DECRET 240/1998, de 27 d'agost, pel qual s'aprova el mapa sociolingüístic de Catalunya i es declaren oficials les dades estadístiques sobre el coneixement de la llengua catalana resultants de l'Estadística de població de Catalunya referida al dia 1 de maig de 1996.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 240/1998, de 27 d'agost, pel qual s'aprova el mapa sociolingüístic de Catalunya i es declaren oficials les dades estadístiques sobre el coneixement de la llengua catalana resultants de l'Estadística de població de Catalunya referida al dia 1 de maig de 1996. L'article 39.2 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, disposa que el Govern de la Generalitat ha d'elaborar un mapa sociolingüístic de Catalunya que ha de ser revisat cada cinc anys per tal d'adequar a la realitat la seva acció de política lingüística. Les dades sobre el coneixement del català per part de la població de Catalunya són les bàsiques de l'esmentat mapa i, d'altra banda, tenen influència en determinades actuacions jurídiques i polítiques que du a terme el Govern de la Generalitat. En el qüestionari de l'Estadística de població de 1996 l'Institut d'Estadística de Catalunya va incloure la pregunta específica sobre el nivell de coneixement de la llengua catalana. Vist que l'article 38 de la Llei 14/1987, de 9 de juliol, d'estadística, atorga al Govern competència en matèria d'atribució de valor oficial als resultats estadístics; En virtut d'això, a proposta dels consellers d'Economia i Finances i de Cultura i amb la deliberació prèvia del Govern, Decreto: Article 1 S'aprova el mapa sociolingüístic de Catalunya integrat per les dades sobre el coneixement de la llengua catalana resultants de l'Estadística de població referida al dia 1 de maig de 1996, a les quals aquest Decret atribueix valor oficial. Article 2 2.1 S'atribueix valor oficial a les dades sobre el coneixement de la llengua catalana resultants de l'Estadística de població referida al dia 1 de maig de 1996, a l'efecte de les relacions jurídiques regulades per la Generalitat d'acord amb les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA