ORDRE ECF/112/2010, de 12 de febrer, per la qual es fa pública la llista dels avals autoritzats directament pel Govern de la Generalitat durant l'any 2009.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Economia i Finances
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

ECF/112/2010, de 12 de febrer, per la qual es fa pública la llista dels avals autoritzats directament pel Govern de la Generalitat durant l'any 2009.

Per tal de complir el que preveu l'article 60.1 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,

Ordeno:

Es publica la llista dels avals autoritzats directament pel Govern de la Generalitat de Catalunya durant l'any 2009, la qual figura a l'annex d'aquesta ordre.

Barcelona, 12 de febrer de 2010

Antoni Castells

Conseller d'Economia i Finances

Annex

Llei 15/2008, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2009:

Article 36.2 b), Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA): 10. 000. 000 d'euros.
Article 36.2 c), Infraestructures Ferroviàries de Catalunya: 200. 000. 000 d'euros.
Article 38.1 c), Valors de renda fixa emesos pels fons: .FONCAIXA FTGENCAT 7, FTA.: 696. 000. 000 euros; .GAT FTGENCAT 2009, FTA.: 284. 800. 000 euros.

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA