LLEI 11/1996, de 29 de juliol, de modificació de la Llei 39/1991, del 30 de desembre, de la tutela i institucions tutelars.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

Les modificacions introduïdes per aquesta Llei, inspirada en el respecte a l'autonomia de la voluntat i en la protecció i el respecte de la persona en totes les circumstàncies que impedeixen que aquesta es governi per ella mateixa, faculten les persones amb capacitat d'obrar per a designar tutors, protutors i curadors per a elles mateixes, en previsió del cas d'ésser declarades incapaces, i estableix mecanismes per a prevenir actuacions que podrien perjudicar greument els drets de les persones. Aquesta iniciativa legislativa respon a l'augment de l'esperança de vida de la població, la qual cosa dóna lloc a un sobreenvelliment de les persones i condueix a un increment de patologies cròniques que poden impedir que hom pugui governar-se per si mateix. També respon al Pla integral de la gent gran, aprovat pel Govern de la Generalitat, que en el contingut i en les conclusions proposa vies d'actuació per a les problemàtiques derivades de l'envelliment. Atès que la Llei 39/1991, del 30 de desembre, de la tutela i institucions tutelars, aplica regles sobre nomenament de tutor als nomenaments de protutor i curador, d'acord amb els articles 69 i 79, aquestes modificacions regeixen igualment per a les designacions de protutor i curador fetes per un mateix. Això no obstant, aquests nomenaments no són vinculants per al jutge si s'han esdevingut noves circumstàncies que qüestionen la idoneïtat de la decisió personal presa anteriorment.

Article 1

  1. Es modifica l'article 4 de la Llei 39/1991, del 30 de desembre, de la tutela i institucions tutelars, que queda redactat de la manera següent: "Article 4 "La tutela es defereix per: "

  1. Testament o codicil. "

  2. Escriptura pública. "

  3. Resolució judicial." 2. Es modifica el títol de la secció primera del capítol II de la Llei 39/1991, que queda redactat de la manera següent: "Secció primera "Delació voluntària." 3. Es modifica l'article 5 de la Llei 39/1991, que queda redactat de la manera següent: "Article 5 "1. Qualsevol persona, en previsió del cas d'ésser declarada incapaç, pot nomenar en escriptura pública un tutor o més d'un, protutors i curadors i designar substituts de tots ells o ordenar que una persona o més d'una siguin excloses d'aquests càrrecs i també nomenar qualsevol altre organisme tutelar establert per aquesta Llei. El nomenament pot ésser impugnat per les persones cridades per llei a exercir la tutela o pel Ministeri Fiscal, si en constituir-se la tutela s'ha produït una modificació sobrevinguda de les circumstàncies explicitades o que presumptament hagin estat tingudes en compte en efectuar-se la designació que pugui perjudicar l'interès del tutelat. En el cas de pluralitat successiva de designacions, preval la posterior. "2. El pare i la mare que no hagin estat privats de la potestat abans de l'obertura de la successió poden nomenar en testament o en codicil o en escriptura pública un tutor o més d'un per a cadascun de llurs fills menors d'edat i designar substituts dels nomenats; aquest nomenament tant pot ésser conjunt com successiu. També poden nomenar-ne un o més d'un per als majors d'edat incapacitats sobre els quals tinguin la potestat prorrogada o rehabilitada. També poden ordenar l'exclusió d'una persona o més d'una del càrrec de tutor de llurs fills menors o incapacitats. En cas de contradicció, preval la voluntat del pare o la mare que ha exercit darrerament la potestat."

Article 2

S'afegeix una nova disposició addicional segona a la Llei 39/1991, amb el text següent: "Disposició addicional segona "Les referències fetes als pares en els articles 7, 8 i 11 i al testador en l'article 9 s'han d'entendre fetes també a les persones que facin ús de la facultat especificada per l'article 5.1, en previsió del cas d'esdevenir incapacitades."

Article 3

S'afegeix una disposició addicional tercera a la Llei 39/1991, amb el text següent: "Disposició addicional tercera "1. S'estableix un Registre de Tuteles i Autotuteles, en el qual s'inscriuen les delacions de les que han estat atorgades en ús de la facultat prevista per l'article 5. "2. Per tal de poder inscriure les delacions, i als efectes de la designació de tutor, els notaris que autoritzin escriptures en les quals es procedeix a la designació o la revocació de tutor, protutor o curador, establerta per l'article 5, han d'adreçar un ofici al Registre de Tuteles i Autotuteles indicant el nom, els cognoms, el domicili i el document d'identitat de l'atorgant i el lloc i la data de l'autorització i que en aquesta s'ha procedit a l'esmentada designació o revocació, però sense indicar la identitat dels designats. El jutge competent ha de demanar una certificació de les inscripcions que puguin constar en el Registre de Tuteles i Autotuteles amb caràcter previ a la constitució del corresponent ofici protector i n'ha de donar compte al Ministeri Fiscal i a les altres parts que hagin comparegut. "3. S'han de dictar per via reglamentària les normes relatives a l'organització, el funcionament i la publicitat del Registre de Tuteles i Autotuteles."

Disposició final Aquesta Llei entra en vigor al cap de tres mesos d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 29 de juliol de 1996

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Núria de Gispert i Català Consellera de Justícia

(96.208.065)