LLEI 9/1982, de 12 de juliol, concedint pròrroga per dictar el Reglament de la Llei de Patrimoni de la Generalitat.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Llei
 
CONTENIDO

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia, promulgo la seg¸ent.

LLEI

Es modifica la DisposiciÛ Final de la Llei 11/1981, de 7 de desembre, de Patrimoni de la Generalitat, en el sentit d'afegir al seu text actual l'incÌs seg¸ent: "Per al cÚmput de l'expressat termini no es tindr‡ en compte el temps que duri la suspensiÛ de determinats articles de la Llei, declarada pel Tribunal Constitucional."

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicaciÛ aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els Tribunals i les Autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Barcelona, 12 de juliol de 1982

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Ramon Trias i Fargas Conseller d'Economia i Finances