LLEI 3/2011, del 8 de juny, de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

LLEI

3/2011, del 8 de juny, de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions.

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

El sistema de finançament vigent, i concretament el règim de cessió de tributs, determina que l'Estat és el titular de l'impost que grava les successions, i consegüentment no permet a les comunitats autònomes suprimir-lo o derogar-lo, si bé els atorga àmplies competències normatives.

En aquest marc competencial, la Generalitat pot introduir modificacions en els elements de quantificació del tribut -establiment de reduccions de la base imposable, fixació de la tarifa i dels coeficients multiplicadors i aprovació de bonificacions i deduccions de la quota-, de manera que, sense suprimir l'impost, pot aprovar determinades normes que beneficiïn especialment els contribuents que rebin herències dels familiars més propers: així, reduint sensiblement el cost fiscal d'aquestes transmissions, es garanteix que, en cas de mort, el patrimoni aplegat al llarg d'una vida es pugui mantenir en l'entorn familiar.

En els darrers temps, una gran part de la ciutadania ha posat en qüestió la regulació aplicable a Catalunya de l'impost que grava les successions, en virtut de la qual encara se sotmeten determinades herències a un gravamen força important, per tal com es percep com un greuge comparatiu el fet que els ciutadans de Catalunya estiguin sotmesos a un tribut que en altres territoris ha estat reduït de manera substancial quant a les transmissions que es produeixen entre els familiars més propers.

La present llei, doncs, modifica dos punts de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions: d'una banda, crea una bonificació del 99% de la quota de l'impost de successions per a les transmissions a favor del cònjuge, dels descendents o dels ascendents -és a dir, a favor dels contribuents dels grups de parentiu I i II-, i també per a les quantitats que aquests contribuents percebin com a beneficiaris d'assegurances de vida; d'altra banda, pel que fa a les reduccions aplicables a la base imposable, avança a l'1 de gener de 2011 la tercera i darrera fase de l'entrada en vigor gradual dels imports de la reducció per parentiu i de la reducció addicional.

Article 1

Addició d'un article a la Llei 19/2010

S'afegeix un article, el 58 bis , a la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions, amb el text següent:

"Article 58 bis . Bonificació de la quota tributària

Els contribuents dels grups I i II poden aplicar una bonificació del 99% de la quota tributària de l'impost sobre successions en les adquisicions per causa de mort, incloses les quantitats percebudes pels beneficiaris d'assegurances de vida que s'acumulen a la resta de béns i drets que integren llur porció hereditària.

Article 2

Modificació de la disposició final primera de la Llei 19/2010

 1. S'afegeix un nou apartat, l'1 bis , a la disposició final primera de la Llei 19/2010, amb el text següent:

  1 bis . En allò que disposa l'article 58 bis , aquesta llei s'aplica als fets imposables meritats a partir de l'1 de gener de 2011.

 2. Es modifica l'apartat 2 de la disposició final primera de la Llei 19/2010, que resta redactat de la manera següent:

  "2. Els imports de la reducció per parentiu i els imports màxims de la reducció addicional de la base imposable de l'impost sobre successions i donacions entren en vigor gradualment, en funció de la data de meritació del fet imposable:

  "a) Per als fets imposables meritats entre l'1 de gener de 2010 i el 30 de juny de 2010, s'aplica el 25% dels imports que estableixen els articles 2 i 30.

  "b) Per als fets imposables meritats entre l'1 de juliol de 2010 i el 31 de desembre de 2010, s'aplica el 62,5% dels imports que estableixen els articles 2 i 30.

  c) Per als fets imposables meritats a partir de l'1 de gener de 2011, s'aplica el 100% dels imports que estableixen els articles 2 i 30.

Article 3

Modificació de la disposició final segona de la Llei 19/2010

Es modifica la disposició final segona de la Llei 19/2010, que resta redactada de la manera següent:

El Govern ha d'aprovar abans de l'1 de novembre de 2011 el decret que doni compliment als mandats expressos de desplegament reglamentari que conté aquesta llei.

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 8 de juny de 2011

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

Andreu Mas-Colell

Conseller d'Economia i Coneixement

(11.158.093)