ORDRE CLT/74/2014, de 19 de març, per la qual es dóna publicitat a les taxes que gestionen el Departament de Cultura i les entitats que en depenen.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Cultura
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

L’article 45 de la Llei 1/2014, del 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014, preveu un increment d’un 5% de les taxes amb tipus de quantia fixa respecte de l’exigida el 2013.

Resten exceptuades de l’augment les taxes les quotes de les quals hagin estat objecte de modificació per la Llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic que acompanya la Llei de pressupostos esmentada. Per tant, no s’aplica l’increment del 5% a la taxa per la tramitació de sol·licituds d’autorització de les entitats de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual i pels serveis que presta el Registre de Propietat Intel·lectual de Catalunya; la taxa per la tramitació de sol·licituds de declaració d’associacions i fundacions d’interès cultural; la taxa per la tramitació de sol·licituds d’autorització d’intervencions arqueològiques i paleontològiques preventives o integrades en un projecte d’investigació; la taxa per l’emissió d’informes facultatius de les comissions territorials del patrimoni cultural; la taxa pels drets d’inscripció a les proves per a l’obtenció dels certificats de coneixements de llengua catalana que convoca la Direcció General de Política Lingüística; la taxa per la tramitació del nomenament com a professional de la traducció o interpretació jurada del català a una altra llengua i viceversa i la inscripció al Registre de traductors i intèrprets jurats; i la taxa pels drets d’expedició, substitució, modificació o duplicació del carnet acreditatiu de l’habilitació per a la traducció o interpretació jurades, ja que les quotes corresponents han estat modificades per la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

Els articles 2.3-5 i 8.7-4 del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, preveuen que l’import de les taxes per la venda d’impresos subministrats per cada departament i per la utilització d’espais en immobles adscrits al departament competent en matèria de cultura o a les entitats que en depenen es fixa mitjançant una ordre del conseller o consellera. A través d’aquesta ordre, també s’actualitzen amb un augment del 5% les taxes establertes d’acord amb els preceptes esmentats.

La disposició addicional tercera del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, estableix que, si es modifiquen o es creen taxes o se n’actualitzen els imports, els departaments de la Generalitat de Catalunya que gestionin les taxes afectades han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya , mitjançant una ordre del conseller o consellera competent en la matèria, i amb efectes merament informatius, una relació de les taxes vigents que gestionen, en què identifiquin els serveis i les activitats que meriten cadascuna d’aquestes i la quota corresponent.

Per tot el que s’ha exposat, i d’acord amb l’article 39 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

Ordeno:

Article 1

S’actualitzen els imports de la taxa per la venda d’impresos de sol·licitud de subvencions del Departament de Cultura i les entitats que en depenen i de la taxa per la utilització d’espais del Museu d’Història de Catalunya, de l’Arxiu Nacional de Catalunya, del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya i de la Filmoteca de Catalunya, amb l’aplicació d’un increment del 5% i de les regles d’arrodoniment que estableix l’article 45 de la Llei 1/2014, del 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014. L’increment s’aplica respecte de les quanties que estableixen l’Ordre CLT/83/2012, de 30 de març. Els imports actualitzats consten a l’annex d’aquesta Ordre.

Article 2

Es dóna publicitat a les taxes que gestionen el Departament de Cultura i les entitats que en depenen, les quals consten a l’annex d’aquesta Ordre.

Article 3

D’acord amb el que preveu l’apartat 3 de l’article 1.2-7 del capítol II del títol I del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, quan la presentació de la sol·licitud corresponent es pugui fer de manera presencial o per mitjans electrònics, s’aplica una bonificació del 10% de la quota de la taxa que correspongui en cada cas per a la prestació del servei o la realització d’activitats, si se’n fa la sol·licitud per mitjans electrònics. No s’aplica aquesta bonificació en el cas que la regulació de la taxa corresponent estableixi una bonificació específica per aquest mateix concepte. Si com a conseqüència de l’aplicació d’aquesta bonificació resulta un import amb tres o més decimals, s’ha de fer l’arrodoniment monetari al cèntim d’euro d’acord amb el que estableix l’apartat 4 de l’article 1.2-7 esmentat.

Disposició derogatòria

Queda derogada l’Ordre CLT/83/2012, de 30 de març, per la qual es dóna publicitat a les taxes que gestionen el Departament de Cultura i les entitats que en depenen.

Barcelona, 19 de març de 2014

Ferran Mascarell i Canalda

Conseller de Cultura

Annex

Taxes que gestionen el Departament de Cultura i les entitats que en depenen

—1 Taxa per la venda d’impresos de sol·licituds de subvencions: 0,80 euros/unitat.

—2 Taxa per la realització de sessions fotogràfiques, filmacions i similars.

2.1 Realització de reportatges fotogràfics:

Fins a 2 hores: 108,60 euros.

Més de 2 hores fins a 1 dia: 451,70 euros.

Per cada dia (horari de visita pública): 451,70 euros.

2.2 Vídeos, espots comercials, filmacions i rodatges per a cadenes de televisió i per al cinema i similars:

2.2.1 De caire cultural i compatible amb la visita pública:

Per cada dia de lloguer: 541,95 euros.

Serveis, per cada dia: 108,60 euros.

2.2.2 De caire cultural i no compatible amb la visita pública:

Per cada dia de lloguer (de 9 a 21 hores): 1.083,75 euros.

Serveis, per cada dia: 108,60 euros.

2.2.3 De caire comercial:

Per cada dia de lloguer (12 hores com...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS