LLEI 13/2009, del 22 de juliol, de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Data d'entrada en vigor:27 de agost de 2009
Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

LLEI

13/2009, del 22 de juliol, de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

El President de la Generalitat

de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

L'objecte d'aquesta llei és crear l'Agència de l'Habitatge de Catalunya amb la finalitat de disposar d'una eina administrativa que faciliti la resposta de la Generalitat als reptes actuals existents a Catalunya sobre una matèria tan estratègica com l'habitatge, expressats en el Pacte nacional per a l'habitatge 2007-2016. Una de les mesures del Pacte és la creació de l'Agència com a instrument per a tractar el creixement i la diversificació de les responsabilitats públiques en matèria d'habitatge d'una manera articulada i coherent. La fita essencial d'aquest procés ha estat la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l'habitatge, que ha d'ésser la peça clau de la nova política de la Generalitat en aquest àmbit, i ara, per mitjà de la present llei, es crea un instrument organitzatiu que ha de permetre una execució adequada d'aquesta política. La Llei s'aprova a l'empara de les competències de la Generalitat en matèria d'habitatge, d'acord amb el que disposen l'article 137 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i l'article 148.1 de la Constitució espanyola.

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya, d'acord amb les tendències organitzatives del sector públic més recents, garanteix la possibilitat de combinar amb agilitat les diverses tècniques de dret públic i de dret privat que ofereix l'ordenament jurídic. D'aquesta manera, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha de permetre que la Generalitat disposi d'una estructura organitzativa amb la força suficient per a desplegar les polítiques d'habitatge d'acord amb l'objectiu estratègic de plena eficàcia i de màxima proximitat a les diverses parts del territori.

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya, en l'àmbit de les seves funcions, ha d'executar les polítiques i les decisions estratègiques del departament competent en matèria d'habitatge, la qual cosa n'ha d'ésser l'objectiu principal.

Aquesta llei consta de vint articles, estructurats en set capítols, tres disposicions addicionals, quatre disposicions transitòries, una disposició derogatòria i tres disposicions finals.

El capítol I regula la naturalesa jurídica i els objectius de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya amb la intenció d'evidenciar que es tracta d'un òrgan dinàmic, versàtil i flexible per a poder donar una resposta moderna, eficaç i eficient a les necessitats i la problemàtica en matèria d'habitatge a Catalunya.

El capítol II tracta d'una manera integral de totes les funcions atribuïdes a l'Agència i del seu àmbit d'actuació. Es permet, igualment, l'ampliació o la modulació d'aquestes funcions mitjançant les diverses tècniques jurídiques que siguin a l'abast del nou ens.

L'organització de l'Agència es regula en el capítol III, que en defineix els òrgans de govern i de gestió per a poder dur a terme els objectius pretesos i les funcions encomanades.

El capítol IV estableix el règim jurídic de l'Agència, en una clara manifestació de la flexibilitat que se li atribueix per a poder contractar altres empreses, organismes i consorcis, o participar-hi, i disposa el règim d'impugnació d'actes, conseqüència de les potestats de resolució, inspecció i sanció que també se li atribueixen. Així mateix, es regula la composició mixta de l'Agència amb personal laboral i funcionari, en una mostra del seu caràcter dinàmic i flexible.

El capítol V regula les relacions entre l'Agència i el departament competent en matèria d'habitatge, basades, necessàriament, en el contracte programa, que ha d'establir els objectius i el finançament de l'Agència.

El pressupost i el control econòmic i financer de l'Agència es tracten en el capítol VI.

El capítol VII estableix la dissolució de l'Agència com a entitat amb personalitat jurídica pròpia.

En la part final de la Llei, la primera disposició addicional regula la incorporació dels béns de l'Institut Català del Sòl al patrimoni de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya; la segona regula les funcions d'altres entitats en matèria d'habitatge, i la tercera indica que l'Agència s'ha de dotar amb serveis jurídics propis. Les disposicions transitòries introduïdes en aquesta llei aborden l'assumpció per l'Agència d'una part de les activitats i les funcions que fins ara desenvolupava la secretaria competent en matèria d'habitatge, i de la totalitat de les que desenvolupa l'empresa pública Administració, Promoció i Gestió, SA (Adigsa); la situació del personal funcionari i laboral de l'Agència, i el tractament dels procediments administratius en tramitació. Finalment, s'incorpora una disposició derogatòria i tres disposicions finals, la primera de les quals regula l'aprovació dels estatuts de l'Agència; la segona, el règim competencial en matèria sancionadora, i la tercera, l'entrada en vigor de la Llei.

Capítol I

Disposicions generals

Article 1

Creació i naturalesa jurídica

 1. Es crea l'Agència de l'Habitatge de Catalunya com a entitat de dret públic de la Generalitat amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d'obrar i patrimoni propi per a assolir els seus objectius.

 2. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya s'adscriu al departament competent en matèria d'habitatge i actua sota les directrius d'aquest. El departament exerceix el control d'eficàcia i d'eficiència de l'activitat de l'Agència d'acord amb els termes del contracte programa que han de formalitzar ambdues parts.

Article 2

Objectius i principis d'actuació

 1. Els objectius de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya són executar i gestionar les polítiques d'habitatge que són competència de la Generalitat i, especialment, executar les actuacions públiques de la Generalitat amb relació al creixement de la població satisfent-ne les necessitats en matèria d'habitatge i garantint la proximitat al territori.

 2. La gestió integrada de les actuacions públiques en matèria d'habitatge s'ha de desenvolupar d'acord amb els principis de subsidiarietat, coordinació, cooperació i col·laboració amb els ens locals, i en concertació, si escau, amb altres ens de caràcter públic o privat.

Capítol II

Funcions de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

Article 3

Funcions

 1. Corresponen a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya les funcions següents:

  1. Gestionar, executar, coordinar i difondre els ajuts que el departament competent en matèria d'habitatge encomana a l'Agència, inclosos, entre altres, els ajuts destinats a la promoció, el foment i la compra d'habitatges amb protecció oficial, al lloguer i a la rehabilitació d'habitatges i edificis d'habitatges, i a la mediació social en l'àmbit del lloguer privat.

  2. Administrar i gestionar el parc d'habitatges de titularitat de la Generalitat; les promocions d'habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer d'altres promotors públics que convinguin gestionar-los i administrar-los amb l'Agència, i l'oferta i la posada en el mercat dels habitatges privats que li siguin cedits per a destinar-los al lloguer social, en els termes previstos en els articles 68 i 69 de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l'habitatge. L'Agència pot encarregar aquestes funcions a professionals qualificats de l'àmbit privat. Si la iniciativa privada no se'n fa càrrec, l'Agència es pot responsabilitzar de l'administració i la gestió dels habitatges amb protecció oficial provinents de promocions privades i dels habitatges obtinguts per cessió i destinats al lloguer social.

  3. Executar i fer el seguiment i el control de la rehabilitació d'habitatges que l'Agència dugui a terme en virtut dels programes o els convenis en què participi.

  4. Gestionar i coordinar el Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial, d'acord amb la normativa reguladora del Registre.

  5. Tramitar, instruir i gestionar les adjudicacions d'habitatges amb protecció oficial, nous o de segona mà, que hagi de portar a terme l'Administració de la Generalitat, en els termes legalment i reglamentàriament establerts.

  6. Gestionar i executar programes socials relacionats amb l'habitatge.

  7. Construir habitatges amb protecció oficial i participar en els processos urbanístics per a urbanitzar sòls destinats a habitatges amb protecció oficial i en les operacions de remodelació de barris, quan ho requereixin els programes aprovats pel Govern i sens perjudici de les competències atribuïdes al departament competent en matèria de sòl i de remodelació urbana i de barris.

  8. Gestionar els ajuts als ajuntaments que siguin competència del departament competent en matèria d'habitatge, destinats a mantenir les oficines locals d'habitatge, a realitzar els plans locals, a declarar àrees de tempteig i retracte, a declarar àrees de conservació i rehabilitació, i a qualsevol altra actuació d'aquest tipus susceptible de rebre ajuts de la Generalitat.

  9. Gestionar i executar el programa d'inspecció tècnica d'edificis.

  10. Dur a terme la tramitació, la inspecció i el control de les cèdules d'habitabilitat que atorga directament la Generalitat, i coordinar les informacions sobre les cèdules que atorguen els ajuntaments.

  11. Gestionar els registres administratius dels agents vinculats amb l'habitatge adscrits al departament competent en aquesta matèria.

  12. Portar a terme les funcions d'inspecció i sanció en matèria d'habitatge que corresponen al departament competent en matèria d'habitatge, i també adoptar les mesures provisionals i de reconducció que estableix el règim sancionador de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l'habitatge.

  13. Dur a terme estudis sobre actuacions a executar en barris i àrees en risc de degradació.

  14. Comprovar i verificar l'aplicació de la normativa vigent aplicable en matèria d'ecoeficiència energètica dels edificis d'una manera conjunta i coordinada amb els col·legis professionals.

  15. Promoure les accions i les mesures que garanteixin l'accessibilitat física, la sostenibilitat i l'ecoeficiència tant del parc d'habitatges ja construïts com dels de nova construcció.

  16. Impulsar i promoure mesures que permetin desenvolupar la recerca, la innovació, la millora de la qualitat i l'excel·lència en la construcció d'habitatges.

  17. Evitar que cap persona resti exclosa d'un habitatge per motius econòmics i garantir l'estabilitat i la seguretat dels residents més vulnerables.

  18. Vetllar pel compliment dels paràmetres de qualitat i d'accessibilitat dels habitatges i de les mesures per a garantir-ne el bon ús, la conservació i la rehabilitació, i també revisar-los i proposar-ne de nous.

  19. Assegurar i garantir la protecció dels consumidors i els usuaris d'habitatges i la transparència del mercat immobiliari.

  20. Defensar i arbitrar amb relació a la matèria d'habitatge objecte d'aquesta llei i als drets, els deures i els criteris que han d'ésser respectats en l'exercici de les activitats de promoció, construcció, transacció i administració d'habitatges.

 2. Sens perjudici de les funcions relacionades a l'apartat 1 i per a complir els objectius que determina l'article 2, corresponen a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya totes les funcions que el Govern o el departament competent amb matèria d'habitatge li atribueixin o li encarreguin per mitjà dels instruments jurídics adients en cada cas.

 3. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya, dins del marc de la legislació en matèria d'organització i règim jurídic de les administracions públiques, de l'empresa pública i de finances públiques, pot complir les funcions que disposen els apartats 1 i 2, i les altres que se li puguin atribuir o encomanar, d'una manera directa o indirectament mitjançant els mecanismes establerts en la normativa aplicable, en particular, participant en societats, consorcis i entitats públiques i privades l'objecte de les quals sigui la realització d'activitats relacionades amb les funcions de l'Agència.

  Capítol III

  Organització de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

Article 4

Òrgans de govern

Els òrgans de govern de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya són:

 1. El president o presidenta.

 2. El Consell d'Administració.

 3. El director o directora.

Article 5

El president o presidenta

 1. El càrrec de president o presidenta de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya correspon a la persona titular de la secretaria competent en matèria d'habitatge.

 2. El president o presidenta de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya té les funcions següents:

  1. Exercir l'alta representació de l'Agència.

  2. Informar el Govern i el conseller o consellera del departament d'adscripció sobre l'activitat de l'Agència.

  3. Supervisar les activitats de l'Agència.

  4. Presidir el Consell d'Administració.

  5. Vetllar pel compliment dels acords adoptats pel Consell d'Administració.

  6. Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions del Consell d'Administració, fixar-ne l'ordre del dia, dirigir les deliberacions, dirimir els empats amb el seu vot de qualitat i visar les actes i les certificacions dels acords que s'hi adoptin.

  7. Exercir la potestat sancionadora en els termes que estableix l'article 10.

 3. El president o presidenta de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya pot delegar l'exercici de les seves funcions en el director o directora de l'Agència o en la resta d'autoritats i òrgans que en depenguin, d'acord amb la legislació de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 6

El Consell d'Administració

 1. El Consell d'Administració de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya és integrat pels membres següents, tots amb veu i vot, llevat del secretari o secretària, que té veu, però no vot:

  1. El president o presidenta, que exerceix la presidència de l'Agència.

  2. El director o directora de l'Agència.

  3. Set persones, nomenades pel Govern a proposta del conseller o consellera competent en matèria d'habitatge, que siguin alts càrrecs o formin part del personal de l'Administració de la Generalitat o de les entitats que hi estan vinculades i que estiguin relacionades, d'una manera directa o indirecta, amb l'exercici de les competències de la Generalitat en matèria de polítiques d'habitatge, edificació, sòl i urbanisme.

  4. Un representant o una representant dels treballadors de l'Agència, elegit per llurs òrgans de representació.

  5. El secretari o secretària.

 2. En la constitució del Consell d'Administració s'ha de tendir a la participació paritària de dones i homes a l'hora de nomenar els membres que no ho són per raó del càrrec.

 3. El president o presidenta del Consell d'Administració pot convidar experts en habitatge o altres persones relacionades amb aquesta matèria a participar en les sessions del Consell amb veu però sense vot.

 4. Els membres del Consell d'Administració resten sotmesos a la normativa vigent en matèria d'incompatibilitats.

 5. El funcionament del Consell d'Administració resta sotmès a la legislació aplicable a l'Administració de la Generalitat en matèria d'òrgans col·legiats.

 6. Els membres del Consell d'Administració que tenen la condició d'alt càrrec o de personal funcionari de la Generalitat no tenen dret a rebre cap retribució, llevat dels drets d'assistència i de les dietes que els puguin correspondre, d'acord amb la normativa vigent i amb els imports aplicables al personal al servei de l'Administració de la Generalitat. Als membres no funcionaris i als experts a què es refereix l'apartat 3 s'aplica aquest mateix tractament.

 7. Corresponen al Consell d'Administració de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya les funcions següents:

  1. Aprovar el reglament de règim interior de l'Agència.

  2. Aprovar els contractes programa per part de l'Agència i aplicar i executar les directrius d'actuació que s'hi estableixen.

  3. Debatre i aprovar els programes d'actuació anual i fer-ne el seguiment.

  4. Aprovar l'avantprojecte de pressupost de l'Agència.

  5. Aprovar els comptes i la memòria anual de l'Agència.

  6. Aprovar l'estructura organitzativa de l'Agència, llevat la que regulin els estatuts de l'Agència i la relativa als òrgans o les unitats al capdavant dels quals hi hagi funcionaris, en què s'aplica el que disposa la Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

  7. Vetllar per l'assoliment dels objectius assignats a l'Agència i fer-ne l'avaluació.

  8. Vetllar pel compliment dels estatuts de l'Agència.

  9. Complir totes les que no s'atribueixin o s'encomanin específicament a cap altre òrgan.

Article 7

El director o directora

 1. El director o directora de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya és la persona amb la màxima responsabilitat executiva de l'Agència.

 2. El Govern, a proposta del conseller o consellera del departament competent en matèria d'habitatge i un cop escoltat el Consell d'Administració, nomena el director o directora de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

 3. Corresponen al director o directora de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya les funcions següents:

  1. Exercir la màxima responsabilitat executiva de l'Agència.

  2. Elaborar l'avantprojecte del pressupost de l'Agència i fer el seguiment de l'execució, de conformitat amb el que estableix el contracte programa.

  3. Coordinar els programes estratègics i econòmics i definir-ne l'estratègia operativa.

  4. Dirigir i coordinar les unitats de l'Agència.

  5. Representar legalment l'Agència en les relacions jurídiques sotmeses al dret públic, privat i laboral.

  6. Autoritzar els contractes de l'Agència, en els termes que estableix l'article 15.

  7. Exercir la potestat sancionadora en els termes que estableix l'article 10.

  8. Exercir la direcció en matèria de personal i de política de recursos humans.

  9. Complir les que el Consell d'Administració o el president o presidenta li encomanin específicament.

  10. Complir les que li encomanin els estatuts de l'Agència.

 4. El director o directora de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya resta sotmès al règim de dedicació i d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.

Article 8

El secretari o secretària del Consell d'Administració

 1. El secretari o secretària del Consell d'Administració de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, que ha de tenir una titulació superior en dret, és nomenat pel president o presidenta del Consell, a proposta del director o directora de l'Agència, d'entre el personal de l'Agència.

 2. El secretari o secretària del Consell d'Administració de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya compleix les funcions que li assigna el reglament de règim interior i, específicament, les següents:

 1. Assistir a les reunions del Consell d'Administració, amb veu i sense vot, i estendre'n les actes corresponents.

 2. Expedir els certificats relatius als acords adoptats pel Consell d'Administració, a petició de qualsevol dels seus membres.

Capítol IV

Règim jurídic de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

Article 9

Règim jurídic

 1. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya es regeix pel que determinen aquesta llei i els estatuts, per la normativa reguladora de l'empresa pública catalana i per l'ordenament jurídic privat, amb les excepcions que estableix aquesta llei.

 2. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya sotmet la seva activitat en les relacions externes a les normes de dret civil, mercantil i laboral que li són aplicables, llevat dels actes i les funcions que impliquen l'exercici de potestats públiques i de les relacions amb el departament d'adscripció, que resten sotmesos al dret públic.

 3. L'exercici de les funcions i potestats de caràcter públic correspon al personal funcionari adscrit a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, sens perjudici de la participació de personal tècnic no funcionari d'acord amb el que disposen les lleis i els estatuts de l'Agència. El personal no funcionari no pot exercir, en cap cas, funcions o potestats de caràcter públic.

Article 10

Règim sancionador

 1. El president o presidenta de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya exerceix la competència d'imposar les sancions que l'article 131.1.b de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l'habitatge atribueix al conseller o consellera competent en matèria d'habitatge.

 2. El director o directora de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya és l'autoritat competent per a adoptar les mesures provisionals i de reconducció que estableixen els apartats 2 i 3 de l'article 109 de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l'habitatge, i també per a imposar les multes que l'article 131.1.c de la dita llei atribueix al director o directora general competent.

 3. L'òrgan competent per a la imposició de multes d'un import no superior a 25.000 euros a què fa referència l'article 131.1.d de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l'habitatge s'ha de determinar per reglament.

Article 11

Règim d'impugnació dels actes

 1. Els actes dictats pels òrgans de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya en l'exercici de les seves potestats administratives tenen la consideració d'actes administratius.

 2. Els actes administratius dictats pel president o presidenta i pel director o directora de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya exhaureixen la via administrativa, i contra ells es pot interposar recurs potestatiu de reposició, en els termes establerts en la legislació sobre el règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé directament recurs contenciós administratiu en els termes establerts en la legislació reguladora de la dita jurisdicció.

 3. Els actes administratius dictats pels òrgans inferiors al director o directora de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya poden ésser objecte de recurs d'alçada davant el director o directora de l'Agència, en la forma i els terminis establerts a la legislació sobre règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 4. Les reclamacions prèvies a la via civil o a la via laboral s'han de tramitar d'acord amb el que estableix la legislació sobre el règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú. En qualsevol cas, el director o directora de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya és l'òrgan competent per a resoldre les reclamacions presentades.

Article 12

Personal

 1. El personal de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya es regeix pel dret laboral, llevat dels llocs de treball que, amb relació a la naturalesa de llur contingut, i especialment si comporten l'exercici de potestats públiques, restin reservats al personal funcionari públic.

 2. Per a proveir les places reservades a funcionaris esmentades a l'apartat 1, poden ésser adscrits a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya funcionaris de l'Administració de la Generalitat, o d'altres administracions públiques, d'acord amb el que disposa la normativa aplicable en matèria de funció pública.

Article 13

Béns

Constitueixen el patrimoni de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya els béns i els drets de qualsevol naturalesa que li siguin adscrits o transferits i els que adquireixi per qualsevol títol. L'adquisició, el gaudi, la gestió i la transmissió es regeixen per la normativa pública o privada aplicable en cada cas.

Article 14

Recursos econòmics

Els recursos econòmics de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya són integrats per:

 1. Les aportacions procedents de l'Administració de la Generalitat, d'altres administracions públiques, de l'Administració general de l'Estat o de la Unió Europea.

 2. Els rendiments procedents dels béns i els drets propis o adscrits.

 3. Els recursos generats per la mateixa activitat econòmica de l'Agència.

 4. Les subvencions, les donacions i qualsevol altra aportació voluntària d'entitats públiques o privades o de particulars.

 5. Els crèdits, els préstecs i les línies de finançament que li siguin atorgats, d'acord amb la normativa vigent.

 6. El cobrament de serveis directes, tributs, sancions i altres ingressos de dret públic.

 7. Els drets i altres prestacions patrimonials que li pertoquin.

 8. Qualsevol altre ingrés que li pugui correspondre.

Article 15

Règim de contractació

 1. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya, de conformitat amb la legislació en matèria de contractes del sector públic, té la condició de medi propi i servei tècnic de la Generalitat, en els termes i les condicions que estableixen els estatuts de l'Agència.

 2. Els contractes que subscriu l'Agència de l'Habitatge de Catalunya s'han d'ajustar al que estableix la normativa reguladora dels contractes del sector públic.

 3. L'òrgan de contractació de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya és el director o directora de l'Agència.

Capítol V

Relacions de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya amb el departament d'adscripció

Article 16

Contracte programa

 1. El contracte programa entre el departament competent en matèria d'habitatge i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, sens perjudici del que disposa el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, ha d'incloure, en qualsevol cas, la definició dels objectius que s'han d'assolir, la previsió dels resultats a obtenir amb la gestió que es dugui a terme, la determinació dels serveis i les activitats de què es fa càrrec, l'assignació dels recursos, i els instruments de seguiment, control i avaluació de resultats a què l'Agència ha de sotmetre la seva activitat.

 2. El contracte programa ha de tenir una durada pluriennal.

Article 17

Control de resultats

El departament competent en matèria d'habitatge, mitjançant el contracte programa, exerceix el control dels resultats de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya en compliment dels objectius que té encomanats.

Capítol VI

Pressupost i control de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

Article 18

Pressupost

 1. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha d'elaborar i aprovar anualment l'avantprojecte de pressupost, que ha d'ésser tramès al departament competent en matèria d'habitatge per a integrar-lo en el pressupost de la Generalitat.

 2. El pressupost de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya es regeix pel que estableix la normativa reguladora de les finances públiques i de l'empresa pública catalana i per la resta de normativa pressupostària de la Generalitat que sigui aplicable.

Article 19

Control econòmic i financer

 1. El règim de comptabilitat i de control de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, atesa la naturalesa de l'Agència, és el que correspon al sector públic, d'acord amb la normativa reguladora de les finances públiques i de l'empresa pública catalana.

 2. El control financer de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya té per objecte comprovar-ne el funcionament econòmic i financer i s'efectua pel procediment d'auditoria.

Capítol VII

Dissolució de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

Article 20

Dissolució

La dissolució de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya es produeix per llei, que ha d'establir el procediment de liquidació i la manera mitjançant la qual els òrgans de l'Agència han de continuar complint llurs funcions fins que la liquidació sigui total.

Disposicions addicionals

Primera

Incorporació de béns de l'Institut Català del Sòl al patrimoni de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

 1. El Govern, per a complir la funció a què fa referència l'article 3.1.g, pot determinar els béns immobles, adscrits o de titularitat de l'Institut Català del Sòl, que passen a formar part de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya o que s'adscriuen al seu patrimoni.

 2. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya assumeix la posició de l'Institut Català del Sòl amb relació als béns que li siguin transferits i, a partir del moment de la transferència, resta automàticament subrogada en els deutes que eventualment l'Institut hagués contret per l'adquisició, la urbanització, la construcció, el manteniment o la conservació d'habitatges.

  Segona

  Funcions d'altres entitats en matèria d'habitatge

  Les funcions que aquesta llei atribueix a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya s'entenen sens perjudici de les que corresponen al Consorci de l'Habitatge de Barcelona, al Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i a la resta d'ens que tenen atribuïdes funcions en matèria d'habitatge.

  Tercera

  Serveis jurídics de l'Agència

  L'Agència de l'Habitatge de Catalunya s'ha de dotar amb serveis jurídics propis.

  Disposicions transitòries

  Primera

  Assumpció de competències

  Un decret del Govern o, en el cas dels negociats, una ordre del conseller o consellera del departament competent en matèria d'habitatge han de determinar, d'una banda, els canvis i les adaptacions orgàniques que la creació de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya comporta en l'estructura del departament competent en matèria d'habitatge i, de l'altra, l'assumpció per part de l'Agència de les funcions que li atribueix aquesta llei. Aquests canvis es poden fer efectius de forma progressiva en funció de les obligacions derivades dels corresponents contractes programa.

  Segona

  Administració, Promoció i Gestió, SA (Adigsa)

 3. Les activitats i les funcions que, en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta llei, estigui duent a terme l'empresa Administració, Promoció i Gestió, SA (Adigsa) passen a ésser assumides per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

 4. Els òrgans administratius competents han de fer les gestions pertinents per a portar a terme la dissolució d'Adigsa i la subrogació per part de l'Agència en les posicions jurídiques de la dita empresa pel que fa als béns, els drets i les obligacions de qualsevol tipus de què sigui titular, sens perjudici del que s'estableix per al personal en la normativa aplicable i de conformitat amb aquesta normativa.

 5. Els béns afectes a Adigsa en la data d'entrada en vigor d'aquesta llei resten adscrits a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i no se'n modifica la condició jurídica originària.

 6. En les operacions d'endeutament, la Generalitat se subroga en la posició contractual d'Adigsa i, a aquests efectes, el departament competent en matèria d'economia i finances ha d'acomplir els tràmits pertinents.

  Tercera

  Personal

 7. El personal que ocupa llocs de treball a Adigsa s'integra a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya en els termes indicats en la disposició transitòria primera i hi resta vinculat d'acord amb la normativa de dret laboral aplicable. La incorporació del personal laboral s'ha de dur a terme en els termes que estableix l'article 44 del Reial decret legislatiu 1/1995, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors.

 8. El personal funcionari que ocupa llocs de treball en les unitats administratives del Departament de Medi Ambient i Habitatge les funcions de les quals passen a ésser assumides per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya resta en la condició de funcionari.

 9. Les persones que s'integren a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya han de continuar complint llurs funcions mentre no es desplegui la nova estructura orgànica i es proveeixin els llocs de treball corresponents. En el procés d'adscripció corresponent, i en un marc de diàleg i concertació amb els representants dels treballadors, s'ha de tenir en compte l'adequació d'aquestes persones a les funcions i les característiques dels nous llocs de treball.

 10. Si es generen llocs de treball nous, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya els ha d'oferir en igualtat de condicions a tot el personal adscrit. Els funcionaris es poden acollir lliurement a aquesta opció i, en el cas d'obtenir una plaça d'aquestes característiques, resten en situació d'excedència voluntària per incompatibilitat en el seu cos d'origen i se'ls reconeix l'antiguitat. En el cas que no es vulguin acollir a l'esmentada opció, mantenen sense cap mena d'alteració llur condició de personal funcionari.

  Quarta

  Procediments administratius en tràmit

  Els procediments administratius en tràmit relatius a funcions i matèries assumides per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya són tramitats i resolts pels òrgans de l'Agència de rang i àmbit territorial equivalents als mateixos òrgans del departament competent en matèria d'habitatge que en coneguin d'acord amb la normativa anterior, sens perjudici del desenvolupament i la concreció que, sobre aquest supòsit, puguin establir, si escau, els estatuts de l'Agència.

  Disposició derogatòria

  Resta derogada qualsevol disposició de rang igual o inferior que contradigui aquesta llei o s'hi oposi.

  Disposicions finals

  Primera

  Estatuts de l'Agència

  Correspon al Govern aprovar els estatuts de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, que, entre altres continguts, han de regular-ne les funcions dins el marc normatiu que estableix aquesta llei, inclosos els termes que disposa l'article 6.7.f, i establir-ne l'estructura, el règim d'organització, el funcionament i les competències dels òrgans centrals i territorials.

  Segona

  Règim competencial en matèria sancionadora

  El règim competencial en matèria sancionadora establert en els articles 130 i 131 de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l'habitatge s'ha d'aplicar en els termes establerts per l'article 10 de la present llei.

  Tercera

  Entrada en vigor

  Aquesta llei entra en vigor al cap de trenta dies d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

  Palau de la Generalitat, 22 de juliol de 2009

  José Montilla i Aguilera

  President de la Generalitat de Catalunya

  Francesc Baltasar i Albesa

  Conseller de Medi Ambient i Habitatge