ORDRE SLT/571/2010, de 25 de novembre, per la qual es crea l'estructura del Pla director de les malalties reumàtiques i de l'aparell locomotor.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Salut
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

SLT/571/2010, de 25 de novembre, per la qual es crea l'estructura del Pla director de les malalties reumàtiques i de l'aparell locomotor.

Mitjançant l'Acord GOV/237/2010, de 23 de novembre, el Govern ha aprovat el Pla director de les malalties reumàtiques i de l'aparell locomotor amb una vigència fins al 31 de desembre de 2011, sens perjudici de la possibilitat de pròrroga, a acordar pel Govern, si la consecució dels seus objectius i el desenvolupament del Pla ho requereix.

Aquest Acord encomana la direcció de l'execució de les actuacions incloses en el Pla director de les malalties reumàtiques i de l'aparell locomotor, així com la seva avaluació i seguiment al Departament de Salut.

A aquests efectes escau definir, en l'àmbit del Departament de Salut, l'estructura que permeti assolir-ne els objectius, acomplir-ne els reptes que suposa i atribuir-ne les responsabilitats.

Així mateix, l'estructura del Pla també ha de comptar, per ser més eficaç, amb la col·laboració i el suport de persones expertes en aquesta matèria, que s'articularan a través del Consell Assessor del Pla director de les malalties reumàtiques i de l'aparell locomotor, que es crea amb aquesta Ordre.

Per això, a l'empara de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, que té per objecte l'ordenació del sistema sanitari de Catalunya, així com la regulació general de totes les accions que permetin fer efectiu el dret a la protecció de la salut, en ús de les facultats que em confereix l'article 39.3 en relació amb l'article 40.1, ambdós de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

Ordeno:

Article 1

Estructura del Pla

  1. El Pla director de les malalties reumàtiques i de l'aparell locomotor té l'estructura següent:

    1. La Direcció del Pla.

    2. El Consell Assessor.

  2. Per optimitzar les funcions del Pla, la Direcció del Pla pot acordar la constitució de grups de treball, els quals actuaran sota aquesta Direcció d'acord amb les orientacions del Consell Assessor. En els grups de treball, quan la naturalesa o l'especificitat del tema així ho aconselli, s'hi poden integrar persones col·laboradores externes entre professionals de reconeguda expertesa en l'àmbit de què es tracti, vetllant per la presència de persones expertes en funció de gènere.

Article 2

La Direcció del Pla

  1. La Direcció del Pla s'exerceix en règim de codirecció per dues persones professionals expertes en l'àmbit de les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA