DECRET 67/2010, de 25 de maig, pel qual es regula el sistema de notificació de malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics al Departament de Salut.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Salut
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

67/2010, de 25 de maig, pel qual es regula el sistema de notificació de malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics al Departament de Salut.

La vigilància epidemiològica en la salut pública consisteix en la recollida, l'anàlisi i la interpretació de tota aquella informació relacionada amb l'aparició i l'extensió de malalties i els seus determinants, amb la finalitat d'aconseguir-ne el control efectiu.

El Decret 395/1996, de 12 de desembre, pel qual s'estableixen els procediments de notificació de les malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics al Departament de Salut (DOGC núm. 2294, de 18.12.1996), va definir el circuit de notificació de les malalties de declaració obligatòria, a partir de l'estructura organitzativa del sistema sanitari públic definida per la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, i les disposicions que la despleguen, amb la finalitat de garantir que les administracions sanitàries puguin disposar de tota la informació epidemiològica.

L'evolució epidemiològica experimentada per determinades malalties va aconsellar introduir diverses modificacions en la relació de malalties i brots epidèmics objecte de notificació d'acord amb el Decret esmentat, les quals es van plasmar en el Decret 316/1998, de 15 de desembre, pel qual es modifica el procediment de notificació de determinades malalties de declaració obligatòria al Departament de Salut (DOGC núm. 2792, de 23.12.1998), i en el Decret 398/2000, de 5 de desembre, de modificació del Decret 395/1996, de 12 de desembre, pel qual s'estableixen els procediments de notificació de les malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics al Departament de Salut (DOGC núm. 3294, de 29.12.2000).

Així mateix, el Decret 308/2001, de 20 de novembre, pel qual es modifica el circuit de notificació de les malalties de declaració obligatòria, per tal de desconcentrar les funcions de vigilància epidemiològica, va establir noves unitats funcionals de vigilància epidemiològica en l'àmbit de comarques de Barcelona.

En el marc dels canvis organitzatius introduïts pel Decret 262/2000, de 31 de juliol, de reestructuració del Departament de Salut (DOGC núm. 3200, de 8.8.2000), mitjançant el Decret 145/2003, de 10 de juny, pel qual es modifica el Decret 395/1996, de 12 de desembre, pel qual s'estableixen els procediments de notificació de les malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics al Departament de Salut (DOGC núm. 3911, de 25.6.2003), es va modificar el circuit de notificació de les infeccions de transmissió sexual, de manera que fos el Centre d'Estudis Epidemiològics sobre la Sida de Catalunya (CEESCAT), ara Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i la Sida de Catalunya (CEEISCAT), el destinatari de les declaracions relatives a les malalties d'aquesta naturalesa.

Posteriorment, amb la finalitat d'aconseguir una millor coordinació en la resposta als problemes de salut associats a les infeccions de transmissió sexual, a partir del Decret 445/2004, de 30 de novembre, pel qual es modifica el Decret 395/1996, de 12 de desembre, pel qual s'estableixen els procediments de notificació de malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics al Departament de Salut (DOGC núm. 4273 de 2.12.2004), el CEEISCAT va passar a concentrar la informació epidemiològica relativa a les infeccions de transmissió sexual.

Dos anys més tard, arran dels canvis esdevinguts en l'epidemiologia de determinades infeccions de transmissió sexual, i la necessitat de donar resposta als problemes de salut pública, es considerà oportú introduir modificacions en les notificacions de declaracions de malalties de declaració obligatòria. Així, mitjançant el Decret 391/2006, de 17 d'octubre, pel qual es modifica el circuit de les malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics al Departament de Salut, s'inclogueren la sífilis, la infecció gonocòccica i el limfogranuloma veneri en la relació de malalties de declaració individualitzada, i la infecció genital per papil·lomavirus humà, l'herpes genital i la infecció per tricomones en la relació de malalties de declaració obligatòria numèrica. També, coherentment amb els programes d'actuació davant de la rubèola i la parotiditis elaborats pel Departament de Salut amb l'objectiu d'eliminació d'aquestes malalties a Catalunya, i que preveuen la confirmació immediata dels casos sospitosos i l'actuació immediata davant d'un cas confirmat, s'inclogueren aquestes dues malalties en la relació de malalties de declaració urgent.

En aquests moments, la disponibilitat de tècniques d'anàlisi serològic sensibles i específiques per detectar el virus de l'hepatitis C aconsellen revisar el llistat de malalties de declaració obligatòria individualitzada i incloure com a entitat específica l'hepatitis C.

Així mateix, per tal de poder descriure l'epidemiologia de la infecció pel virus d'immunodeficiència humana (VIH), i donar resposta als problemes de salut pública, es considera oportú incorporar la infecció pel VIH com a malaltia de declaració obligatòria individualitzada, amb subjecció a les mateixes especificitats en el circuit de notificació establertes per a declaració de la síndrome d'immunodeficiència adquirida (sida).

D'altra banda, s'aconsella introduir com a entitat específica de declaració el condiloma acuminat com a mesura de vigilància epidemiològica de la infecció genital pel papil·lomavirus humà, i revisar a aquest efecte el llistat de malalties de declaració obligatòria numèrica.

Quant als procediments de notificació s'introdueixen alguns canvis, com ara la unificació de l'imprès de notificació de les malalties de declaració individualitzada per a totes les malalties, encara que es mantingui el tractament diferenciat de l'anàlisi i divulgació de les dades epidemiològiques d'interès sanitari corresponents a la infecció pel virus d'immunodeficiència humana (VIH) i a la síndrome d'immunodeficiència adquirida (sida), així com de la resta d'infeccions de transmissió sexual, a càrrec del CEEISCAT. D'altra banda, es regulen les enquestes epidemiològiques a emplenar per part dels metges i metgesses declarants, en cas de les infeccions de transmissió sexual. Així, s'aproven una enquesta diferenciada i única per a la infecció pel virus d'immunodeficiència humana (VIH) i la síndrome d'immunodeficiència adquirida (sida), i una enquesta per a les restants infeccions de transmissió sexual (infecció gonocòccica, limfogranuloma veneri, sífilis congènita i sífilis infecciosa). Finalment, les modificacions que s'introdueixen en aquest Decret determinen la necessitat d'adequar-hi els models d'impresos de declaració numèrica.

La coexistència d'un gran nombre de decrets que modifiquen els circuits de notificació i la relació de malalties de declaració obligatòria, així com els canvis organitzatius experimentats en les unitats de recepció de les notificacions dels metges i les metgesses declarants, porten a considerar la necessitat d'actualitzar el marc normatiu en un únic Decret, que deroga els esmentats anteriorment.

D'altra banda, l'evolució del sistema de malalties de declaració obligatòria des del seu establiment l'any 1996 evidencia que es tracta d'un àmbit d'actuació molt canviant, en funció de la situació epidemiològica existent en cada moment. Així mateix, l'objectiu final d'adopció de les mesures de control sanitari tan aviat com sigui possible aconsella dotar el Departament de Salut de capacitat per a poder determinar la inclusió d'una malaltia en el sistema de malalties de declaració obligatòria i, en benefici de la mateixa eficiència del sistema, també la seva exclusió. Per això, es preveu autoritzar que el conseller o consellera de Salut, mitjançant ordre, pugui modificar l'annex 1 d'aquest Decret, relatiu al llistat de malalties de declaració obligatòria. Igualment i amb el mateix fonament, davant la necessitat d'introduir modificacions en les dades a comunicar respecte de les diverses malalties, l'habilitació al conseller o consellera de Salut s'estén a l'aprovació d'eventuals modificacions que sigui necessari introduir en els impresos de notificació aprovats per l'article 6 i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA