ORDRE ARP/241/2006, d'11 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a l'adquisició de maquinària agrícola i la modernització de les explotacions agràries, i es convoquen els corresponents a l'any 2006.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

ARP/241/2006, d'11 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a l'adquisició de maquinària agrícola i la modernització de les explotacions agràries, i es convoquen els corresponents a l'any 2006.

La Llei 18/2001, de 31 de desembre, d'orientació agrària, té com a objectius i línies d'actuació modernitzar l'empresa agrària per al desenvolupament rural i l'equilibri territorial. Per tal d'aconseguir aquest objectiu s'ha promogut la signatura d'un conveni amb l'Institut Català de Crèdit Agrari (ICCA) i amb les entitats financeres que vulguin acollir-s'hi. La finalitat d'aquest conveni és facilitar als agricultors i ramaders unes condicions més favorables perquè puguin tenir recolzament per efectuar inversions en les seves explotacions i contribuir a modernitzar el camp català.

L'ajut convocat per aquesta Ordre s'inclou dins l'àmbit del Reglament CE 1/2004, de la Comissió, de 23 de desembre de 2003, sobre l'aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE als ajuts estatals per a les petites i mitjanes empreses dedicades a la producció, transformació i comercialització de productes agraris, i consisteix en la bonificació d'interessos dels préstecs que els beneficiaris formalitzaran amb les entitats financeres que s'adhereixin al conveni citat, per la qual cosa gaudiran de condicions preferents.

En conseqüència, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 2/2003, de 24 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts per a l'adquisició de maquinària agrícola i la modernització de les explotacions agràries, les quals es publiquen a l'annex d'aquesta Ordre.

Article 2

2.1 Convocar una línia d'ajut amb l'objectiu de finançar les inversions a les explotacions agràries que vagin destinades a la seva modernització i l'adquisició de maquinària agrícola. L'ajut consisteix en la bonificació d'una part dels interessos dels préstecs que formalitzin els productors amb les entitats financeres adherides al conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i l'Institut Català del Crèdit Agrari en el qual s'establiran les condicions financeres d'aquests ajuts.

2.2 El termini de presentació de sol·licituds d'aquests ajuts serà des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC, fins al 31 de maig de 2006.

2.3 El finançament dels ajuts que estableix aquesta Ordre anirà a càrrec de la partida AG02 D/770000100/6120 dels pressupostos del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de l'any 2006, per un import màxim de 150.000 euros, equivalents als interessos d'un volum màxim de préstecs de 30.000.000 d'euros en relació amb el conjunt de sol·licituds.

2.4 El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, l'ICCA i les entitats financeres establiran el procediment de gestió interna que reguli la tramitació i el finançament d'aquests ajuts mitjançant el conveni de col·laboració oportú, així com les condicions dels préstecs que es formalitzin a l'empara del conveni de col·laboració que s'esmenta a l'article 2.1.

Disposició derogatòria

Es deroga l'Ordre ARP/153/2005, de 12 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a l'adquisició de maquinària agrícola i la modernització de les explotacions agràries, i es convoquen els corresponents a l'any 2005 (DOGC núm. 4366, de 19.4.2005).

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 11 de maig de 2006

Jordi William Carnes i Ayats

Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Annex

Bases reguladores

.1 Règim jurídic

El règim jurídic aplicable als ajuts que regulen aquestes bases l'integren el Reglament CE 1/2004, de la Comissió, de 23 de desembre de 2003, sobre l'aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE als ajuts estatals per a les petites i mitjanes empreses dedicades a la producció, transformació i comercialització de productes agraris (DOUE núm. 1, de 3.1.2004); el Reglament CE 1257/1999, de 17 de maig, sobre l'ajut al desenvolupament rural a càrrec del Fons Europeu d'Orientació i de Garantía Agrícola i modifica i deroga determinats reglaments (DOUE núm. 160, de 26.6.1999); la Llei 18/2001, de 31 de desembre, d'orientació agrària (DOGC núm. 3549, de 9.1.2002); la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003); el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002); la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 1234, de 22.12.1989); la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992).

.2 Objecte

2.1 Els ajuts consistiran en la bonificació d'un punt percentual dels interessos dels préstecs formalitzats amb les entitats financeres adherides al conveni que estableix l'article 2.1, destinats a:

L'adquisició de maquinària agrícola.

La modernització de les explotacions agràries. En aquest cas es consideraran subvencionables les inversions destinades a:

Reduir els costos de producció.

Millorar i reorientar la producció agrària de l'explotació.

Augmentar la qualitat de la producció.

Protegir i millorar l'entorn natural.

Diversificar activitats agràries i complementàries.

Incorporar noves tecnologies.

Millorar les pràctiques i/o tasques agràries per tal de contribuir a la millora de les condicions de vida dels agricultors.

Complir les normes mínimes de medi ambient i d'higiene i benestar animal establertes recentment. S'entenen com a normes recentment establertes les que han entrat en vigor en menys d'un any des de la data de presentació de la sol·licitud.

2.2 En cap cas seran subvencionables les inversions iniciades amb anterioritat a la data de sol·licitud de l'ajut.

.3 Exclusions

Queden exclosos d'aquesta línia d'ajuts els...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA