DECRET 101/2008, de 6 de maig, pel qual s'aproven les bases d'execució del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2008-2012.

Data d'entrada en vigor:14 de maig de 2008
Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Governacio i Administracions Publiques
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

101/2008, de 6 de maig, pel qual s'aproven les bases d'execució del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2008-2012.

L'article 17 del Decret 245/2007, de 6 de novembre, de convocatòria per a la formulació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC) 2008-2012, estableix que l'execució de les obres i serveis inclosos dins la formulació del PUOSC del període 2008-2012 s'ha d'ajustar a les bases d'execució que aprovi el Govern.

La Comissió de Cooperació Local, en data 7 d'abril de 2008, ha planificat inicialment el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya 2008-2012, i ha emès informe favorable sobre les bases d'execució, així com sobre una disposició addicional que modifica el Decret 245/2007, per tal de millorar el finançament d'aquelles actuacions que s'executin en els nuclis de població, amb independència del municipi al qual pertanyen.

D'altra banda, d'acord amb el que estableix l'article 10 del mateix Decret 245/2007, de 6 de novembre, s'han instrumentat amb la Diputació de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona els corresponents convenis mitjançant els quals es determina l'aportació de les diputacions esmentades al programa general i als específics del PUOSC 2008-2012.

Vist que s'han complert tots els tràmits que estableix la normativa vigent;

A proposta del conseller de Governació i Administracions Públiques i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

S'aproven les bases d'execució del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2008-2012, les quals figuren a l'annex 1 d'aquest Decret.

Article 2

S'aproven les bases d'execució dels programes específics de cooperació municipal de la Diputació de Girona, del Pla d'Inversions Locals de la Diputació de Lleida, de biblioteques i d'infraestructures de telecomunicacions del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2008-2012, les quals figuren als annexos 2, 3, 5 i 6 d'aquest Decret, així com les normes d'execució del Pla d'Acció Municipal, per al quadrienni 2008-2011, de la Diputació de Tarragona, les quals figuren a l'annex 4 d'aquest Decret.

Disposició addicional

En relació amb el que estableix l'article 27.2 del Decret 245/2007, l'aplicació dels percentatges de finançament establerts per l'article 23 als ens beneficiaris definits a l'article 26.2.2 tindrà en compte com a tram de població aquell que correspongui al nucli de població en què s'executi l'actuació subvencionada.

Disposicions finals

.1 Es faculta el conseller de Governació i Administracions Públiques per a l'execució d'aquest Decret.

.2 Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 6 de maig de 2008

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Jordi Ausàs i Coll

Conseller de Governació

i Administracions Públiques

Annex 1

Bases d'execució del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2008-2012

Primera

Normativa aplicable

1.1 Aquestes bases són d'aplicació directa a les subvencions del Programa general i dels programes específics de municipis petits, nuclis i àrees residencials de baixa densitat, i de dinamització i equilibri territorial del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2008-2012, i d'aplicació supletòria per als programes específics de biblioteques, d'infraestructures de telecomunicacions, els d'àmbit provincial i comarcal i els que s'aprovin en un futur d'acord amb el que estableix el Decret 245/2007.

1.2 La gestió i l'execució de les subvencions del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 2008-2012 es regeix per aquest Decret, pel Decret 245/2007, de 6 de novembre, de convocatòria per a la formulació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya 2008-2012, per la Llei 23/1987, de 23 de desembre, reguladora del PUOSC, i pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

1.3 Pel que fa a la contractació i l'execució de les actuacions subvencionades, és d'aplicació la normativa vigent en matèria de contractació pública, i el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Segona

Obligacions dels ens locals beneficiaris

2.1 Els ens locals beneficiaris hauran de complir el que estableixin aquestes bases i la normativa aplicable fixada en la base anterior. Qualsevol incompliment d'aquestes bases i, concretament, dels terminis d'adjudicació i execució de la legislació sobre contractació pública i de l'aplicació de les subvencions a les actuacions incloses en el PUOSC podrà comportar la revocació, total o parcial, mitjançant resolució dictada pel director general d'Administració Local, i prèvia audiència de l'interessat.

2.2 Els ens beneficiaris hauran d'executar les actuacions subvencionades en la seva totalitat, de manera que siguin susceptibles de ser lliurades a l'ús general o al servei corresponent. El fraccionament d'una actuació en fases d'execució solament s'admetrà quan cadascuna d'aquestes fases d'execució sigui susceptible de ser lliurada a l'ús general o al servei corresponent de manera independent.

2.3 Així mateix, estan obligats a facilitar tota la informació que els sigui requerida en relació amb les esmentades actuacions pel Departament de Governació i Administracions Públiques, la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya i la Sindicatura de Comptes o òrgans equivalents.

2.4 Un cop finalitzada l'obra, l'ens beneficiari ha de disposar d'un dossier gràfic en format digital del projecte subvencionat, que restarà a disposició del Departament de Governació i Administracions Públiques.

Tercera

Contractació de les actuacions

3.1 Els ens locals beneficiaris de les subvencions del PUOSC 2008-2012 hauran d'adjudicar les obres, serveis o subministraments subvencionats en un termini màxim d'un any a comptar de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l'aprovació del programa del PUOSC de l'anualitat corresponent, si bé podran sol·licitar al director general d'Administració Local abans de finalitzar aquest termini una pròrroga, que no podrà ser superior a sis mesos més, sempre i quan les disponibilitats pressupostàries ho permetin.

3.2 En les subvencions del PUOSC atorgades per a l'adquisició d'actius patrimonials inventariables, els ens locals beneficiaris hauran d'haver finalitzat la tramitació administrativa que exigeix el Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, en el termini màxim d'un any, a comptar de l'endemà de la publicació en el DOGC del programa del PUOSC de l'anualitat corresponent, sens perjudici de la possibilitat de sol·licitar la pròrroga que s'estableix a l'apartat 1 d'aquesta base.

3.3 D'acord amb el que disposa l'article 74.2 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, no es podrà fraccionar un contracte amb la finalitat de disminuir la seva quantia i eludir, d'aquesta manera, els requisits de publicitat o els relatius al procediment d'adjudicació que corresponguin.

3.4 La contractació de les actuacions s'haurà de realitzar amb estricte compliment del que estableix la legislació vigent en matèria de contractació pública.

3.5 Els anuncis de licitació s'hauran de publicar, en tot cas, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en la resta de diaris oficials que siguin preceptius d'acord amb la normativa vigent.

Quarta

Canvis de destinació i d'anualitat

4.1 En relació amb el que estableix l'article 18, apartats 2 i 3, del Decret 245/2007, per a cada ajut planificat definitivament es podrà autoritzar un únic canvi d'anualitat de l'actuació, o de destinació. Excepcionalment i per causes degudament justificades, es podran acceptar més canvis d'actuació, sempre que la nova actuació compleixi els requisits necessaris per a la seva inclusió en el mateix programa que la subvencionada inicialment.

4.2 A les sol·licituds de canvi de destinació s'haurà d'adjuntar la documentació que estableix la convocatòria del PUOSC en relació amb la nova actuació i s'haurà de justificar que existeixen circumstàncies noves i no previstes inicialment que fan necessari el canvi sol·licitat.

4.3 En el cas que el canvi se sol·liciti un cop aprovat el pla anual, el director general d'Administració Local resoldrà sobre el canvi de destinació, d'acord amb els criteris i requisits que s'estableixen a la convocatòria, i atenent la disponibilitat dels crèdits pressupostaris.

4.4 Si la inclusió d'aquestes actuacions es realitza dins dels 9 primers mesos de vigència del Pla anual, la seva adjudicació es regirà per allò que estableix l'apartat primer de la base tercera. En cas contrari, la Direcció General d'Administració Local dictarà el termini d'adjudicació en la pròpia Resolució d'aprovació del canvi de destinació.

Cinquena

Encàrrec de gestió per a la contractació i execució de les actuacions

5.1 Sens perjudici del que estableix l'article 15 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en relació amb els encàrrecs de gestió entre administracions, en el cas que els ens locals beneficiaris no tinguin suficient capacitat de gestió tècnica i/o administrativa per contractar les actuacions, podran encarregar-ne la gestió al consell comarcal o a la diputació que correspongui.

5.2 Així mateix, la contractació de les actuacions del PUOSC d'una entitat municipal descentralitzada la podrà realitzar l'Ajuntament del municipi en el qual està integrada .

5.3 L'encàrrec de gestió el podrà assumir també un departament, organisme o entitat de la Generalitat de Catalunya.

5.4 L'encàrrec de gestió s'haurà...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA