LLEI 11/1983, de 27 de juny, de modificació de la Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament, del President i del Consell Executiu de la Generalitat.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Llei
 
CONTENIDO

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia promulgo la següent

LLEI

Article únic.

- Es modifica l'art. 14 de la Llei del

Parlament, del President i del Consell Executiu de la Generalitat, que resta redactat de la manera següent: "Per a llur acció parlamentària, els Diputats s'integraran en Grups parlamentaris, en la forma i amb els requisits que s'estableixen en el Reglament del Parlament".

Disposició final Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà d'haver-se publicat en el Diari Oficial de la Generalitat.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els Tribunals i les Autoritats els quals correspongui la facin complir.

Barcelona, 27 de juny de 1983

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya