ORDRE ASC/294/2010, de 7 de maig, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria dels Premis Catalunya Social.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Accio Social i Ciutadania
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

ASC/294/2010, de 7 de maig, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria dels Premis Catalunya Social.

El Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya estableix el marc competencial del Departament d'Acció Social i Ciutadania;

Dins aquest marc, l'Ordre ASC/118/2009, de 3 de març, va crear i convocar per a l'any 2009 els Premis Catalunya Social del Departament d'Acció Social i Ciutadania, amb la finalitat de donar reconeixement institucional a l'esforç i la dedicació de persones, administracions locals, mitjans de comunicació, empreses i entitats sense ànim de lucre en favor de l'acció social, i amb la intenció que serveixin d'estímul a comportaments professionals i a actuacions, individuals o col·lectives, dirigides a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania, així com a assolir un compromís sòlid en la construcció d'un país més solidari i cohesionat;

Per tal de donar estabilitat a aquest premi, sembla convenient consolidar les seves bases reguladores en una ordre amb vocació de permanència i deixar a les seves convocatòries anuals la determinació dels elements que es consideren variables com la partida pressupostària a càrrec de la qual anirà l'import destinat als Premis i el termini de presentació de candidatures;

Per tant, en virtut de l'habilitació de la disposició final primera de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, i en ús de les facultats que m'atorga la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

Ordeno:

Article únic

S'aproven les bases que han de regir les convocatòries de concessió dels Premis Catalunya Social, les quals consten a l'annex d'aquesta Ordre.

Disposició derogatòria

Es deroga l'annex 1 de l'Ordre ASC/118/2009, de 3 de març, per la qual es creen els Premis Catalunya Social del Departament d'Acció Social i Ciutadania, i es convoquen per a l'any 2009.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Barcelona, 7 de maig de 2010

Carme Capdevila i Palau

Consellera d'Acció Social i Ciutadania

Annex

Bases que regulen la concessió dels Premis Catalunya Social del Departament d'Acció Social i Ciutadania

—1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes bases és regular el procediment de concessió dels Premis Catalunya Social, convocats anualment pel Departament d'Acció Social i Ciutadania.

1.2 L'objecte dels Premis Catalunya Social és el reconeixement d'actuacions entorn l'acció i promoció social, els drets de ciutadania i la millora de la qualitat de vida de totes les persones ciutadanes de Catalunya.

—2 Categories

Els Premis Catalunya Social engloben sis categories:

  1. Premi Acció Social Local, de reconeixement a administracions locals.

  2. Premi Acció Social i Comunicació, de reconeixement a mitjans de comunicació.

  3. Premi Acció Social Tercer Sector, de reconeixement a entitats sense ànim de lucre.

  4. Premi Acció Social Empresarial, de reconeixement a...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA