LLEI 8/2003, de 5 de maig, de tercera modificació de la Llei 6/1987, del 4 d'abril, de l'organització comarcal de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Indústria, Comerç i Turisme
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

LLEI 8/2003, de 5 de maig, de tercera modificaciÛ de la Llei 6/1987, del 4 d'abril, de l'organitzaciÛ comarcal de Catalunya.

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la seg¸ent

LLEI

Pre‡mbul

D'enÁ‡ de l'aprovaciÛ de la Llei 6/1987, del 4 d'abril, de l'organitzaciÛ comarcal de Catalunya, la comarca s'ha anat consolidant com a part de l'organitzaciÛ territorial de Catalunya i els consells comarcals han esdevingut una instituciÛ necess‡ria dins l'AdministraciÛ local catalana.

El temps transcorregut des de l'aprovaciÛ de la dita Llei ha evidenciat la conveniËncia de precisar, ampliar i redefinir algunes q¸estions regulades per la normativa actual per a permetre adaptar l'organitzaciÛ i el funcionament dels consells comarcals a les necessitats reals i dotar-los dels mecanismes adients perquË puguin exercir llurs competËncies d'una manera ‡gil, eficaÁ i participativa. D'altra banda, les demandes de la societat actual comporten que totes les administracions .i, per tant, tambÈ les comarques. disposin de noves competËncies per a prestar els serveis adequats en cada moment. En tot cas, l'assumpciÛ de noves competËncies per les comarques ha d'Èsser respectuosa amb l'autonomia municipal i no ha de condicionar-la.

Aquesta Llei tambÈ tÈ per objecte la supressiÛ dels articles que regulaven el procediment per a establir la divisiÛ comarcal de Catalunya, els quals, en haver estat completada, perden llur vigËncia.

Pel que fa al contingut concret de les modificacions introduÔdes, aquesta Llei estableix dues excepcions a la necessitat de modificar per llei les demarcacions comarcals, amb la finalitat de simplificar el procediment en els dos supÚsits previstos: quan afectin parts de termes municipals com a conseq¸Ëncia de la modificaciÛ de llurs lÌmits i quan siguin acordades pels municipis i les altres institucions afectades.

La Llei introdueix, com a Úrgans necessaris dels consells comarcals, la figura de la vicepresidËncia i el consell d'alcaldes. El consell d'alcaldes, que fins ara solament estava previst com un Úrgan de creaciÛ facultativa, esdevÈ una figura essencial dins l'organitzaciÛ comarcal. …s integrat per tots els alcaldes dels municipis de la comarca, s'ha de reunir com a mÌnim un cop cada tres mesos i tÈ assignades competËncies d'assessorament, informe i proposta sobre q¸estions d'interËs per a la comarca que afecten especialment els municipis, com ara l'aprovaciÛ del programa d'actuaciÛ comarcal, el reglament org‡nic i les ordenances, els acords de creaciÛ i establiment de serveis comarcals i els plans sectorials comarcals, i tambÈ la modificaciÛ dels lÌmits comarcals, el canvi de nom o capital de la comarca i les iniciatives legislatives d'interËs comarcal.

Per tal d'agilitar la gestiÛ de les funcions dels consells comarcals, tambÈ s'estableix la possibilitat de crear, mitjanÁant el reglament org‡nic comarcal corresponent, una comissiÛ de govern quan l'elevat nombre de membres del consell comarcal o qualsevol altra circumst‡ncia ho facin necessari.

Pel que fa a la composiciÛ dels consells comarcals, la Llei 6/1987 donava primacia al nombre de regidors sobre el nombre de vots a l'hora d'assignar els representants que corresponien a cada partit, coaliciÛ, federaciÛ o agrupaciÛ; amb aquesta Llei, els principis de proporcionalitat i de pluralisme polÌtic s'incorporen mÈs equilibradament al funcionament i la composiciÛ dels consells comarcals. AixÌ mateix, per a evitar interpretacions divergents, s'estableix que, a l'hora de fer el cÚmput per al repartiment dels consellers comarcals, les juntes electorals nomÈs han de considerar els regidors escollits als municipis que formen part del consell comarcal, i no, els membres de les entitats locals descentralitzades.

Possiblement la modificaciÛ que representa un canvi mÈs substancial amb relaciÛ a l'anterior regulaciÛ Ès la relativa a les competËncies comarcals. AixÌ, mentre que la Llei 6/1987 establia una llista de matËries sobre les quals les lleis del Parlament havien d'atorgar competËncies a les comarques, la nova regulaciÛ distingeix tres tipus de competËncies comarcals. En primer lloc, corresponen a les comarques les competËncies que, en matËria de cooperaciÛ, assessorament i coordinaciÛ dels ajuntaments, els atribueix la mateixa Llei. En segon lloc, les que els atribueixin les lleis del Parlament, tenint en compte la tipologia de les comarques. Finalment, les comarques exerceixen les competËncies que els deleguin o els encarreguin de gestionar l'AdministraciÛ de la Generalitat, la diputaciÛ corresponent i els municipis.

La Llei simplifica el procediment d'elaboraciÛ dels programes d'actuaciÛ comarcal per dotar-los de mÈs versatilitat i capacitat d'adaptaciÛ a les necessitats que vagin sorgint a la comarca. Aquests programes tenen una vigËncia de quatre anys.

D'altra banda, la Llei recull el principi de lleialtat institucional, que ha de regir les relacions entre la comarca, els municipis, la resta de comarques, la diputaciÛ, l'AdministraciÛ de la Generalitat i altres administracions p˙bliques.

Finalment, s'aclareix el procediment que els consells comarcals han de seguir per a exercir la iniciativa legislativa davant el Parlament i s'especifica la documentaciÛ que cal presentar.

Per garantir la seguretat jurÌdica, la disposiciÛ final faculta el Govern per a promulgar un decret legislatiu que refongui les diverses lleis que afecten l'organitzaciÛ comarcal.

Article 1

Es modifica l'article 1 de la Llei 6/1987, que resta redactat de la manera seg¸ent:

Aquesta Llei tÈ per objecte regular l'organitzaciÛ comarcal i establir el rËgim jurÌdic dels consells comarcals.

Article 2

Es modifica l'article 2 de la Llei 6/1987, que resta redactat de la manera seg¸ent:

"1.†La divisiÛ i l'organitzaciÛ comarcals de Catalunya es regeixen pels criteris seg¸ents:

"a)†Els ‡mbits territorials resultants han de coincidir amb els espais geogr‡fics en quË s'estructuren les relacions b‡siques de l'activitat econÚmica i han d'agrupar municipis amb caracterÌstiques socials, culturals i histÚriques comunes.

"b)†Els ‡mbits territorials resultants han d'Èsser els mÈs adequats per a fer efectius els principis d'efic‡cia, descentralitzaciÛ, participaciÛ i subsidiarietat en la prestaciÛ dels serveis p˙blics.

"2.†L'organitzaciÛ comarcal s'estÈn a tot el territori de Catalunya.

3.†Cap municipi no ha de restar exclÚs de l'organitzaciÛ comarcal ni ha de pert‡nyer a mÈs d'una comarca. Cada un dels municipis ha de formar part Ìntegrament d'una sola comarca.

Article 3

Es modifica l'article 7 de la Llei 6/1987, que resta redactat de la manera seg¸ent:

"Qualsevol modificaciÛ de les demarcacions comarcals s'ha de fer per llei, excepte en els supÚsits seg¸ents:

"a)†Quan es tracti de modificacions que afectin parts de termes municipals i siguin conseq¸Ëncia de la modificaciÛ dels lÌmits dels corresponents termes municipals.

b)†Per acord del municipi i les altres institucions afectades, d'acord amb el que estableix l'article 8 bis.

Article 4

Es modifiquen els apartats 2, 3 i 4 de l'article 8 de la Llei 6/1987, que resten redactats de la manera seg¸ent:

"2.†En els casos a quË es refereixen les lletres a i b de l'apartat 1, qui exerceixi la iniciativa de modificaciÛ de les demarcacions comarcals vigents ha de trametre al Departament de GovernaciÛ i Relacions Institucionals la proposta de modificaciÛ i una memÚria que en justifiqui els motius i l'oportunitat.

"3.†El Departament de GovernaciÛ i Relacions Institucionals ha de sotmetre la proposta a informaciÛ p˙blica i n'ha de sol∑licitar un informe als ajuntaments i als consells comarcals afectats. DesprÈs, ha de sotmetre l'expedient a informe de la ComissiÛ de DelimitaciÛ Territorial i, posteriorment, de la ComissiÛ JurÌdica Assessora.

4.†Un cop completat l'expedient, el Departament de GovernaciÛ i Relacions Institucionals l'ha de lliurar a qui hagi fet la proposta de modificaciÛ de les demarcacions comarcals en el cas que sigui titular de la iniciativa legislativa, o bÈ ha d'elevar al Govern l'avantprojecte de llei corresponent.

Article 5

S'afegeix un article 8 bis a la Llei 6/1987, amb el text seg¸ent:

"Article 8 bis

"1.†Un municipi pot canviar la seva adscripciÛ comarcal sempre que hi hagi continuÔtat territorial entre el seu terme i el dels municipis de la comarca a la qual es vol adscriure i se segueixi el procediment establert per l'apartat 2.

"2.†Per al canvi de comarca d'un municipi s'ha de seguir el procediment seg¸ent:

"a)†El ple de l'ajuntament ha d'adoptar un acord inicial en quË s'expliciti la comarca a la qual es vol adscriure, amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de regidors.

"b)†El consell comarcal de la comarca a la qual es vol adscriure ha d'acceptar el canvi, amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres.

"c)†L'ajuntament ha de trametre al Departament de GovernaciÛ i Relacions Institucionals els acords i una memÚria dels motius que en justifiquen el canvi. Aquesta proposta s'ha de sotmetre a informe de la ComissiÛ de DelimitaciÛ Territorial.

"d)†L'acord de canvi de comarca ha d'Èsser ratificat en referËndum per mÈs de la meitat del cens electoral del municipi afectat.

"e)†L'ajuntament ha d'adoptar l'acord definitiu amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de regidors.

3.†Un cop finalitzat l'expedient, l'ajuntament ha de comunicar el canvi d'adscripciÛ comarcal al Departament de GovernaciÛ i Relacions Institucionals, que, en el termini de tres mesos, ha de dictar una ordre per a acreditar-lo.

Article 6

Es modifica l'apartat 2 de l'article 9 de la Llei 6/1987, que resta redactat de la manera seg¸ent:

2.†No es pot crear cap comarca sense el consentiment exprÈs de dues terceres parts dels municipis que l'haurien de constituir, els quals han de representar, com a mÌnim, la meitat de la poblaciÛ de la comarca, o bÈ de la meitat dels municipis afectats, els quals han de representar, com a mÌnim, dues terceres parts de la poblaciÛ de la comarca.

Article 7

Es modifica l'article 10 de la Llei 6/1987, que resta redactat de la manera seg¸ent:

"1.†Els consells comarcals poden acordar el canvi de denominaciÛ de la comarca respectiva amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, amb l'informe previ del consell d'alcaldes i desprÈs d'haver sotmËs la proposta a un perÌode de trenta dies d'informaciÛ p˙blica.

2.†L'acord a quË fa referËncia l'apartat 1 s'ha de comunicar al Departament de GovernaciÛ i Relacions Institucionals, que l'ha d'acreditar mitjanÁant una ordre. En el cas que aquest Departament consideri que la nova denominaciÛ pot resultar confusa, que contÈ incorreccions ling¸Ìstiques o que no s'adiu amb la toponÌmia catalana, sol∑licitant prËviament els informes cientÌfics que consideri necessaris, ha d'elevar una proposta al Govern, el qual ha de decidir si es canvia la denominaciÛ.

Article 8

Es modifica l'article 11 de la Llei 6/1987, que resta redactat de la manera seg¸ent:

"1.†La llei que creÔ una comarca n'ha de decidir tambÈ la capital.

2.†El canvi de capital d'una comarca es pot decidir mitjanÁant els acords adoptats per la majoria absoluta del nombre legal de membres del consell comarcal i de regidors dels ajuntaments de l'antiga i de la nova capital, amb l'informe previ del consell d'alcaldes i desprÈs d'haver sotmËs la proposta a un perÌode de trenta dies d'informaciÛ p˙blica.

Article 9

 1. †Es modifica l'apartat 1 de l'article 13 de la Llei 6/1987, que resta redactat de la manera seg¸ent:

  "1.†SÛn Úrgans del consell comarcal:

  "a)†El ple.

  "b)†La presidËncia.

  "c)†La vicepresidËncia.

  "d)†El consell d'alcaldes.

  e)†La comissiÛ especial de comptes.

 2. †S'afegeix un apartat 2 a l'article 13 de la Llei 6/1987, amb el text seg¸ent:

  2.†El gerent o la gerent del consell comarcal, que exerceix les funcions executives que li encomana aquesta Llei, integra tambÈ l'organitzaciÛ comarcal.

Article 10

S'afegeix una lletra f bis a l'apartat 1 de l'article 14 de la Llei 6/1987, amb el text seg¸ent:

f bis)†Contractar obres i la gestiÛ de serveis p˙blics, sempre que la quantia no excedeixi el 5% dels recursos ordinaris del pressupost de la comarca, ni del 50% del lÌmit general aplicable a la contractaciÛ directa.

Article 11

S'afegeix un apartat 4 a l'article 15 de la Llei 6/1987, amb el text seg¸ent:

4.†Si un acord del consell comarcal afecta de manera molt especial un municipi o mÈs, el president o presidenta, per iniciativa prÚpia o a proposta del ple, ha de convocar els alcaldes dels municipis afectats perquË puguin participar, amb veu perÚ sense vot, en el debat de la sessiÛ plen‡ria en quË sigui tractat aquell acord.

Article 12

Es modifica l'apartat 1 de l'article 16 de la Llei 6/1987, que resta redactat de la manera seg¸ent:

1.†La comissiÛ especial de comptes Ès formada per un representant de cadascun dels grups polÌtics amb representaciÛ en el consell comarcal i adopta les decisions per vot ponderat d'acord amb el nombre de consellers comarcals respectius.

Article 13

Es modifica l'apartat 2 de l'article 17 de la Llei 6/1987, que resta redactat de la manera seg¸ent:

2.†El gerent o la gerent Ès nomenat i cessat pel ple del consell comarcal, a proposta del president o presidenta. El c‡rrec de gerent Ès incompatible amb la condiciÛ de regidor o regidora. A mÈs, se li apliquen les causes d'incapacitat i d'incompatibilitat establertes per als membres del consell comarcal. El gerent o la gerent tÈ la condiciÛ de funcionari o funcion‡ria eventual. Si la persona designada Ès funcionari o funcion‡ria de la Generalitat o de l'AdministraciÛ local, se l'ha de declarar en situaciÛ de serveis especials.

Article 14

Es modifica l'article 19 de la Llei 6/1987, que resta redactat de la manera seg¸ent:

"1.†El consell d'alcaldes Ès integrat pels alcaldes dels municipis de la comarca i ha d'Èsser convocat pel president o presidenta del consell comarcal perquË informi el consell comarcal de les propostes que siguin d'interËs per als municipis, abans de sotmetre-les a l'aprovaciÛ del ple, d'acord amb el que estableixi el reglament org‡nic del consell comarcal.

"2.†El consell d'alcaldes pot presentar al ple del consell comarcal propostes d'actuaciÛ que siguin d'interËs per a la comarca. En tot cas, el consell d'alcaldes ha d'emetre prËviament un informe sobre les q¸estions seg¸ents:

"a)†L'aprovaciÛ del programa d'actuaciÛ comarcal.

"b)†L'aprovaciÛ del reglament org‡nic i de les ordenances.

"c)†Els acords sobre la creaciÛ i l'establiment dels serveis comarcals.

"d)†Els plans sectorials comarcals.

"e)†La modificaciÛ dels lÌmits comarcals.

"f)†El canvi de nom o de capital de la comarca.

"g)†Les iniciatives legislatives del consell comarcal.

"3.†El consell d'alcaldes s'ha de reunir almenys un cop cada tres mesos, convocat pel president o presidenta del consell comarcal. TambÈ es pot reunir a inst‡ncia del ple o d'una tercera part dels alcaldes que l'integren.

4.†L'assistËncia a les reunions del consell d'alcaldes no Ès delegable de manera permanent. NomÈs es pot delegar de manera eventual en un tinent o tinenta d'alcalde, o, si no n'hi ha, en un regidor o regidora.

Article 15

S'afegeix un article 17 bis a la Llei 6/1987, amb el text seg¸ent:

"Article 17 bis

Si el nombre de membres del consell comarcal Ès elevat o si qualsevol altra circumst‡ncia ho fa necessari, mitjanÁant el reglament org‡nic comarcal corresponent es pot crear una comissiÛ permanent del ple. El dit reglament ha de fixar el nombre de membres que han de compondre-la, els quals han d'Èsser nomenats pel ple d'entre els consellers comarcals, i hi ha d'assignar competËncies. En cap cas no li pot atribuir les competËncies del ple a quË fan referËncia les lletres a, b, c i g de l'article 15, ni la iniciativa legislativa comarcal regulada pel tÌtol V.

Article 16

 1. †S'afegeix un apartat 3 bis a l'article 20 de la Llei 6/1987, amb el text seg¸ent:

  3 bis. En el cas de les entitats municipals descentralitzades, pel que fa al cÚmput de regidors i vots establert per l'apartat 2, no s'hi han de comptar llur president o presidenta, llurs vocals ni els vots emesos per a l'elecciÛ de llur president.

 2. †Es modifica la lletra c de l'apartat 5 de l'article 20 de la Llei 6/1987, que resta redactat de la manera seg¸ent:

  c)†Es multipliquen els percentatges de la lletra a per 1/3 i els de la lletra b per 2/3 i se sumen els resultats.

Article 17

Es modifica l'article 25 de la Llei 6/1987, que resta redactat de la manera seg¸ent:

"1.†Correspon a la comarca l'exercici de les competËncies seg¸ents:

"a)†Les que li atribueix aquesta Llei en matËria de cooperaciÛ, assessorament i coordinaciÛ dels ajuntaments, d'acord amb el que estableix l'article 26.

"b)†Les que li atribueixin les lleis del Parlament. L'atribuciÛ de competËncies per lleis sectorials s'ha de fer tenint en compte la tipologia de les comarques, sens perjudici de l'atribuciÛ directa de competËncies als ajuntaments dels municipis que compleixin els requisits mÌnims de poblaciÛ, capacitat econÚmica o capacitat de gestiÛ, d'acord amb els criteris objectius que estableixin les mateixes lleis sectorials.

"c)†Les que li deleguin o li encarreguin de gestionar l'AdministraciÛ de la Generalitat, la diputaciÛ corresponent, els municipis, les mancomunitats i les comunitats de municipis, i les organitzacions associatives d'ens locals regulades pels tÌtols X i XI de la Llei 8/1987, del 15 d'abril, municipal i de rËgim local de Catalunya. Les delegacions o els enc‡rrecs de gestiÛ han d'anar acompanyats de la transferËncia dels recursos necessaris per a exercir-los.

2.†En l'‡mbit de les seves competËncies, la comarca pot fer obres i prestar serveis, d'acord amb els requisits que estableix aquesta Llei.

Article 18

S'afegeix un article 25 bis a la Llei 6/1987, amb el text seg¸ent:

"Article 25 bis

"1.†Els consells comarcals han de vetllar perquË, en els municipis de llur ‡mbit territorial, es duguin a terme, amb nivells de qualitat homogenis, els serveis, les activitats i les prestacions que, d'acord amb els articles 63 i 64, sÛn de competËncia local.

2.†L'efectivitat de la prestaciÛ homogËnia dels serveis i la realitzaciÛ de les activitats i les prestacions d'‡mbit local es regeixen pels principis de subsidiarietat i cooperaciÛ locals, complementarietat, suplËncia, associaciÛ, partenariat i participaciÛ ciutadana, que s'han de concretar en el programa d'actuaciÛ comarcal.

Article 19

S'afegeix un article 25 ter a la Llei 6/1987, amb el text seg¸ent:

"Article 25 ter

"1.†Es crea la ComissiÛ Assessora Comarcal de Catalunya, que tÈ per objecte assessorar les administracions sobre les matËries a quË es refereix l'article 25.1.

2.†El funcionament i la composiciÛ de la ComissiÛ Assessora Comarcal de Catalunya han d'Èsser regulats per reglament. Pel que fa a la composiciÛ, en la ComissiÛ Assessora Comarcal de Catalunya hi ha d'haver representants de l'AdministraciÛ de la Generalitat i de les entitats representatives dels ens locals, a mÈs de persones expertes en la matËria.

Article 20

Es modifica l'article 26 de la Llei 6/1987, que resta redactat de la manera seg¸ent:

"1.†Correspon a les comarques:

"a)†Prestar assistËncia tËcnica, jurÌdica i econÚmica als municipis.

"b)†Cooperar econÚmicament en la realitzaciÛ de les obres, els serveis o les activitats dels municipis.

"c)†Garantir, subsidi‡riament, la prestaciÛ dels serveis municipals obligatoris en els municipis que, per raÛ de llur poblaciÛ, no estan obligats a prestar-los.

"d)†Cooperar amb els municipis en l'establiment de nous serveis necessaris per al desenvolupament del territori.

"e)†Establir i coordinar, amb l'informe previ dels ajuntaments afectats, les infraestructures, els serveis i les actuacions d'‡mbit supramunicipal.

2.†En tot cas, la comarca ha d'exercir les funcions d'assistËncia i de cooperaciÛ que li corresponen tenint en compte les necessitats dels diferents municipis, tant pel que fa al nombre d'habitants com a la situaciÛ geogr‡fica o a llur tipologia quant a l'activitat econÚmica predominant.

Article 21

Es modifica l'article 27 de la Llei 6/1987, que resta redactat de la manera seg¸ent:

"1.†Els consells comarcals han d'elaborar un programa d'actuaciÛ comarcal que ha d'incloure els serveis, les activitats i les obres que han de dur a terme; la manera d'acomplir els dits serveis i activitats; els mecanismes de coordinaciÛ amb els municipis i les comarques limÌtrofes, i la previsiÛ dels recursos necessaris per a finanÁar les actuacions.

"2.†Un cop elaborat el programa i abans d'aprovar-lo, s'ha de sotmetre a informaciÛ p˙blica i ha d'Èsser informat pel consell d'alcaldes.

"3.†El programa d'actuaciÛ comarcal ha d'Èsser aprovat pel ple del consell comarcal per majoria absoluta.

4.†Els programes d'actuaciÛ comarcal tenen una vigËncia de quatre anys, sens perjudici de les modificacions que acordi el ple del consell comarcal seguint el mateix procediment establert per a aprovar-los i de les revisions que estableixin els mateixos programes.

Article 22

Es modifica la lletra a de l'article 33 de la Llei 16/1987, que resta redactada de la manera seg¸ent:

a)†En cada comarca hi ha d'haver un servei de cooperaciÛ i d'assistËncia municipals encarregat d'assessorar els municipis que ho sol∑licitin en matËria juridicoadministrativa, economicofinancera i d'obres i serveis. El consell d'alcaldes, atenent la tipologia dels municipis que integren la comarca, pot acordar no crear aquest servei.

Article 23

Es modifica l'article 34 de la Llei 6/1987, que resta redactat de la manera seg¸ent:

D'acord amb els programes i els plans elaborats per la Generalitat, la comarca ha de col∑laborar en l'exercici de les funcions d'estadÌstica i en l'establiment d'una base de dades que integri la informaciÛ dels ‡mbits municipal i comarcal.

Article 24

Es modifica l'article 39 de la Llei 6/1987, que resta redactat de la manera seg¸ent:

"1.†Les comarques articulen les relacions m˙tues sobre la base de les tËcniques de cooperaciÛ i col∑laboraciÛ amb projectes comuns de llur interËs. Si es tracta de necessitats comunes, les comarques limÌtrofes han d'establir els mecanismes de cooperaciÛ i col∑laboraciÛ que calguin.

2.†Les comarques es relacionen amb els municipis, les altres comarques, la diputaciÛ corresponent, l'AdministraciÛ de la Generalitat i altres administracions p˙bliques, tot respectant el principi de lleialtat institucional.

Article 25

Es modifiquen els apartats 3 i 4 de l'article 40 de la Llei 16/1987, que resten redactats de la manera seg¸ent:

"3.†Quan la iniciativa Ès proposada per una cinquena part dels consells comarcals, cal l'acord favorable dels plens respectius, adoptat per majoria absoluta del nombre legal de llurs membres. Quan la iniciativa l'adopta un nombre inferior a la cinquena part dels consells comarcals o un ˙nic consell comarcal, cal l'acord favorable del ple, adoptat per tres cinquenes parts del nombre legal dels seus membres.

"4.†Les proposicions de llei s'han de presentar acompanyades de:

"a)†Una exposiciÛ de motius.

"b)†Una memÚria justificativa.

"c)†Una avaluaciÛ de l'impacte social, econÚmic, jurÌdic i pressupostari de les mesures proposades.

"d)†Un estudi econÚmic i pressupostari.

e)†Un certificat acreditatiu dels acords corresponents, amb indicaciÛ expressa dels quÚrums de presËncia i decisiÛ.

Article 26

Es modifica l'apartat 3 de l'article 41 de la Llei 6/1987, que resta redactat de la manera seg¸ent:

3.†La tramitaciÛ de les proposicions de llei es fa d'acord amb el que disposa el Reglament del Parlament. Els consells comarcals poden designar un m‡xim de tres membres per a presentar la proposiciÛ de llei en el tr‡mit de presa en consideraciÛ pel Parlament.

Disposicions addicionals

Primera

El Consell General d'Aran es regeix per la seva legislaciÛ especÌfica, sens perjudici de l'aplicaciÛ supletÚria de les disposicions d'aquesta Llei i de llur aplicaciÛ, sempre que sigui compatible amb aquella, pel que fa als recursos econÚmics i els sistemes d'assistËncia i cooperaciÛ comarcals.

Segona

S'encomana al Govern que, en el termini d'un any, elabori una relaciÛ de les competËncies assignades als consell comarcals per les lleis sectorials i altres normes.

Tercera

S'autoritza el Govern perquË, en el termini d'un any, constitueixi la ComissiÛ Assessora Comarcal de Catalunya.

DisposiciÛ transitÚria

 1. †Si aquesta Llei entra en vigor abans del dia anterior a les eleccions municipals convocades pel Reial decret 374/2003, del 31 de marÁ, les disposicions d'aquesta Llei s'han d'aplicar al procÈs subseg¸ent d'elecciÛ dels membres dels consells comarcals.

 2. †Si aquesta Llei entra en vigor dins el termini a quË es refereix l'apartat 1, les agrupacions d'electors que hagin presentat la comunicaciÛ establerta per l'article 20.4 de la Llei 6/1987 abans de l'entrada en vigor d'aquesta Llei en poden presentar una altra dins el termini establert pel dit article.

  DisposiciÛ derogatÚria

 3. †En haver complert llur funciÛ reguladora en l'establiment de la divisiÛ comarcal, es deroguen els articles 4, 5 i 6; les disposicions addicionals primera i segona; les disposicions transitÚries primera, segona i quarta, i la disposiciÛ final primera de la Llei 6/1987. Es deroguen tambÈ la lletra d de l'apartat 3 de l'article 15, la lletra e de l'apartat 1 de l'article 17 i els articles 28, 29, 30, 31, 32 i 42 de la mateixa Llei.

 4. †Dins el tÌtol II de la Llei 6/1987, es renumeren els capÌtols que resten vigents.

  Disposicions finals

  Primera

  El Govern, en el termini de sis mesos, ha de promulgar un decret legislatiu per a refondre el text d'aquesta Llei amb el de la Llei 6/1987; amb el de la Llei 3/1990, del 8 de gener, de modificaciÛ de la divisiÛ comarcal de Catalunya, i, si escaiguÈs, amb el del Decret legislatiu 13/1994, del 26 de juliol, pel qual s'aprova l'adequaciÛ a la Llei de rËgim jurÌdic de les administracions p˙bliques i del procediment administratiu com˙ de les lleis que afecten el Departament de GovernaciÛ en matËria de rËgim local, joc, espectacles, activitats recreatives, i el rËgim de recursos dels seus organismes autÚnoms, o amb qualsevol altra modificaciÛ legislativa sobre l'organitzaciÛ comarcal de Catalunya. TambÈ ha de tenir present, pel que fa a aquesta q¸estiÛ, una eventual declaraciÛ de nul∑litat acordada per sentËncia del Tribunal Constitucional. AixÌ mateix, el Govern ha d'intitular-ne els articles i harmonitzar-ne el text, l'ordenaciÛ, la numeraciÛ i les remissions internes, d'acord amb les directrius de la Norma sobre elaboraciÛ de les normes del Govern.

  Segona

  Aquesta Llei entra en vigor l'endem‡ d'haver-se publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicaciÛ aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

  Palau de la Generalitat, 5 de maig de 2003

  Jordi Pujol

  President de la Generalitat de Catalunya