RESOLUCIÓ IRP/1708/2009, de 15 de juny, per la qual s'aproven i es fan públiques les llistes provisionals de la convocatòria de concurs oposició lliure per cobrir 8 places d'intendent/a del cos de mossos d'esquadra de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 54/09).

Secció:Diversos
Emissor:Departament D'Interior, Relacions Institucionals i Participacio
Rang de Llei:Resolució
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

IRP/1708/2009, de 15 de juny, per la qual s'aproven i es fan públiques les llistes provisionals de la convocatòria de concurs oposició lliure per cobrir 8 places d'intendent/a del cos de mossos d'esquadra de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 54/09).

Atès el que disposa el Decret 28/1986, de 30 de gener, del Reglament de selecció de personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret 144/1994, de 14 de juny;

Atès el que estableixen les bases reguladores de la convocatòria de concurs oposició lliure per cobrir 8 places d'intendent/a del cos de mossos d'esquadra de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 54/09), aprovades per la Resolució IRP/1301/2009, de 30 d'abril (DOGC núm. 5377, de 12.5.2009);

En ús de les competències que atribueix al titular del Departament l'article 20 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra, fent ús de les atribucions que m'han estat delegades per la Resolució IRP/4054/2008, de 18 de desembre, de delegació de competències del conseller d'Interior, Relacions Institucionals i Participació en diversos òrgans del Departament, i d'acord amb el que estableix l'article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

Article 1

Aprovar i fer públiques les llistes provisionals de persones aspirants admeses, excloses i exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana, amb indicació de les causes de l'exclusió, de les que han presentat sol·licitud per participar en la convocatòria de concurs oposició lliure per cobrir 8 places d'intendent/a del cos de mossos d'esquadra de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 54/09).

Article 2

Les llistes completes i certificades s'exposen als llocs següents:

Registre del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, carrer de la Diputació, 355, 08009 Barcelona.

Registre de la Direcció General de la Policia, travessera de les Corts, 319-321, 08029 Barcelona.

Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial de Girona, carrer de Vista Alegre, 5, 17004 Girona.

Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Metropolitana Sud, carretera de la Sanson, 66, 08980 Sant Feliu de Llobregat.

Registre de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA