LLEI 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, del 21 de novembre, de Protecció de l'Ambient Atmosfèric.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

La Llei 22/1983, del 21 de novembre, de protecció de l'ambient atmosfèric, regula en els articles 12.a i 13 la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica a Catalunya.

Des de l'aprovació de la Llei, la gestió pública de la Generalitat sobre aquesta matèria ha evolucionat notòriament com a conseqüència, principalment, d'una banda, de la incorporació a la Comunitat Europea i la consegüent incorporació del dret comunitari i de la creació del Departament de Medi Ambient, el qual integra les funcions sobre protecció de l'ambient atmosfèric, fins llavors disperses entre diversos departaments, i d'altra banda, de la disponibilitat d'un millor equipament de prevenció i control, facilitat pels avenços científics i tecnològics en aquesta matèria.

També s'han modificat les polítiques i les estratègies d'actuació, especialment les que són motivades per l'aparició dels anomenats efectes globals d'origen antropogènic, entre els quals destaquen el canvi climàtic i la destrucció de l'ozonosfera com a principals problemes que afecten l'ambient atmosfèric i que han requerit mesures també globals de resposta a nivell internacional, com són el Protocol de Mont-real, relatiu a les substàncies que esgoten la capa d'ozó, el Conveni sobre el canvi climàtic i els principis que deriven de l'Agenda 21, sorgida de la Conferència de les Nacions Unides per al Medi Ambient i el Desenvolupament, de l'any 1992. Igualment, s'ha concretat el dret del públic d'accés a la informació, especialment mitjançant la Directiva 90/313/CE, del 7 de juny, i, finalment, s'han determinat les competències dels ens locals sobre aquesta matèria mitjançant l'aprovació de les quatre lleis d'organització territorial de Catalunya.

Així, cal adequar la regulació de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica a Catalunya als nous requeriments i a la situació actual, i cal determinar el nivell de participació dels ens locals en aquesta funció fixant els objectius, les normes i els criteris d'ordenació d'aquesta funció pública, en la qual l'activitat o el servei transcendeixen els interessos propis dels ens locals i aquestes activitats o aquests serveis locals són concurrents i complementaris respecte als de la Generalitat. D'altra banda, per tal d'assolir un nivell alt de protecció de l'ambient atmosfèric, cal regular el procediment d'actuació pública sobre el control d'emissions de fums i gasos a l'atmosfera i el procediment especial d'actuació pública en el supòsit d'iniciatives particulars dirigides a la reducció o a la depuració de les emissions en l'origen; una regulació que es basa en els principis de corresponsabilitat entre les administracions públiques i les empreses i que es fonamenta no solament en els instruments coercitius, sinó en sistemes convencionals o voluntaris.

Finalment, cal completar la tipificació de les infraccions administratives i actualitzar la quantia de les sancions pecuniàries adequant la potestat sancionadora i d'inspecció a les determinacions de la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i a la nova estructura organitzativa del Departament de Medi Ambient.

Atenent aquestes consideracions, la Llei estableix la formulació d'un programa d'instal·lació i funcionament de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica ajustat a les determinacions de la Llei 8/1987, del 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya; es fixen els principis i els criteris per a reglamentar el control d'emissions; es tipifiquen les infraccions i s'actualitzen les sancions, adequant la potestat sancionadora a les competències i l'estructura del Departament de Medi Ambient, i es regula la funció inspectora i de control.

Cal tenir en compte que totes les referències legals als departaments o als òrgans de l'Administració en matèria de medi ambient s'ha d'entendre que són fetes al Departament de Medi Ambient, d'acord amb la disposició addicional de la Llei 4/1991, del 22 de març, de creació del Departament de Medi Ambient.

Article 1

S'afegeix un article 3 bis a la Llei 22/1983, del 21 de novembre, de protecció de l'ambient atmosfèric, amb el text següent: "Article 3 bis "L'acció per a suscitar l'actuació de l'Administració pública en matèria de protecció de l'ambient atmosfèric és pública."

Article 2

  1. Es modifiquen els apartats A, B i C de l'article 4 de la Llei 22/1983, que queden redactats de la manera següent: "A. Disposar de la llicència municipal d'activitats o de l'autorització equivalent. "B. Adoptar les mesures necessàries per a garantir que es respecten els nivells màxims d'emissió de contaminants a l'atmosfera establerts amb caràcter general o especial o imposats expressament en la llicència municipal d'activitats o en l'autorització equivalent. "C. Instal·lar i mantenir en perfecte estat de servei els sistemes de control o de mesurament per tal de vigilar contínuament o periòdicament l'emissió de substàncies contaminants, sempre que s'estableixi per reglament o que s'imposi expressament en l'acte d'autorització." 2. S'afegeix un nou paràgraf a l'article 5 de la Llei 22/1983, amb el text següent: "Les informacions resultants dels mapes de vulnerabilitat i capacitat del territori han de servir de referència tant en la formulació del planejament territorial i urbanístic com en els procediments d'autorització d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera situades en l'àmbit territorial corresponent." 3. Es modifica l'apartat 5.a de l'article 10 de la Llei 22/1983, que queda redactat de la manera següent: "

a) La suspensió immediata de la llicència d'ampliació d'activitats o l'autorització equivalent que pugui produir efectes additius que situïn la qualitat de l'aire per sobre dels límits d'immissió establerts." 4. Es modifica l'article 11 de la Llei 22/1983, pel que fa a l'apartat 2, i s'hi afegeix un apartat 3, que queden redactats de la manera següent: "2. Els municipis inclosos en un pla d'actuació especial han d'establir les estacions sensores adequades per a vigilar la contaminació atmosfèrica, d'acord amb les previsions que s'estableixin en el mateix pla. "3. Correspon al municipi la reglamentació de la contaminació produïda pels sorolls i les vibracions, en el marc dels principis, els criteris i els objectius mínims de qualitat que fixi el Govern de la Generalitat." 5. Es modifica l'article 12 de la Llei 22/1983 pel que fa als apartats a, b i c, i s'hi afegeixen nous apartats a bis i f, que queden redactats de la manera següent: "

a) Establir a Catalunya la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica, adscrita al Departament de Medi Ambient, la qual, als efectes funcionals, s'ha de coordinar amb la Red Nacional de Vigilancia y Previsión de la Contaminación Atmosférica. La Xarxa, als efectes funcionals, és integrada per totes les estacions sensores actuals i les que s'instal·lin en el futur, tant si són de titularitat pública com si són de titularitat privada, sempre que s'adeqüin al programa d'instal·lació i funcionament de la Xarxa, que formula el Departament de Medi Ambient d'acord amb els objectius, les normes i els criteris que estableix l'article 13. Igualment, en poden formar part, com a sistema complementari i d'acord amb les especificacions que estableixi l'esmentat programa, estacions i altres equips de control i previsió de les condicions meteorològiques. L'adscripció a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de les estacions de titularitat d'entitats locals no comporta l'alteració de la titularitat demanial dels béns que integren aquestes instal·lacions. "a bi

s) Promoure i incentivar l'aplicació de tècniques de reducció en origen de les emissions per tal d'assolir un nivell alt de protecció de l'ambient atmosfèric, amb referència especial als gasos d'efecte hivernacle i a les substàncies destructores de la capa d'ozó. "

b) Establir els nivells i les normes tècniques pel que fa a l'emissió i la immissió de contaminants a l'atmosfera, i els mètodes de mesura i d'anàlisi. "

c) Reglamentar el sistema de control dels nivells d'emissió de les activitats potencialment contaminants de l'atmosfera, el qual ha d'ésser fet pel Departament de Medi Ambient, d'acord amb els principis i els criteris fixats per l'article 13 bis. 2. "

f) Desenvolupar, en col·laboració amb els ens locals, un programa de foment i de sensibilització social per a la minimització de l'impacte atmosfèric de la utilització de vehicles de motor." 6. Es modifica l'article 13 de la Llei 22/1983, que queda redactat de la manera següent: "Article 13 "1. Per tal d'assegurar la coherència de l'acció pública en la prestació del servei de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica, potenciar-ne l'operativitat i poder garantir al públic el dret d'accés a aquesta informació, el programa d'instal·lació i funcionament de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica es regeix per les normes següents: "

a) Les estacions sensores i altres equipaments, que són necessaris per a garantir la prestació adequada del servei d'obtenció de les dades de qualitat de l'aire, i la transmissió, l'avaluació, l'ús i la difusió d'aquestes, han de complir prèviament el conjunt de prescripcions tècniques assenyalades pel Departament de Medi Ambient. "

b) És competència del Departament de Medi Ambient la validació de les dades sobre la qualitat de l'aire que controla la Xarxa. Correspon al Departament de Medi Ambient i a les administracions locals competents la informació al públic sobre la qualitat de l'aire, un cop hagin estat processades i validades les dades obtingudes per la Xarxa, les quals han d'ésser posades, en condicions d'utilització i en terminis operatius, a disposició de les entitats locals competents que així ho sol·licitin. La informació s'ha de facilitar en el termini més breu possible en les zones declarades d'atenció especial i d'urgència. També correspon al Departament de Medi Ambient la difusió periòdica de la informació agregada sobre qualitat de l'aire que controla la Xarxa. "

c) Les dades subministrades per la Xarxa i validades pel Departament de Medi Ambient són les úniques legalment vàlides per a promoure la declaració de zones d'atenció i protecció especial, formular els mapes de capacitat i vulnerabilitat del territori i emprendre actuacions adreçades a la correcció de les emissions. "

d) Els municipis poden integrar llurs equipaments de vigilància i previsió de la qualitat de l'aire en la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica i establir equipaments de mesura complementaris per al control de la qualitat de l'aire en llur terme municipal. "

e) La gestió de les estacions sensores de la Xarxa que són de titularitat de la Generalitat s'ha de dur a terme pel sistema de conveni o consorci amb els municipis en què s'instal·len. "

f) Els sobrecostos que pugui generar la inclusió dels equipaments locals de vigilància i previsió de la qualitat de l'aire a la Xarxa han d'ésser finançats pel Departament de Medi Ambient. "2. Per a establir la Xarxa de Vigilància i de Previsió de la Contaminació Atmosfèrica a Catalunya i per a instal·lar els aparells i les estacions de mesurament de la contaminació atmosfèrica, en els casos que determina l'article 4, es poden imposar les servituds forçoses que en cada cas hom cregui necessàries, amb la indemnització prèvia que correspongui legalment."

Article 3

S'afegeix l'article 13 bis a la Llei 22/1983, amb el text següent: "Article 13 bis "1. Per a establir els nivells d'emissió, a nivell general o bé en la llicència municipal d'activitats o l'autorització equivalent, hom s'ha d'atenir als principis i als criteris següents: "

a) Garantir que no s'infringeixen les normes de qualitat ambiental, d'acord amb el que disposa la legislació vigent en matèria de medi ambient. "

b) Prendre com a referència el nivell de la tecnologia disponible més adequada, si és que pot ésser aplicada pel sector industrial corresponent en condicions econòmiques viables. "

c) Tenir en compte la informació resultant dels mapes de vulnerabilitat i capacitat del territori. "2. El sistema de control dels nivells d'emissió de les activitats potencialment contaminants de l'atmosfera, a establir per via reglamentària, ha de comprendre: "

a) La classificació de les activitats en grups o categories, amb la determinació del període màxim en què s'han de sotmetre a un control d'emissions per entitats col·laboradores de l'Administració i a càrrec de la mateixa empresa. "

b) Els grups o les categories d'activitats que han de disposar de sistemes automàtics de mesura i de control incorporats en les instal·lacions de les diferents fases del procés i en els focus emissors. S'ha d'establir per reglament el sistema de transmissió a l'administració competent de les dades obtingudes. "

c) El sistema de condicionament de les instal·lacions que permeti la presa de mostres de gasos i fums, el mesurament de la temperatura i altres actuacions de control. "3. La llicència municipal d'activitats o l'autorització equivalent han d'establir els requisits de control adequats, en els quals s'ha d'especificar la metodologia de mesurament, la freqüència i el procediment d'avaluació, a més de l'obligació de comunicar a l'autoritat competent les dades necessàries per a comprovar el compliment del que disposa l'autorització. "4. S'estableix per a les empreses el sistema voluntari d'autodeclaració del grau de compliment de la normativa sobre la protecció de l'ambient atmosfèric, basada en una diagnosi ambiental acreditada segons la normativa vigent i la presentació d'un programa gradual de reducció de les emissions que tingui en compte els objectius de qualitat que es proposa d'assolir, els mitjans a emprar i el calendari d'execució. El compliment correcte del programa aprovat pel Departament de Medi Ambient pot comportar que no s'apliqui el règim sancionador establert per aquesta Llei. "5. Les administracions públiques han d'aplicar periòdicament polítiques i estratègies que facilitin la renovació de la tecnologia en ús per altres tecnologies més netes."

Article 4

Es modifiquen els articles 16, 17 i 18 de la Llei 22/1983, que queden redactats de la manera següent: "Article 16 "1. Les infraccions que es tipifiquen en aquesta Llei són sancionades d'acord amb el que s'estableix en aquest capítol, seguint prèviament el procediment sancionador ajustat al que és establert per llei o per reglament, sens perjudici d'exigir, si escau, les responsabilitats civils i penals corresponents i la restauració del medi ambient i dels recursos naturals afectats. "2. Les infraccions administratives a les disposicions d'aquesta Llei es classifiquen en molt greus, greus i lleus. "3. Són infraccions molt greus: "

a) Emetre contaminants a l'atmosfera superant els nivells d'emissió legalment autoritzats, si originen danys o perjudicis reals o potencials per a la salut de les persones o el medi ambient i deriven d'activitats no emparades per la llicència municipal d'activitats corresponent o l'autorització equivalent. "

b) Posar en funcionament instal·lacions incomplint ordres de suspensió o de clausura o vulnerant precintes legals. "

c) Reincidir en faltes greus. "4. Són infraccions greus: "

a) Exercir activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera sense disposar de la llicència municipal d'activitats o de l'autorització equivalent. "

b) Exercir activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera incomplint les condicions o les mesures imposades en la llicència municipal d'activitats o en l'autorització equivalent. "

c) Emetre contaminants a l'atmosfera superant els nivells d'emissió legalment autoritzats. "

d) Negar-se a instal·lar, a posar en funcionament i a mantenir en perfecte estat de servei els aparells de control i mesura d'emissions o d'immissions, o fer-ho amb retard. "

e) Impedir o obstaculitzar els actes d'inspecció i control reglamentaris o ordenats per les autoritats competents. "

f) Incomplir el programa gradual de reducció de les emissions. "

g) Reincidir en faltes lleus. "5. Són infraccions lleus: "

a) Incórrer en demora no justificada en l'aportació obligatòria de dades, informes o documents sol·licitats per l'Administració, o bé ocultar-los o alterar-los. "

b) No sotmetre's als controls periòdics establerts per reglament o fixats en la llicència municipal d'activitats o en l'autorització equivalent. "

c) Emetre, per mitjà de vehicles de motor, contaminants a l'atmosfera de manera que superi els nivells d'emissió legalment establerts. "

d) Incórrer en qualsevol altra acció o omissió que infringeixi les determinacions d'aquesta Llei i de la reglamentació que la desplegui i que no sigui qualificada com a infracció greu o molt greu." "Article 17 "1. Les infraccions tipificades en l'article 16 són sancionades amb una multa de 20.000 fins a 15.000.000 de pessetes, segons l'escala següent: "Primer. Per infraccions lleus: "

a) De 20.000 a 50.000 pessetes, si es tracta de focus mòbils d'emissió o de focus fixos provinents d'activitats comercials, de serveis o d'habitatges. "

b) De 20.000 a 200.000 pessetes, si es tracta de focus fixos d'emissió provinents d'activitats industrials o de sanejament. "Segon. Per infraccions greus: "

a) De 50.000 a 250.000 pessetes, si es tracta de focus mòbils d'emissió o de focus fixos provinents d'activitats comercials, de serveis o d'habitatges. "

b) De 200.000 a 1.000.000 de pessetes, si es tracta de focus fixos d'emissió provinents d'activitats industrials o de sanejament. "Tercer. Per infraccions molt greus: "

a) D'1.000.000 de pessetes a 7.500.000 pessetes, si es tracta de focus mòbils d'emissió o de focus fixos provinents d'activitats comercials, de serveis o d'habitatges. "

b) D'1.000.000 de pessetes a 15.000.000 de pessetes, si es tracta de focus fixos provinents d'activitats industrials o de sanejament. "2. Si les infraccions tipificades per l'article 16 originen danys o perjudicis reals o potencials per a la salut de les persones o el medi ambient, es poden precintar els generadors de calor i els vehicles i es pot procedir a la suspensió o la clausura temporal fins que es comprovi la correcció de les anomalies o els defectes causants dels esmentats danys. Un cop transcorregut el termini concedit per a la correcció, si aquesta no s'ha produït, la clausura pot ésser definitiva. Aquestes mesures són compatibles amb la imposició de la multa que hi pugui correspondre. "3. En el cas que la infracció tingui lloc en indrets declarats zones d'atenció especial o zones de protecció especial, la quantia de la multa es pot imposar fins al doble o fins al triple, respectivament. "4. La competència per a imposar les sancions establertes en els apartats 1 i 2 correspon: "

a) Als alcaldes de municipis de menys de 50.000 habitants i als delegats territorials del Departament de Medi Ambient, si la quantia de la multa no excedeix d'1.000.000 de pessetes. "

b) Als alcaldes de municipis de més de 50.000 habitants, si la quantia de la multa no excedeix de 10.000.000 de pessetes. "

c) Al director general de Qualitat Ambiental, si la quantia de la multa ultrapassa el 1.000.000 de pessetes i no excedeix de 10.000.000 de pessetes. "

d) Al conseller de Medi Ambient, si la quantia de la sanció excedeix de 10.000.000 de pessetes o si comporta la suspensió o la clausura temporal de l'activitat. "

e) Als alcaldes, si la sanció comporta el precintament de generadors de calor domèstics, d'oficines o de serveis o el precintament de vehicles de motor. "

f) Al Govern, si la sanció comporta la suspensió o la clausura definitiva de l'activitat. "5. Per a graduar les multes hom s'ha d'atendre a les circumstàncies i el grau de culpa del responsable, a la reiteració, la participació i el benefici obtingut, i al grau d'incidència o al risc objectiu de dany greu a la salut humana, al medi ambient o als recursos naturals.

"6. Simultàniament a la incoació del procediment sancionador o en qualsevol moment del seu curs, es pot acordar, com a mesura cautelar, el precintament de generadors de calor i de vehicles de motor o la suspensió o la clausura de l'activitat. "7. La sanció consistent en una multa imposada per l'incompliment dels nivells d'emissió establerts comporta el requeriment de la reducció de les emissions als límits admesos en el termini que s'assenyali en la resolució sancionadora. Si els nivells d'immissió mesurats en la zona afectada ho permeten i s'ha satisfet la multa imposada com a sanció, es pot convenir amb l'empresa un programa gradual de reducció de les emissions anàleg al que assenyala l'article 13 bis.4." "Article 18 "Sens perjudici d'un recurs ulterior davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra els actes administratius sancionadors a què es refereix l'article 17 es pot recórrer, en la forma i en els terminis establerts per les disposicions de procediment administratiu vigents a Catalunya, de la manera següent: "

a) Contra les resolucions dels delegats territorials es pot recórrer amb un recurs ordinari davant el director general de Qualitat Ambiental. "

b) Contra les resolucions que no posen fi a la via administrativa dictades pel director general de Qualitat Ambiental es pot recórrer amb un recurs ordinari davant el conseller de Medi Ambient. "

c) Les resolucions del Govern, del conseller de Medi Ambient i dels alcaldes posen fi a la via administrativa.»

Article 5

S'afegeixen els articles 20 i 21 a la Llei 22/1983, amb el text següent: "Article 20 "1. Els alcaldes i els òrgans competents de l'Administració de la Generalitat en matèria de protecció de l'ambient atmosfèric tenen la potestat d'inspecció i control de les activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera. Aquesta potestat és exercida pel personal al servei de la respectiva administració degudament acreditat. S'han d'establir els mitjans de coordinació necessaris per a aconseguir un exercici eficaç de la potestat d'inspecció i control de les diverses administracions públiques. "2. Els funcionaris públics acreditats per a exercir la funció inspectora tenen la condició d'autoritat i els fets constatats en l'acta d'inspecció tenen valor probatori, sens perjudici de les proves que poden aportar els interessats en defensa de llurs drets i interessos.» "Article 21 "1. Els aparells de presa de mostra, anàlisi i mesura de contaminants han de complir les especificacions tècniques establertes pel Departament de Medi Ambient, i la contrastació o el calibratge periòdics d'aquests han d'ésser fets per laboratoris oficialment acreditats. "2. L'anàlisi de les mostres de fums i gasos que no es pot dur a terme en l'acte d'inspecció ha d'ésser feta per laboratoris degudament acreditats pel Departament de Medi Ambient. "3. El representant de l'empresa que participa en l'acte d'inspecció pot demanar: "

a) L'acreditament del compliment dels requisits assenyalats en els apartats 1 i 2. "

b) Les dades tècniques del mostratge. "

c) La identificació del laboratori que ha de dur a terme l'anàlisi i el sistema analític al qual s'ha de sotmetre la mostra. "4. Els resultats de l'anàlisi i la mesura que s'obtinguin seguint el sistema fixat en els apartats 1, 2 i 3 tenen valor probatori, sens perjudici d'altres proves que pugui aportar l'interessat."

Article 6

S'afegeix una disposició addicional a la Llei 22/1983, amb el text següent: "Disposició addicional "S'han de classificar per via reglamentària els factors de conversió de l'anàlisi i el mesurament de contaminants, per a garantir la comprensibilitat de les dades."

Disposicions addicionals

Primera Totes les referències que fa la Llei 22/1983, del 21 de novembre, de protecció de l'ambient atmosfèric, als departaments o als òrgans de l'Administració de la Generalitat s'ha d'entendre que són fetes al Departament de Medi Ambient.

Segona Els ens locals poden ésser beneficiaris d'ajuts per al finançament de les despeses que els origini l'adaptació dels equips de llur titularitat, incorporats a la Xarxa, a les noves prescripcions tècniques que dicti el Departament de Medi Ambient.

Disposició transitòria

Per tal de facilitar l'actuació de control de les emissions, i sempre que sigui tècnicament i econòmicament viable, l'òrgan competent de l'Administració de la Generalitat ha d'ordenar, si escau, a les empreses titulars d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera existents a l'entrada en vigor d'aquesta Llei que adeqüin els sistemes de presa de mostres de llurs instal·lacions.

Disposició derogatòria

Resten derogades totes les normes que contravenen o s'oposen al que estableix aquesta Llei.

Disposicions finals

Primera S'autoritza el Govern a refondre en un text únic, en el termini d'un any, la Llei 22/1983, del 21 de novembre, de protecció de l'ambient atmosfèric, i els preceptes de la Llei present que la modifiquen, regularitzant, aclarint i harmonitzant aquestes disposicions, i perquè hi incorpori les determinacions que resultin de la legislació comunitària.

Segona Es faculta el Govern i el conseller de Medi Ambient perquè dictin les disposicions necessàries per a desenvolupar i aplicar aquesta Llei en el termini d'un any a partir de l'aprovació del text refós.

Tercera Les normes de qualitat de l'aire a què es refereix la Llei s'han d'incloure com a annex del programa establert per l'article 12 de la Llei 22/1983 modificat per la present Llei.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 18 de juny de 1996

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Pere Macias i Arau Conseller de Medi Ambient

(96.170.041)