RESOLUCIÓ IRP/3914/2007, de 18 de desembre, per la qual s'aproven i es fan públiques les llistes provisionals d'aspirants admesos i exclosos i la llista provisional d'aspirants exempts de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana de la convocatòria de concurs oposició, pel torn lliure, per cobrir una plaça de personal tècnic,...

Secció:Diversos
Emissor:Departament D'Interior, Relacions Institucionals i Participacio
Rang de Llei:Resolució
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

IRP/3914/2007, de 18 de desembre, per la qual s'aproven i es fan públiques les llistes provisionals d'aspirants admesos i exclosos i la llista provisional d'aspirants exempts de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana de la convocatòria de concurs oposició, pel torn lliure, per cobrir una plaça de personal tècnic, diplomat/ada en ciències empresarials, del cos de mossos d'esquadra de la Generalitat (núm. de registre de la convocatòria DPL/021/07).

Atès el que disposen els articles 17, 18.2 i 28 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra, i d'acord amb el que estableix el Decret 45/1999, de 23 de febrer, de regulació dels llocs de treball de facultatius i tècnics del cos de mossos d'esquadra; el Reglament de selecció de personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 28/1986, de 30 de gener; el Reglament de provisió de llocs de treball del cos de mossos d'esquadra, aprovat pel Decret 401/2006, de 24 d'octubre, i la resta de normativa d'aplicació;

Atès el que estableixen les bases reguladores de la convocatòria de concurs oposició, pel torn lliure, per cobrir una plaça de personal tècnic, diplomat/ada en ciències empresarials, del cos de mossos d'esquadra de la Generalitat (núm. de registre de la convocatòria DPL/021/07), aprovades per la Resolució IRP/3433/2007, de 12 de novembre (DOGC núm. 5010, de 16.11.2007);

En ús de les competències que atribueix al titular del Departament l'article 9 del Decret 45/1999, de 23 de febrer, de regulació dels llocs de treball de facultatius i tècnics del cos de mossos d'esquadra, i de conformitat amb l'article 1.h) de la Resolució IRP/4181/2006, de 18 de desembre, de delegació de funcions del conseller d'Interior, Relacions Institucionals i Participació en diversos òrgans del Departament,

Resolc:

Article 1

Aprovar i fer públiques les llistes provisionals d'aspirants admesos i exclosos, amb indicació de les causes de l'exclusió, i la llista provisional d'aspirants exempts de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana, dels que han presentat sol·licitud per participar en la convocatòria de concurs oposició, pel torn lliure, per cobrir una plaça de personal tècnic, diplomat/ada en ciències empresarials, del cos de mossos d'esquadra de la Generalitat (núm. de registre de la convocatòria DPL/021/07).

Article 2

Les llistes...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA