LLEI 13/1987, de 9 de juliol, de seguretat de les instal·lacions industrials.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia, promulgo la següent

LLEI

El progrés tecnològic i la industrialització de les societats contemporànies comporten sovint la utilització de procediments, de productes i d'instal·lacions susceptibles de produir danys a les persones, als béns o al medi. A més, el mateix funcionament de l'economia de mercat -que força les empreses a una reducció permanent de llurs costos- no garanteix necessàriament que el projecte, la construcció, la utilització i el manteniment de les instal·lacions industrials generi espontàniament aquells mecanismes de seguretat que l'estat de la tecnologia permet i que el nivell general de vida del país exigeix. En conseqüència, l'Administració ha de determinar mesures compensatòries de caràcter vinculant.

En aquest sentit, la regulació de les instal·lacions industrials dins el nostre àmbit es fonamenta en la Llei del 24 de novembre de 1939, encara vigent, en la qual, per bé que és derogada en alguns aspectes, resta una orientació doctrinal de tipus dirigista, avui obsoleta i superada pel pas del temps i de les circumstàncies. És imprescindible, per tant, l'actualització corresponent, i, per descomptat, la reorientació necessària, tot tenint en compte els requeriments relatius a l'eficàcia en el procediment i la racionalitat en el tràmit, com l'agilitació en la prestació dels serveis i la taxació de les responsabilitats dels diferents agents implicats.

Per aquest motiu, a partir de l'esmentada Llei, són punts bàsics de referència el Reial Decret 2135/1980, del 26 de setembre, sobre liberalització industrial; el Decret 302/1985, de reestructuració del Departament d'Indústria i Energia, i el Decret 348/1985, relatiu a la facultat de l'Administració per a delegar en règim de concessió administrativa funcions d'inspecció i de control reglamentaris.

D'acord, doncs, amb allò que prescriu l'Estatut i la normativa vigent sobre règim local i ateses les consideracions anteriors, aquesta Llei defineix l'àmbit d'actuacions administratives en el camp de la seguretat industrial, tipifica els nivells de responsabilitat, sanciona les facultats de delegació sens perjudici de l'alta inspecció i, en fi, determina el règim de sancions i el procediment de correcció a fi de garantir la seguretat de les instal·lacions industrials pel que fa a les persones, els béns i el medi.

Article 1

L'objecte d'aquesta Llei és regular la intervenció de l'Administració de la Generalitat pel que fa a la seguretat de les instal·lacions industrials, dins l'àmbit de les competències establertes per l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i sens perjudici de les que pertoquen a l'Administració local.

Article 2

Les instal·lacions industrials han d'ésser projectades, instal·lades, utilitzades i mantingudes de manera que no comprometin la seguretat de les persones, dels béns o del medi.

Article 3

Als efectes d'aquesta Llei:

-1 S'entén per "instal·lació industrial" l'agrupació d'elements físics que té per objecte:

 1. Generar, transportar, transformar, distribuir i utilitzar l'energia.

 2. Produir, transportar, manipular i emmagatzemar productes.

-2 S'entén per "producte" tota mena de bé moble, excepte els productes vegetals del sòl i els productes de la cria, de la caça i de la pesca que no han sofert una primera transformació artificial o manipulació, fins i tot si estan incorporats en un altre bé moble o en un immoble.

-3 S'entén per "matèria primera agrícola" els productes del sòl, de la ramaderia i de la pesca, exclosos els productes que han sofert una primera transformació.

Article 4

S'entén que no comprometen la seguretat de les persones, dels béns o del medi aquelles instal·lacions industrials que són utilitzades d'acord amb la finalitat i l'ús que els són propis i que compleixen alguna de les condicions següents:

 1. Que han estat projectades, instal·lades i que es mantenen d'acord amb la reglamentació vigent o les instruccions emanades de l'Administració competent.

 2. Que, addicionalment, compleixen les prescripcions establertes per l'autorització administrativa quan aquesta és preceptiva.

 3. Que, en absència de reglamentació aplicable d'instruccions específiques, estan d'acord amb les normes tècniques de seguretat generalment reconegudes i adopten les mesures necessàries per a prevenir els accidents i per limitar-ne les conseqüències per a les persones, els béns el medi.

Article 5

-1 El Departament d'Indústria i Energia pot regular els procediments a seguir en cada cas per a l'autorització administrativa o la certificació del compliment del que estableix l'article 4, amb la finalitat d'adaptar-los a les especialitats derivades de l'organització de l'Administració de la Generalitat.

-2 El Departament d'Indústria i Energia ha de regular el procediment per a l'autorització administrativa que estableix l'article 4 en coordinació amb el procediment que regula l'obtenció de la llicència municipal i la posada en marxa de l'activitat en qualsevol instal·lació industrial.

Article 6

En els termes establerts per l'article 4:

 1. L'autor del projecte és el responsable que aquest s'adapti a les condicions de seguretat requerides.

 2. El tècnic o l'entitat que emet el certificat de final d'obra és responsable de l'adaptació de l'obra al projecte i de l'adopció de les mesures i del compliment de les condicions de seguretat requerides en l'execució del projecte. En el cas que sigui un tècnic qui emeti el certificat de final d'obra, l'empresa per a la qual presta serveis el dit tècnic n'és subsidiàriament responsable.

 3. El titular de la instal·lació és el responsable de l'ús, la conservació i el manteniment de les instal·lacions d'acord amb les condicions de seguretat requerides.

 4. Les persones, les empreses o les entitats que intervenen en la instal·lació, la reparació, el manteniment, la inspecció i el control de les instal·lacions industrials són responsables del compliment de les condicions de seguretat requerides.

Article 7

-1 Correspon al Departament d'Indústria i Energia, en el marc de les competències estatutàries, la inspecció i el control del compliment de les condicions a què es refereix l'article 4.

-2 La inspecció i el control de la instal·lació poden ésser exercits directament pel Departament d'Indústria i Energia o per mitjà d'entitats concessionàries que n'assumeixin l'execució, els certificats de les quals tenen la mateixa validesa que la dels emesos per l'Administració. Aquestes inspeccions es poden iniciar d'ofici o a instància de part, i s'han de notificar als interessats les resolucions a què donin lloc, de conformitat amb el que disposa la normativa reguladora del procediment administratiu.

Article 8

-1 Les entitats concessionàries, llurs directors i llur personal no poden ésser ni subministradors, ni constructor, ni administradors, ni instal·ladors, ni projectistes de les instal·lacions, de les màquines, dels aparells i dels elements de construcció que han d'inspeccionar i controlar, ni poden ésser tampoc mandataris dels susdits projectistes, constructors, subministradors i instal·ladors. No poden tampoc intervenir ni directament ni com a mandataris en el projecte, la construcció, la comercialització, la representació o el manteniment de les màquines, els aparells i els elements. Això no exclou la possibilitat d'un bescanvi d'informació tècnica entre el constructor i l'entitat concessionària.

-2 Les entitats concessionàries han de disposar del personal i dels mitjans necessaris per a complir de manera adequada les tasques tècniques i administratives i l'execució dels controls i han de tenir accés al material que pot caldre per a exàmens i controls excepcionals.

-3 Les entitats concessionàries han d'estar assegurades pel que fa a llur responsabilitat civil.

-4 El personal de les entitats concessionàries ha de guardar el secret professional, excepte en relació amb les autoritats administratives competents, en tot allò que pot conèixer en l'exercici de les seves funcions.

Article 9

Són infraccions en matèria de seguretat de les instal·lacions industrials:

-1 Incomplir la reglamentació vigent o les instruccions emanades de l'Administració competent per raons de seguretat.

-2 Expedir certificats referits al projecte, a la instal·lació o a la inspecció d'una manera negligent o falsa.

-3 No contractar el servei de manteniment exigit per les reglamentacions vigents.

Article 10

-1 Són infraccions lleus les que impliquen un incompliment formal d'una prescripció establerta quan això no comporta un increment del risc de la instal·lació.

-2 Són infraccions greus l'incompliment de les prescripcions tècniques de seguretat establertes per la normativa vigent, l'expedició negligent o incorrecta de documents, la desatenció injustificada a les indicacions de l'Administració en qüestions de seguretat i, en general, totes les actuacions que comporten un augment dels risc de les instal·lacions per sobre del que estipula l'article 4 quan no impliquen un perill imminent per a persones, béns o el medi.

-3 Són infraccions molt greus les infraccions greus que comporten un perill imminent per a persones, béns o el medi i l'expedició dolosa de certificats o d'informes incorrectes.

Article 11

-1 Les infraccions en matèria de seguretat de les instal·lacions industrials són sancionades administrativament d'acord amb la gradació següent:

 1. Infraccions lleus: multa de fins a 50.000 pessetes.

 2. Infraccions greus: multa de 50.001 pessetes fins a 500.000 pessetes i, si s'escau, la suspensió per un període màxim de sis mesos de la capacitat per a certificar davant l'Administració d'aquelles empreses sotmeses a inscripció en registres administratius.

 3. Infraccions molt greus: multa de 500.001 pessetes fins a 5.000.000 de pessetes i, si s'escau, la suspensió per un període màxim de cinc anys de la capacitat per a certificar davant l'Administració d'aquelles empreses sotmeses a inscripció en registres administratius. En el cas de reincidència hom pot cancel·lar la inscripció en els registres esmentats.

-2 Les quanties de les multes fixades en l'apartat 1 poden ésser actualitzades mitjançant Decret del Consell Executiu.

-3 Dins els límits establerts per l'apartat 1, les infraccions s'han de sancionar d'acord amb el risc que comporten per a la salut o la integritat de les persones i per al medi i d'acord amb la naturalesa dels béns amenaçats, la freqüència de les infraccions anàlogues i, si s'escau, la reincidència.

-4 Quan en aplicació d'aquesta Llei dues o més persones són responsables d'una mateixa infracció, llur responsabilitat és solidària.

Article 12

El Consell Executiu ha de determinar per reglament els òrgans competents per a incoar els expedients oportuns i per a imposar les sancions.

Article 13

L'Administració de la Generalitat pot ordenar, com a mesura cautelar, la paralització de l'activitat de les instal·lacions que no compten amb les autoritzacions corresponents, que no estan inscrites en els registres preceptius o que incompleixen els requisits exigits per raons de seguretat. La paralització es manté mentre persisteix la situació irregular.

Article 14

-1 Les sancions establertes per aquesta Llei s'han d'imposar després de resoldre l'expedient oportú, sens perjudici de les responsabilitats civils, penals o de qualsevol altre ordre que puguin correspondre.

-2 No pot recaure en cap cas una doble sanció administrativa pels mateixos fets i en funció dels mateixos interessos públics protegits, sens perjudici que siguin exigides totes les responsabilitats que es dedueixin dels diferents fets o de les infraccions comeses.

Disposició Transitòria Es mantenen les condicions contractuals vigents i s'aplica el que estableix l'article 6.d) a les entitats que presten un servei d'inspecció i de control reglamentaris d'acord amb el que estableixen els Decrets 54/1982, del 4 de març, i 348/1985, del 13 de desembre, mentre no n'expirin els respectius contractes de concessió. Qualsevol nou contracte s'ha de fer amb entitats que compleixin les condicions establertes per aquesta Llei.

Disposició Final S'autoritza el Consell Executiu a dictar per mitjà de Decret les disposicions necessàries per a desenvolupar i aplicar aquesta Llei.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els Tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Barcelona, 9 de juliol de 1987

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Macià Alavedra i Moner Conseller d'Indústria i Energia