DECRET 289/2004, de 18 de maig, pel qual es modifica el Decret 122/2000, de 20 de març, de reestructuració de l'Institut d'Estudis Autonòmics.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Sanitat i Seguretat Social
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 289/2004, de 18 de maig, pel qual es modifica el Decret 122/2000, de 20 de març, de reestructuració de l'Institut d'Estudis Autonòmics.

L'Institut d'Estudis Autonòmics, creat pel Decret 383/1984, de 22 de desembre, i actualment regulat pel Decret 122/2000, de 20 de març, s'ha configurat com un instrument del Govern per a l'estudi i la recerca en matèria autonòmica, amb especial atenció als aspectes constitucionals, administratius i polítics de la implantació de l'Estat autonòmic i dels models d'estats compostos existents en el dret comparat.

El Decret 296/2003, de 20 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat, ha creat el Departament de Relacions Institucionals i Participació, al qual li corresponen, entre altres funcions, les relatives al desenvolupament estatutari. Mitjançant el Decret 2/2004, de 7 de gener, d'estructuració del departament de Relacions Institucionals i Participació, s'ha adscrit l'Institut d'Estudis Autonòmics a aquest Departament.

Per això, ateses les funcions que corresponen al Departament de Relacions Institucionals i Participació, és necessari modificar alguns aspectes del Decret 122/2000, de 20 de març.

En conseqüència, a proposta del conseller de Relacions Institucionals i Participació i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Es modifica l'article 1 del Decret 122/2000, de 20 de març, que queda redactat de la manera següent:

L'Institut d'Estudis Autonòmics creat per Decret 383/1984, de 22 de desembre, és un òrgan adscrit al Departament de Relacions Institucionals i Participació i actua sota la dependència directa del titular del Departament.

Article 2

Es modifiquen l'apartat f) del número 1 i el número 3 de l'article 2 del Decret 122/2000, de 20 de març, que queden redactats de la manera següent:

"f) Qualsevol altra funció que li encarregui el conseller de Relacions Institucionals i Participació.

2.3. Les funcions esmentades a l'apartat 1 s'exerciran d'acord amb els plans d'actuació aprovats pel Consell Rector. Les altres funcions s'exerciran d'acord amb les directrius fixades pel titular del Departament de Relacions Institucionals i Participació.

Article 3

Es modifica l'article 3 del Decret 122/2000, de 20 de març, que queda redactat de la manera següent:

"La determinació dels plans d'actuació de l'Institut i la vigilància del seu...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA