LLEI 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

LLEI

5/2011, del 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

L'apartat 1 de la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, disposa que, sens perjudici del que estableix la disposició final primera, les associacions i les fundacions ja constituïdes subjectes a les disposicions del llibre tercer del Codi civil hi han d'adaptar els estatuts i han d'inscriure aquesta adaptació en el registre corresponent, si escau, en el termini de tres anys a comptar de l'entrada en vigor de la Llei.

La Llei 4/2008 va entrar en vigor el 2 d'agost de 2008 i, per tant, el període d'adaptació dels estatuts d'associacions i fundacions fineix el 2 d'agost de 2011, termini que és del tot insuficient perquè les entitats puguin aprovar i presentar, si escau, les adaptacions estatutàries corresponents.

La no-adaptació dels estatuts de les associacions i les fundacions en el termini establert té conseqüències importants. Pel que fa a les fundacions, les que no adaptin els estatuts i no els inscriguin no poden obtenir ajuts ni subvencions de l'Administració de la Generalitat; així mateix, la no-adaptació esmentada pot constituir un incompliment greu de les obligacions pròpies del càrrec de patró, que pot legitimar el Protectorat per a exercir les accions legals que corresponguin. Quant a les associacions que no adaptin els estatuts en el termini esmentat, perden els beneficis derivats de la publicitat registral i no poden rebre subvencions de l'Administració de la Generalitat.

Tenint en compte els importants efectes negatius que comporta la no-adaptació dels estatuts en el termini fixat, el venciment imminent d'aquest termini i la complexitat d'aquest procés, resulta del tot procedent prorrogar-lo.

Article únic

Modificació de la Llei 4/2008

Es modifica l'apartat 1 de la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, que resta redactat de la manera següent:

‘‘1. Sens perjudici del que estableix la disposició final primera, les associacions i les fundacions ja constituïdes subjectes a les disposicions del llibre tercer del Codi civil hi han d'adaptar els estatuts i han d'inscriure aquesta adaptació en el registre corresponent, si escau, abans del 31 de desembre de 2012.''

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 19 de juliol de 2011

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

Pilar Fernández i Bozal

Consellera de Justícia

(11.193.072)