que, d'acord amb aquesta Llei, no poden Èsser considerats residus municipals.

 4. †Es deixen sense contingut els annexos I i II de la Llei 6/1993.

Article 2

ModificaciÛ de l'article 5 de la Llei 6/1993

Es modifica l'apartat 2 de l'article 5 de la Llei 6/1993, que resta redactat de la manera seg¸ent:

2.†TambÈ s'han de regular per disposiciÛ reglament‡ria les diferents activitats de gestiÛ de residus.

Article 3

ModificaciÛ de l'article 6 de la Llei 6/1993

Es modifica l'article 6 de la Llei 6/1993, que resta redactat de la manera seg¸ent:

"Article 6. Programa general

"1.†El Govern ha d'elaborar un programa de coordinaciÛ del conjunt d'accions necess‡ries per a promoure:

"a)†La prevenciÛ i la minimitzaciÛ dels residus i de llur perillositat.

"b)†La reutilitzaciÛ dels residus.

"c)†La recollida selectiva dels residus.

"d)†El reciclatge i altres formes de valoritzaciÛ dels residus.

"e)†La valoritzaciÛ energËtica dels residus.

"f)†La disposiciÛ del rebuig.

"g)†La regeneraciÛ dels sÚls i dels espais degradats.

2.†En l'ordre jer‡rquic establert, les accions especificades per l'apartat 1 tenen el car‡cter de priorit‡ries en la polÌtica ambiental de l'AdministraciÛ de la Generalitat i de les entitats locals en aquesta matËria.

Article 4

AddiciÛ de l'article 6 bis a la Llei 6/1993

S'afegeix un article 6 bis a la Llei 6/1993, amb el text seg¸ent:

"Article 6 bis. Mesures d'actuaciÛ

"Les mesures que l'AdministraciÛ de la Generalitat adopti en el marc d'aquesta Llei han de tenir els objectius seg¸ents:

"a)†Informar i assessorar sobre la utilitzaciÛ de tecnologia adequada per a aconseguir la minimitzaciÛ progressiva dels residus i fomentar-ne el tractament en origen.

"b)†Fomentar la valoritzaciÛ de residus per a obtenir-ne primeres matËries o energia, o bÈ per a qualsevol altra utilitzaciÛ.

"c)†Evitar l'abandonament incontrolat dels residus i restaurar les ‡rees degradades per desc‡rregues incontrolades.

"d)†Prevenir les dificultats de la disposiciÛ del rebuig de determinats residus.

"e)†Promoure el desenvolupament de les infraestructures fÌsiques i de gestiÛ necess‡ries, sia directament sia mitjanÁant la cooperaciÛ amb altres organismes p˙blics o privats.

"f)†Fomentar i impulsar sistemes organitzats de gestiÛ de residus.

g)†Qualsevol altre que derivi de l'aplicaciÛ de la normativa b‡sica estatal i la normativa comunit‡ria.

Article 5

ModificaciÛ de l'article 8 de la Llei 6/1993

Es modifica l'apartat 3 de l'article 8 de la Llei 6/1993, que resta redactat de la manera seg¸ent:

3.†La disposiciÛ del Govern que imposi als municipis la recollida selectiva addicional a la que estableix l'article 47 s'ha de sotmetre prËviament a la ComissiÛ de Govern Local de Catalunya.

Article 6

ModificaciÛ de l'article 10 de la Llei 6/1993

 1. †Es modifica el tÌtol de l'article 10 de la Llei 6/1993, que resta redactat de la manera seg¸ent:

  Reciclatge i valoritzaciÛ material.

 2. †Es modifica l'apartat 1 de l'article 10 de la Llei 6/1993, que resta redactat de la manera seg¸ent:

  "1.†Per al reciclatge i la valoritzaciÛ dels residus, s'han de promoure:

  "a)†Plantes de reciclatge i de tractament per a determinades matËries o subst‡ncies.

  "b)†MËtodes, sistemes i tËcniques de recuperaciÛ de subproductes.

  "c)†Canals i mecanismes de comercialitzaciÛ de les subst‡ncies, les matËries i els subproductes recuperats.

  d)†Altres accions dirigides a obtenir primeres matËries secund‡ries o a utilitzar els residus com a font d'energia.

Article 7

ModificaciÛ de l'article 11 de la Llei 6/1993

Es modifica el tÌtol de l'article 11 de la Llei 6/1993, reguladora dels residus, que resta redactat de la manera seg¸ent:

ValoritzaciÛ energËtica.

Article 8

ModificaciÛ de l'article 13 de la Llei 6/1993

Es modifica la lletra c de l'article 13 de la Llei 6/1993, que resta redactada de la manera seg¸ent:

c)†Aquests programes s'han de revisar periÚdicament d'acord amb el termini que s'hi especifiqui, que no pot excedir la vigËncia de sis anys.

Article 9

ModificaciÛ de l'article 14 de la Llei 6/1993

S'afegeix un apartat 3 a l'article 14 de la Llei 6/1993, amb el text seg¸ent:

3.†L'aprovaciÛ per l'AdministraciÛ dels projectes d'instal∑lacions per a disposar del rebuig i valoritzar residus porta implÌcita la declaraciÛ d'utilitat p˙blica i la necessitat d'ocupaciÛ dels terrenys i els edificis afectats corresponents als efectes de l'expropiaciÛ forÁosa. Als mateixos efectes expropiatoris, en el cas que les persones interessades no facin les modificacions o les ampliacions proposades per l'AdministraciÛ de la Generalitat, l'eliminaciÛ i l'aprofitament dels residus han d'Èsser declarats d'interËs social.

Article 10

ModificaciÛ de l'article 16 de la Llei 6/1993

Es modifica l'apartat 3 de l'article 16 de la Llei 6/1993, que resta redactat de la manera seg¸ent:

3.†La gestiÛ dels residus en l'origen s'ha d'incloure en l'autoritzaciÛ o la llicËncia administrativa ambiental necess‡ria per a l'exercici de l'activitat que genera els residus. En el control que es fa en el moment de posar en funcionament l'activitat s'ha de verificar el compliment de les condicions establertes en l'autoritzaciÛ o la llicËncia ambiental referides a la gestiÛ dels residus.

Article 11

ModificaciÛ de l'article 17 de la Llei 6/1993

Es modifica l'article 17 de la Llei 6/1993, que resta redactat de la manera seg¸ent:

"1.†SÛn obligacions dels productors i dels posseÔdors de residus:

"a)†Garantir que els residus que generin o posseeixin siguin gestionats d'acord amb les prescripcions d'aquesta Llei.

"b)†Fer-se c‡rrec dels costos de les operacions de gestiÛ dels residus que generin o posseeixin.

"c)†Les altres imposades per aquesta Llei i per les disposicions especÌfiques o complement‡ries que regulin determinades categories de residus.

"2.†Els productors de residus, prenent en consideraciÛ els condicionants que imposen els processos de producciÛ actuals i la tecnologia disponible, han de:

"a)†Aplicar tecnologies que permetin la reducciÛ de la producciÛ de residus.

"b)†Aplicar les tËcniques mÈs adequades per a eliminar les subst‡ncies perilloses contingudes en els residus.

3.†Els productors i els posseÔdors de residus han de facilitar a l'AdministraciÛ la informaciÛ, la inspecciÛ, la presa de mostres i la supervisiÛ que aquesta cregui convenients per a assegurar el compliment de les mesures adoptades en aplicaciÛ d'aquesta Llei.

Article 12

ModificaciÛ de l'article 18 de la Llei 6/1993

Es modifica l'article 18 de la Llei 6/1993, que resta redactat de la manera seg¸ent:

"1.†SÛn obligacions dels gestors de residus:

"a)†Obtenir prËviament les llicËncies i les autoritzacions preceptives per a la construcciÛ de les instal∑lacions i l'exercici de les activitats.

"b)†Constituir i dipositar una fianÁa suficient per a complir les obligacions adquirides amb relaciÛ al desenvolupament de l'activitat i per a pagar les sancions imposades d'acord amb el que disposa aquesta Llei, i, si escau, subscriure la pÚlissa d'asseguranÁa corresponent, per a respondre dels danys i perjudicis ocasionats i per a regenerar els recursos naturals o els espais degradats.

"c)†Circumscriure l'activitat, si escau, a les ‡rees o les zones territorials prefixades.

"d)†Les altres imposades especÌficament per aquesta Llei i per les disposicions particulars o complement‡ries que regulin determinades categories de residus.

"2.†Els gestors han de garantir que les operacions de gestiÛ es duen a terme sense posar en perill la salut de les persones; sense emprar procediments ni mËtodes que perjudiquin el medi ambient, que originin riscos per a l'aire, l'aigua o el sÚl, la flora i la fauna, o que provoquin molËsties per sorolls i olors, que tinguin un impacte mÌnim o assumible quant a sorolls i olors i que aixÚ sigui quantificable, i sense atemptar contra el paisatge ni contra els espais i els elements especialment protegits.

"3.†Els gestors de residus han de facilitar a l'AdministraciÛ la informaciÛ, la inspecciÛ, la presa de mostres i la supervisiÛ que aquesta cregui convenients per a assegurar el compliment de les mesures adoptades en aplicaciÛ d'aquesta Llei.

4.†Les persones fÌsiques o jurÌdiques que duen a terme operacions de recollida i transport de residus industrials dins de Catalunya i de residus especials de qualsevol origen inclosos en l'‡mbit d'aplicaciÛ d'aquesta Llei han de tenir l'autoritzaciÛ prËviament a l'inici de l'activitat respectiva de l'AgËncia de Residus de Catalunya i han d'estar inscrites en el Registre de transportistes.

Article 13

ModificaciÛ de l'article 20 de la Llei 6/1993

Es modifiquen els apartats 2 i 4 de l'article 20 de la Llei 6/1993, que resten redactats de la manera seg¸ent:

2.†La comercialitzaciÛ dels subproductes es pot dur a terme per mitj‡ de la borsa de subproductes. Les transaccions de subproductes han d'Èsser comunicades a l'AgËncia de Residus de Catalunya pels venedors i els compradors als efectes de la declaraciÛ prËvia de subproducte. L'AgËncia de Residus de Catalunya i els usuaris de la borsa han de garantir la confidencialitat de les dades obtingudes.

4.†Les operacions de reciclatge i de tractament en plantes externes estan sotmeses a les determinacions dels articles 21, 22, 23, 24 i 25, i a les que resultin del desplegament reglamentari d'aquesta Llei.

Article 14

AddiciÛ de l'article 27 bis a la Llei 6/1993

S'afegeix un article 27 bis a la Llei 6/1993, amb el text seg¸ent:

"Article 27 bis. Fons econÚmic

Els ajuntaments i els consells comarcals en el territori dels quals hi ha una instal∑laciÛ de tractament de residus industrials especials consistent en una planta de tractament fisicoquÌmic, incineraciÛ o deposiciÛ controlada participen en el rËgim de prestaciÛ del servei complint les funcions de control i vigil‡ncia de la instal∑laciÛ corresponent i sÛn beneficiaris de les accions socials i econÚmiques directament orientades a millorar la qualitat de vida de llurs ciutadans. Aquests ajuntaments sÛn tambÈ beneficiaris d'un fons consistent en una aportaciÛ econÚmica de car‡cter variable, determinada per reglament en funciÛ del sistema de la instal∑laciÛ i del nombre de tones que tracta anualment.

Article 15

ModificaciÛ de l'article 28 de la Llei 6/1993

Es modifica l'article 28 de la Llei 6/1993, que resta redactat de la manera seg¸ent:

"1.†Els sistemes de disposiciÛ del rebuig dels residus sÛn els inclosos en l'annex II.A de la DecisiÛ de la ComissiÛ 96/350/CEE, publicats en l'annex 1.B de l'Ordre MAM/304/2002.

2.†Les activitats de disposiciÛ del rebuig dels residus en plantes externes resten sotmeses a la intervenciÛ administrativa ambiental corresponent.

Article 16

ModificaciÛ de l'article 29 de la Llei 6/1993

Es modifica l'article 29 de la Llei 6/1993, que resta redactat de la manera seg¸ent:

"1.†A efectes de la disposiciÛ del rebuig i atenent llurs caracterÌstiques, els residus es classifiquen en:

"a)†Residus especials.

"b)†Residus no especials.

"c)†Residus inerts.

"2.†SÛn residus especials els residus qualificats com a perillosos per la normativa b‡sica de l'Estat i per la normativa comunit‡ria.

"3.†SÛn residus no especials els residus no classificats com a especials o com a inerts.

4.†SÛn residus inerts els residus que no experimenten transformacions fÌsiques, quÌmiques o biolÚgiques significatives. Els residus inerts no sÛn residus solubles ni combustibles, ni reaccionen fÌsicament ni quÌmicament de cap altra manera, ni sÛn biodegradables, ni afecten negativament les altres matËries amb les quals entren en contacte de manera que contaminin el medi o perjudiquin la salut humana. La lixiviabilitat total, el contingut de contaminants dels residus i l'ecotoxicitat del lixiviat han d'Èsser insignificants i no han de comportar cap risc per a la qualitat de les aig¸es superficials o subterr‡nies.

Article 17

ModificaciÛ de l'article 30 de la Llei 6/1993

Es modifica l'article 30 de la Llei 6/1993, que resta redactat de la manera seg¸ent:

"Article 30. ClassificaciÛ dels dipÚsits controlats

"1.†Els dipÚsits controlats es classifiquen segons la classe de residus que s'hi dipositen.

"2.†Un mateix dipÚsit controlat pot rebre una classificaciÛ m˙ltiple sempre que es gestioni en zones separades i cada zona compleixi els requisits especÌfics de la seva classe.

3.†S'han de fixar per disposiciÛ reglament‡ria les condicions amb quË es pot autoritzar el sistema de codeposiciÛ.

Article 18

ModificaciÛ de l'article 32 de la Llei 6/1993

Es modifica l'article 32 de la Llei 6/1993, que resta redactat de la manera seg¸ent:

"Article 32. Residus no admissibles en dipÚsit controlat

"1.†En cap cas no es poden dipositar en un dipÚsit controlat els residus seg¸ents:

"a)†Els residus en estat lÌquid, llevat del cas que siguin compatibles amb el tipus de residus acceptables en cada dipÚsit controlat determinat, ateses les seves caracterÌstiques.

"b)†Els residus que, en les condicions d'abocament, siguin explosius, corrosius, oxidants, f‡cilment inflamables o inflamables, tal com sÛn definits per la Directiva 91/689/CEE.

"c)†Els residus infecciosos, procedents de centres mËdics o veterinaris, tal com sÛn definits per la Directiva 91/689/CEE, i els residus del grup 14 de l'annex I.A de l'esmentada Directiva.

"d)†Els pneum‡tics usats sencers i trossejats, en els termes que estableix la Directiva 99/31/CE.

"e)†Qualsevol altre residu, quan aixÌ ho estableixi la normativa b‡sica estatal i la comunit‡ria.

"f)†Es limita la deposiciÛ en abocador al rebuig provinent dels residus municipals.

"2.†No es permet cap diluciÛ dels residus amb l'objecte de complir els criteris per a llur acceptaciÛ, ni abans ni durant les operacions que es facin al dipÚsit controlat.

3.†No es permet cap diluciÛ dels residus amb l'objecte de complir els criteris per a llur acceptaciÛ, ni abans ni durant les operacions d'abocament.

Article 19

ModificaciÛ de l'article 38 de la Llei 6/1993

S'afegeix un apartat 4 a l'article 38 de la Llei 6/1993, amb el text seg¸ent:

4.†Sens perjudici del que disposen els apartats 1, 2 i 3, els ens locals competents poden obligar els posseÔdors de residus que, per llurs caracterÌstiques, esdevinguin perillosos o difÌcils de recollir, transportar, valoritzar o eliminar a gestionar-los per si mateixos o a adoptar les mesures necess‡ries per a facilitar-ne la gestiÛ. Els ens locals han de fonamentar les obligacions que derivin d'aquest apartat en raons justificades i basades en les caracterÌstiques dels residus i en la incidËncia que tenen sobre els serveis municipals, la via p˙blica o el medi ambient.

Article 20

ModificaciÛ de l'article 40 de la Llei 6/1993

Es modifica la lletra a de l'article 40 de la Llei 6/1993, que resta redactada de la manera seg¸ent:

a)†La instal∑laciÛ i l'exercici de l'activitat estan subjectes a la intervenciÛ administrativa ambiental corresponent i, si escau, a la declaraciÛ d'impacte ambiental, d'acord amb la normativa vigent reguladora de l'avaluaciÛ d'impacte ambiental.

Article 21

ModificaciÛ de l'article 41 de la Llei 6/1993

Es modifica l'apartat 2 de l'article 41 de la Llei 6/1993, que resta redactat de la manera seg¸ent:

2.†En el marc de la intervenciÛ administrativa ambiental de les activitats, els ajuntaments han de vetllar perquË totes les activitats productores de residus emplaÁades en el propi terme municipal, i tambÈ les activitats de gestiÛ de residus que s'hi despleguin, compleixin estrictament les determinacions d'aquesta Llei.

Article 22

ModificaciÛ de l'article 47 de la Llei 6/1993

Es modifica l'article 47 de la Llei 6/1993, que resta redactat de la manera seg¸ent:

"1.†Per tal d'afavorir el reciclatge i la valoritzaciÛ dels residus municipals, els municipis de mÈs de cinc mil habitants de dret han d'instaurar la recollida selectiva en el servei de gestiÛ dels residus municipals. No obstant aixÚ, en matËria de residus d'envasos, regeix la normativa especÌfica aplicable.

"2.†La recollida selectiva dels residus municipals s'ha d'implantar amb car‡cter obligatori pel que fa al lliurament separat al servei de recollida dels residus org‡nics.

3.†La participaciÛ dels sistemes integrats de gestiÛ de residus (SIG)†en els sistemes p˙blics de gestiÛ de residus s'ha de fer, en tot cas, en els termes establerts pels programes de gestiÛ de residus vigents a Catalunya.

Article 23

AddiciÛ de l'article 47 bis a la Llei 6/1993

S'afegeix un article 47 bis a la Llei 6/1993, amb el text seg¸ent:

"Article 47 bis. GestiÛ dels residus comercials

"1.†La persona titular d'una activitat que genera residus comercials els ha de gestionar per si mateixa, d'acord amb les obligacions prÚpies dels posseÔdors o productors de residus.

"2.†La persona titular de l'activitat ha de lliurar els residus que generi o posseeixi a un gestor o gestora autoritzat perquË se'n faci la valoritzaciÛ, si aquesta operaciÛ Ès possible, o disposiciÛ del rebuig, o bÈ s'ha d'acollir al sistema de recollida i gestiÛ que l'ens local competent estableixi per a aquest tipus de residus, incloent-hi el servei de deixalleria.

"3.†En tot cas, la persona titular de l'activitat generadora de residus comercials ha de:

"a)†Mantenir els residus en condicions adequades d'higiene i seguretat mentre els posseeixi.

"b)†Lliurar els residus en condicions adequades de separaciÛ per materials.

"c)†Suportar les despeses de gestiÛ dels residus que posseeix o genera.

d)†Tenir a disposiciÛ de l'AdministraciÛ el document que acrediti que ha gestionat correctament els residus i els justificants dels lliuraments efectuats.

Article 24

ModificaciÛ de l'article 52 de la Llei 6/1993

Es modifica l'article 52 de la Llei 6/1993, que resta redactat de la manera seg¸ent:

"Article 52. DenominaciÛ i car‡cter

"1.†L'AgËncia de Residus de Catalunya Ès una entitat de dret p˙blic, regulada per l'article 1.b del Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refÛs de la Llei 4/1985, del 29 de marÁ, de l'Estatut de l'empresa p˙blica catalana.

"2.†L'AgËncia de Residus de Catalunya gaudeix de personalitat jurÌdica prÚpia i plena capacitat d'obrar i ajusta la seva activitat al dret privat, sens perjudici de l'aplicaciÛ de les normes de dret administratiu en els supÚsits en quË exerceix funcions i potestats p˙bliques.

3.†L'AgËncia de Residus de Catalunya s'adscriu al Departament de Medi Ambient.

Article 25

ModificaciÛ de l'article 53 de la Llei 6/1993

Es modifica l'article 53 de la Llei 6/1993, que resta redactat de la manera seg¸ent:

"1.†L'AgËncia de Residus de Catalunya Ès l'entitat responsable de l'assoliment dels objectius fixats per l'article 2 i de l'execuciÛ del programa d'acciÛ de la Generalitat que ordena l'article 6.

"2.†Correspon tambÈ a l'AgËncia de Residus de Catalunya l'exercici de les competËncies i les funcions que li atribueix la normativa vigent, de les que li encomani el Govern i de les seg¸ents:

"a)†Elaborar programes sectorials en matËria de residus.

"b)†Fomentar programes i projectes de recerca i desenvolupament (R+D)†que tinguin per objecte el desenvolupament de tecnologies netes en els processos productius i de gestiÛ.

"c)†Donar incentius a les inversions que tinguin per objecte reduir la generaciÛ de residus, recuperar-ne i reutilitzar-ne.

"d)†Impulsar les empreses productores a consumir matËries i subst‡ncies recuperades o transformades com a primeres matËries, energia o combustible.

"e)†Elaborar programes especÌfics per a reutilitzar i eliminar olis usats i per a eliminar policlorobifenils i policloroterfenils.

3.†L'AgËncia de Residus de Catalunya pot imposar el tractament en origen dels residus especials que generen determinades ind˙stries si el volum i les caracterÌstiques d'aquests ho permeten i ho fan aconsellable, sempre que no hi hagi altres empreses que puguin tractar-los.

Article 26

ModificaciÛ de l'article 55 de la Llei 6/1993

Es modifica l'article 55 de la Llei 6/1993, que resta redactat de la manera seg¸ent:

"Article 55. OrganitzaciÛ i representaciÛ

"1.†Els Úrgans de govern de l'AgËncia de Residus de Catalunya sÛn:

"a)†El Consell de DirecciÛ.

"b)†El president o presidenta.

"c)†El gerent o la gerent.

2.†La representaciÛ de l'AgËncia de Residus de Catalunya Ès exercida pel seu president o presidenta.

Article 27

ModificaciÛ de l'article 56 de la Llei 6/1993

Es modifica la lletra c de l'apartat 1 de l'article 56 de la Llei 6/1993, que resta redactada de la manera seg¸ent:

c)†Els vocals seg¸ents: set representants dels departaments de la Generalitat, nomenats pel Govern; set representants dels ens locals de Catalunya, un d'ells designat per l'Entitat Metropolitana dels Serveis Hidr‡ulics i del Tractament de Residus i els altres sis designats per les dues associacions d'ens locals mÈs representatives de Catalunya; el director o directora general de Qualitat Ambiental; el gerent o la gerent de l'AgËncia de Residus de Catalunya; el gerent o la gerent de l'AgËncia Catalana de l'Aigua; dos representants sindicals, designats pels sindicats mÈs representatius; dos representants empresarials, designats per les associacions empresarials mÈs representatives; un representant del Consell de Cambres de Catalunya; un expert en la matËria de residus, nomenat pel conseller o consellera de Medi Ambient; un representant de les entitats ecologistes de Catalunya, nomenat pel conseller o consellera de Medi Ambient, i un representant de cadascuna de les dues organitzacions professionals agr‡ries mÈs representatives.

Article 28

ModificaciÛ de l'article 57 de la Llei 6/1993

Es modifica l'article 57 de la Llei 6/1993, que resta redactat de la manera seg¸ent:

"Article 57. RËgim de funcionament del Consell de DirecciÛ

El Consell de DirecciÛ se subjecta, pel que fa al funcionament, a les normes sobre els Úrgans col∑legiats de l'AdministraciÛ de la Generalitat, que estableix la Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organitzaciÛ, procediment i rËgim jurÌdic de l'AdministraciÛ de la Generalitat.

Article 29

ModificaciÛ de l'article 58 de la Llei 6/1993

Es modifica la lletra c de l'apartat 1 de l'article 58 de la Llei 6/1993, que resta redactada de la manera seg¸ent:

c)†Elaborar l'avantprojecte de pressupost d'actuaciÛ i de capital de l'AgËncia de Residus de Catalunya, per a elevar-lo tambÈ al Departament d'Economia i Finances, amb l'informe previ del Departament de Medi Ambient.

Article 30

ModificaciÛ de l'article 60 de la Llei 6/1993

Es modifica l'apartat 1 de l'article 60 de la Llei 6/1993, que resta redactat de la manera seg¸ent:

1.†El gerent o la gerent dirigeix el funcionament de l'AgËncia de Residus de Catalunya, sota les directrius i les instruccions del Consell de DirecciÛ. …s nomenat i separat pel president o presidenta de l'AgËncia, un cop escoltat el Consell de DirecciÛ.

Article 31

ModificaciÛ de l'article 63 de la Llei 6/1993

 1. †Es modifica l'apartat 1 de l'article 63 de la Llei 6/1993, que resta redactat de la manera seg¸ent:

  1.†Constitueixen el patrimoni de l'AgËncia de Residus de Catalunya els bÈns que li sÛn adscrits i els bÈns i els drets de qualsevol naturalesa que produeixi o adquireixi.

 2. †Es modifica l'apartat 2 de l'article 63 de la Llei 6/1993, que resta redactat de la manera seg¸ent:

  2.†Els bÈns adscrits a l'AgËncia de Residus de Catalunya per a exercir les seves funcions es regeixen pel que estableix el Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refÛs de la Llei 4/1985, de 29 de marÁ, de l'Estatut de l'empresa p˙blica catalana.

 3. †Es modifica l'apartat 3 de l'article 63 de la Llei 6/1993, que resta redactat de la manera seg¸ent:

  "3.†L'AgËncia de Residus de Catalunya, per al compliment dels seus fins, disposa dels mitjans econÚmics seg¸ents:

  "a)†Els productes i les rendes del seu patrimoni i d'altres ingressos de dret privat, i qualsevol altre que li pugui correspondre.

  "b)†Els rendiments de l'explotaciÛ dels serveis objecte de concessiÛ.

  "c)†Les assignacions que puguin establir cada any els pressupostos de l'Estat, els de la Generalitat i els de les corporacions locals.

  "d)†El producte de les sancions i de les taxes i els tributs que s'imposin i que no es refereixin als residus municipals i assimilables gestionats pels ens locals.

  e)†Els recursos procedents de l'endeutament i de l'emissiÛ de deute.

Article 32

AddiciÛ de l'article 65 bis a la Llei 6/1993

S'afegeix un article 65 bis a la Llei 6/1993, amb el text seg¸ent:

"TÌtol II. AgËncia de Residus de Catalunya

"Article 65 bis

"Consell Assessor de la GestiÛ de Residus Industrials de Catalunya

"1.†El Consell Assessor de la GestiÛ de Residus Industrials de Catalunya, format per un mÌnim de cinc experts de prestigi reconegut en el camp de les ciËncies del medi, especialitzats en disciplines relacionades directament amb la problem‡tica dels residus industrials i que duen a terme llur tasca en departaments universitaris o en centres de recerca, p˙blics o privats, actua com a Úrgan assessor de l'AgËncia de Residus de Catalunya. Aquests experts han d'Èsser nomenats pel Govern, quatre dels quals a proposta del Consell Interuniversitari de Catalunya i un a proposta de l'Institut d'Estudis Catalans.

"2.†El Consell Assessor de la GestiÛ de Residus Industrials de Catalunya compleix la funciÛ d'emetre informes sobre les q¸estions seg¸ents:

"a)†Els projectes d'instal∑lacions que executi l'AgËncia de Residus de Catalunya.

"b)†Els criteris d'identificaciÛ i caracteritzaciÛ dels residus especials.

"c)†Els programes especÌfics per a reduir la producciÛ de residus especials.

d)†Qualsevol altra que sotmetin a la seva consideraciÛ l'Agencia de Residus de Catalunya o el Govern.

Article 33

ModificaciÛ de l'article 68 de la Llei 6/1993

Es modifica la lletra a de l'article 68 de la Llei 6/1993, que resta redactada de la manera seg¸ent:

a)†L'exercici d'activitats sense obtenciÛ de llicËncia, autoritzaciÛ, permÌs, concessiÛ o declaraciÛ d'impacte ambiental, o incomplint les condicions imposades, si fos determinant de danys o perjudicis reals al medi ambient.

Article 34

ModificaciÛ de l'article 69 de la Llei 6/1993

 1. †Es deixa sense contingut la lletra d de l'article 69 de la Llei 6/1993.

 2. †Es modifica la lletra j de l'article 69 de la Llei 6/1993, que resta redactada de la manera seg¸ent:

j)†L'incompliment de les condicions imposades per les autoritzacions, les llicËncies o els permisos per a l'exercici d'activitats a les explotacions ramaderes respecte a la gestiÛ dels animals morts i els excrements sÚlids i lÌquids.

Article 35

ModificaciÛ de l'article 85 de la Llei 6/1993

Es modifica l'article 85 de la Llei 6/1993, que resta redactat de la manera seg¸ent:

"1.†SÛn responsables de les infraccions tipificades per aquesta Llei tots aquells qui han participat en la comissiÛ del fet infractor per qualsevol tÌtol, siguin persones fÌsiques o jurÌdiques.

"2.†Si el productor o productora o el posseÔdor o posseÔdora de residus en lliura a tercers que no tenen l'autoritzaciÛ necess‡ria o en lliura incomplint les condicions establertes per aquesta Llei, ha de respondre solid‡riament amb ells dels perjudicis que es produeixin per causa dels residus i de les sancions que escaigui d'imposar d'acord amb el que estableix aquesta Llei.

3.†Aquesta regulaciÛ s'entÈn sens perjudici de la corresponent responsabilitat civil i penal que pugui derivar de la comissiÛ de la infracciÛ.

Article 36

ModificaciÛ de l'annex III de la Llei 6/1993

Es modifica l'annex III de la Llei 6/1993, que resta redactat de la manera seg¸ent:

"Annex III

"Servei de deixalleria

"1.†RelaciÛ b‡sica dels residus municipals domiciliaris i comercials que es poden admetre en el servei de deixalleria:

"1.1.†Residus especials:

"a)†Fluorescents i llums de vapor de mercuri.

"b)†Bateries.

"c)†Dissolvents.

"d)†Pintures.

"e)†Vernissos.

"f)†Piles i acumuladors.

"g)†ElectrodomËstics que contenen subst‡ncies perilloses.

"1.2.†Residus no especials i inerts:

"a)†Paper i cartÛ.

"b)†Vidre.

"c)†Pl‡stics.

"d)†Ferralla i metalls.

"e)†Fustes.

"f)†TËxtils.

"g)†ElectrodomËstics que no contenen subst‡ncies perilloses.

"h)†Pneum‡tics.

"i)†Enderrocs d'obres menors i reparaciÛ domicili‡ria.

2.†El reglament del servei, aprovat per l'entitat local que en sigui titular, ha d'establir les condicions en quË els residus hi han d'Èsser lliurats per llurs productors o posseÔdors i pot limitar la relaciÛ de residus admesos quan disposi d'un altre sistema adequat per a fer-ne la recollida selectiva.

Disposicions addicionals

Primera

Canvi de nom de la Junta de Residus

La Junta de Residus passa a denominar-se AgËncia de Residus de Catalunya. Les disposicions de les normes vigents referides a la Junta de Residus s'han d'entendre referides a la nova denominaciÛ.

Segona

TransferËncia de competËncies en matËria d'envasos domËstics i residus d'envasos

En virtut del que estableix l'article 150.2 de la ConstituciÛ, el Govern ha de presentar al Parlament, en el termini de sis mesos des de la promulgaciÛ d'aquesta Llei, un projecte de proposiciÛ de llei a presentar davant la Mesa del CongrÈs dels Diputats per tal d'obtenir, de conformitat amb l'article 87.2 de la ConstituciÛ, la transferËncia de la competËncia d'ordenaciÛ en matËria d'envasos domËstics i residus d'envasos.

Tercera

Col∑laboraciÛ i cooperaciÛ per a promoure campanyes de sensibilitzaciÛ

El Govern ha de fomentar la col∑laboraciÛ i la cooperaciÛ amb les altres administracions i amb la societat civil per tal de promoure campanyes de sensibilitzaciÛ, de difusiÛ i d'educaciÛ ambientals, i tambÈ de divulgaciÛ i de col∑laboraciÛ ciutadana.

DisposiciÛ derogatÚria

 1. †Resta derogat el Decret legislatiu 2/1991, del 26 de setembre, pel qual s'aprova la refosa dels textos legals vigents en matËria de residus industrials.

 2. †Resten derogades les disposicions de rang igual o inferior que contravinguin a les determinacions d'aquesta Llei.

Disposicions finals

Primera

ActualitzaciÛ i revisiÛ de l'annex III de la Llei 6/1993

S'habilita el Govern per a actualitzar i revisar l'annex III de la Llei 6/1993 quan s'hagi d'adaptar a la normativa b‡sica estatal i a la normativa comunit‡ria.

Segona

Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor l'1 de gener de 2004.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicaciÛ aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 13 de juny de 2003

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Ramon Espadaler i Parcerisas

Conseller de Medi Ambient