DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Territori i Sostenibilitat
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La Generalitat té la competència exclusiva en matèria d’urbanisme que li atribueix l’article 149.5 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i que, anteriorment, li va atribuir l’article 9.9 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 1979.

En virtut d’aquesta competència, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, el desplegament reglamentari de la qual es va iniciar amb el seu Reglament parcial, aprovat pel Decret 287/2003, de 4 de novembre, a reserva de l’elaboració futura d’un text reglamentari únic, que el preàmbul del Reglament esmentat ja anunciava que havia de ser de gran dimensió i complexitat. Aquest text únic es va concretar en el vigent Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.

La dificultat intrínseca de la matèria urbanística i el fet que la Llei d’urbanisme, hereva de la tradició normativa en aquest sector de l’ordenament jurídic, reguli molts dels seus continguts fins al màxim detall, fan que el seu desplegament reglamentari no sigui una tasca senzilla.

Quan es va redactar el vigent Reglament es va optar per configurar un text normatiu que desplegués només els aspectes de la Llei d’urbanisme que, de manera aleatòria, no estaven regulats exhaustivament. D’aquesta manera, el Reglament no va assolir una dimensió excessiva, però tampoc no va conformar un text normatiu comprensiu per si mateix de tota la matèria que regula.

El manament de la disposició final primera de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, d’adaptar el Reglament de la Llei d’urbanisme al nou marc legal, obre la possibilitat, més enllà de la necessària adaptació reglamentària als successius canvis legislatius que s’han produït en els darrers anys...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA