LLEI 7/1985, de 14 de maig, de l'Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Llei
 
CONTENIDO

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia, promulgo la següent

LLEI

La Llei 4/1983, de Cooperatives de Catalunya, estableix en l'article 115 que la Generalitat, amb la participació del Consell Superior de la Cooperació, ha de crear un Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives, el qual s'ha de regular per les normes pròpies d'aquests organismes i ha de tenir la finalitat específica de facilitar ajuts en els camps de la promoció i la formació cooperatives, directament o mitjançant òrgans especialitzats.

Així mateix, la Disposició transitòria vuitena de la Llei de Cooperatives de Catalunya estableix que dins un any, a partir de l'entrada en vigor de la Llei, el Consell Executiu ha de crear i ha de posar en funcionament l'Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives.

Així, doncs, cal donar compliment al que disposa la Llei de Cooperatives de Catalunya, atès l'article 9.21 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que reconeix la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de cooperatives.

Article 1

 1. L'Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives és un organisme autònom, de caràcter administratiu, amb personalitat jurídica pròpia i amb capacitat plena de contractar i d'obligar-se a complir les finalitats pròpies, d'acord amb aquesta Llei. 2. Aquest Institut s'adscriu al Departament competent en matèria de cooperatives.

  Article 2

  Són funcions de l'Institut:

  1. Estudiar i difondre la cooperació com a moviment econòmic i social, els seus principis, les seves tècniques i els seus mètodes, tant pel que fa a les mateixes cooperatives com al públic en general.

  2. Organitzar cursos de cooperativisme, taules rodones, conferències i seminaris a tots els nivells que considerarà que són necessaris.

  3. Formar tècnics per a la direcció i la gestió de les empreses cooperatives.

  4. Elaborar estudis de suport financer i de recerca respecte al moviment cooperatiu, a altres formes de treball associat o a formes d'economia social similars, i fer les propostes que en derivin al Conseller competent en matèria de cooperatives.

  5. Atendre tot allò que directament o indirectament es refereix a la formació i la promoció cooperatives.

   Article 3

   Els òrgans de l'Institut són:

  6. La junta de govern.

  7. El director.

   Article 4

 2. La junta de govern es compon dels membres següents:

  1. El president, que ho és el Conseller competent en matèria de cooperatives.

  2. El vice-president, que ho és el Director General de Cooperació.

  3. Cinc vocals elegits pel ple del Consell Superior de la Cooperació, tres dels quals, com a mínim, han d'ésser elegits entre els que ho són per llur condició de representants en el Consell de les diferents federacions.

  4. Cinc vocals designats pel Conseller competent en matèria de cooperatives, un dels quals ho ha d'ésser a proposta del Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

  5. El director de l'Institut. 2. Hi actua com a secretari, amb veu i sense vot, un col·laborador tècnic del Departament competent en matèria de cooperatives, designat pel Conseller d'aquest Departament. 3. La representació de l'Institut correspon al president o al membre de la junta en qui aquest delega.

   Article 5

   Són funcions de la junta de govern:

  6. Aprovar el reglament de règim interior de l'Institut.

  7. Aprovar els plans generals i els programes d'activitats.

  8. Elaborar la proposta de pressupost i aprovar els comptes i la memòria anual.

  9. Aprovar convenis de col·laboració amb entitats dedicades a la promoció i la formació cooperatives.

   Article 6

 3. La junta de govern s'ha de reunir trimestralment. També s'ha de reunir una vegada l'any per a complir allò que estableix l'article 5.c). Es pot reunir també a proposta del director, feta al president de l'Institut, o quan cinc vocals de la junta ho sol·liciten. 2. Les deliberacions de la junta són presidides i dirigides pel president. Perquè aquestes deliberacions i, si s'escau, els acords de la junta de govern siguin vàlids, cal la presència, si més no, de la meitat més un dels membres, un dels quals ha d'ésser el president o el vice-president. Els acords es prenen per majoria dels assistents. El president gaudeix del vot de qualitat.

  Article 7

  El director de l'Institut i els membres de la junta de govern, llevat dels representants del Consell Superior de la Cooperació, no poden exercir cap càrrec en les cooperatives.

  Article 8

  El director de l'Institut és nomenat pel Consell Executiu a proposta del Conseller competent en matèria de cooperatives, un cop consultada la junta de govern de l'Institut, entre persones de prestigi i experiència reconeguts en el camp del cooperativisme.

  Article 9

  Correspon al director:

  1. Dirigir l'execució del pla d'activitats i l'elaboració i l'execució del pressupost.

  2. Dirigir la gestió de l'Institut.

  3. Preparar i executar els acords de la junta de govern.

  4. Ordenar les despeses i els pagaments dins les previsions pressupostàries.

  5. Promoure convenis de col·laboració amb entitats dedicades a la promoció i la formació cooperatives.

   Article 10

   Els recursos de l'Institut són:

  6. El rendiment de les publicacions de l'Institut i d'altres activitats retribuïdes.

  7. Les aportacions de la Generalitat, d'acord amb els seus Pressupostos.

  8. Les subvencions d'altres entitats, d'altres organismes o de particulars.

  9. Els donatius, les herències, els llegats, els premis i qualssevol altres ingressos.

   Article 11

   Amb l'aprovació prèvia del Conseller competent en matèria de cooperatives, l'Institut pot establir unitats perifèriques pròpies, d'acord amb les exigències de la seva tasca i amb les disponibilitats en mitjans o en recursos.

   Disposició transitòria El Consell Executiu, a proposta dels Consellers de Treball i d'Economia i Finances, ha d'habilitar, per a l'exercici de 1985, els crèdits oportuns en la secció pressupostària del Departament de Treball per al compliment de les funcions de l'Institut establertes per aquesta Llei.

   Disposicions finals Primera El Consell Executiu, a proposta del Conseller competent en matèria de cooperatives, ha de dictar les disposicions oportunes que permetin de desplegar aquesta Llei i de fer-la complir.

   Segona Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà d'haver-se publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

   Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els Tribunals i les Autoritats als quals pertoqui la facin complir.

   Barcelona, 14 de maig de 1985

   Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

   Oriol Badia i Tobella Conseller de Treball