LLEI 23/1985, de 28 de novembre, de creació de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Llei
 
CONTENIDO

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

Arreu del món les diferents instàncies públiques es qüestionen les fórmules usuals de tractar la recerca, la transferència i el desenvolupament tecnològic. I és que la ciència, avui dia, avança amb passos accelerats, alhora que la competitivitat econòmica està cada vegada més relacionada amb la capacitat de generar, de vendre o d'incorporar innovacions.

D'altra banda, paral·lelament a la creixent dificultat de poder seguir els avenços tecnològics, es posa de manifest la problemàtica de la transferència i el desenvolupament tecnològics. Efectivament, de l'eficàcia i de la rapidesa amb què s'assoleixen depèn, en gran part, l'èxit o el fracàs d'una política decidida dels poders públics per al foment de la investigació i el desenvolupament. Perquè aquesta transferència tecnològica es faci en les condicions necessàries apuntades d'eficàcia i de rapidesa cal que els agents econòmics s'hi interessin i inverteixin en l'aplicació i l'expansió de la nova tecnologia.

Els poders públics i els organismes de recerca i de desenvolupament que en depenen han d'aconseguir que els avenços esdevinguin una realitat pràctica i econòmica, i això no es pot assolir amb una suplantació de l'esforç inversor privat, sinó que, al contrari, cal estimular i promoure la inversió privada perquè participi activament en aquest procés.

En conseqüència, cal que les estructures que s'utilitzin siguin aptes per a:

 1. Incidir en el sector tecnològic amb fórmules econòmiques estimuladores i promotores adequades.

 2. Fer efectives les capacitats o les potencialitats pròpies de creació i adaptació d'innovacions.

 3. Fer possible la recuperació de valors intel·lectuals.

 4. Apropar les activitats científico-tecnològiques a les necessitats o a la disposició inversora privada.

  Per tot això les tasques de recerca i de tecnologia agroalimentàries han d'anar a càrrec d'un Institut, creat d'acord amb el que estableix la Llei de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana, com a empresa pública de la Generalitat que ajusta la seva activitat a l'ordenament jurídic privat. Aquest Institut ha d'ésser avançat en la concepció, ambiciós en les fites futures, àgil i eficaç en el funcionament i realista i pragmàtic en els programes d'actuació. Amb aquesta finalitat aquesta Llei no es limita a determinar-ne les funcions, els recursos econòmics assignats, les bases de l'organització i el règim jurídic, sinó que, en alguns aspectes, s'estén a concrecions importants exigides per la singularitat d'aquesta empresa pública, la qual es crea a partir d'una realitat i per a assolir objectius finals ben amplis.

  La Llei conté cinc capítols, dedicats, respectivament, a les disposicions generals, al règim jurídic, als òrgans de govern, al consell assessor i al règim econòmico-financer. Amb un respecte total a la Llei de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana, hi ha incorporada la normativa exigida per les singularitats d'aquesta empresa pública. Aquesta mateixa realitat justifica la relativa complexitat de les disposicions transitòries, addicionals, derogatòries i finals, especialment les que es refereixen als aspectes pressupostaris.

  CAPÍTOL I Disposicions generals

  Article 1

  1. Es crea l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries com una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia. És un empresa pública de la Generalitat que ajusta la seva activitat a l'ordenament jurídic privat. 2. L'Institut es regeix per aquesta Llei de creació, per la Llei de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana, pels seus Estatuts i per les altres lleis i disposicions que li siguin aplicables. 3. L'Institut gaudeix d'autonomia funcional i de gestió i és adscrit al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

   Article 2

  2. L'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries té per objectius impulsar la recerca i la innovació tecnològiques dins l'àmbit agroalimentari, facilitar la transferència ràpida i eficaç dels avenços científics i valorar els avenços tecnològics propis. També constitueixen objectius de l'Institut la coordinació i la col·laboració amb el sector públic i el privat en aquestes matèries, incloent-hi la mobilització i l'estimulació de la inversió pública i de la privada en aquest camp i el foment de la millora tecnològica, tot ajustant la seva actuació al principi de no-discriminació respecte al sector privat. 2. L'Institut actua d'acord amb les directrius generals que en aquest àmbit fixa el Consell Executiu.

   Article 3

  3. Són funcions de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries:

 5. Desenvolupar programes d'investigació en relació amb el sector agroalimentari i d'adaptació de tecnologia aliena a les circumstàncies i les condicions catalanes, i alhora cercar la creació de tecnologia pròpia i la reducció de la dependència tecnològica.

 6. Transferir al sector els avenços científics, bé mitjançant accions pròpies, bé creant empreses o participant-hi. Amb aquest fi pot participar en operacions de capital-risc o en la creació de societats d'aquesta naturalesa i constituir tota mena de societats, o participar-hi, mitjançant la subscripció d'accions o de participacions representatives del capital social.

 7. Prestar serveis dins l'àmbit de la recerca, mitjançant programes d'investigació concertada.

 8. Assessorar les empreses del sector agroalimentari, els serveis tècnics de la Generalitat i altres entitats i organismes, i donar-los suport tècnic.

 9. Organitzar i prestar altres serveis de suport tecnològic al sector agroalimentari.

 10. Organitzar programes de formació científica i tècnica en els àmbits de la seva actuació, per ell mateix o en col·laboració amb altres entitats i organismes, en particular amb les universitats catalanes, les organitzacions professionals agràries i les agrupacions o associacions sectorials.

 11. Qualssevol altres que li siguin atribuïdes o encomanades per llei en relació amb el sector agroalimentari. 2. L'Institut exerceix les funcions que corresponen al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca en l'àmbit de la gestió dels serveis públics d'investigació agrària i alimentària, en els termes de l'article 2.2 de la Llei de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana.

  Article 4

  Per a exercir les seves funcions l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries pot:

 12. Acollir en la seva estructura els ens, els organismes i les unitats del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca que determini aquesta Llei.

 13. Constituir societats mercantils o participar en les que li siguin convenients.

 14. Concertar convenis i contractes amb institucions i particulars.

  CAPÍTOL II Règim jurídic

  Article 5

  Sens perjudici del règim jurídic derivat de l'estatut de l'empresa pública, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries sotmet la seva activitat a les normes del dret civil, el dret mercantil i el dret laboral que li siguin aplicables.

  Article 6

  El patrimoni de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries és constituït pels béns que li són adscrits, bé directament, bé mitjançant l'adscripció de les unitats, els organismes i els ens que s'hi incorporen, els quals conserven la qualificació jurídica originària. L'adscripció no implica la transmissió del domini ni la desafectació dels béns. Així mateix, és constituït pels béns i els drets, materials i immaterials, que produeixi o adquireixi, els quals passen a formar part del patrimoni propi.

  Article 7

  1. La contractació que fa l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries és sotmesa a les normes del dret privat, llevat dels casos en què s'apliquen les disposicions de dret públic.

  2. L'adquisició dels béns immobles i l'execució d'obres s'han de sotmetre a procediments basats en els principis de publicitat i de lliure concurrència.

   Article 8

  3. El personal propi de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries i de les empreses filials és contractat i es regeix per les normes civils, mercantils o laborals que segons la seva funció els correspongui. 2. Els funcionaris procedents de les diferents Administracions públiques, d'acord amb el que estableix la llei de la funció pública, poden prestar serveis a l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries.

   CAPÍTOL III Dels òrgans de govern

   Article 9

   Els òrgans de govern de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries són el consell d'administració i el director general.

   Article 10

  4. El consell d'administració es compon dels membres següents:

 15. El president.

 16. El director general.

 17. Dos representants del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

 18. Un representant de cada un dels Departaments d'Economia i Finances, d'Ensenyament, de Sanitat i Seguretat Social, d'Indústria i Energia i de Comerç, Consum i Turisme.

 19. Un representant elegit pels òrgans de representació del personal de l'Institut.

 20. Un representant de cada una de les diputacions catalanes que participen en el finançament de l'Institut.

 21. Fins a dos membres més proposats pel Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. 2. Tots els membres del consell d'administració són nomenats pel Consell Executiu. 3. El Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ha de designar d'entre els membres del consell d'administració un vice-president, que substituirà el president en els casos d'absència o d'impossibilitat. 4. Les funcions de secretari són exercides per un membre del personal de l'entitat, designat pel mateix consell d'administració, el qual assisteix a les reunions amb veu però sense vot.

  Article 11

  1. El consell d'administració exerceix el govern i l'administració ordinaris de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. 2. Corresponen al consell d'administració les funcions següents:

 22. Fixar les directrius de l'actuació de l'Institut.

 23. Formular el programa d'actuació, d'inversions i de finançament i la memòria de l'Institut, elaborar-ne el pressupost d'explotació i de capital, presentar-ne el balanç i avaluar periòdicament els programes d'actuació de l'Institut i els seus resultats.

 24. Disposar del patrimoni immobiliari de l'entitat amb facultat per a fer qualsevol acte o atorgar qualsevol contracte necessari per a aquesta finalitat.

 25. Fixar la plantilla i el règim retributiu general del personal.

 26. Determinar els preus i les tarifes de la prestació dels seus serveis, adaptats al règim d'aprovacions que correspongui en cada cas.

 27. Decidir la constitució de societats filials o la participació en societats, exercir el dret de vot i nomenar-ne els administradors, si s'escau.

 28. Conèixer i autoritzar els convenis amb institucions i administracions públiques a concertar per l'Institut.

 29. Qualsevol altra funció no atribuïda expressament a un altre òrgan. 3. El consell d'administració pot delegar funcions en el president o en el director general. 4. El consell d'administració es reuneix almenys una vegada al mes. Perquè en sigui vàlida la constitució s'exigeix l'assistència de la majoria absoluta dels components. Els acords són adoptats per majoria, llevat d'aquells referents als punts c) i f) de l'apartat 2, que requereixen majoria absoluta. El president té vot de qualitat per a dirimir els empats. 5. El consell d'administració proposarà els estatuts de l'Institut, els quals han d'ésser aprovats pel Consell Executiu.

  Article 12

  Corresponen al director general les funcions següents:

 30. Dirigir, gestionar, coordinar, inspeccionar i controlar totes les unitats, els serveis, les dependències i les instal·lacions de l'Institut.

 31. Executar els acords del consell d'administració.

 32. Exercir totes les funcions que el consell d'administració li delegui.

 33. Administrar el patrimoni i supervisar l'activitat negocial de l'Institut, amb facultat de fer i atorgar tota classe d'actes, operacions, contractes i documents.

 34. Representar jurídicament l'empresa tant en judici com en l'activitat extrajudicial.

 35. Exercir l'alta direcció del personal.

 36. Gestionar, controlar i inspeccionar les finances i la comptabilitat.

 37. Atorgar poders amb les facultats que detalli d'entre les que li corresponen i donar-ne compte al consell d'administració.

 38. Adoptar mesures d'urgència, i donar-ne compte al president o al consell, en casos d'emergència o quan no es pugui reunir el consell.

  CAPÍTOL IV Del consell assessor

  Article 13

  1. L'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries és assistit per un consell assessor. 2. El consell assessor es compon dels membres següents:

 39. El president, que és el Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

 40. El vice-president, nomenat pel Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, que auxilia el president i el substitueix en cas d'absència o d'impossibilitat.

 41. El director general de l'Institut. 3. Són vocals membres del consell assessor:

 42. Tres representants del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

 43. Dos representants de la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica.

 44. Un representant de l'Institut d'Estudis Catalans.

 45. Un representant de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.

 46. Un representant de la Federació de Caixes Rurals de Catalunya.

 47. Un representant de cadascun dels sindicats agraris d'àmbit general amb seu a Catalunya.

 48. Quatre representants dels col·legis professionals de Catalunya vinculats al sector agroalimentari, proposats pels col·legis professionals de titulars d'escoles tècniques i facultats experimentals.

 49. Un representant de cadascuna de les universitats catalanes, a proposta d'aquestes.

 50. Un representant del Consell Català de les Cambres de Comerç, Indústria i Navegació.

 51. Dos representants del sector empresarial.

 52. Dos representants dels sindicats de treballadors més representatius de Catalunya.

 53. Fins a quatre persones de reconegut prestigi en l'àmbit de l'Institut. Tots aquests vocals són nomenats pel Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. El càrrec de membre del consell assessor no és remunerat.

  Article 14

  Correspon al consell assessor:

 54. Assessorar el consell d'administració en totes les qüestions relacionades amb les funcions de l'Institut.

 55. Informar sobre qualsevol assumpte que se li consulti en l'àmbit de les competències de l'Institut.

 56. Presentar al consell d'administració les propostes d'acords que estimi convenients per a un funcionament millor de l'Institut.

  CAPÍTOL V Règim econòmico-financer

  Article 15

  1. L'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries elabora anualment el programa d'actuació, d'inversions i de finançament i la memòria corresponent, el pressupost d'explotació i de capital i el balanç ajustat al Pla General de Comptabilitat Pública. Les dotacions contingudes en el pressupost d'explotació i de capital tenen la condició d'ampliables en funció dels recursos efectivament obtinguts. 2. El control financer i econòmic té efecte mitjançant auditories.

  Article 16

  L'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries compta amb els recursos següents:

 57. Els rendiments i el producte de l'alienació del patrimoni.

 58. Els crèdits assignats en els Pressupostos de la Generalitat.

 59. Les aportacions d'altres entitats públiques.

 60. Les subvencions, les donacions i les aportacions de tota mena que facin a favor seu altres entitats, organismes públics o privats i particulars.

 61. Ingressos procedents dels beneficis produïts per les societats filials o per les societats en les quals participa.

 62. Ingressos procedents de la prestació dels seus serveis.

 63. Els béns i els drets, materials i immaterials, i els fruits originats per la seva actuació empresarial, industrial o intel·lectual.

 64. Els cànons, els royalties i tota mena de rendes obtingudes de les seves explotacions.

 65. Els crèdits i els préstecs que li siguin concedits.

 66. Qualsevol altra atribució patrimonial a favor seu.

  Disposicions transitòries

  Primera 1. Els funcionaris que passin a formar part del personal de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries continuaran en la mateixa situació administrativa en què es trobin en aquell moment. El personal no funcionari, vinculat a la Generalitat amb relació administrativa, continuarà en aquesta situació. 2. El personal laboral continuarà amb el mateix règim. L'Institut se subrogarà en les obligacions que hi tingui el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. 3. En tots els casos el personal s'integrarà amb les mateixes categories i els mateixos nivells retributius de què gaudien en aquell moment.

  Segona L'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries podrà rebre en la seva estructura els ens, els organismes i les entitats que el Consell Executiu determini en el termini màxim d'un any des de la publicació d'aquesta Llei o en el termini d'un mes a partir que es produeixin les oportunes transferències de l'Estat o d'altres administracions en les matèries que siguin pròpies dels objectius de l'Institut establerts a l'article 2.1 d'aquesta Llei.

  Tercera 1. S'habiliten a la secció corresponent al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca del Pressupost vigent els crèdits per a transferències corrents i de capital per un import global de 477.432.043 pessetes, a favor de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. Aquesta major despesa s'ha de compensar amb minoracions per un mateix import total dels crèdits consignats al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca en el Pressupost per al 1985, les quals han d'ésser acordades pel Consell Executiu a proposta dels Departaments d'Economia i Finances i d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, mantenint la mateixa especialitat que la consignada; de la qual cosa s'ha de donar compte al Parlament. 2. Les dotacions corresponents a l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries per al 1985 importen pessetes 555.733.043, i els recursos estimats pel mateix import són constituïts per transferències corrents i de capital procedents del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per import de pessetes 477.432.043; per transferències de capital procedents de l'Estat, per import de 70.000.000 de pessetes, i per recursos propis i d'altres, per import de 8.301.000 pessetes. 3. Les previsions pressupostàries contingudes en aquesta disposició transitòria no tenen efectes econòmics ni financers durant l'exercici de 1985. No obstant això, en el supòsit que fos necessària l'aplicació de l'article 13 de la Llei de Finances Públiques de Catalunya, relatiu a la pròrroga pressupostària, els crèdits inclosos en les previsions esmentades tindran la consideració de prorrogables en l'exercici de 1986, fins que sigui aprovat el pressupost per a aquest exercici, en el qual s'habilitaran els crèdits corresponents a favor de l'Institut per al seu normal funcionament. 4. Atès que el pressupost de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries és anual i per a ajustar-lo a la data de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, s'autoritza els Departaments d'Economia i Finances i d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per a efectuar les operacions necessàries dirigides al compliment d'allò que estableixen els apartats anteriors.

  Quarta 1. L'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries se subroga, d'acord amb aquesta Llei, en la posició jurídica del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca en els convenis concertats amb la Diputació de Tarragona, per a la coordinació dels serveis agraris situats a Mas Bové; amb la Diputació de Girona, per a la concessió del dret d'ús de l'edifici de l'Institut Català de la Carn; amb la Universitat Politècnica de Catalunya, pel que fa a l'Institut d'Investigació i Desenvolupament Agrari de Lleida i l'Institut Català de la Carn; amb la Universitat Autònoma i la Universitat de Barcelona, en matèria d'investigació, i amb l'Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias i l'Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero, per al desplegament dels decrets de transferències en matèria d'investigació agrària i llavors i plantes de viver, respectivament. 2. L'Institut se subroga en els drets i les obligacions dels ens, els organismes i les unitats del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca que s'hi integren.

  Cinquena Els ens, els organismes i les unitats que s'integren en l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries continuen exercint llurs funcions mentre no es fa la regulació de llurs òrgans de govern, però s'ha de sotmetre als òrgans de govern de l'Institut establerts en aquesta Llei.

  Sisena 1. En el termini màxim d'un any des de la data de publicació d'aquesta Llei el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries han d'establir un conveni que reguli els programes, les activitats i les funcions que s'han de desenvolupar en col·laboració entre l'Institut i els òrgans del Departament amb funcions relacionades o complementàries amb les d'aquest. Aquest conveni regularà també, si s'escau, l'ús de recursos comuns. 2. D'acord amb el que disposa l'article 3.2 d'aquesta Llei, l'Institut ha d'exercir la gestió dels programes d'investigació en matèria de viticultura i enologia en l'àmbit de la Generalitat. A aquest efecte, i en el termini màxim d'un any, s'ha d'establir un conveni específic entre l'Institut Català de la Vinya i el Vi i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries que reguli els mecanismes de coordinació i la distribució de recursos humans i materials destinats al desenvolupament dels programes que, a l'empara de l'article 2.e) del Decret del 8 d'abril de 1980, de creació de l'INCAVI, estiguin en curs de realització.

  Disposicions addicionals

  Primera D'acord amb allò que estableix la disposició transitòria quarta, als efectes del que disposa l'article 4.a) d'aquesta Llei, s'integren en l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries:

 67. El Servei d'Investigació Agrària.

 68. El Centre Agro-pecuari Mas Bové.

 69. L'Institut d'Investigació i Desenvolupament Agrari de Lleida.

 70. El Centre de Control de Produccions Porcines de Monells.

 71. L'Institut Català de la Carn.

  Segona L'Institut Català de la Carn perd la condició d'organisme autònom de la Generalitat i s'integra en l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries amb la mateixa denominació i les mateixes funcions.

  Tercera El Consell Executiu, a proposta del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, ha de promoure la legislació oportuna per tal d'emmarcar adequadament l'estructura orgànica i funcional de l'Institut Català de la Vinya i el Vi dins l'ordenament jurídic vigent en matèria d'empreses públiques i de millorar l'adaptació a les necessitats del sector vitivinícola català, sobre la base de l'experiència assolida en l'actuació del dit Institut.

  Disposició derogatòria Són derogades totes les disposicions que s'oposen al que estableix aquesta Llei.

  Disposicions finals

  Primera Es faculta el Consell Executiu perquè dicti les disposicions que calen per a desenvolupar i aplicar aquesta Llei.

  Segona Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els Tribunals i les autoritats als quals correspongui la facin complir.

  Barcelona, 28 de novembre de 1985

  Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

  Josep Miró i Ardèvol Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca